Parduodamo būsto remontas neatsiperka

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-03 06:00
Šiais laikais nekilnojamojo turto pirkimas prasideda nuo skelbimų internete peržiūros, todėl pardavėjui dera pasirūpinti kokybiškomis būsto nuotraukomis. LŽ archyvo nuotrauka
Jei­gu nu­spren­dė­te par­duo­ti se­nos sta­ty­bos būs­tą, ver­ta im­tis kai ku­rių prie­mo­nių jo ver­tei pa­di­din­ti ir pir­kė­jams pri­vi­lio­ti. Tie­sa, bran­giam re­mon­tui iš­leis­tų pi­ni­gų grei­čiau­siai ne­pa­vyks su­sig­rą­žin­ti, bet kai ku­rios ti­krai nau­din­gos gud­ry­bės vi­sai nie­ko ne­kai­nuos.

„Jei­gu at­va­žia­vęs ap­žiū­rė­ti par­duo­da­mo bu­to po­ten­cia­lus pir­kė­jas iš­kart su­si­du­ria su prob­le­mo­mis, pa­vyz­džiui, ne­ran­da kur pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lio dau­gia­bu­čio na­mo kie­me, par­da­vė­jui tai - užp­rog­ra­muo­ta ne­sėk­mė. To­dėl rei­kė­tų tar­tis dėl vi­zi­to die­ną, o ne pi­ko va­lan­do­mis. Be to, švie­siu par­os me­tu ir būs­tas at­ro­do ge­riau“, - pa­aiš­ki­no ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) agen­tū­ros „O­ber-Haus“ Vil­niaus Se­na­mies­čio biu­ro va­do­vas Ma­rius Čiu­la­da.

Ta pro­ga ver­ta bu­te iš­nai­kin­ti vi­sus ne­pa­gei­dau­ja­mus kva­pus. Kai ku­rie par­da­vė­jai, prieš at­vyks­tant pir­kė­jui, ne­tgi iš­kvė­pi­na laip­ti­nę. Ge­rais aro­ma­tais itin svar­bu pa­si­rū­pin­ti, jei bu­te bu­vo nuo­lat rū­ko­ma ar­ba lai­ko­mas na­mi­nis gy­vū­nas – ne vi­si pra­tę prie to­kių kva­pų, o kai kam jie ir aler­gi­ją ga­li kel­ti. Taip pat M.Čiu­la­da pa­ta­rė iš bu­to pa­ša­lin­ti in­ty­mias smulk­me­nas, net nuo­trau­kas, nu­ka­bin­ti nuo sie­nų dip­lo­mus, pa­slėp­ti ki­tus la­bai as­me­ni­nius daik­tus, nes pir­kė­jas ap­žiū­rė­da­mas būs­tą ga­li jaus­tis ne­jau­kiai, tar­si įsib­ro­vęs į pri­va­tų gy­ve­ni­mą.

„Ne­pa­lan­kiau­sia ro­dy­ti par­duo­da­mą būs­tą, ku­ria­me te­be­gy­ve­na nuo­mi­nin­kai. Daž­niau­siai šie nė per na­go juo­dy­mą ne­suin­te­re­suo­ti, kad bu­tą pa­vyk­tų par­duo­ti. Ne­re­tai ne­tgi ty­čia pa­lai­ko ne­tvar­ką, kad vis­kas at­ro­dy­tų kuo pra­sčiau. Įsi­gy­da­mas būs­tą pir­kė­jas re­mia­si emo­ci­ja ir jei ap­žiū­rint par­duo­da­mą bu­tą jam vi­są lai­ką bus ne­ma­lo­nu, tai ir ti­ki­my­bė, kad jis nu­tars jį įsi­gy­ti, smar­kiai su­menks“, - tei­gė pa­šne­ko­vas.

Tos pa­čios tai­syk­lės ga­lio­ja ir par­duo­dant in­di­vi­dua­lų na­mą, tik dar de­ra ap­sit­var­ky­ti ne tik vi­du­je, bet ir kie­me. Jei žie­ma – nu­kas­ti snie­gą, jei va­sa­ra – nu­pjau­ti ve­ją. „Lyg ir sa­vai­me su­pran­ta­mi da­ly­kai, bet daž­nai par­da­vė­jas gal­vo­ja: gy­ve­nu, kaip gy­ve­nu, ir jei bu­tas pa­tiks – tai nu­pirks. Toks po­žiū­ris ne­pa­de­da par­duo­ti. Aiš­ku, jei pla­nuo­ja­te būs­tą ne tik iš­va­ly­ti, bet ir su­re­mon­tuo­ti, rei­kės ge­rai aps­kai­čiuo­ti, ar tas re­mon­tas at­si­pirks. Kiek­vie­nas at­ve­jis yra in­di­vi­dua­lus, bet kai klien­tai klau­sia, ar ver­ta re­mon­tuo­ti, daž­niau sa­kau "ne" ne­gu "taip". Su­pras­ki­te: Lie­tu­vo­je vi­si yra krep­ši­nio tre­ne­riai ir sta­ty­bi­nin­kai, tad vi­sa­da ge­riau už ki­tus ži­no, kaip ge­riau re­mon­tuo­ti. Be to, kiek­vie­no sko­nis ki­toks, tad ne­įtik­si. Pa­pras­čiau ne re­mon­tuo­ti par­duo­da­mą būs­tą, o tą su­mą, ku­rią skir­tu­mė­te re­mon­to dar­bams, mi­nu­suo­ti iš par­da­vi­mo kai­nos“, - svars­tė M.Čiu­la­da.

Jo ma­ny­mu, ver­ta pa­nai­kin­ti tik tuos būs­to trū­ku­mus, ku­rie iš tie­sų ba­do akis – pa­vyz­džiui, pe­lė­sį ant sie­nų ar van­dens dė­mes ant lu­bų po ne­san­da­riu sto­gu. Tie­sa, NT eks­per­tas pa­ta­rė mas­kuo­jant būs­to trū­ku­mus ne­per­ženg­ti ri­bos tarp le­ga­lių ir ne­le­ga­lių veiks­mų. Pa­vyz­džiui, ne­rei­kė­tų slėp­ti nuo pir­kė­jo, kad per sto­gą iš tie­sų var­va van­duo. Ki­taip būs­tą įsi­gi­jęs as­muo, vė­liau at­ra­dęs es­mi­nius trū­ku­mus, ku­rie ga­lė­jo lem­ti jo spren­di­mą, pirk­ti ar ne, tu­rės tei­sę kreip­tis į teis­mą ir anu­liuo­ti san­do­rį.

Bran­gus re­mon­tas neatsipirks

LŽ pa­kal­bin­tas NT agen­tū­ros OP­PA par­da­vi­mo va­do­vas Vy­tis Me­de­lis sa­kė, kad į par­duo­da­mą būs­tą ver­ta in­ves­tuo­ti tik ta­da, kai jis iš tie­sų rei­ka­lau­ja ka­pi­ta­li­nio re­mon­to. Ver­ta pa­keis­ti se­nus lan­gus nau­jais, at­lik­ti vi­du­ti­nio ly­gio vo­nios ir tua­le­to re­mon­tą, su­tvar­ky­ti bu­to ap­dai­lą. „Re­mian­tis da­bar­ti­ne ban­kų fi­nan­sa­vi­mo po­li­ti­ka, as­muo, per­kan­tis būs­tą, tu­ri įneš­ti pra­di­nį įna­šą. Daž­niau­siai nau­jiems šei­mi­nin­kams tuo me­tu ne­be­lie­ka pi­ni­gų ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui. To­dėl par­da­vė­jo spren­di­mas pa­vers­ti ap­triu­šu­sį būs­tą gy­ve­na­mu, ga­li at­si­pirk­ti. Yra ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie aps­kri­tai ven­gia re­mon­to, pri­sik­lau­sę apie pra­stus meis­trus, jų ne­ko­ky­biš­kai at­lie­ka­mus dar­bus, tad įver­ti­na ga­li­my­bę iš­veng­ti šių rū­pes­čių. Bet esu įsi­ti­ki­nęs, jog ti­krai ne­ver­ta in­ves­tuo­ti į bran­gų re­mon­tą bu­te, ku­ris yra pra­sta­me ra­jo­ne. La­bai ne­di­de­lė ti­ki­my­bė, kad tai at­si­pirks“, - pa­žy­mė­jo V.Me­de­lis.

Būs­to kai­ną di­des­niuo­se mies­tuo­se la­biau­siai le­mia vie­ta, būs­to plo­tas, kam­ba­rių skai­čius. Tra­di­ciš­kai klien­tai at­sar­giai ver­ti­na bu­tus, ku­rie yra pir­ma­me ar­ba pa­sku­ti­nia­me aukš­te, taip pat kam­pi­nius.

„Vi­sa ki­ta pri­klau­so nuo klien­to dis­po­nuo­ja­mų lė­šų. Ką tik at­lik­tas re­mon­tas būs­to kai­nos itin ne­pa­kels. Ge­riau ver­ti­na­mi se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiai, ku­rie yra re­no­vuo­ti – dėl to, kad ma­žes­nės šil­dy­mo iš­lai­dos. Ta­čiau ir re­no­va­ci­ja smar­kiai kai­nos ne­išau­gins, nes pir­kė­jas daž­niau­siai kar­tu pri­sii­ma ir pa­sko­lą už re­no­va­ci­ją. Be to, dau­ge­lis su­pran­ta, kad per pen­ke­rius me­tus ne­re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių bent jau Vil­niu­je, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­be­liks“, - tei­gė V.Me­de­lis.

Smulk­me­nos ku­ria jaukumą

Jei vis dėl­to, prieš par­duo­da­mi būs­tą, nu­spren­dė­te jį re­mon­tuo­ti, bū­ti­nai įver­tin­ki­te, kas daž­niau­siai užk­liū­va prie­ka­biems pir­kė­jams. Ga­li­te pa­si­tar­ti į sve­čius pa­sik­vie­tę pa­žįs­ta­mų, ku­riems iš ša­lies ge­riau ma­ty­ti būs­to trū­ku­mai. Nors iš pa­žiū­ros ir ne­įp­ras­ta, ta­čiau, kaip pa­brė­žia NT eks­per­tai, pir­kė­jai pra­lei­džia daug lai­ko spok­so­da­mi į lu­bas. Jie ieš­ko kiau­ro sto­go ženk­lų, bet vaiz­dą ga­li su­ga­din­ti ir pur­vo ar dū­mų dė­mės bei per­dan­gų įtrū­ki­mai. Tas pats ga­lio­ja ir sie­noms. Jei jas ga­li­ma nu­plau­ti, tai jo­kių rie­ba­luo­tų pirš­tų dė­mių ar au­gin­ti­nių veik­los pėd­sa­kų ne­tu­rė­tu­mė­te pa­lik­ti.

Nie­kas ne­su­da­ro to­kio nau­ju­mo efek­to, kaip nau­jas da­žų sluoks­nis, ir tai yra la­biau­siai ap­si­mo­kan­tis, nors ir kos­me­ti­nis, lu­bų bei sie­nų re­mon­tas. Di­de­liems įtrū­ki­mams už­deng­ti nau­do­ki­te stik­lo pluoš­to juo­ste­lę, po­li­me­ri­nį glais­tą su smė­liu. Sten­ki­tės da­žy­ti ne­utra­lio­mis spal­vo­mis. Jos la­biau­siai ati­tin­ka stan­dar­ti­nį sko­nį, tai­gi ma­žiau­siai ti­kė­ti­na, kad at­bai­dys po­ten­cia­lų pir­kė­ją.

Vir­tu­vę taip pat pri­va­lu su­tvar­ky­ti. Gal skam­bės ste­reo­ti­piš­kai, bet jei jū­sų būs­tą ke­ti­na pirk­ti šei­ma, daž­nai to­kiu at­ve­ju ga­lu­ti­nį žo­dį ta­ria žmo­na, o jai vir­tu­vė – ne pa­sku­ti­nė­je vie­to­je. Ži­no­ma, vir­tu­vės įran­gą ir bal­dus pa­keis­ti bū­tų bran­gu ir ne­ver­ta. Bet at­nau­jin­ti ap­lū­žu­sias spin­te­les ga­li­ma: pa­keis­ki­te ran­ke­nas, jas iš­va­ly­ki­te. Apk­li­juo­ki­te bal­dus nau­ja dan­ga ar­ba pa­tep­ki­te aly­va sau­sai at­ro­dan­čius vir­tu­vės pa­vir­šius ir po­li­ruo­ki­te taip at­nau­jin­da­mi ori­gi­na­lią jų iš­vaiz­dą. Ant sta­lo ga­li­te pa­dė­ti di­de­lį du­be­nį nu­bliz­gin­tų vai­sių - obuo­lių, apel­si­nų, vy­nuo­gių, o į len­ty­nas pa­sta­ty­ti spal­vin­gų re­cep­tų kny­gų.

Pa­pras­tai par­duo­ti par­uoš­ti na­mai ar bu­tai jau yra ne­gy­ve­na­mi, to­dėl at­ro­do bed­va­siai, tuš­ti ir ne­jau­kūs. To­kiems ga­li­te ne­ras­ti pir­kė­jų mė­ne­sių mė­ne­siais. Kur­da­mi šva­rias, leng­vas erd­ves įsi­leis­ki­te į vi­dų ža­lu­mos - au­ga­lų. Vo­nia tu­ri at­ro­dy­ti at­vi­ra, leng­va ir jau­ki užei­ti. Pa­sta­ty­ki­te krep­še­lių, už­pil­dy­tų SPA reik­me­ni­mis.

Jau­kiai nuo pir­mų­jų žings­nių nau­jo­je erd­vė­je pa­si­ju­tęs klien­tas po pen­kių mi­nu­čių ne­pa­bėgs iš bu­to. O ne­tru­kus prie ka­vos puo­de­lio gal­būt jau de­rin­si­te ga­lu­ti­nes san­do­rio de­ta­les.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami