Pasaulinė lietuvių priešgaisrinės saugos inovacija gelbės gyvybes

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-12 19:16
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-12 19:16
besecure.verisure.s3 nuotrauka
 Lie­tu­vo­je su­kur­tas ir ga­mi­na­ma dū­mu sig­na­li­za­ci­ja yra pa­sau­li­nė nau­jie­na – jis vie­nin­te­lis ap­jun­gia dū­mų ir ang­lies mo­nok­si­do (smal­kių) ju­tik­lius su GSM mo­du­liu, ku­ris in­for­ma­ci­ją apie gais­ro pa­vo­jų SMS per­duo­da į mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną.

Ki­ti nau­jos sig­na­li­za­ci­jos iš­skir­ti­nu­mai – au­to­no­mi­nis vei­ki­mas iki 18 mė­ne­sių ir pa­pras­tas die­gi­mas. Už­sie­nio ša­ly­se „El­des“ kon­ku­ruo­ja su di­džiai­siais pa­sau­lio ga­min­to­jais „Goog­le“, DSC, „Pa­ra­dox“, „Jab­lo­tron“, „Mo­beye“ ir ki­tais, ta­čiau lie­tu­viš­kas ga­mi­nys pir­mas ap­jun­gia vi­sas pa­žan­gių dū­mų sig­na­li­za­ci­jų funk­ci­jas.

„El­des“ 90 proc. sa­vo pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­ja į už­sie­nį. Ga­mi­niai jau par­duo­da­mi 80 pa­sau­lio ša­lių. Lie­tu­vo­je „Fu­me­rex“ bus ga­li­ma nu­si­pirk­ti per bend­ro­vės par­tne­rius. Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vė „Te­le2“ sa­vo klien­tams siū­lys sig­na­li­za­ci­ją įsi­gy­ti be pa­bran­gi­mo iš­si­mo­kė­ti­nai per 24 mė­ne­sius, mo­kant 6,21 Eur/­mėn. GSM mo­du­lio SIM kor­te­lė su mo­kė­ji­mo pla­nu kai­nuos 1,75 Eur/­mėn.

„Fumerex“ nuotraukos

„Kon­ku­ruo­ti su di­džio­sio­mis pa­sau­lio bend­ro­vė­mis ga­li­me tik bū­da­mi ge­res­ni, to­dėl su­kū­rė­me pa­žan­giau­sią prieš­gais­ri­nę sig­na­li­za­ci­ją gy­ven­to­jams ir smul­kiam vers­lui. Jos nau­da pa­pras­ta ir aiš­ki – „Fu­me­rex“ pa­pras­ta įdieg­ti, ne­rei­kia ties­ti lai­dų. Ju­tik­liai re­gis­truos ne tik dū­mus, bet ir smal­kes, o pa­vo­jaus sig­na­las iš­kart ke­liaus į vie­ną ar ke­lis te­le­fo­nus. To­kia ap­sau­ga ga­li pa­dė­ti ap­sau­go­ti ne tik­tai tur­tą, bet ir gy­vy­bę“, – sa­kė Ar­tū­ras Tai­cas, „El­des“, or­ga­ni­za­ci­jos vys­ty­mo di­rek­to­rius.

„Fu­me­rex“ la­bai ge­rai par­odo, kad mo­bi­lu­sis ry­šys nau­din­gas ne tik po­kal­biams – SMS ži­nu­tė kar­tais ga­li ir gy­vy­bę iš­gel­bė­ti. Ap­sau­ga nuo gais­ro tu­ri bū­ti prie­ina­ma gy­ven­to­jams, ir mes pri­si­dė­si­me prie prieš­gais­ri­nės sig­na­li­za­ci­jos po­pu­lia­ri­ni­mo. Kad pa­slau­ga bū­tų prie­ina­ma, siū­ly­si­me klien­tams įren­gi­nį įsi­gy­ti iš­si­mo­kė­ti­nai be pa­bran­gi­mo“, – pa­sa­ko­jo Dei­vi­das Pra­spa­liaus­kas, „Te­le2“ vers­lo plė­tros va­do­vas.

2015 m. Lie­tu­vo­je ki­lo dau­giau nei 12 tūkst. gais­rų. Juo­se žu­vo 128 žmo­nės, 6 iš jų – vai­kai. 2011–2015 m. gais­rai in­di­vi­dua­liuo­siuo­se gy­ve­na­muo­siuo­se bei dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se su­da­rė tik 16 proc. vi­sų gais­rų, ta­čiau juo­se žu­vo dau­giau­siai žmo­nių – 79 proc. vi­sų žu­vu­sių gais­ruo­se.

Daž­nos kliū­tys gy­ven­to­jams įsi­reng­ti prieš­gais­ri­nę sig­na­li­za­ci­ją ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Va­ka­rų ša­ly­se – nuo­gąs­ta­vi­mai dėl iš­lai­dų ir die­gi­mo ne­pa­to­gu­mų. Su­dė­tin­gų prieš­gais­ri­nės sau­gos sis­te­mų įren­gi­mas rei­ka­lau­ja di­des­nių iš­lai­dų bei su­tar­ties su sau­gos kom­pa­ni­ja su­da­ry­mo. Žmo­nes tai pat stab­do sig­na­li­za­ci­jos lai­dų tie­si­mas. Šias prob­le­mas spren­džia pa­pras­tas Lie­tu­vos ino­va­ci­jų kū­rė­jų ga­mi­nys. „Fu­me­rex“ leis gy­ven­to­jams dū­mų sig­na­li­za­ci­ją įsi­reng­ti pa­to­giau ir leis ap­tik­ti gais­rą vos jam ki­lus.

„Dau­gu­ma gais­rų pra­si­de­da ne at­vi­ra lieps­na, o smil­ki­mu ir dū­mais. Prie sig­na­li­za­ci­ja ga­li pra­neš­ti apie pa­vo­jų vos jam at­si­ra­dus. Pra­di­nė­je sta­di­jo­je ap­ti­kus gais­rą, jį ga­li­ma leng­viau už­ge­sin­ti, to­dėl kiek­vie­na mi­nu­tė yra svar­bi, to­dėl net ir pa­pras­ta dū­mų sig­na­li­za­ci­ja ga­li iš­gel­bė­ti tur­tą ir gy­vy­bes“, – sa­kė Man­tas Sli­žaus­kas, Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas.

Prieš­gais­ri­nė sig­na­li­za­ci­ja bus ypač nau­din­ga si­tua­ci­jo­se, kai na­muo­se lie­ka vai­kai, at­ski­rai gy­ve­na pa­gy­ve­nę tė­vai, taip pat – pa­li­kus na­mie įjung­tą šil­dy­mą ar ki­tus įren­gi­nius. Jei na­muo­se de­ga ži­di­nys, „Fu­me­rex“ ap­sau­gos nuo ang­lies mo­nok­si­do (smal­kių) nuo­tė­kio. Jos ne­ma­to­mos pli­ka aki­mi, bek­va­pės, ir ypač pa­vo­jin­gos nak­ties mie­go me­tu. Sig­na­li­za­ci­ją taip pat nau­din­ga įreng­ti re­čiau lan­ko­muo­se ob­jek­tuo­se – nuo­mo­ja­ma­me bu­te, so­do na­me, so­dy­bo­je ar ga­ra­že. Vers­lo sek­to­riu­je „Fu­me­rex“ pa­dės smul­kio­jo vers­lo įmo­nėms, ku­rios re­tai įsi­ren­gia prieš­gais­ri­nes sis­te­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami