Penki mitai apie širmas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-03-07 14:05
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-03-07 14:05
LŽ archyvo nuotrauka
Prieš daug šimt­me­čių iš Ki­ni­jos at­ke­lia­vu­sias pa­sta­to­mas šir­mas kei­čia mo­der­nūs in­ter­je­ro spren­di­mai. Šian­dien Ry­tų kla­si­ka va­di­na­mas šir­mas kei­čia ant bė­ge­lių stum­do­mos au­di­nių plokš­tės. Anot in­ter­je­ro di­zai­ne­rio Ri­man­to Špo­ko, šios dar ge­rai ne­pa­žįs­ta­mos in­ter­je­ro nau­jo­vės žmo­nėms ke­lia daug klau­si­mų, ta­čiau ski­na­si ke­lią ir pel­no di­zai­ne­rių pri­pa­ži­ni­mą.

Ro­le­tais ir ža­liu­zė­mis pre­kiau­jan­tys „Do­mus Lu­mi­na“ eks­per­tai pa­ste­bi, jog in­for­ma­ci­jos apie vos prieš ke­le­tą me­tų Lie­tu­vo­je pa­si­ro­džiu­sias šir­mas nė­ra daug, tad na­tū­ra­lu, kad apie ne­tra­di­ci­nę lan­gų de­ko­ro prie­mo­nę iš­girs­ta­ma daug ne­pat­vir­tin­tų mi­tų.

1. Šir­mos bė­ge­liai su­ke­lia pa­pil­do­mų rū­pes­čių

Šir­mos yra ka­bi­na­mos ant kar­ni­zų bė­ge­lių ir ga­li bū­ti val­do­mos ran­ki­niu ar­ba elek­tro­ni­niu bū­du. Tai nau­jas ir šiuo­lai­kiš­kas spren­di­mas, ku­ris už­ti­kri­na kom­for­tą ir pa­to­gu­mą. Kaip tei­gia in­ter­je­ro di­zai­ne­ris R.Špo­kas, žmo­nes daž­nai bau­gi­na min­tis, jog šir­mos bė­ge­lio me­cha­niz­mai bus ne­pat­va­rūs ar ne­pa­to­gūs, to­dėl ren­ka­si tra­di­ci­nius ro­le­tus. Ki­ta ver­tus ant pro­fi­lių slan­kio­jan­čios užuo­lai­dos nė­ra nau­jie­na, o val­dy­mo spren­di­mus vi­sa­da ga­li­ma pri­tai­ky­ti pa­gal būs­to sa­vi­nin­ko po­rei­kius. Ro­le­tų ir ža­liu­zių ga­min­to­jai tei­gia, jog iš­skir­ti­nio pa­ten­tuo­to pro­fi­lio bė­ge­lius val­dy­ti la­bai pa­pras­ta ir pa­to­gu. „Bė­ge­lių sis­te­ma lei­džia au­di­nio plokš­tėms leng­vai slan­kio­ti, net jei su­mon­tuo­tas pa­pras­čiau­sias ran­ka val­do­mas spren­di­mas. Be to, spe­cia­lus šir­mų me­cha­niz­mas tu­ri mag­ne­tus, ku­rie vie­nas ki­tą pri­trau­kia, net jei šir­mos ne­pris­tu­mia­mos prie sie­nos,“ – pri­va­lu­mus var­di­ja „Do­mus Lu­mi­na“ va­do­vas Man­tas Jan­čaus­kas.

2. Šir­mos tin­ka tik mi­ni­ma­lis­ti­nia­me interjere

For­muo­jant sa­vo na­mų in­ter­je­rą vis dar ga­jus įsi­ti­ki­ni­mas, jog nau­jo­viš­ko di­zai­no šir­mos tin­ka tik mi­ni­ma­lis­ti­nio sti­liaus in­ter­je­re. Ta­čiau di­zai­ne­riai vien­pu­siš­kai su­ta­ria, jog šir­mos yra pui­kus spren­di­mas tiek mo­der­nia­me, tiek mai­šy­to sti­liaus in­ter­je­re. „Šir­mos – lanks­tus spren­di­mas. Dar dau­giau, šir­mos na­muo­se ga­li virs­ti de­ko­ra­ty­vi­niu ele­men­tu, puo­šian­čiu vi­tri­ni­nius lan­gus“,- pa­sa­ko­ja in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Vir­gi­ni­ja Sa­ba­liaus­kie­nė. Pa­si­rin­kus pa­pras­tes­nį šir­mos au­di­nio raš­tą, ga­li­te su­kur­ti kas­die­niš­ką, kla­si­ki­nį sti­lių, švie­sūs at­spal­viai pui­kiai de­ra skan­di­na­viš­ko sti­liaus in­ter­je­re, tuo tar­pu ryš­kūs ir įman­trių raš­tų au­di­niai ga­li tap­ti mo­der­naus in­ter­je­ro ak­cen­tu.

3. Šir­mos grei­tai plyš­ta ir yra neilgaamžės

In­ter­je­ro di­zai­ne­rės V.Sa­ba­liaus­kie­nės nuo­mo­ne, ne­pri­žiū­rint šir­mos ga­li bū­ti pa­žei­džia­mos ly­giai taip pat kaip ir ro­le­tai ar užuo­lai­dos, o „prieš per­kant pir­ki­nį na­muo­se rei­kia ge­rai ap­gal­vo­ti, kas tuo­se na­muo­se gy­vens. Juk šir­mos ly­giai toks pat in­ter­je­ro de­ko­ras kaip ko­ky­biš­kos užuo­lai­dos ar tor­še­ras. Jei ne­sau­go­si, bet ka­da ga­li su­plė­šy­ti, nu­trauk­ti ar su­ga­din­ti“.

Lan­gų de­ko­ro spe­cia­lis­tai tvir­ti­na, jog šir­mos ga­mi­na­mos iš itin aukš­ta ko­ky­be ir il­gaam­žiš­ku­mu pa­si­žy­min­čių ro­le­ti­nių au­di­nių. Pa­sta­rų­jų prie­žiū­ra kur kas leng­ves­nė nei užuo­lai­dų ar ki­tų de­ko­ro prie­mo­nių.

4. Šir­mos skir­tos tik ap­si­sau­go­ti nuo pra­ei­vių žvilgsnių

Ži­no­ma, šir­mos pui­ki prie­mo­nė už­deng­ti di­de­lius vi­tri­ni­nius lan­gus ir taip pa­sis­lėp­ti nuo įky­ruo­lių žvilgs­nių. Ta­čiau jos tu­ri ir dau­gy­bę ki­tų nau­din­gų funk­ci­jų. Pla­tus šir­mų au­di­nių asor­ti­men­tas su­tei­kia ga­li­my­bę rink­tis įvai­raus per­ma­to­mu­mo ar me­ta­li­zuo­tų pa­vir­šių au­di­nius, ku­rie ap­sau­go nuo sau­lės spin­du­lių ir ne­lei­džia pa­tal­pai pri­kais­ti. Mo­bi­lios šir­mos tu­ri dar vie­ną pa­skir­tį – be di­de­lių in­ves­ti­ci­jų ga­li­ma ati­tver­ti pa­tal­pas. Ant bė­ge­lių slan­kio­jan­čios au­di­nio plokš­tės - pui­kus spren­di­mas at­skir­ti sve­tai­nės zo­ną nuo vir­tu­vės, mie­ga­ma­ja­me kam­ba­ry­je pa­da­lin­ti dar­bo ir mie­go sri­tis. Tu­rin­tiems di­de­les pa­tal­pas, tai pa­pa­to­giau­sias bū­das įsi­reng­ti at­ski­ras erd­ves, o pri­rei­kus au­di­nio plokš­tes nu­stum­ti į šo­ną, pa­lie­kant di­des­nę pa­tal­pos erd­vę.

5. Šir­mos tin­ka tik vi­suo­me­ni­nės ar me­ni­nės pa­skir­ties patalpose

Dėl tvar­kin­gos iš­vaiz­dos ir pa­to­gaus val­dy­mo, šir­mos tam­pa ypač po­pu­lia­rios ofi­suo­se ar ki­tos pa­skir­ties pa­tal­po­se, pa­vyz­džiui, ga­li at­sto­ti mi­nia­tiū­ri­nę sce­nos už­dan­gą dar­že­liuo­se ar mo­kyk­lo­se. Ta­čiau in­ter­je­ro di­zai­ne­riai ieš­ko ino­va­ty­vių spren­di­mų, kaip šir­mas pri­tai­ky­ti in­di­vi­dua­liuo­se būs­tuo­se. Slan­kio­jan­čias plokš­tes ren­ka­si ir tie, ku­rie ven­gia rauk­tų ir ma­sy­vių užuo­lai­dų, bet ieš­ko ori­gi­na­laus, per vi­są sie­nos ar vi­tri­nos aukš­tį esan­čio lan­gų de­ko­ro spren­di­mo. Šir­moms ne­bū­ti­nai rei­ka­lin­gos di­de­lės erd­vės. Jei ieš­ko­te, kuo už­deng­ti ke­le­tą lan­gų ar­ba di­de­les vi­tri­nas li­gi pat že­mės, ta­čiau ver­ti­ka­lios ža­liu­zės at­ro­do per­ne­lyg ofi­cia­liai, la­ko­niš­kos, tvar­kin­gų li­ni­jų šir­mos – pui­kus pa­si­rin­ki­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami