Penkios idėjos dar nespėjusiems šventėms papuošti namų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-23 10:45
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-23 10:45
„Hey Gorgeous“ nuotrauka
Šven­tėms jau be­veik pra­si­dė­jus, tur­būt ne­ras­tu­me na­mų, ku­riuo­se ne­bū­tų pa­puoš­ta Ka­lė­dų eg­lu­tė. Bet juk taip jau­ku ir ge­ra, kai pa­puoš­ti vi­si na­mai ar bent jau kam­ba­rys, ku­ria­me val­go­ma Kū­čių va­ka­rie­nė, per Ka­lė­das su­tin­ka­mi sve­čiai. Ži­no­ma, li­kus ke­lioms mi­nu­tėms iki di­džių­jų me­tų šven­čių ste­buk­lo ne­su­kur­si, ta­čiau pa­ban­dy­ti ver­ta ir tam ga­li pui­kiai pa­si­tar­nau­ti pa­pras­ta lem­pu­čių gir­lian­da.

Štai ke­le­tas idė­jų, kaip lem­pu­tė­mis pa­puoš­ti na­mus:

Ša­kos, puo­štos gir­lian­do­mis. Šven­ti­niam na­mų in­ter­je­ro de­ko­ra­vi­mui pui­kiai tin­ka įvai­rios me­džių ša­kos, me­de­liai be la­pų ar pa­pras­čiau­siai pa­ga­liai. Juos ga­li­ma dai­liai pa­puoš­ti ap­vy­nio­jus lem­pu­čių gir­lian­da ir pri­tvir­ti­nus prie sie­nų ar lu­bo­se. Me­dis sim­bo­li­zuo­ja gy­vy­bę, ener­gi­ją ir ši­lu­mą, to­dėl puo­šiant na­mus me­džio at­ri­bu­ti­ka su­kur­si­te jau­kią ir ar­ti­mą gam­tai at­mos­fe­rą.

De­ko­ruo­ta lem­pu­čių gir­lian­da. Nors dau­ge­liui lem­pu­tės ga­li at­ro­dy­ti ir at­gy­ve­nu­si na­mų de­ko­ra­vi­mo prie­mo­nė, ta­čiau vis­ką kas se­na ga­li­ma at­nau­jin­ti. Jei­gu na­muo­se tu­ri­te ne­nau­do­ja­mų vien­kar­ti­nių po­pie­ri­nių puo­de­lių ar se­nų sta­lo te­ni­so ka­muo­liu­kų, juos pui­kiai ga­li­ma pa­nau­do­ti pri­tvir­ti­nus prie lem­pu­čių. Taip na­muo­se su­kur­si­te jau­kų apš­vie­ti­mą, o se­na gir­lian­da taps nau­ja de­ko­ra­ci­ja jū­sų na­mams.

Lem­pu­tės stik­li­niuo­se in­duo­se. No­rint iš­veng­ti di­de­lių iš­lai­dų, de­ko­ruo­ti ga­li­ma ir ne­nau­do­ja­mus daik­tus. Dau­ge­lio žmo­nių na­muo­se ga­li­ma ras­ti tuš­čių stik­li­nių bu­te­lių ar in­de­lių, ku­rių vi­dų ga­li­ma pa­puoš­ti lem­pu­čių gir­lian­do­mis. To­kią de­ko­ra­ci­ją ga­li­ma pa­nau­do­ti ir in­ter­je­ro apš­vie­ti­mui, su­ku­riant jau­kią ir šil­tą at­mos­fe­rą. Stik­li­nius in­dus ga­li­ma pa­sta­ty­ti ant sta­lo ar pa­puoš­ti pa­lan­ges, pa­ka­bin­ti ant sie­nos.

Ori­gi­na­li ir eko­lo­giš­ka eg­lu­tė. Dau­gy­bė žmo­nių kas­met per­ka gy­vas Ka­lė­dų eg­lu­tes ir jas de­ko­ruo­ja įvai­riau­siais žais­liu­kais. Ta­čiau vis po­pu­lia­rė­jan­tis eko­lo­giš­kas gy­ve­ni­mo bū­das ska­ti­na ori­gi­na­liau pa­žvelg­ti į kla­si­ki­nį Ka­lė­dų at­ri­bu­tą. Su­kur­ti eg­lu­tę ga­li­ma ir iš lem­pu­čių gir­lian­dos, pri­tvir­ti­nus prie sie­nos ir su­for­ma­vus eg­lu­tės for­mos de­ko­ra­ci­ją.

Lem­pu­tė­mis pa­puoš­ki­te bal­dus. Gir­lian­da – uni­ver­sa­li na­mų de­ko­ra­vi­mo prie­mo­nė, to­dėl lem­pu­tė­mis ga­li­ma puo­šti pra­ktiš­kai kiek­vie­ną kam­ba­ry­je esan­tį bal­dą: pri­tvir­tin­ti­ki­te gir­lian­dą prie lo­vos kraš­tų, ap­link ži­di­nį ir pan. Ga­li­ma su­gal­vo­ti ir ori­gi­na­les­nių bū­dų, pvz., gir­lian­dą pa­ka­bin­ti ant sie­nos pa­nau­do­jant nuo­trau­kas ir rė­mus ar vo­nios kam­ba­ry­je – vis­kas pri­klau­so tik nuo jū­sų fan­ta­zi­jos.

Spe­cia­lis­tai pri­me­na, jei­gu lem­pu­čių gir­lian­da per­de­gė, ne­pa­mirš­ki­te ja tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti. Gir­lian­dą kaip ir tau­pią­sias lem­pu­tes rei­kia ati­duo­ti per­dirb­ti.

Per­de­gu­sių tau­pių­jų lem­pu­čių su­rin­ki­mu Lie­tu­vo­je rū­pi­na­si VšĮ „E­koš­vie­sa“, ku­rios punk­tus ga­li­ma ras­ti 46 mies­tuo­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami