Patarimai, padėsiantys pasirinkti gerus statybos specialistus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-12 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-12 06:00
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Vie­na su­dė­tin­giau­sių už­duo­čių im­an­tis sta­ty­bų ar re­mon­to – ras­ti pa­ti­ki­mus, pa­ty­ru­sius ir už pro­tin­gą kai­ną dir­ban­čius sta­ty­bų spe­cia­lis­tus. Gin­čai dėl ne­ko­ky­biš­kai at­lik­tų dar­bų – sta­ty­bų sri­ties kas­die­ny­bė.

Tam yra ke­lios prie­žas­tys. Vi­sų pir­ma, Lie­tu­vo­je vis dar trūks­ta sta­ty­bų kul­tū­ros. An­tra, ama­ti­nin­ką rink­da­mie­si žmo­nės pa­pras­tai ne­ži­no nei kaip, nei kur jo ieš­ko­ti. Tai­gi at­krei­pia­me dė­me­sį svar­biau­sias tai­syk­les, no­rint ras­ti ge­rą spe­cia­lis­tą.

Nepa­sik­liau­ki­te vie­na re­ko­men­da­ci­ja. Drau­gų re­ko­men­da­ci­jos – be­ne po­pu­lia­riau­sias bū­das ieš­ko­ti sta­ty­bos ar ap­dai­los meis­trų. Jis ne­abe­jo­ti­nai pa­ti­ki­mes­nis už skel­bi­mus in­ter­ne­te, ta­čiau taip pat ga­li skau­džiai su­klai­din­ti, nes re­ko­men­da­ci­ją duo­dan­tis žmo­gus daž­niau­siai yra ne­su­si­jęs su sta­ty­bo­mis ir jo ver­ti­ni­mas ga­li su­klai­din­ti. Nu­spren­dę pa­sik­liau­ti pa­žįs­ta­mų žmo­nių at­si­lie­pi­mais, gau­ki­te bent tris re­ko­men­da­ci­jas spe­cia­lis­tui, prieš jį pa­si­rink­da­mi – taip už­si­ti­krin­si­te kur kas di­des­nę ga­li­my­bę, jog lik­si­te pa­ten­kin­ti jo pa­slau­go­mis, o ge­riau­sias spren­di­mas: gau­ti iš­ma­nan­čio žmo­gaus įver­ti­ni­mą, ku­ris tu­rė­jo dar­bo pa­tir­ties su re­ko­men­duo­ja­mu spe­cia­lis­tu.

Nu­si­tei­ki­te pa­skir­ti šiai už­duo­čiai pa­kan­ka­mai lai­ko ir spe­cia­lis­tą rinkitės iš ne ma­žiau nei 10-ies kan­di­da­tų, jei vis dėl­to nu­spren­dė­te ap­siei­ti be re­ko­men­da­ci­jų. Ne­ap­si­ri­bo­ki­te tik jų įkel­tais skel­bi­mais in­ter­ne­te ar spau­do­je – su­si­pa­žin­ki­te su jais ar­ti­miau.

Iš tie­sų ge­rą spe­cia­lis­tą jums pa­dės at­pa­žin­ti 6 pa­grin­di­niai bruo­žai.

Jei ieš­ko­te pi­giai at­siei­sian­čio, ta­čiau pa­ti­ki­mo ama­ti­nin­ko, įver­tin­ki­te jo mei­lę dar­bui, iš­vaiz­dą ir spe­cia­li­za­ci­ją. Mei­lė dar­bui – tai spe­cia­lis­to po­žiū­ris į sa­vo ama­tą. Ieš­ko­ki­te to­kio, su ku­riuo kal­bė­da­mie­si jaus­tu­mė­te, kad jis iš tie­sų mėgs­ta tai, ką da­ro. Iš­vaiz­da – skam­ba keis­tai, ta­čiau ji la­bai daug pa­sa­ko apie pro­fe­sio­na­lą: tvar­kin­gai at­ro­dan­tis sta­ty­bi­nin­kas grei­čiau­siai ir dirbs ge­ro­kai tvar­kin­giau. Ga­liau­siai, spe­cia­li­za­ci­ja – rin­ki­tės meis­trą, ku­ris dirb­tų ir to­bu­lė­tų kon­kre­čio­je pa­si­rink­to­je sta­ty­bų ar ap­dai­los sri­ty­je, užuot va­di­nęs sa­ve „vi­sų ga­lų meis­tru“.

Bran­ges­ni, ta­čiau ir aukš­tes­nę ko­ky­bę už­ti­krin­ti ga­lin­tys meis­trai prie mi­nė­tų sa­vy­bių dar ga­lės pri­dur­ti ir su­kaup­tą gau­sią pa­tir­tį bei no­rą to­bu­lė­ti: lan­ko­mus mo­ky­mus, pro­fe­si­nį au­gi­mą.

Na, o bran­giau­si ir pro­fe­sio­na­liau­si spe­cia­lis­tai pa­si­žy­mi dar ir šeš­tą­ja sa­vy­be – ge­bė­ji­mu pri­sta­ty­ti ir tai­ky­ti skir­tin­gas vyk­do­mų dar­bų me­to­di­kas. Ne­nus­teb­ki­te, jei toks meis­tras jums at­si­sies so­li­džią pi­ni­gų su­mą, ta­čiau bū­tent jis ga­li im­tis įgy­ven­din­ti am­bi­cin­gus, ne­įp­ras­tus bei aukš­čiau­sios ko­ky­bės rei­ka­lau­jan­čius už­sa­ky­mus.

Iš­mo­ki­te skai­ty­ti jums pa­tei­kia­mas dar­bų są­ma­tas. Sta­ty­bų spe­cia­lis­tai ne­re­tai yra lin­kę tai­ky­ti itin skir­tin­gas bei sa­vo­tiš­kas kai­no­da­ras, tad klien­tui su­dė­tin­ga pa­ly­gin­ti gau­tas są­ma­tas ir nu­spręs­ti, ku­ri ge­riau­siai ati­tin­ka jo po­rei­kius. Pa­pra­šy­ki­te ama­ti­nin­kų dar­bų įkai­nius jums pa­teik­ti pa­gal vie­no­dą sche­mą. Jo­je tu­rė­tų bū­ti nu­ro­dy­tos šios kai­nos: dar­bai, kaip bus at­lie­ka­mas dar­bų val­dy­mas, me­džia­gos, tech­no­lo­gi­jos, ga­li­mos ri­zi­kos.

No­rė­da­mi sutaupyti in­ves­tuo­ki­te į de­ta­lią są­ma­tą ir dar­bų planavimą, prieš pra­dė­da­mi dar­bus bei rink­da­mie­si spe­cia­lis­tą. Ne­prik­lau­so­mų pro­fe­sio­na­lų at­lik­ta ana­li­zė ir pa­teik­ti duo­me­nys leis jums ži­no­ti, ko­kios pro­jek­to kai­nos ga­li­te ti­kė­tis bei ko­kius bū­ti­nus dar­bus rei­kės at­lik­ti. Tai pa­dės jums pa­si­rink­ti tin­ka­miau­sią spe­cia­lis­tą ir už­si­ti­krin­ti ge­riau­sią kai­ną. Įpras­tai iš­anks­ti­nis pla­na­vi­mas klien­tams su­tau­po tūks­tan­čius eu­rų.

Ne­su­mo­kė­ki­te per daug už su­tei­kia­mas ga­ran­ti­jas. Daž­nai spe­cia­lis­tai bei sta­ty­bų įmo­nės, tei­kian­čios sa­vo dar­bams ga­ran­ti­ją, siū­lo bran­ges­nes pa­slau­gas, nei ga­ran­ti­jos ne­su­tei­kian­čios. No­ras už­si­ti­krin­ti sau­gu­mą ma­si­na klien­tus rink­tis bran­ges­nes pa­slau­gas, ta­čiau tai ne vi­sa­da – ge­riau­sias spren­di­mas. Il­giau nei de­šimt­me­tį Lie­tu­vo­je iš­si­lai­ko vos 7 proc. sta­ty­bų bend­ro­vių, tad ri­zi­ka ne­su­lauk­ti ža­dė­tos ne­mo­ka­mos pa­gal­bos iš ne­beeg­zis­tuo­jan­čios įmo­nės – ti­krai ne­ma­ža. At­sa­kin­gai įver­tin­ki­te sa­vo pa­si­rin­ki­mą. Sta­ty­bos spe­cia­lis­tų pa­ieš­ka – su­dė­tin­gas, daug lai­ko ir pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­tis pro­ce­sas. Net ir lai­kan­tis vi­sų ma­no iš­var­din­tų pa­ta­ri­mų, ga­li ne­pa­si­sek­ti. Ta­čiau taip ti­ki­my­bę bū­ti ap­gau­ti ar iš­švais­ty­ti be­ga­lę pi­ni­gų ge­ro­kai su­ma­žin­si­te.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami