Paroda IFA 2015 pažėrė elektronikos stebuklų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-10 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-10 06:00
Žavioji IFA 2015 parodos ambasadorė skatino domėtis technologijų naujovėmis IFA nuotraukos
Rau­donp­lau­kė di­džiau­sios Eu­ro­po­je bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­odos IFA 2015 am­ba­sa­do­rė, pri­me­nan­ti le­gen­di­nio fil­mo „Bėk, Lo­la, bėk“ he­ro­ję, šį rug­sė­jį svei­ki­no iš vi­so pa­sau­lio plūs­tan­čius lan­ky­to­jus. Be­kraš­čiuo­se Ber­ly­no par­odų rū­muo­se bui­ti­nės elek­tro­ni­kos ga­min­to­jai pri­sta­tė nau­jau­sius sa­vo iš­ra­di­mus – nuo iš­ma­nių­jų skal­byk­lių ir kok­tei­lių laz­de­lių iki ne­įti­ki­mos raiš­kos te­le­vi­zo­rių ir fo­tog­ra­fa­vi­mo ko­ky­be pro­fe­sio­na­lius fo­toa­pa­ra­tus pra­noks­tan­čių iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų.

Jei ino­va­ty­viau­sius ga­min­to­jus ver­tin­tu­me pa­gal prem­je­rų gau­są, pa­vil­jo­nų dy­dį ir puo­šnu­mą, ne­abe­jo­ti­nai tek­tų pri­pa­žin­ti, kad azi­jie­čiams – ja­po­nams, ko­rė­jie­čiams ir ki­nams - bui­ti­nės elek­tro­ni­kos sri­ty­je kol kas nė­ra ly­gių. „So­ny“, „Mo­to­ro­la“, „Le­no­vo“, „Hua­wei“, „Pa­na­so­nic“ iš to­lo ma­si­no par­odos lan­ky­to­jus iš­ban­dy­ti ar tie­siog pa­spok­so­ti į nau­jus elek­tro­ni­kos prie­tai­sus.

Lenk­ty­nės dėl vaiz­do raiškos

Nors įpras­ta, tech­no­lo­giš­kai ne­pa­to­bu­lin­ta (tai tik lai­ko klau­si­mas) žmo­gaus akis jau su­nkiai ski­ria dar ke­liais mi­li­jo­nais pik­se­lių pa­to­bu­lin­tų ekra­nų pra­na­šu­mus, vaiz­do įran­gos ga­min­to­jai kol kas ak­ty­viau­siai ie­tis lau­žo bū­tent šio­je sri­ty­je. Nors par­odo­je di­des­nę „Sam­sung“ spau­dos kon­fe­ren­ci­jos da­lį užė­mė kal­bos apie iš­ma­nią­sias skal­byk­les, dau­giau už jas dė­me­sio (iš gau­ses­nės vy­riš­ko­sios au­di­to­ri­jos) su­lau­kė pir­ma­sis pa­sau­ly­je itin di­de­lės vaiz­do raiš­kos (UHD ar­ba 4K) „Blu-ray“ (BR) gro­tu­vas UBD-K8500, ža­dan­tis ke­tu­ris­kart di­des­nę ski­ria­mą­ją ge­bą ir 64 kar­tus ge­res­nę spal­vų raiš­ką nei tra­di­ci­niai BR apa­ra­tai. Tei­gia­ma, jog į gro­tu­vą mon­tuo­ja­ma prog­ra­mi­nė įran­ga su­ge­ba ko­ky­biš­kai iki 4K ge­bos pa­ge­rin­ti bet ku­riuos BR įra­šus, o jo kai­na vi­siš­kai ne­si­kan­džio­ja – sie­kia apie 450 eu­rų. Ži­no­ma, toks gro­tu­vas bus nau­din­gas tik tuo at­ve­ju, jei pir­ma įsi­gy­si­te dar de­šimt­kart tiek kai­nuo­jan­tį UHD te­le­vi­zo­rių.

„Huawei Mate S“, turintis „Fource Touch“ technologiją, – rimtas iššūkis konkurentams./ IFA nuotrauka

Tur­būt pats pa­trauk­liau­sias va­rian­tas iš par­odo­je pri­sta­ty­tų raiš­kių­jų te­le­vi­zi­jos apa­ra­tų – LG 4K raiš­kos OLED (or­ga­ni­nių švie­sos dio­dų) te­le­vi­zo­rius. Kol kas šie prie­tai­sai bran­ges­ni už LED ana­lo­gus, ta­čiau dėl ma­žes­nio ener­gi­jos su­var­to­ji­mo ir di­des­nių tech­no­lo­gi­nių ga­li­my­bių – plo­nu­mo, leng­vu­mo, jie tu­rė­tų tap­ti vy­rau­jan­tys (kaip LED nu­kon­ku­ra­vo plaz­mi­nius ekra­nus).

„E­su įsi­ti­ki­nęs, jog OLED tech­no­lo­gi­ja per ar­ti­miau­sius 2-3 me­tus at­pigs tiek, kad bus prie­ina­ma ir vi­du­ti­niam var­to­to­jui. Ekra­no ga­my­bos kai­na - svar­biau­sias rin­kos fak­to­rius“, - sa­kė „Pa­na­so­nic“ te­le­vi­zo­rių ga­my­bos pa­da­li­nio va­das Ma­sa­hi­ro Shi­na­da.

„Pa­na­so­nic“ at­ve­žė į par­odą sa­vo pir­mą­jį OLED te­le­vi­zo­rių ir pra­dė­jo kon­ku­ren­ci­nę ko­vą su LG, ku­ri jau po­rą me­tų ga­mi­na šios tech­no­lo­gi­jos apa­ra­tus. Tuo me­tu „Sam­sung“ ne­to­li­mos at­ei­ties ko­zi­ris - „kvan­ti­nio taš­ko“ (quan­tum dot) tech­no­lo­gi­ja, ku­rią ap­tin­ka­me ir nau­jau­sio­je SUHD te­le­vi­zo­rių se­ri­jo­je. Šie­met jie pri­sta­ty­ti ir Lie­tu­vo­je.

Spe­cia­lūs te­le­fo­nai žaidėjams

Šiuolaikiška „Haier“ technika – dviguba skalbyklė ir išmaniuoju stiklu dengtas šaldytuvas.

„So­ny“ su­ma­nė, kad 4K ekra­nas pra­var­tus ne vien te­le­vi­zi­jos mė­gė­jams, ir įtai­sė to­kį į sa­vo nau­ją­jį išmanųjį „Xpe­ria Z5 Pre­mium”. Te­le­fo­nas tu­ri itin ga­lin­gą „Qual­comm Snapd­ra­gon 810“ pro­ce­so­rių ir ope­ra­ci­nę sis­te­mą „And­roid Lol­li­pop“. Iš­skir­ti­nė ir jo fo­to­ka­me­ra – 23 me­ga­pik­se­lių „a­kį“ prieš ke­le­tą me­tų ga­lė­jo­me ap­tik­ti ne­bent pro­fe­sio­na­liuo­se fo­toa­pa­ra­tuo­se.

„A­sus“ siū­lo spe­cia­liai fo­tog­ra­fams sa­vi­my­loms, vi­sur ir vi­sa­da da­ran­tiems as­me­nu­kes, skir­tą te­le­fo­ną „Zen­fo­ne Sel­fie“ su 13 MP prie­ki­ne ka­me­ra. Jo pusb­ro­lis „Zen­fo­ne Max“ gi­ria­si tu­rin­tis di­džiu­lės tal­pos (5000 mAh) ba­te­ri­ją, o „Zen­fo­ne Zoom“ - raiš­kiau­sią iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų pa­sau­ly­je op­ti­nį pri­trau­ki­mą. Gal­būt ver­tė­jo vi­sus šiuos da­ly­kus su­dė­ti į vie­ną to­bu­lą te­le­fo­ną, o ne iš­leis­ti į rin­ką tris skir­tin­gus?

Nau­ją sa­vo iš­ma­nių­jų flag­ma­ną pri­sta­tė pa­sta­ruo­ju me­tu itin ak­ty­viai dėl rin­kos ko­vo­jan­ti ki­nų „Hua­wei“, ku­rios rek­la­mą ma­to­me ir ant mū­sų vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės marš­ki­nė­lių. Te­le­fo­nas „Ma­te S“ iš tie­sų yra to pa­ties "ka­lib­ro" kon­ku­ren­tas „Sam­sung“ ir „App­le“ ga­mi­niams, bet ži­nant, kad ki­nai nau­jau­sius žais­liu­kus su­ge­ba ga­min­ti pi­giau – tai dar vie­nas pra­na­šu­mas. Įren­gi­ny­je pa­nau­do­ta „App­le“ plan­še­ti­nia­me ir ne­šio­ja­ma­ja­me kom­piu­te­ry­je jau anks­čiau įdieg­ta „For­ce Touch“ tech­no­lo­gi­ja, ku­ri, pri­klau­so­mai nuo ekra­no pa­spau­di­mo stip­ru­mo, ak­ty­vuo­ja skir­tin­gas funk­ci­jas.

Ne­men­ką par­odos lan­ky­to­jų da­lį su­da­rė nykš­čius ak­ty­viau nei bet ku­rią ki­tą kū­no da­lį tre­ni­ruo­jan­tys kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų mė­gė­jai. Jiems vie­ną ma­lo­niau­sių staig­me­nų pa­tei­kė „A­cer“ - spe­cia­liai žai­di­mams skir­tą 10 bran­duo­lių iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną „Pre­da­tor 6” ir ana­lo­giš­kų ga­li­my­bių plan­še­ti­nį kom­piu­te­rį.

Iš­ma­nių­jų lai­kro­džių fron­te di­džiau­sia nau­jie­na IFA par­odo­je ta­po „Sam­sung Gear 2“ lai­kro­dis, ku­ria­me įdieg­tas nau­jo­viš­kas me­niu val­dy­mo bū­das, - ap­va­laus kor­pu­so žie­das su­ka­mas ra­tu. Dau­ge­liui lan­ky­to­jų jis pa­si­ro­dė pa­to­ges­nis nei pa­grin­di­nio kon­ku­ren­to „App­le Watch“ val­dy­mas. Be­je, nau­ja­ja­me „Gear 2“ ko­rė­jie­čiai at­si­sa­kė „And­roid Wear“ ope­ra­ci­nės sis­te­mos ir vie­toj jos nau­do­ja „Ti­zen“.

Iš­ma­nie­ji net kokteiliai

„Panasonic“ pristatė savo pirmąjį 4K raiškos OLED televizorių.

Iš­ma­nie­ji daik­čiu­kai, „Sam­sung“ tei­gi­mu, ne­abe­jo­ti­nai taps daik­tų in­ter­ne­to (IoT) eko­sis­te­mos da­li­mi, taip pat ir au­to­mo­bi­liai. To­dėl spe­cia­lią „Sam­sung“ mo­bi­lią­ją prog­ra­mą ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­ma in­teg­ruo­ti BMW au­to­mo­bi­liuo­se. Ki­tas „Sam­sung“ par­tne­ris – kon­cer­nas „Volks­wa­gen“. Kom­pa­ni­jų bend­ra­dar­bia­vi­mas leis vai­ruo­to­jams ypač pa­to­giai nau­do­tis au­to­mo­bi­lio ry­šio sis­te­mo­mis, pa­si­tel­kiant „Car Mo­de for Ga­la­xy“ prog­ra­mą. „Sam­sung“ taip pat pri­sta­tė spe­cia­lų pul­tą „Smart Things Hub“, ku­riuo ga­li­ma val­dy­ti vi­sus iš­ma­niuo­sius "pro­tin­gų" na­mų prie­tai­sus.

Pa­gal vir­tu­vė­je nau­do­ja­mų bui­ties prie­tai­sų ino­va­ci­jas gar­siau­sius ga­min­to­jus šį­kart su­ma­nu­mu ap­len­kė Lie­tu­vo­je ma­žiau gir­dė­ta Ki­ni­jos bui­ti­nės tech­ni­kos ga­min­to­ja „Haier“. Kom­pa­ni­ja at­ve­žė į par­odą šal­dy­tu­vą, ku­rio du­re­lės pa­ga­min­tos iš iš­ma­nio­jo stik­lo. Pri­ėjus šei­mi­nin­kui jos tam­pa perš­vie­čia­mos, o šiam pa­si­trau­kus – vėl ne­per­re­gi­mos. Ant stik­lo, ku­ris kar­tu yra ir ekra­nas, vaiz­duo­ja­mos svar­biau­sios šal­dy­tu­vo funk­ci­jos, ro­do­ma ja­me pa­lai­ko­ma tem­pe­ra­tū­ra.

„Samsung Gear 2“ išmanusis laikrodis valdomas patogiau - tereikia tiesiog sukti ratuką.

Daug dė­me­sio su­si­lau­kė ir „Haier“ skal­byk­lė, tu­rin­ti du būg­nus. Jo­je vie­nu me­tu ga­li­ma skalb­ti tiek švie­sius, tiek tam­sius skal­bi­nius. Tie­sa, tai nė­ra vi­siš­ka nau­jo­vė, nes pa­na­šų prie­tai­są pra­ėju­sių me­tų par­odo­je pri­sta­tė LG („Twin“). Tuo me­tu „Sam­sung“ dar kar­tą nu­ste­bi­no „WW8500 Add­Wash“ - pir­mą­ja pa­sau­ly­je skal­bi­mo ma­ši­na, į ku­rią ga­li­ma dė­ti skal­bi­nius per kiek­vie­ną skal­bi­mo cik­lą.

Na, o kai ga­liau­siai pa­varg­si­te nuo vi­sų su ju­mis ir tar­pu­sa­vy­je ko­mu­ni­kuo­jan­čių na­mų prie­tai­sų, pa­si­da­ry­ki­te ska­nų kok­tei­lį - ge­res­nio vais­to nė­ra. Jei esa­te mo­der­nus na­mų šei­mi­nin­kas, be abe­jo, mai­šy­si­te jį pa­si­tel­kę iš­ma­nią­ją, per „Blue­tooth“ prie te­le­fo­no jun­gia­mą ir re­cep­tus iš jo par­si­siun­čian­čią kok­tei­lių laz­de­lę „MixS­tik“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami