Pavasaris – interjero permainų metas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-24 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-24 06:00
M.Akseliejūnienė: „Sienoms geriau rinktis ramius, pastelinius atspalvius, nes juos ir derinti paprasčiau negu ryškius". LŽ archyvo nuotraukos
Pa­va­sa­ris žy­mi ne tik nau­jo gam­tos cik­lo pra­džią. Šy­lant orams pra­si­de­da ir būs­to re­mon­to dar­bai. Jei gy­ve­na­me bu­te, o ne nuo­sa­va­me na­me, ap­lin­kos tvar­ky­mą iš pa­va­sa­rio dar­bų są­ra­šo iš­brau­kia­me. Tuo­met vie­nin­te­lis bū­das at­nau­jin­ti gy­ve­na­mą­ją erd­vę - pa­dai­lin­ti ar­ba iš es­mės pa­keis­ti kam­ba­rio, o no­rint eks­tre­ma­les­nių po­ky­čių – ir vi­so būs­to in­ter­je­rą.

Kal­bant apie in­ter­je­ro nau­jo­ves po­pu­lia­ru pa­brėž­ti ma­din­giau­sias se­zo­no spal­vas ir ki­tus ne vi­sa­da ir ne vi­siems reikš­min­gus niuan­sus. Jei pla­nuo­ja­te per­mai­nas, ver­tė­tų pri­si­min­ti, jog daž­niau­siai kiek­vie­ną nau­ją se­zo­ną na­mų, kaip ir gar­de­ro­bo, iš pa­grin­dų ne­kei­čia­me. To­dėl ypač ma­din­gas spal­vas ge­riau­sia pa­lik­ti ak­se­sua­rams ir pa­tal­pų de­ko­ra­vi­mo de­ta­lėms, o sie­noms rink­tis ra­mes­nius, kla­si­ki­nius at­spal­vius. Be to, iš­da­žius vi­sus na­mus, pa­vyz­džiui, šie­met ma­din­giau­sia ryš­kia pur­pu­ri­nių or­chi­dė­jų spal­va, ne­il­gai tru­kus ji at­si­bos ir ru­de­nį jau bus at­gy­ve­nu­si.

Pa­ste­li­niai to­nai la­biau de­ra

„Sie­noms ge­riau rink­tis ra­mius, pa­ste­li­nius at­spal­vius, nes juos ir de­rin­ti pa­pras­čiau ne­gu ryš­kius. Vai­kų kam­ba­riui to­kie to­nai taip pat tin­ka – pa­ste­li­nė spal­va yra pui­kus fo­nas ryš­kiems žais­lams, bal­dams ir pa­ta­ly­nei. Tarp dau­gy­bės siū­lo­mų spal­vų ti­krai ra­si­te to­kią, ku­ri bū­tų ma­lo­ni jū­sų ar jau sa­va­ran­kiš­ką sko­nį reiš­kian­čios at­ža­los akims“, - pa­brė­žė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Mil­da Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, dau­ge­lis di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se vei­kian­čių in­ter­je­ro sa­lo­nų ga­li pa­siū­ly­ti ne tik švel­nių to­nų me­džia­gų, bet ir ryš­kias­pal­vių sąs­kam­bių, to­dėl pa­ieš­ko­jęs net eks­cen­triš­kiau­sio sko­nio šei­mi­nin­kas ras, kaip iš­reikš­ti sa­ve.

Skys­tie­ji ta­pe­tai - ne visiems

Įren­giant ar at­nau­ji­nant na­mus rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį tiek į spal­vas, tiek į me­džia­gų teks­tū­rą – da­bar itin gau­sus 3D ta­pe­tų ir au­di­nių pa­si­rin­ki­mas. De­ko­ra­ty­vi­nės 3D ar­ba tri­ma­tės plokš­tės, su­jung­tos it mo­zai­kos de­ta­lės, su­ku­ria ant sie­nos iš­ti­są di­de­lį pie­ši­nį. Jas ne­sun­ku pri­kli­juo­ti, o pa­skui nu­šli­fuo­ti jun­gi­mo siū­les.

Šios de­ko­ra­ty­vi­nės plokš­tės, pa­sak jo­mis pre­kiau­jan­čių sa­lo­nų at­sto­vų, yra ga­mi­na­mos iš ko­ko­so pa­lmių pluoš­to ar­ba iš spe­cia­laus gip­so, su­tvir­tin­to stik­lo pluoš­tu. Tai­gi jos ne­tok­siš­kos ir ne­tu­ri jo­kių la­kių­jų mi­ne­ra­lų. De­ko­ra­ty­vi­nės plokš­tės iš ko­ko­so pa­lmių pluoš­to - vi­siš­kai eko­lo­giš­kas pro­duk­tas, ku­riam bū­din­gas di­de­lis ga­rų ir gar­so pra­lai­du­mas bei il­gaam­žiš­ku­mas.

In­ter­je­ro par­odo­se pa­sta­ruo­ju me­tu pri­sta­to­ma iš Ry­tų at­ke­lia­vu­si skys­tų­jų ta­pe­tų ma­da. Juos, skir­tin­gai nei įpras­tus, prie sie­nos kli­juo­ja­mus ta­pe­tus, te­pa­me ant pa­vir­šiaus men­te­le. „Dėl pluoš­ti­nės struk­tū­ros skys­tie­ji ta­pe­tai pa­si­žy­mi ga­na ge­ro­mis gar­so ir ši­lu­mos izo­lia­ci­jos sa­vy­bė­mis, ta­čiau, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis sie­nų ap­dai­los me­džia­go­mis, ne vi­sa­da at­ro­do ko­ky­biš­kai, kar­tais – net la­bai pi­giai, jei ne­de­ra prie in­ter­je­ro. Tie­sa, to­kie ta­pe­tai pa­de­da su­tau­py­ti šiek tiek pi­ni­gų ir lai­ko, nes juos tep­ti ga­li­ma ne­glais­tant sie­nų“, - pa­aiš­ki­no M.Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Madingiausia šį pavasarį – purpurinė orchidėjų spalva.

Bal­dams ga­min­ti nau­do­ja kartoną

At­nau­jin­ti bal­dus daž­niau­siai nė­ra taip pi­gu, kaip per­da­žy­ti sie­nas ar pa­ka­bin­ti nau­jas užuo­lai­das. Ta­čiau jei pra­kti­niais ar emo­ci­niais su­me­ti­mais nu­ta­rė­te pa­keis­ti ir juos, at­kreip­ki­te dė­me­sį, kad da­bar, kai taip dau­gė­ja aler­gi­nių li­gų at­ve­jų, į pa­grįs­tų in­ves­ti­ci­jų są­ra­šą de­rė­tų įtrauk­ti eko­lo­giš­kus bal­dus, čiu­ži­nius. Juk jei kas­nakt mie­go­da­mi lie­čia­tės ne tik su „e­ko­lo­giš­ku“ - iš odos ir kau­lų nu­lie­tu - gy­ve­ni­mo par­tne­riu, bet ir su ne­ko­ky­biš­kais, pi­gių lo­vų ga­my­bai nau­do­ja­mais sin­te­ti­niais au­di­niais, ne­rei­kė­tų ste­bė­tis, kad kū­ną anks­čiau ar vė­liau iš­bers.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu re­gi­me ne­abe­jo­ti­ną me­di­nių bal­dų re­ne­san­są. Vy­rau­jan­čios mi­ni­ma­lis­ti­nės for­mos, kuk­li ap­dai­la, meis­triš­kai su­kur­tas pa­pras­tu­mo įspū­dis – akis taip leng­va ap­gau­ti, na­tū­ra­lu­mas at­ro­do toks eko­lo­giš­kas ir įti­ki­mas, kad re­tas ku­ris su­si­mąs­to, iš ko­kio miš­ko at­ke­lia­vo ža­lia­va ir kaip ji bu­vo ap­do­ro­ta. Ti­krai ver­ta pa­žy­mė­ti, jog me­di­nis bal­das sa­vai­me, kaip dau­ge­liui at­ro­do, ne­reiš­kia na­tū­ra­lu­mo. La­bai svar­bu, ko­kio­mis me­džia­go­mis, da­žais ir la­ku tas me­dis bu­vo ap­do­ro­tas“, - pers­pė­jo M.Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Šian­dien bal­dams ga­min­ti vis daž­niau pri­tai­ko­mos ir to­kios ne­tra­di­ci­nės šio­je sri­ty­je me­džia­gos kaip kar­to­nas. Skam­ba ne itin pa­tva­riai, ta­čiau pa­den­gus šių bal­dų pa­vir­šių van­de­niui ne­lai­džia me­džia­ga, jie lai­ko ne pra­sčiau ne­gu me­di­niai, o ir me­džių per­dir­bus kar­to­ną iš­sau­go­ma dau­giau. Tie­sa, ga­my­bos tech­no­lo­gi­jos, bent jau kol ne­ta­po ma­si­niu reiš­ki­niu, nė­ra to­kios pi­gios, kaip ga­li at­ro­dy­ti iš pra­džių. Bal­dai iš per­dirb­to kar­to­no kai­nuo­ja nuo ke­lių šim­tų iki ke­lių tūks­tan­čių eu­rų.

Siū­lo de­ko­ruo­ti eg­zo­tiš­kais motyvais

Sa­lo­no „Re­tro­for­ma“ va­do­vė Li­na Ka­li­naus­kai­tė-Fors­man su ko­man­da lan­kė­si in­ter­je­ro de­ko­ro sa­vai­tė­je „Pa­ris De­co Off“ ir pa­si­da­li­jo įžval­go­mis apie nau­jau­sias de­ko­ra­vi­mo ten­den­ci­jas 2014-ųjų pa­va­sa­rį bei va­sa­rą.

„Šie­met la­bai po­pu­lia­rūs Hi­ma­la­jų ša­lių et­ni­niai mo­ty­vai, mo­der­nio­mis prie­mo­nė­mis per­kel­ti ant au­di­nių ar ta­pe­tų. Di­de­lė­mis ant au­di­nio iš­spaus­to­mis ilius­tra­ci­jo­mis ir raš­tais ga­li­te de­ko­ruo­ti sie­nas, bal­dus, lo­vos už­tie­sa­lą ar mar­gin­ti pa­gal­vė­les. Vis dar iš­lie­ka pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį ki­lu­si, o šį se­zo­ną dar la­biau iš­ryš­kė­ju­si in­ter­je­ro de­ko­ro ten­den­ci­ja – riš­to au­di­nio da­žy­mo tech­ni­ka. Pe­rei­nan­čių pa­ste­li­nių spal­vų užuo­lai­do­mis, pa­ta­ly­ne ga­li­te pa­puoš­ti mie­ga­mą­jį ir taip su­kur­ti jau­kią ra­mi­na­mą at­mos­fe­rą“, - spal­vų to­nų reikš­mę pa­brė­žė „Re­tro­for­mos“ va­do­vė.

Ji at­krei­pė dė­me­sį į dar vie­ną įdo­mią de­ko­ro nau­jie­ną: ta­py­bos kū­ri­nius, nau­do­ja­mus au­di­niams ir ta­pe­tams gra­žin­ti. Di­zai­no na­mai bend­ra­dar­biau­ja su me­ni­nin­kais ir per­ke­lia jų dar­bus ant užuo­lai­dų ar pa­gal­vė­lių. Taip in­ter­je­ro de­ta­lės na­muo­se tam­pa au­ten­tiš­kais me­no kū­ri­niais.

Nau­jo­se pa­va­sa­rio ir va­sa­ros ko­lek­ci­jo­se gau­su ir at­og­rą­žų mo­ty­vų. Net pa­pras­tai su­bti­les­nė­je art de­co di­zai­no li­ni­jo­je ga­li­ma iš­vys­ti pa­lmių la­pais, džiung­lių gy­vū­nais, pa­ukš­čių at­vaiz­dais puo­štų bal­dų ap­mu­ša­lų, ta­pe­tų, užuo­lai­dų. Iš­skir­ti­niai raš­tai su­teiks na­mams pa­ki­lią va­sa­riš­ką nuo­tai­ką ir nu­kels į eg­zo­tiš­kus kraš­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami