Patarimai Velykų stalo ir namų dekorui

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-24 20:14
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-24 20:14
Ve­ly­kos – tai gam­tos at­bu­di­mo ir pri­si­kė­li­mo šven­tė. Juk po žie­mos, lau­kiant pa­va­sa­rio, mus džiu­gi­na net ir pa­tys ma­žiau­si pa­si­ro­dan­tys dai­ge­liai. 

Tai­gi, Ve­ly­kų šven­ti­nį sta­lą Gė­lių di­zai­no stu­di­jos „Ne­ri­ne“ flo­ris­tė As­ta Šle­kie­nė siū­lo puo­šti na­tū­ra­liais au­ga­lais, ža­lu­my­nais, ku­rie pa­brėš pa­va­sa­ri­nės šven­tės iš­skir­ti­nu­mą, pri­pil­dys na­mus Ve­ly­kų dva­sia ir su­teiks mū­sų šven­ti­niam sta­lui puo­šnu­mo.

Nors kli­ma­to­lo­gai vis dar pra­na­šau­ja žie­mą, pa­va­sa­ri­nę nuo­tai­ką jau ga­li­ma su­si­kur­ti kiek­vie­nuo­se na­muo­se. Pui­ki idė­ja ar­tė­jant šv. Ve­ly­koms pa­si­sė­ti jau­nų dai­ge­lių, tar­kim pi­pir­nės. Ne­stan­dar­ti­nius flo­ris­ti­nius spren­di­mus iš gam­tos siū­lan­ti di­zai­ne­rė at­krei­pia dė­me­sį, kad pi­kan­tiš­ko sko­nio aro­ma­tin­gi la­pe­liai ne tik puo­šnūs, bet juo­se gau­su ir įvai­riau­sių ver­tin­gų mais­ti­nių me­džia­gų. „Jau­nų dai­ge­lių ža­lu­ma ne tik su­teiks na­mams pa­va­sa­ri­nės gy­vy­bės, bet ir bus vi­ta­mi­nų šal­ti­nis jū­sų Ve­ly­kų sta­lui“.

Ve­ly­kos yra pri­si­kė­li­mo šven­tė, tad ti­krai gra­žu ir pra­smin­ga šven­ti­nį sta­lą pa­puoš­ti vai­ni­ku, ku­ris lai­ko­mas am­ži­ny­bės sim­bo­liu. „Ve­ly­ki­niai vai­ni­kai yra leng­vi, ažū­ri­niai, jiems ga­min­ti nau­do­ja­mos na­tū­ra­lios me­džia­gos. Dar vie­nas pa­va­sa­rio pra­na­šas – pra­spro­gę ka­čiu­kai. Jie vi­suo­met mums pri­me­na, kad jau pa­va­sa­ris“, – sa­ko dau­giau kaip de­šimt me­tų me­nu iš gė­lių už­sii­man­ti flo­ris­tė.

Ve­ly­kos ne­at­sie­ja­mos ir nuo gam­tos pri­si­kė­li­mo, gy­vy­bės ir vai­sin­gu­mo sim­bo­lio – kiau­ši­nių. Yra be ga­lo daug jų mar­gi­ni­mo bū­dų: vie­ni pie­šia vaš­ku, ki­ti kiau­ši­nius mar­gi­na sku­ti­nė­da­mi, tre­ti ne­pa­kar­to­ja­mus raš­tus iš­gau­na vir­da­mi kiau­ši­nius, įvy­nio­tus į įvai­rius žo­ly­nus. „Mū­sų kiau­ši­nu­kai flo­ris­tiš­ki: iš sa­ma­nų pa­ga­mi­no­me kiau­ši­nio for­mą, po to ją apk­li­ja­vo­me ka­čiu­kų pum­pu­rais – pa­pras­ti, bet la­bai mie­li“, – šyp­so­si di­zai­ne­rė..

Jei ne­sa­te aler­giš­ki kva­pams, Ve­ly­kų sta­lą ga­li­ma pa­puoš­ti ir vie­nais gra­žiau­sių pa­va­sa­ri­nių žie­dų – ja­cin­tais. „Ga­li­ma pri­merk­ti įvai­rių spal­vų ja­cin­tų žie­dų ir na­mai ti­krai pri­si­pil­dys šven­tiš­kos at­mos­fe­ros. Itin gra­žiai ir es­te­tiš­kai at­ro­do vaš­kuo­ti ja­cin­tų svo­gū­nė­liai, ku­riuos puo­šia iš­lin­dę la­pe­liai. Ta­čiau ne vi­si ga­li mė­gau­tis jų kva­pu – kai ku­riems žmo­nėms šių dai­lių gė­lių kva­pas su­ke­lia aler­gi­ją, to­dėl lau­kiant sve­čių ver­tė­tų pa­si­do­mė­ti ar tarp jų nė­ra aler­giš­kų žmo­nių“, – įspė­ja flo­ris­tė.

Pa­va­sa­riu, pri­si­kė­li­mu ir at­gi­mi­mu mū­sų ve­ly­ki­nį sta­lą pa­puoš­tų ir pir­mie­ji snie­guo­lių žie­dai. Kaip mi­nia­tiū­ri­nes va­ze­les, į ku­rias pa­mer­kia­mos gė­lės, ga­li­ma pa­nau­do­ti ir kiau­ši­nių lukš­tus, o kad to­kia va­ze­lė ne­si­var­ty­tų – ji įsta­to­ma į tau­re­lę. Flo­ris­tė A. Šle­kie­nė re­ko­men­duo­ja pa­eks­pe­ri­men­tuo­ti ir pa­si­ga­min­ti vaš­ki­nių kiau­ši­nu­kų. „Jie taip pat mums bus kaip va­ze­lės, į ku­rias ga­lė­si­me su­merk­ti pir­muo­sius pa­va­sa­rio ža­lu­my­nus“, – sa­ko ji ir lin­ki ruo­šian­tis Ve­ly­koms ne­pa­mirš­ti gam­tos mums do­va­no­ja­mo gro­žio, ku­ris su­stip­rins šven­ti­nę nuo­tai­ką kiek­vie­nuo­se na­muo­se.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Nau­ja­ja­me Džer­sy­je ket­vir­ta­die­nį ry­ti­nio pi­ko me­tu trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį, žu­vo ma­žiau­sia trys žmo­nės, par­ei­gū­nams pa­tvir­ti­nus, kad su­žeis­tų­jų yra dau­giau negu 100, dau­ge­lio [...]
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami