Pavasarį gyventojai užverčia konteinerių aikšteles

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-24 10:16
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-24 10:16
M.Surplys "VSA Vilnius" nuotrauka
Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį tvar­ky­da­mi sa­vo būs­tą ir ap­lin­ką gy­ven­to­jai iš­me­ta ke­tu­ris kar­tus dau­giau stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų nei ki­tu me­tų lai­ku.

Vien Vil­niu­je per mė­ne­sį su­ren­ka­ma apie 1,2 tūkst. to­nų to­kių šiukš­lių, skai­čiuo­ja at­lie­kų tvar­ky­mo bend­ro­vė „VSA Vil­nius“. De­ja, daž­niau­siai stam­bia­ga­ba­ri­tė­mis at­lie­ko­mis – įvai­riais bal­dais, elek­tro­tech­ni­ka, pa­dan­go­mis ar ki­to­mis – gy­ven­to­jai at­si­kra­to ne­pai­sy­da­mi tvar­kos ir už­ver­čia jo­mis kon­tei­ne­rių aikš­te­les.

„Ba­lan­džio mė­ne­sį stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų gy­ven­to­jai iš­me­ta dau­giau­sia, nes vyk­do „ka­pi­ta­li­nį“ na­mų tvar­ky­mą. De­ja, bet trys iš ke­tu­rių gy­ven­to­jų ne­pai­so šių at­lie­kų iš­me­ti­mo tvar­kos ir su­krau­na jas prie bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių, taip pa­vers­da­mi kon­tei­ne­rių aikš­te­les ne­di­de­liais są­var­ty­nais. Daž­niau­siai gy­ven­to­jai taip el­gia­si, nes jiems trūks­ta in­for­ma­ci­jos, kad to­kias at­lie­kas ga­li ne­mo­ka­mai pri­sta­ty­ti į stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­les ar­ba iš­mes­ti į spe­cia­lų kon­tei­ne­rį, ku­ris pa­sta­to­mas prie na­mų pa­gal su na­mo ad­mi­nis­tra­to­riu­mi su­de­rin­tą gra­fi­ką“, – sa­ko „VSA Vil­nius“ Klien­tų ap­tar­na­vi­mo va­do­vas Mar­ty­nas Su­rplys.

Vil­niu­je vei­kia pen­kios stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės – Pi­lai­tės pr. 50, Liep­kal­nio g. 113b, Grai­čiū­no g. 36c Pra­mo­nės g. 209s ir Pum­pė­nų g. 10, į ku­rias bet ku­riuo me­tų lai­ku gy­ven­to­jai ga­li le­ga­liai ir ne­mo­ka­mai pri­duo­ti ne­rei­ka­lin­gas stam­bią­sias at­lie­kas. Ne­pai­sant to, gy­ven­to­jai į jas vež­ti šiukš­lių ne­sku­ba ir daug daž­niau pa­lie­ka jas prie kon­tei­ne­rių, nors pa­gal įsta­ty­mus to­kia gy­ven­to­jo sa­vi­va­lė ver­ti­na­ma kaip šiukš­li­ni­mas, už ku­rią nu­ma­ty­tos bau­dos.

„Nuo kon­tei­ne­rių su­ren­ka­me apie tris­kart dau­giau stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų, nei su­ren­ka vi­sos pen­kios sos­ti­nės aikš­te­lės. Dau­giau­sia se­nų ne­rei­ka­lin­gų bal­dų, čiu­ži­nių, elek­tro­ni­nės tech­ni­kos ir ki­tų at­lie­kų iš­me­ta se­nų­jų Vil­niaus ra­jo­nų – An­ta­kal­nio, Laz­dy­nų, Šeš­ki­nės, Ka­ro­li­niš­kių, Nau­ji­nin­kų ir ki­tų gy­ven­to­jai. Nau­jes­nės sta­ty­bos na­mų ra­jo­nuo­se gy­ven­to­jai dar nė­ra pri­kau­pę to­kių at­lie­kų“, – tei­gia M.Su­rplys.

Jis pa­ste­bi, kad kai ku­rie gy­ven­to­jai są­mo­nin­gai pa­lie­ka da­lį ne­rei­ka­lin­gų, bet dar ne­su­lū­žu­sių bal­dų ar įren­gi­nių ša­lia kon­tei­ne­rių, kad juos ga­lė­tų pa­siim­ti ki­ti as­me­nys. „Kar­tais iš tie­sų tie daik­tai pra­ver­čia ki­tiems, ta­čiau pa­si­tai­ko, kad aso­cia­lūs as­me­nys iš­pjaus­to ver­tin­ges­nes da­lis, ku­rias ga­li pri­duo­ti ir gau­ti pi­ni­gų, o ne­rei­ka­lin­gas iš­mė­to, pa­lik­da­mi bet­var­kę kon­tei­ne­rių aikš­te­lė­je“, – sa­ko M.Su­rplys.

Pa­va­sa­rį kon­tei­ne­riuo­se pa­dau­gė­ja ir dar vie­nos stam­bia­ga­ba­ri­tės at­lie­kos – se­nų su­dė­vė­tų pa­dan­gų. Vai­ruo­to­jams pri­me­na­ma, kad įsi­gy­da­mi nau­jas pa­dan­gas, se­ną­sias jie ga­li pa­lik­ti jas par­duo­dan­čio­je įmo­nė­je, ku­ri pri­va­lo pri­im­ti tiek se­nų pa­dan­gų, kiek klien­tas įsi­gi­jo nau­jų. Taip pat, mon­tuo­jant nau­jas pa­dan­gas, se­ną­sias ser­vi­sas taip pat tu­ri pri­im­ti ne­mo­ka­mai. Di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­se kiek­vie­nas gy­ven­to­jas taip pat ga­li ne­mo­ka­mai pri­duo­ti po ke­tu­rias pa­dan­gas per me­tus. Be­je, val­džios ins­ti­tu­ci­jos nuo pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sio su­griež­ti­no baus­mę už ne vie­to­je iš­mes­tas pa­dan­gas – iš­me­tus 4 pa­dan­gų komp­lek­tą ga­li bū­ti ski­ria­ma net 500 li­tų bau­da.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami