Peršalimo kaltininkas vasarą – oro kondicionierius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-30 14:36
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-30 14:36
Norint išvengti peršalimo ir infekcinių ligų, vidaus ir lauko temperatūrų santykis turėtų būti ne didesnis kaip 6-8 laipsniai. „Directac“ nuotrauka
Oro kon­di­cio­nie­riai, užp­lū­dus va­sa­riš­kiems karš­čiams, pil­no­mis ap­su­ko­mis vei­kia biu­ruo­se, au­to­mo­bi­liuo­se, par­duo­tu­vė­se, ki­no tea­truo­se, spor­to klu­buo­se ir na­muo­se. Ta­čiau šių prie­tai­sų sklei­džia­ma vė­sos ir gai­vos kai­na ne­re­tai bū­na di­des­nė nei įsi­vaiz­duo­ja­ma: dėl ne­tin­ka­mos jų prie­žiū­ros ir nau­do­ji­mo ga­li pri­kib­ti var­gi­nan­čios per­ša­li­mo ir in­fek­ci­nės li­gos.

Tiek me­di­kai, tiek oro kon­di­cio­nie­rių prie­žiū­rą vyk­dan­tys pir­ki­nių drau­di­mo ir pra­tęs­tų ga­ran­ti­jų spe­cia­lis­tai įsi­ti­ki­nę, kad šių prob­le­mų ga­li­ma leng­vai iš­veng­ti, jei tik kiek­vie­nas at­kreip­tų dė­me­sį į svar­biau­sius kon­di­cio­nie­rių prie­žiū­ros ir nau­do­ji­mo ypa­tu­mus.

Per di­de­lis tem­pe­ra­tū­rų skirtumas

VšĮ Cen­tro po­lik­li­ni­kos šei­mos gy­dy­to­jos Ri­tos Ju­dzen­ta­vi­čie­nės tei­gi­mu, daž­niau­siai dėl oro kon­di­cio­nie­rių su­ke­lia­mų per­ša­li­mo ir in­fek­ci­nių li­gų krei­pia­si su­au­gu­sie­ji. Diag­no­zės įvai­rios – nuo gerk­lės skaus­mo iki an­gi­nos, nuo slo­gos iki si­nu­si­to. Ta­čiau oro kon­di­cio­nie­riaus su­kel­ti ne­ga­la­vi­mai šiek tiek ski­ria­si nuo įpras­to per­ša­li­mo: su­sir­gu­sie­ji jau­čia silp­nu­mą, ne­tu­ri aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros.

„Pag­rin­di­nė to­kių su­sir­gi­mų prie­žas­tis – stai­gūs tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mai, prie ku­rių žmo­gaus or­ga­niz­mas ne­spė­ja pri­si­tai­ky­ti. To­kiu bū­du su­silp­nė­jus im­uni­te­tui, su­ak­ty­vė­ja vi­ru­sai ir bak­te­ri­jos, tam­pan­čios per­ša­li­mo prie­žas­ti­mi“, – tei­gė gy­dy­to­ja, pri­dur­da­ma, kad ypač di­de­lis per­ša­li­mo pa­vo­jus su­si­da­ro tuo­met, kai žmo­nės at­si­sė­da į įkai­tu­sį nuo sau­lės, ne­iš­vė­din­tą au­to­mo­bi­lį ir pa­lei­džia oro kon­di­cio­nie­rių vi­su pa­jė­gu­mu. No­rint iš­veng­ti per­ša­li­mo ir in­fek­ci­nių li­gų, bū­ti­na at­siž­velg­ti į vi­daus ir lau­ko tem­pe­ra­tū­rų san­ty­kį, ku­ris tu­rė­tų bū­ti ne di­des­nis kaip 6–8 laips­niai. „Dar­be vi­suo­met jau­si­mės pa­to­giai, jei už lan­go spen­giant 30 laips­nių karš­čiui, pa­tal­po­je bus apie 23–24 laips­nius ši­lu­mos“, – pa­ta­rė R. Ju­dzen­ta­vi­čie­nė.

Bū­ti­na ne­pa­mirš­ti, kad net ir kon­di­cio­nuo­ja­mas pa­tal­pas rei­kia nuo­lat vė­din­ti, sau­go­tis tie­sio­gi­nės kon­di­cio­nie­riaus oro sro­vės, pa­si­rū­pin­ti tin­ka­ma ap­ran­ga bei įren­gi­nio prie­žiū­ra.

Aler­gi­jos – dėl ne­tin­ka­mos priežiūros

Šei­mos gy­dy­to­ja ne­sle­pia, kad daž­nai ne­tin­ka­mai pri­žiū­ri­mi oro kon­di­cio­nie­riai tam­pa ne tik per­ša­li­mo, bet ir aler­gi­nių bei in­fek­ci­nių li­gų prie­žas­ti­mi. Ne­iš­va­ly­tuo­se prie­tai­suo­se vei­sia­si vi­ru­sai ir bak­te­ri­jos, ku­rios su pir­mu oro kon­di­cio­nie­riaus myg­tu­ko pa­spau­di­mu iš­pu­čia­mi į pa­tal­pą ir pa­ten­ka į kvė­pa­vi­mo ta­kus. „

Tai ypač pa­vo­jin­ga vai­kams, to­dėl aš nuo­lat pri­me­nu, kad kiek­vie­na prie­mo­nė rei­ka­lau­ja prie­žiū­ros, taip pat ir kon­di­cio­nie­rius. Bent ke­le­tą kar­tų me­tuo­se bū­ti­na at­lik­ti pro­fi­lak­ti­nius va­ly­mo dar­bus ir ne­pa­mirš­ti, kad ir šio prie­tai­so tar­na­vi­mo lai­kas tu­ri ri­bas“, – sa­kė R. Ju­dzen­ta­vi­čie­nė.

Pa­pras­tai oro kon­di­cio­nie­riai tar­nau­ja apie 5–10 me­tų, ta­čiau pri­klau­so ir nuo pa­ties prie­tai­so bei jo mon­ta­vi­mo dar­bų ko­ky­bės, taip pat nau­do­ji­mo są­ly­gų bei daž­nio, nuo­la­ti­nio tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo, va­ly­mo.

Dau­gė­ja li­gų, dau­gė­ja ir ge­di­mų

Pir­ki­nių drau­di­mo ir pra­tęs­tų ga­ran­ti­jų spe­cia­lis­tai pa­ste­bė­jo ten­den­ci­ją, kad kar­tu su plūs­tan­čių­jų gy­dy­tis oro kon­di­cio­nie­rių su­kel­tų li­gų į gy­dy­mo įstai­gas, pa­di­dė­ja ir no­rin­čių­jų ša­lin­ti oro kon­di­cio­nie­rių ge­di­mus skai­čius. Pa­sak „War­ran­ty Ex­pert“ at­sto­vo Ro­ber­to Und­ro, daž­niau­si oro kon­di­cio­nie­rių ge­di­mai vie­naip ar ki­taip bū­na su­si­ję ir su žmo­nių svei­ka­ta, o ki­taip ta­riant, su ne­tin­ka­ma ir ne­pa­kan­ka­ma šių prie­tai­sų prie­žiū­ra.

„Jei va­sa­ros se­zo­no pra­džio­je ten­ka tvar­ky­ti val­dy­mo plokš­čių ir pa­na­šius ge­di­mus, tai vi­du­ry­je pa­si­pi­la ge­di­mai, su­si­ję su ne­va­ly­tais fil­trais, ku­riuo­se be­si­kau­pian­čios dul­kės bei bak­te­ri­jos ga­li tap­ti įvai­rių pa­vo­jin­gų li­gų prie­žas­ti­mi“, – ti­ki­no R. Und­ro.

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria pa­ti­krin­ti kon­di­cio­nie­rius du­kart per me­tus – pa­va­sa­rį ir ru­de­nį. Pa­ti­kri­ni­mo me­tu rei­kia ne tik iš­va­ly­ti oro kon­di­cio­nie­riaus fil­trus, bet ir de­zin­fe­kuo­ti pa­tį įren­gi­nį.

Par­en­gė To­mas Fedaravičius

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami