Parūpo pirkinių ilgaamžiškumas: genda per greitai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-17 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-17 06:00
Dažniausiai, vos tik pasibaigus garantijai, iš rikiuotės išeina buitinė technika - skalbimo mašinos, šaldytuvai, elektronikos prietaisai. LŽ archyvo nuotrauka
Pa­ste­bė­ję, kad daik­tai nė­ra to­kie pa­tva­rūs, kaip ti­ki­ma­si, lie­tu­viai vis daž­niau nu­spren­džia, jog įpras­ti­nės dve­jų me­tų ga­ran­ti­jos ne­ga­na, ir su­tin­ka už pa­pil­do­mas lė­šas pra­tęs­ti ga­ran­ti­ją dar me­tams, dve­jiems ar pen­ke­riems.

Už­sie­ny­je spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­ti pa­slau­ga – ga­ran­ti­jos pra­tę­si­mas bran­ges­niems pir­ki­niams – šak­nis lei­džia ir Lie­tu­vo­je. Bent jau taip ti­ki­na pra­tęs­tos ga­ran­ti­jos pa­slau­gas siū­lan­čios bend­ro­vės.

„Pra­tęs­tos ga­ran­ti­jos po­pu­lia­ru­mas spar­čiai au­ga. Vis dau­giau žmo­nių pirk­da­mi bran­ges­nę pre­kę su­pran­ta, kad me­tų ar dve­jų ga­ran­ti­jos ne­pa­kan­ka, ir nu­spren­džia ją pa­pil­do­mai pra­tęs­ti nuo vie­nų iki pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Lie­tu­vo­je šia pa­slau­ga daž­niau­siai nau­do­ja­si dvi žmo­nių gru­pės: tie, ku­rie no­ri, kad in­ves­ti­ci­ja į daik­tą bū­tų il­gaam­žė, ir ne­ke­ti­na po po­ros me­tų jo keis­ti nau­ju, ir tie, ku­rie no­ri iš­veng­ti daik­to tai­sy­mo var­gų šiam su­ge­dus“, – pa­sa­ko­jo Min­dau­gas Pe­tro­nis, pra­tęs­tos ga­ran­ti­jos ir pir­ki­nių drau­di­mo pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės „War­ran­ty Ex­pert“ di­rek­to­rius.

Dė­me­sys bui­ti­nei technikai

Lie­tu­viai ga­ran­ti­ją daž­niau­siai pra­tę­sia bui­ti­nei tech­ni­kai: skal­bi­mo ma­ši­noms, šal­dy­tu­vams, te­le­vi­zo­riams, dul­kių siurb­liams, šal­dik­liams.

„Vis dėl­to apie pa­slau­gą ži­no ir jos nau­dą su­pran­ta dar ti­krai ne vi­si tau­tie­čiai. Ne­įsi­gi­li­nu­siems į tai, kas yra ir kaip vei­kia pra­tęs­ta ga­ran­ti­ja, ši pa­slau­ga dau­ge­liui at­ro­do ne­pa­ti­ki­ma. Ta­čiau ga­vę dau­giau in­for­ma­ci­jos žmo­nės grei­tai su­pran­ta, kad ga­ran­ti­jos pra­tę­si­mas – tai at­sa­kin­go pir­kė­jo ir ge­ro na­mų šei­mi­nin­ko spren­di­mas“, – sa­kė M. Pe­tro­nis.

Su­gen­da vos pa­si­bai­gus garantijai

Pa­pil­do­mo drau­di­mo pa­slau­gas siū­lan­čios įmo­nės di­rek­to­rius ti­ki­no ne kar­tą su­si­dū­ręs su at­ve­jais, kai įsi­gy­tas bran­gus pir­ki­nys su­ge­do vos pa­si­bai­gus ga­min­to­jo tei­kia­mai ga­ran­ti­jai.

„Vos įsi­gi­ję daik­tą žmo­nės nė­ra lin­kę gal­vo­ti apie tai, ką rei­kės da­ry­ti, jei jis su­lūš. Vi­si ži­no apie ga­min­to­jo tei­kia­mą ga­ran­ti­ją ir, kol ne­pa­ti­ria di­des­nių nuo­sto­lių ir ne­pa­si­mo­ko iš sa­vo klai­dų, nė ne­si­do­mi, ar ga­ran­ti­nės prie­žiū­ros me­tu ar­ba jai pa­si­bai­gus bus kam Lie­tu­vo­je su­tai­sy­ti bran­gų pir­ki­nį. Pra­tęs­tos ga­ran­ti­jos pa­slau­ga pa­pras­tai iš­spren­džia šias prob­le­mas, nes ją tei­kian­čios bend­ro­vės tu­ri di­de­lį ser­ti­fi­kuo­tų ser­vi­sų tink­lą ir pra­tęs­da­mos ga­ran­ti­ją už­ti­kri­na, kad daik­tas bus ko­ky­biš­kai su­tai­sy­tas“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Įsi­gi­jus pra­tęs­tą ga­ran­ti­ją iš to­kias ga­ran­ti­jas tei­kian­čios bend­ro­vės svar­bu ži­no­ti, kaip elg­tis ir kur kreip­tis ža­los at­ve­ju. „Jei daik­tas su­gen­da ar su­lūž­ta, pir­miau­sia tu­rė­tu­mė­te įsi­ti­kin­ti, ar tu­ri­ma ga­ran­ti­ja dar ga­lio­ja. Jei taip, tuo­met kreip­tis rei­kia ne į par­da­vė­ją, o ga­ran­ti­jos ser­ti­fi­ka­te nu­ro­dy­tais kon­tak­tais. Daž­niau­siai tai bū­na ža­lų re­gis­tra­vi­mo, in­for­ma­ci­nio skam­bu­čių cen­tro te­le­fo­nai. Su­si­sie­kus su bend­ro­vės eks­per­tais, jie ti­krai at­sa­kys į vi­sus klau­si­mus apie bet ku­rio ga­min­to­jo pre­kę, už­re­gis­truos ža­lą ir pa­tars, kaip elg­tis to­liau“, – pa­žy­mė­jo M. Pe­tro­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami