Pašvilpauti kenkėjams neužtenka

Gintaras MIKŠIŪNAS g.miksiunas@lzinios.lt 2013-05-30 04:35
Gintaras MIKŠIŪNAS
g.miksiunas@lzinios.lt 2013-05-30 04:35
Svarbu, kad kovos su kenkėjais priemonės nekenktų vaikams ir namų augintiniams. LŽ archyvo nuotrauka
Sa­vo na­muo­se daž­nas mū­sų gy­ve­na­me ne vie­nas. Lau­ki­niams gy­vū­nams, to­kiems kaip pe­lės, žiur­kės, taip pat vabz­džiams žmo­nių na­mai - leng­vai pa­sie­kia­mo mais­to šal­ti­nis, to­dėl šie įna­miai ap­si­gy­ve­na ne­pra­šy­ti, o iš­pra­šy­ti juos ne­leng­va.

Ko­vą su įvai­riais pa­da­rais žmo­gus daž­niau­siai pra­lai­mi, nes pre­ky­bos vie­to­se siū­lo­ma bui­ti­nė che­mi­ja ma­žai veiks­min­ga. Grau­ži­kai ir vabz­džiai mo­ka pri­si­tai­ky­ti, jie mig­ruo­ja. Be to, kiek­vie­nam par­azi­tui nai­kin­ti ar bai­dy­ti nau­do­ja­mi skir­tin­gų rū­šių che­mi­ka­lai, ir ne­bū­ti­nai sau­gūs pa­čiam žmo­gui.

Ieš­kant pa­na­cė­jos nuo vi­sų ken­kė­jų

Prieš ku­rį lai­ką Ki­ni­jos ga­min­to­jai pa­siū­lė Eu­ro­pos rin­kai nau­jo­vę - ban­gas sklei­džian­čius prie­tai­sus, ku­rie, ne­nau­do­jant jo­kios che­mi­jos, tu­rė­tų efek­ty­viai at­bai­dy­ti vi­sus ži­no­mus ken­kė­jus. Šiai nau­jo­vei ne­gai­li­ma rek­la­mos. Pa­vyz­džiui, prie­tai­sas "Pest re­pel­lin­gaid" ir jo ana­lo­gai pri­sta­to­mi kaip pa­gal­ba nuo vi­sų rū­šių ne­pra­šy­tų įna­mių. Tei­gia­ma, jog toks apa­ra­tas, įjung­tas į elek­tros liz­dą, ga­li veik­ti ne­ri­bo­tą lai­ką. Jis sklei­džia ke­lių daž­nių elek­tro­mag­ne­ti­nes ban­gas - nuo ul­tra­gar­so, ku­ris tu­rė­tų at­bai­dy­ti mu­ses, uo­dus, iki ki­to­kių elek­tro­mag­ne­ti­nių im­pul­sų, ku­rių esą bi­jo ta­ra­ko­nai, vo­rai, skruz­dės, grau­ži­kai ir ki­ti par­azi­tai. Kaip nu­ro­do­ma pra­ne­ši­muo­se, prie­tai­so vei­ki­mo pri­nci­pas - elek­tri­niai im­pul­sai, ga­lin­tys iš­bai­dy­ti ken­kė­jus per 1-3 sa­vai­tes. Pa­brė­žia­ma, ne­va apa­ra­tas ne­kenks­min­gas žmo­gui, sau­gus ka­tėms, šu­nims ir dau­gu­mai ki­tų na­mi­nių au­gin­ti­nių.

Vil­nie­tis To­mas LŽ pa­sa­ko­jo to­kio siū­ly­mo pa­akin­tas įsi­gi­jęs šį prie­tai­są pa­va­sa­rį, ti­kė­da­ma­sis ap­sau­go­ti so­dy­bą ir ra­mų ar­ti­mų­jų poil­sį nuo įvai­rių ken­kė­jų. Šei­mo­je au­ga trys vai­kai, be to, lai­ko­mas šuo, tad na­mų šei­mi­nin­kas ti­ki­no bi­jo­jęs tik vie­no - pa­kenk­ti vai­kams ar­ba au­gin­ti­niui. Ta­čiau po ža­dė­tų 1-3 sa­vai­čių grau­ži­kai nie­kur iš so­dy­bos ne­din­go. Nak­ti­mis te­be­bu­vo gir­dė­ti šmi­ri­nė­jan­čios lau­ko pe­lės, au­sy­se te­be­zy­zė uo­dai, o die­no­mis į akis te­be­lin­do įky­rios mu­se­lės. Bet blo­giau­sia bu­vo tai, kad apa­ra­tui vei­kiant ma­žie­siems šei­mos na­riams po ke­lių va­lan­dų pra­dė­da­vo skau­dė­ti gal­vas, ne­rvin­gas tap­da­vo ir šuo. Žmo­gus net sa­ko ma­tęs, kaip prie įjung­to prie­tai­so bū­ria­vo­si ta­ra­ko­nai, užuot bė­gę ša­lin nuo jo...

To­dėl To­mas pa­pra­šė LŽ pa­aiš­kin­ti, ar to­kie prie­tai­sai iš ti­krų­jų at­lie­ka funk­ci­jas, ku­rios nu­ro­dy­tos rek­la­mo­je, ar jie ne­kenks­min­gi žmo­gui, ar šių apa­ra­tų vei­ki­mo pri­nci­pas par­em­tas ko­kiais nors moks­li­niais ty­ri­mais?

Ma­sa­las ne­iš­ma­nan­tie­siems fizikos

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (VVSC) Pro­duk­tų ver­ti­ni­mo sky­riaus ve­dė­jas Sau­lius Ma­jus at­krei­pė dė­me­sį, kad rek­la­muo­jant ken­kė­jų bai­dy­mo įren­gi­nį "pa­tei­kia­mi tei­gi­niai apie efek­ty­vu­mą, ta­čiau jo­kių įro­dy­mų ar nuo­ro­dų, kur to­kius įro­dy­mus ga­li­ma ras­ti, ne­pa­tei­kia­ma".

"Gal jo­kių įro­dy­mų ir nė­ra? - svars­tė VVSC spe­cia­lis­tas. - Ką reiš­kia elek­tri­niai im­pul­sai? Kaip jie sklei­džia­mi - oru? Ar sie­nos tam ne­truk­dys? Ar tai ra­di­jo ban­gos, ul­tra­gar­sas, inf­ra­gar­sas, ar dar kas nors? Ul­tra­gar­so ir elek­tro­mag­ne­ti­nių ban­gų su­pla­ki­mas į vie­ną vie­tą ro­do, kad rek­la­mos au­to­riai vi­siš­kai ne­iš­ma­no fi­zi­kos."

S.Ma­jaus žo­džiais, tam ti­kro daž­nio ul­tra­gar­sas kar­tais ti­krai at­bai­do kai ku­riuos vabz­džius - yra to­kių duo­me­nų. Ta­čiau skir­tin­gas daž­nis at­bai­do skir­tin­gus gy­vius ar­ba iš­vis ne­at­bai­do. "Šuo gir­di ga­na aukš­to daž­nio ul­tra­gar­są - ar at­bai­dę mu­ses ne­pri­si­vi­lio­si­me val­ka­tau­jan­čių šu­nų? O bla­kės ir ta­ra­ko­nai į šį apa­ra­tą ne­rea­guos. Jei pirk­čiau to­kį prie­tai­są, no­rė­čiau, kad jis uo­dus at­bai­dy­tų iš­kart, o ne po sa­vai­tės ar tri­jų", - kal­bė­jo VVSC sky­riaus ve­dė­jas.

S.Ma­jus pri­mi­nė, jog tiek ul­tra­gar­sas, tiek elek­tro­mag­ne­ti­nės ban­gos ken­kia žmo­gui, o po­vei­kis pri­klau­so nuo jų cha­rak­te­ris­ti­kų ir in­ten­sy­vu­mo. "Ga­min­to­jas ne­nu­ro­do šių cha­rak­te­ris­ti­kų, to­dėl prie­tai­sas ne­aiš­kus - rei­kia bū­ti la­bai at­sar­giam", - pa­brė­žė jis.

Gam­tos ty­ri­mų cen­tro Eko­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Žin­duo­lių la­bo­ra­to­ri­jos spe­cia­lis­tai pri­si­pa­ži­no, kad to­kio apa­ra­to po­vei­kio grau­ži­kams nė­ra ty­ri­nė­ję. Pa­sak la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­jo Li­no Bal­čiaus­ko, prieš ke­le­rius me­tus į ins­ti­tu­tą krei­pė­si vie­nas ūki­nin­kas. Jis bu­vo nu­si­vy­lęs kur­mius bai­dan­čiais prie­tai­sais, ku­rie sklei­džia ul­tra­gar­są ir ne­va tu­ri iš­bai­dy­ti kur­mius.

"Su­si­pa­ži­nęs su šiuo nau­juo­ju apa­ra­tu, kaip var­to­to­jas už­duo­čiau klau­si­mą: kur tie iš­bai­dy­ti ken­kė­jai iš­ei­na? Pas kai­my­nus? O jei kai­my­nas įjungs to­kį prie­tai­są, ar tie ken­kė­jai su­bėgs pas ma­ne?" - pu­siau rim­tai, pu­siau juo­kais šne­kė­jo moks­li­nin­kas. Jis ma­no, kad šiek tiek tie­sos to­kių prie­tai­sų ap­ra­šy­me vis dėl­to yra. "Ko­dėl pe­lė tam ti­krų ban­gų bi­jo, o ka­ti­nas - ne? Mat pe­lės klau­sos apa­ra­tas ski­ria­si nuo ka­ti­no. Žmo­gus di­džio­sios da­lies inf­ra­gar­so ban­gų iš­vis ne­gir­di. Yra ul­tra­gar­so švil­pu­kai, ku­riuos šu­nys gir­di, o žmo­nės - ne. Jais ga­li­ma pa­sik­vies­ti į pa­gal­bą šu­nis. Pa­vyz­džiui, inf­ra­gar­sas nau­do­ja­mas jau­ni­mo sam­bū­riui sklai­dy­ti. Su­au­gęs žmo­gus jo ne­gir­di, bet pa­aug­lių iki 18 me­tų au­sys yra jau­tres­nės. To­kie da­ly­kai, ži­no­ma, eg­zis­tuo­ja. Bio­lo­giš­kai ga­lė­tų bū­ti taip: žiur­kė į gar­są rea­guo­ja, o

šuo, ka­ti­nas ar vai­kas - ne. Tai tu­rė­tų bū­ti su­si­ję su aukš­to gar­so dia­pa­zo­nais. Ta­čiau kad tuo pat me­tu rea­guo­ja ir bla­kė - čia jau keis­ta. Aš to­kių daik­tų ne­per­ku, jie man ne­ke­lia pa­si­ti­kė­ji­mo", - tvir­ti­no Eko­lo­gi­jos ins­ti­tu­to moks­li­nin­kas.

Ge­riau - lai­ko pa­ti­krin­tos priemonės

Pro­fe­sio­na­liu ken­kė­jų nai­ki­ni­mu už­sii­man­čios bend­ro­vės "De­zin­fa" Vil­niaus pa­da­li­nio asis­ten­tė Ni­jo­lė Ka­ce­vi­čiū­tė pri­si­pa­ži­no gir­dė­ju­si apie elek­tro­mag­ne­ti­nius ken­kė­jų bai­dy­mo prie­tai­sus, bet jų nau­da lin­ku­si abe­jo­ti.

"Mes to­kių da­ly­kų ti­krai ne­siū­lo­me, ir jo­kių ty­ri­mų ne­sa­me da­rė. Žmo­nės sa­vo ini­cia­ty­va ren­ka­si šiuos ken­kė­jų nai­ki­ni­mo prie­tai­sus. Mes re­ko­men­duo­ja­me moks­liš­kai pa­ti­krin­tus ir iš­ban­dy­tus che­mi­nius bū­dus", - sa­kė bend­ro­vės spe­cia­lis­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Romas  46.36.65.221 2016-07-10 08:29:42
Ultragarsinis aparatas iš buto tarakonus išvaikė ne tik pas mus, bet ir pas kaimynus tame pačiame aukšte.
0 0  Netinkamas komentaras
Gražina  78.56.221.195 2013-05-30 14:11:47
Aš tokį prietaisą įsigijau internetu. Kartu su juo tiekėjas man atsiuntė anglišką instrukciją, kuri nebuvo paskelbta internate. Instrukcijoje labai aiškiai buvo parašyta, kad tas prietaisas `sušaukia` visus kenkėjus iš visų kampų ir, žmogus pats turi juos, vienokiu ar kitokiu būdu, sunaikinti. Pvz. pelėms padėti pelėgaudus. Tai jau ačiū už tokį prietaisą! Jei būčiau paskaičiusi instrukciją anksčiau, jokiu būdu to prietaiso nebūčiau pirkusi. Tai pamoka, kurią teko išmokti.
12 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami