Penkių sekundžių sprendimo kaina – 900 metų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-23 10:08
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-23 10:08
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Nors daž­nai sa­ko­ma, kad gam­ta – tai mū­sų an­trie­ji na­mai, ta­čiau, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tei­gia, jog ne kiek­vie­nas yra lin­kęs at­sa­kin­gai jais rū­pin­tis. Net ir at­okiau­si miš­ko kam­pe­liai nė­ra ap­sau­go­ti nuo ne­pa­gei­dau­ja­mų at­lie­kų, ku­rios čia pa­ten­ka dėl miš­ko lan­ky­to­jų ap­lai­du­mo – ypa­tin­gai šiukš­lin­to­jų dau­gė­ja va­sa­ros ir ru­dens se­zo­nų me­tu.

Anot psi­cho­lo­gų, pri­im­da­mi spren­di­mą, kaip tu­rė­tu­me pa­sielg­ti vie­no­je ar ki­to­je si­tua­ci­jo­je, už­trun­ka­me ma­žiau nei pen­kias se­kun­des, ta­čiau miš­ke ar ki­tur gam­to­je ne­at­sa­kin­gai iš­mes­ta me­ta­li­nė pa­kuo­tė ga­li su­ir­ti tik po 90 me­tų, plas­ti­ko pa­kuo­tė - per maž­daug 200 me­tų, o stik­li­niai bu­te­liai gam­tą terš­ti ga­li net de­vy­nis šim­tus me­tų.

„Dau­ge­lis sa­vo veiks­mus pa­tei­si­na ar­gu­men­tu, kad nuo vie­nos šiukš­lės si­tua­ci­ja ne­pab­lo­gės ar­ba „tai da­ro ki­ti, ko­dėl ne­ga­liu aš“, ta­čiau toks ne­at­sa­kin­gas vi­suo­me­nės mąs­ty­mas ne­ga­li ir nė­ra to­le­ruo­ja­mas, – ti­ki­no eko­lo­gi­jos vers­lo bend­ro­vės „E­co­ser­vi­ce“ vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė Dai­va Skrups­ke­lie­nė. – Au­gan­tis var­to­ji­mas di­di­na su­si­da­ran­čių at­lie­kų mas­tus, ku­rie ga­li tap­ti il­ga­lai­kių ne­igia­mų eko­lo­gi­nių pa­da­ri­nių prie­žas­ti­mi, to­dėl at­lie­ko­mis pri­va­lo­me pa­si­rū­pin­ti dar jų su­si­da­ry­mo vie­to­je ir ne­lauk­ti, kol tai už mus pa­da­rys pa­ti gam­ta“.

At­sa­kin­gu­mo stoka

At­lie­kų tvar­ky­to­jai įsi­ti­ki­nę - mies­tuo­se jau da­bar tu­ri­me pa­kan­ka­mai iš­plė­to­tą tvar­ky­mui ir rū­šia­vi­mui tin­ka­mą prie­mo­nių tink­lą, ku­ris ska­ti­na pa­tį gy­ven­to­ją at­sa­kin­giau tvar­ky­ti at­lie­kas. Ste­bi­na tik tai, kad kai ku­rie gy­ven­to­jai, at­si­dū­rę gam­to­je, at­lie­kų tvar­ky­mo pri­nci­pus tie­siog už­mirš­ta, o kar­tais net el­gia­si pik­ty­biš­kai.

Vai­nei­kių gi­ri­nin­ki­jos gi­ri­nin­ko pa­va­duo­to­jas Do­na­tas Na­va­kas sa­ko, kad pa­miš­kė­se ga­li­ma at­ras­ti vi­są spek­trą ne­at­sa­kin­gai tvar­ko­mų at­lie­kų.

„Di­des­niuo­se miš­kų ma­sy­vuo­se, ypa­tin­gai prie did­mies­čių, so­dų bend­ri­jų, di­des­nių van­dens tel­ki­nių, daž­niau­siai ap­tin­ka­mos sta­ty­bi­nės at­lie­kos, pa­nau­do­tos au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos, įvai­rių rū­šių plas­ti­ko ga­mi­nių at­lie­kos, – pa­sa­ko­jo D.Na­va­kas. – Ši prob­le­ma ypač pa­aš­trė­ja šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu ir gry­bau­to­jams pa­trau­kus į miš­kus, kai vis dau­giau žmo­nių, no­rė­da­mi pa­bėg­ti nuo mies­to šur­mu­lio ir pa­bū­ti gry­na­me ore, lai­ką lei­džia gam­to­je, ieš­ko­da­mi kuo at­okes­nių kam­pe­lių”.

Sie­kiant efek­ty­viai ko­vo­ti su mi­nė­to­mis ir ki­to­mis ap­lin­ko­sau­gos prob­le­mo­mis, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja (AM) nuo­lat vyk­do ak­ci­jas, ska­ti­nan­čias at­sa­kin­giau rū­pin­tis gam­ta. Šiais me­tais vyk­do­ma ak­ci­ja „At­lie­kų de­gi­ni­mo pre­ven­ci­ja“ - šiuo me­tu jau yra at­lik­tas 121 rei­das, nu­sta­ty­tas 31 pa­žei­di­mas.

Gam­to­je sa­vo at­lie­kas daž­nai pa­lie­ka ne tik gry­bau­to­jai, bet ir žve­jai, to­dėl ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ak­ci­jų „La­ši­ša“, „Ly­de­ka“ ar ki­tų rei­dų me­tu, di­de­lį dė­me­sį ski­ria bū­tent žve­jy­bos vie­to­je su­si­da­riu­sių at­lie­kų tvar­ky­mui.

Gam­to­je tik­sin­ti bomba

Gi­ri­nin­ko pa­va­duo­to­jo D.Na­va­ko tei­gi­mu, pa­vo­jin­giau­sios at­lie­kos gam­to­je – įvai­rios che­mi­nės me­džia­gos, ku­rias su­nku pa­ste­bė­ti lai­ku, to­dėl daž­niau­siai jų ža­lin­gas po­vei­kis gam­tai už­fik­suo­ja­mas jau per vė­lai, kai tam­pa su­dė­tin­ga ar­ba ne­įma­no­ma ga­lu­ti­nai lik­vi­duo­ti pa­da­ri­nių.

„Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai gy­ven­to­jai, ne­si­var­gin­da­mi vež­ti ati­tar­na­vu­sių aku­mu­lia­to­rių ar įvai­rių te­pa­lų pa­kuo­čių į at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės, jas tie­siog pa­lie­ka pa­miš­kė­se ar pa­ke­lė­se, kur il­gai­niui iš­sis­ky­rę su­nkie­ji me­ta­lai tam­pa pa­vo­jin­gi ne tik gam­tai, bet ir žmo­nių svei­ka­tai, – sa­kė eko­lo­gi­jos spren­di­mų bend­ro­vės „E­co­ser­vi­ce“ va­do­vė D.Skrusp­ke­lie­nė. – Pa­vyz­džiui, jau dau­ge­lį me­tų ypač opi iš­lie­ka te­pa­lų ir te­pa­li­nių aly­vų at­lie­kų tvar­ky­mo prob­le­ma - Lie­tu­vo­je per me­tus jų su­nau­do­ja­ma apie 27 tūkst. to­nų, ta­čiau tik apie de­šim­ta­da­lis šio kie­kio yra su­ren­ka­ma ir su­tvar­ko­ma”.

Gam­to­je fik­suo­ja­mų ap­lin­ko­sau­gi­nių pa­žei­di­mų pa­vyz­džių pa­tei­kia ir ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas - di­de­lė prob­le­ma yra sta­ty­bi­nės bei ki­tos di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kos.

„Gy­ven­to­jai pri­va­lo šias at­lie­kas pri­sta­ty­ti į di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­les, kur šios at­lie­kos iš gy­ven­to­jų pri­ima­mos ne­mo­ka­mai, ta­čiau dėl trans­por­ta­vi­mo kaš­tų ar tech­ni­nių ga­li­my­bių sto­kos šios at­lie­kos daž­nai jų ne­pa­sie­kia. Šiuo at­ve­ju iš­ky­la pla­tes­nis pi­lie­tiš­ku­mo klau­si­mas, kai as­me­nys vie­toj to, kad suo­rga­ni­zuo­tų trans­por­tą bei pri­sta­ty­tų di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kas į tams skir­tas vie­tas, pa­si­ren­ka leng­viau­sią, ta­čiau ne­tei­sė­tą at­lie­kų at­si­kra­ty­mo bū­dą – daž­niau­siai bū­tent pa­miš­kė­se ar ki­tur ma­žiau ma­to­mo­se vie­to­se”, – sa­kė mi­nis­tras K.Tre­čio­kas.

At­lie­kų tvar­ky­mo kul­tū­ra auga

Šiuo me­tu dau­gu­mo­je lan­ky­ti­nų vie­tų Lie­tu­vo­je yra įreng­tos šiukš­lia­dė­žes, ta­čiau po­pu­lia­rė­ja ir al­ter­na­ty­vi idė­ja - at­si­sa­ky­ti at­lie­kų su­rin­ki­mo vie­tų gam­to­je. Ši pra­kti­ka sėk­min­gai pa­si­tei­si­no dau­ge­ly­je už­sie­nio ša­lių, kur kon­tei­ne­rių ir šiukš­lia­dė­žių gam­to­je bu­vo at­si­sa­ky­ta jau prieš ke­lias­de­šimt me­tų.

„Y­ra ne vie­nas pa­vyz­dys Lie­tu­vo­je, pa­vyz­džiui La­da­kal­ny­je ir jo apy­lin­kė­se, kur šiukš­lia­dė­žių ne­įren­gi­mas pa­si­tei­si­no, – sa­kė miš­ki­nin­kas D.Na­va­kas. – Tai efek­ty­vi prie­mo­nė ug­dy­ti at­lie­kų tvar­ky­mo kul­tū­rą, kai lan­ky­to­jai sa­vo at­lie­ko­mis yra pri­vers­ti pa­si­rū­pin­ti pa­tys, jei no­ri po sa­vęs pa­lik­ti ne­už­terš­tą ir gra­žią vie­tą, į ku­rią bū­tų ma­lo­nu su­grįž­ti vė­liau”.

Sten­gian­tis su­ma­žin­ti tar­šą miš­kuo­se, prie įva­žia­vi­mų į di­des­nius miš­kų plo­tus sta­to­mi in­for­ma­ci­niai sten­dai, „pra­šan­tys” ne­šiukš­lin­ti ir pri­si­dė­ti gam­tos puo­se­lė­ji­mo. Kai ku­rios te­ri­to­ri­jos ne­tgi ste­bi­mos vaiz­do ka­me­ro­mis, nes ak­ty­viau­siai lan­ko­mas re­krea­ci­nes te­ri­to­ri­jas dėl pa­sto­vaus lan­ky­to­jų srau­to ten­ka pri­žiū­rė­ti ati­džiau.

Ap­lin­ko­sau­gai kar­tais pa­si­tel­kia­mi net or­lai­viai - šiais me­tais vy­ko pir­ma­sis Vals­ty­bės ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bos rei­das, pa­nau­do­jant sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos sraig­tas­par­nį. At­ei­ty­je oro žval­gy­bos rei­dų pla­nuo­ja­ma su­reng­ti ir dau­giau, nes tai veiks­min­gas bū­das nu­sta­ty­ti už­terš­tas te­ri­to­ri­jas, fik­suo­ti ki­tus ap­lin­kos ap­sau­gos pa­žei­di­mus.

„Vals­ty­bės ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bos pra­ne­ši­mų pri­ėmi­mo cen­tre per pir­mą šių me­tų pus­me­tį gau­tas 531 pra­ne­ši­mas dėl ne­tin­ka­mo at­lie­kų tvar­ky­mo. In­for­ma­ci­ja per­duo­da­ma re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tams, o par­ei­gū­nai nu­sta­tę pa­žei­dė­jus tai­ko ad­mi­nis­tra­ci­nes bau­das, tei­kia­mi pri­va­lo­mie­ji nu­ro­dy­mai pa­ša­lin­ti at­lie­kas. Ne­pa­vy­kus nu­sta­ty­ti at­lie­kų sa­vi­nin­ko, in­for­ma­ci­ja per­duo­da­ma sa­vi­val­dy­bėms, – įspė­jo K. Tre­čio­kas.

„Vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti šiukš­lia­dė­žių, ku­rios gam­to­je yra tar­si sve­tim­kū­nis, ir iš­ug­dy­ti gy­ven­to­jų at­sa­kin­gu­mą, kar­tu kei­čiant po­žiū­rį į ap­lin­ko­sau­gos prob­le­mų spren­di­mo svar­bą – lai­ko rei­ka­lau­jan­tis pro­ce­sas, ku­ris Lie­tu­vo­je dar tik įsi­bė­gė­ja, – pa­sa­ko­jo D. Na­va­kas. – Pa­ste­biu, kad pa­sta­rai­siais me­tais si­tua­ci­ja miš­kuo­se, par­kuo­se ir ki­to­se re­krea­ci­nė­se zo­no­se aki­vaiz­džiai ge­rė­ja. Dėl vyk­do­mų vi­suo­ti­nių šva­ros ak­ci­jų, di­dė­jan­čio vi­suo­me­nės su­pra­tin­gu­mo ža­lie­ji plo­tai tam­pa šva­res­ni ir kas­met tiek iš miš­kų, tiek iš la­bai daž­nai lan­ko­mų te­ri­to­ri­jų iš­ga­be­na­mi ma­žes­ni at­lie­kų kie­kiai”.

Ap­lin­kos mi­nis­tras K.Tre­čio­kas pa­ste­bė­jo, kad žmo­nės da­ro­si vis są­mo­jin­ges­ni ir rea­guo­ja, jei gam­ta yra ne­tau­so­ja­ma ir jai yra da­ro­ma ža­la.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami