Pasyvusis namas leidžia užmiršti šildymą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-08 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-08 06:00
Pasyvųjį namą būtina kruopščiai projektuoti ir kreipti dėmesį net į pačias smulkiausias detales. LŽ archyvo nuotraukos
Apie pa­sy­viuo­sius na­mus, ku­riems, kaip tei­gia ino­va­ty­vūs sta­ty­to­jai, pri­klau­so at­ei­tis, sklan­do įvai­riau­si mi­tai. Bū­tent mi­tai ir lie­tu­viš­kas mąs­ty­mas "pa­si­da­ryk pats, net jei ne­iš­ma­nai" le­mia, jog ener­giš­kai itin efek­ty­vūs na­mai Lie­tu­vo­je dygs­ta la­bai lė­tai.

Kaip tei­gia sta­ty­bų in­ži­nie­riai, pir­ma­sis iš ti­krų­jų pa­sy­vu­sis bu­vo ne na­mas, o XIX am­žiaus pa­bai­gos lai­vas „Fram“, su ku­riuo ke­liau­to­jas Fridt­jo­fas Nan­se­nas ty­ri­nė­jo Ark­tį. Lai­vas bu­vo pri­tai­ky­tas at­šiau­riam kli­ma­tui, ga­lė­jo il­gai drei­fuo­ti už­ša­lęs tarp le­dų. Jis bu­vo ap­šil­tin­tas 40 cen­ti­me­trų šil­ti­ni­mo me­džia­gos sluoks­niu, lan­gai tu­rė­jo 3 stik­lus, o šil­dy­mo sis­te­ma – „ką pri­kvė­puo­ji, tuo ir šil­dai­si“. Kai lau­ko tem­pe­ra­tū­ra nu­kris­da­vo že­miau ne­gu mi­nus 30 laips­nių, pa­gel­bė­da­vo kros­ne­lė.

Ne­nuos­ta­bu, kad ir pa­sy­vių­jų na­mų, ku­rie pa­keis­tų daug ener­gi­jos rei­ka­lau­jan­čius tra­di­ci­nius na­mus, idė­ja prieš 30 me­tų ėmė skleis­tis Skan­di­na­vi­jo­je. Vė­liau vo­kie­čiai su­kū­rė iš­baig­tą pa­sy­vių­jų na­mų kon­cep­ci­ją. To­dėl ir šian­dien vie­nin­te­lė to­kius na­mus ser­ti­fi­kuo­jan­ti įstai­ga „Pas­siv­haus Ins­ti­tut“ yra įsi­kū­ru­si Vo­kie­ti­jo­je. Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) pa­sy­viuo­sius na­mus pa­si­rin­ko kaip eta­lo­ną di­rek­ty­vai, nu­sa­kan­čiai pri­va­lo­mą pa­sta­tų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo ver­ti­ni­mą pa­gal kla­ses – nuo G iki A++.

Im­pro­vi­za­ci­joms – ne vieta

Pa­sy­vu­sis na­mas rei­ka­lau­ja la­bai ma­žo ši­lu­mos ener­gi­jos kie­kio - jo ener­gi­jos po­rei­kis per me­tus kvad­ra­ti­niam me­trui vi­du­ti­niš­kai sie­kia apie 10 ki­lo­vat­va­lan­džių (kWh). Įpras­ti­nės kons­truk­ci­jos na­mai su­var­to­ja nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos kar­tų dau­giau ši­lu­mos. Sta­tant pa­sy­vų­jį na­mą, ži­no­ma, ten­ka in­ves­tuo­ti dau­giau, ta­čiau ga­lu­ti­nis jo sta­ty­bos biu­dže­tas vi­du­ti­niš­kai iš­au­ga ne kar­tais, o de­šim­ta­da­liu.

„Bet Lie­tu­vo­je yra trys mi­li­jo­nai krep­ši­nio tre­ne­rių, trys mi­li­jo­nai au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kų ir tiek pat sta­ty­bi­nin­kų. Ne­re­tai sta­to­mo na­mo šei­mi­nin­kas ge­riau ke­lias sa­vai­tes laks­to po pre­ky­bos cen­trus, ieš­ko­da­mas pi­ges­nių sta­ty­bi­nių me­džia­gų, nei in­ves­tuo­ja į ke­liais tūks­tan­čiais li­tų bran­ges­nį ko­ky­biš­ką na­mo pro­jek­tą, ku­ris vien sta­ty­bai pa­dė­tų su­tau­py­ti ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių. Sta­tant pa­sy­vų­jį na­mą, ko­ky­biš­kas pro­jek­tas, ku­rio aky­lai lai­ko­ma­si, yra bū­ti­nas. Im­pro­vi­zuo­ti čia ne vie­ta, ki­taip ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas bus nu­vi­lian­tis“, - pa­brė­žė Na­cio­na­li­nės pa­sy­vaus na­mo aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius Ai­das Vai­čiu­lis.

Pa­sak eks­per­to, ko­ky­biš­ko pa­sy­vio­jo na­mo sta­ty­ba - tai du ne­at­sie­ja­mi eta­pai: pro­jek­to ver­ti­ni­mas ir už­baig­to na­mo ver­ti­ni­mas. Bū­tent čia daž­niau­siai ir sten­gia­si su­tau­py­ti na­mų sta­ty­to­jai. To­dėl mi­nė­to Vo­kie­ti­jos ins­ti­tu­to ser­ti­fi­kuo­tų pa­sy­vių­jų na­mų Lie­tu­vo­je šiuo me­tu tu­ri­me tik du – vie­ną Kau­ne, ki­tą - prie Drus­ki­nin­kų. Ne­ser­ti­fi­kuo­tų na­mų, ku­rie, šei­mi­nin­kų tei­gi­mu, bu­vo sta­to­mi kaip pa­sy­vie­ji, su­skai­čiuo­tu­me ke­lio­li­ka. Ta­čiau ne­sant ser­ti­fi­ka­to su­nku įver­tin­ti, ar bū­ta sta­ty­bos klai­dų.

A.Vaičiulio teigimu, pasyviųjų namų populiarumą stabdo visuomenėje įsišaknijęs konservatyvus požiūris.

Aps­kai­čiuo­ja iki smulkmenų

Pa­sy­vu­sis na­mas pri­va­lo ati­tik­ti A kla­sės ener­gi­nį nau­din­gu­mą. Jei ši­lu­mi­nei ir elek­tros ener­gi­jai ge­ne­ruo­ti nau­do­ja­mi at­si­nau­ji­nan­tys šal­ti­niai, pa­sta­tas ga­li bū­ti pri­pa­žin­tas ir aukš­čiau­sios A+ ar A++ kla­sės. Jei pa­sy­vu­sis na­mas ne­ser­ti­fi­kuo­tas, jo ener­gi­nį nau­din­gu­mą ga­li­ma pa­ti­krin­ti ana­li­zuo­jant ener­gi­jos iš­tek­lių aps­kai­tą.

„Kai ener­gi­jos su­var­to­ja­ma la­bai ma­žai net ir šal­čiau­siu me­tu, ne­be­lie­ka skir­tu­mo, kuo na­mą šil­dy­ti. Ši­lu­mos ener­gi­jos ki­lo­vat­va­lan­dės kai­na svy­ruo­ja nuo 12 cen­tų, šil­dan­tis geo­ter­mi­ne ener­gi­ja, iki 50 cen­tų, šil­dan­tis elek­tra. Skir­tu­mas tik toks, kad įreng­ti geo­ter­mi­nį šil­dy­mą yra bran­gu, o elek­tri­nį – pi­gu. Ta­da pra­si­de­da la­biau su­bjek­ty­vūs da­ly­kai: vie­ni šei­mi­nin­kai nie­ka­da ne­kū­ren­tų du­jo­mis - tik bio­ku­ru, ki­ti ver­ti­na kom­for­tą, to­dėl ren­ka­si tik mi­ni­ma­liai prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­čias geo­ter­mi­nio šil­dy­mo sis­te­mas“, - pa­aiš­ki­no A.Vai­čiu­lis.

Jis dar kar­tą pa­brė­žė, kad sie­kiant ener­gi­nio efek­ty­vu­mo į vi­sus es­mi­nius klau­si­mus bū­ti­na at­sa­ky­ti jau pro­jek­tuo­jant pa­sy­vų­jį na­mą. „Tiems, ku­rie ma­no, kad na­mą ga­li­ma pa­sy­viai įsi­reng­ti, o ne sta­ty­ti nuo pat pra­džių, ge­riau­sias pa­vyz­dys bū­tų au­to­mo­bi­liai. Prieš pa­lei­džiant juos į ma­si­nę ga­my­bą, jie kruopš­čiai pro­jek­tuo­ja­mi ir iki smulk­me­nų tes­tuo­ja­mi - tik at­li­kus ga­lu­ti­nes ko­rek­ci­jas pra­de­da­ma ma­si­nė ma­ši­nos ga­my­ba. Taip ir su pa­sy­viuo­ju na­mu – vis­kas pri­va­lo bū­ti iš anks­to aps­kai­čiuo­ta iki men­kiau­sių smulk­me­nų“, - tei­gė pa­šne­ko­vas.

Įsi­ren­gė že­mės šilumokaitį

Pa­sy­via­ja­me na­me su šei­ma gy­ve­nan­tis kau­nie­tis Vi­lius Ga­vei­ka na­mui šil­dy­ti pa­si­rin­ko že­mės ši­lu­mo­kai­tį. Ši­lu­mo­kai­tis na­me bu­vo įreng­tas pa­gal ti­pi­nį pro­jek­tą, įsi­gy­tą Len­ki­jo­je. To­kia sis­te­ma va­sa­rą vė­si­na į pa­sta­tą pa­ten­kan­tį orą, o žie­mą - šil­do. Ap­lin­kos oras šil­tuo­ju se­zo­nu ven­ti­lia­to­riaus trau­kia­mas ke­liau­ja per stam­bios skal­dos sluoks­nį ir at­vės­ta – taip vei­kia na­tū­ra­lus kon­di­cio­na­vi­mas. Ener­gi­jos są­nau­dos sie­kia apie 70 W - to­kios ga­lios elek­tri­nis ven­ti­lia­to­rius.

Žie­mą oras ei­da­mas per skal­dą su­šy­la: jei­gu iš­orė­je tem­pe­ra­tū­ra sie­kia iki mi­nus 20 laips­nių, oras į pa­tal­pą pa­ten­ka jau ne­be ne­igia­mos tem­pe­ra­tū­ros. Taip nuo už­ša­li­mo ap­sau­go­mas re­ku­pe­ra­to­riaus ši­lu­mo­kai­tis ir ven­ti­lia­ci­jai bū­ti­nas oras pa­šil­do­mas iki tei­gia­mos tem­pe­ra­tū­ros – už­ti­kri­na­mas di­des­nis re­ku­pe­ra­to­riaus nau­din­go vei­ki­mo koe­fi­cien­tas.

Kau­nie­čio na­me ši­lu­mo­kai­tis įreng­tas po ga­ra­žu. „Į­ren­gė­me tris oro blo­kus – du kraš­tuo­se, orui tiek­ti į na­mą, vie­ną cen­tre – tiek­ti į ši­lu­mo­kai­tį. Ši­lu­mo­kai­tis su­da­ry­tas iš dvie­jų da­lių: kol de­ši­nė dir­ba, kai­rė – re­ge­ne­ruo­ja­si, at­gau­na tem­pe­ra­tū­rą. Taip iš­ven­gia­me skal­dos at­ša­li­mo iki ne­igia­mos tem­pe­ra­tū­ros ir ši­lu­mo­kai­čio efek­ty­vu­mo su­ma­žė­ji­mo“, - pa­aiš­ki­no pa­sy­vio­jo na­mo šei­mi­nin­kas.

Elektrą namui gamina ir ant sienų bei stogo sumontuoti fotovoltiniai elementai.

Šva­raus oro netrūksta

Kaip par­ink­ti sie­nų kons­truk­ci­jas pa­sy­via­jam na­mui - ko ge­ro, pla­čiau­sia po­kal­bio te­ma, nes sie­nų ti­pų, kons­truk­ci­jų ir me­džia­gų pa­si­rin­ki­mas yra be ga­lo įvai­rus. Pir­miau­sia rei­kia ži­no­ti, apie ko­kio ti­po na­mą kal­ba­me: kar­ka­si­nį ar mū­ri­nį. Abu šie ti­pai tu­ri sa­vų pra­na­šu­mų ir trū­ku­mų.

Ne­re­tai gir­di­me, kad pa­sy­vu­sis na­mas dėl pra­stos ven­ti­lia­ci­jos ne­va ne tik nė­ra svei­kas, bet ir ken­kia svei­ka­tai. Ta­čiau, eks­per­tų tei­gi­mu, tin­ka­mai įren­gus au­to­ma­ti­nę ven­ti­lia­ci­ją na­me ti­krai pa­kaks gry­no oro. „Pa­sy­via­jam na­mui itin svar­bus yra ne tik šil­ti­ni­mas, bet ir ven­ti­lia­ci­jos sis­te­ma. Ka­dan­gi sta­ty­da­mi sa­vo na­mą ypa­tin­gą dė­me­sį sky­rė­me ne tik ati­tva­rų izo­lia­ci­nėms sa­vy­bėms, bet ir jų san­da­ru­mui, me­cha­ni­nė ven­ti­lia­ci­ja bu­vo bū­ti­na. Įpras­ti se­nos sta­ty­bos na­mai dėl sa­vo ne­san­da­ru­mo ven­ti­liuo­da­vo­si na­tū­ra­liai. Vi­sa ven­ti­lia­vi­mo, ge­ro kli­ma­to – gry­no oro bei ati­tin­ka­mo drėg­mės ly­gio – pa­lai­ky­mo "at­sa­ko­my­bė" ten­ka ven­ti­lia­ci­jos sis­te­mai. Na­me ne­nu­ma­ty­ti jo­kie de­gi­mo pro­ce­sai, to­dėl na­mas ne­tu­ri ka­mi­no. Ka­mi­nas ne­rei­ka­lin­gas ir ven­ti­lia­ci­jai – ji vyks­ta per dvi an­gas sie­no­je“, - pa­sa­ko­jo V.Ga­vei­ka.

Itin daug dė­me­sio rei­kia skir­ti ir par­en­kant tin­ka­mus lan­gus bei du­ris. Kau­nie­tis sa­vo na­me dė­jo dve­jo­pus lan­gus: su rė­mais ir be rė­mų. Tai da­rė dėl ke­le­to prie­žas­čių. Pa­grin­di­nė - kad stik­lo pa­ke­to var­ža du kar­tus di­des­nė nei lan­go rė­mo. „Rė­mai ken­kia na­mo ši­lu­mi­nėms cha­rak­te­ris­ti­koms, bet lan­gus be rė­mų an­tra­me aukš­te bū­tų su­nku va­ly­ti, to­dėl pa­si­rin­ki­mas toks: pir­mam aukš­tui - lan­gai be rė­mų, an­tram – su rė­mais“, - pa­aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Di­džiau­si su­nku­mai, ku­riuos pa­ti­ria pa­sy­vių­jų na­mų sta­ty­to­jai, V.Ga­vei­kos pa­ty­ri­mu, – tai nu­sis­to­vė­ju­sios tra­di­ci­jos, ne­kin­tan­tis po­žiū­ris. „Žmo­nės ga­na ne­drą­siai pri­ima net ir la­bai nau­din­gas nau­jo­ves“, – es­mi­nį pa­sy­vių­jų na­mų po­pu­lia­ru­mo stab­dį įvar­di­jo to­kį na­mą pa­si­rin­kęs kau­nie­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami