Pigesniam šildymui – atskiras kuro sandėlis

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-15 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-15 06:00
Medžio granulių kaina šaltuoju metų laiku ženkliai didesnė nei įsigyjant jų iš anksto. LŽ archyvo nuotrauka
Kau­nie­tis Al­man­tas Gu­do­nis, va­sa­rą mo­der­ni­za­vęs sa­vo pri­va­taus na­mo šil­dy­mo sis­te­mą, skai­čiuo­ja, kad šį šil­dy­mo se­zo­ną su­tau­pys bent treč­da­lį iš­lai­dų. Kie­to­jo ku­ro ka­ti­lą į gra­nu­lių iš­kei­tęs na­mo šei­mi­nin­kas taip pat pa­si­ry­žo prie na­mo rū­sy­je esan­čios ka­ti­li­nės įsi­reng­ti gra­nu­lių san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pą, iš ku­rios gra­nu­lės lanks­čiu ku­ro sraig­tu tie­kia­mos į ka­ti­lą.

Pa­sak A.Gu­do­nio, tai ne tik pa­to­giau, mat au­to­ma­ti­zuo­ta įran­ga ga­li veik­ti be žmo­gaus prie­žiū­ros ar ap­si­lan­ky­mo ka­ti­li­nė­je net tris mė­ne­sius, bet ir lei­džia smar­kiai su­tau­py­ti. Me­džio gra­nu­les ga­li­ma įsi­gy­ti va­sa­rą ir lai­ky­ti san­dė­lia­vi­mo pa­tal­po­je tol, kol pri­reiks šil­dy­tis. Ne pa­slap­tis, kad pa­va­sa­rį gra­nu­lių ga­li­ma įsi­gy­ti 50 proc. ar net per­pus pi­giau nei vė­ly­vą ru­de­nį. Skai­čiuo­jant, kad 130 kv. m na­mui šil­dy­ti per se­zo­ną pri­reiks apie 5 to­nų gra­nu­lių, su­tau­py­ti per žie­mą ga­li­ma nuo 200 iki 500 eu­rų. Ta­čiau kaip įsi­reng­ti to­kio ti­po san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pas?

Ku­ro san­dė­lio nauda

Tu­rint tin­ka­mai įreng­tą ku­ro san­dė­lį, ge­ro­kai pi­giau kai­nuo­ja ku­ras, re­čiau ten­ka lan­ky­tis ka­ti­li­nė­je, jo­je nė­ra dul­kių, nie­ko ne­rei­kia ne­šio­ti, pils­ty­ti. Ga­lų ga­le, per­kant ne­fa­suo­tas gra­nu­les, ne­rei­kia mo­kė­ti už pa­kuo­tę.

„Ku­rą pri­si­me­na­me, kai at­ei­na žie­ma. Jau ke­le­ri me­tai iš ei­lės vi­sų me­die­nos rū­šių ku­ro kai­nos pa­va­sa­rį krin­ta be­veik per­pus. Ta­čiau, no­rint nu­pirk­ti di­des­nį jo kie­kį, rei­kia tu­rė­ti vie­tą jam san­dė­liuo­ti. Ir ne bet ko­kią, o to­kią, kur ku­ras – ar tai bū­tų mal­kos, ar gra­nu­lės – ne­pra­ras­tų sa­vo ko­ky­bi­nių sa­vy­bių, – t. y. sau­są, vė­di­na­mą. Pa­va­ži­nė­ję po Eu­ro­pą ir pa­si­do­mė­ję, ra­do­me tin­ka­mų spren­di­mų, ku­rie pas mus kaž­ko­dėl pri­tai­ko­mi tik di­džio­sioms ka­ti­li­nėms, o pri­va­čiuo­se na­muo­se vi­sai ne­po­pu­lia­rūs. San­dė­lia­vi­mo prie­mo­nių ir įran­gos įvai­ro­vė Eu­ro­po­je to­kia, kad jas ga­li­ma pri­tai­ky­ti be­veik bet ku­riam na­mui. Su­pran­ta­ma, san­dė­lį ge­riau nu­ma­ty­ti prieš sta­tant na­mą, pro­jek­te par­ink­ti vie­tą, pa­gal­vo­ti apie triukš­mo ly­gį, pa­to­gų pri­va­žia­vi­mą ir su­pro­jek­tuo­ti rei­kia­mo dy­džio pa­tal­pą. Jei yra ga­li­my­bė, ga­li­ma nu­ma­ty­ti ku­ro san­dė­lį rū­sy­je. Pa­grin­di­nis da­ly­kas – nu­ma­ty­ti ku­ro tie­ki­mą iki ka­ti­li­nės. Ta­čiau vi­sai ne­blo­gą san­dė­liu­ką ir ku­ro tie­ki­mo sis­te­mą ga­li­ma įreng­ti ir jau pa­sta­ty­ta­me na­me“, – sa­kė šil­dy­mo sis­te­mų ran­gos įmo­nės „Gi­lės in­ži­ne­ri­ja“ in­ži­nie­rius Da­rius Šauk­lys.

Atskirai šalia katilinės įrengtoje sandėliavimo patalpoje medžio granules galima laikyti ištisus metus. / Almanto Gudonio nuotrauka

Pa­sak jo, įsi­ren­gę au­to­ma­ti­nius gra­nu­li­nius ka­ti­lus, žmo­nės daž­niau­siai ve­žio­ja ku­rą mai­še­liais ir ne­pa­jun­ta kū­re­ni­mo pa­to­gu­mo. „Ki­ta ver­tus, daž­nai per­kant gra­nu­les, ti­ki­my­bė, kad jo­se pa­si­tai­kys smė­lio ar žie­vių su smė­lio prie­mai­šo­mis, daug di­des­nė. Tu­rint san­dė­lį, ga­li­ma nu­si­pirk­ti ne­di­de­lį kie­kį, iš­ban­dy­ti, ir jei gra­nu­lės tin­ka­mos, pirk­ti dau­giau“, – apie san­dė­lio įren­gi­mą ir nau­dą kal­bė­jo D. Šauk­lys.

Ko­ky­biš­kų gra­nu­lių lo­te­ri­ja

Eu­ro­pie­čiai, ypač vo­kie­čiai, sta­ty­da­mi na­mą apie ku­rą pa­gal­vo­ja iš anks­to. Jie pro­jek­tuo­ja ne šiaip sau pa­tal­pą, o san­dė­lį, ku­ria­me yra ga­li­my­bė su­mon­tuo­ti įran­gą, prie ku­rio pa­to­gu pri­va­žiuo­ti, iš­krau­ti ku­rą ir tiek­ti jį į ka­ti­li­nę. Ku­ro san­dė­lį ga­li­ma su­pro­jek­tuo­ti gre­ta ka­ti­li­nės, vir­šuj ar­ba že­miau jos. Spren­di­mų, kaip nu­ties­ti gra­nu­lėms ke­lią iki ka­ti­lo, yra įvai­rių. O gra­nu­lės į ka­ti­lą ga­li bū­ti tie­kia­mos tiek lanks­čiu ku­ro sraig­tu (per­trauk­tu ar­ba ne), tiek ir sraig­ti­niu kon­ve­je­riu.

Ma­ty­da­mi, kad žmo­nės iki ga­lo ne­iš­nau­do­ja gra­nu­li­nių ka­ti­lų pra­na­šu­mų, bend­ro­vės in­ži­ne­riai ėmė ieš­ko­ti spren­di­mų.

„Pir­miau­sia ra­do­me įran­gą, ku­ri vei­kia tie­kiant ne­vie­no­dos ko­ky­bės ku­rą ir su tuo su­si­do­ro­ja vi­siš­kai be prob­le­mų – pa­gal ku­ro ko­ky­bę su­si­re­gu­liuo­ja de­gi­mą, iš­me­ta prie­mai­šas, su­pre­suo­ja pe­le­nus ir net dūm­trau­kį pra­va­lo. Jau da­bar tu­ri­me įran­gos, ku­ri yra vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­ta ir ga­li veik­ti be žmo­gaus prie­žiū­ros ar ap­si­lan­ky­mo ka­ti­li­nė­je iki 90 die­nų – jei tik ne­nu­trūks­ta elek­tros sro­vė. O jei­gu prie jos dar bū­tų ku­ro san­dė­liu­kas – šil­dy­mo sis­te­mą ga­li­ma bū­tų pri­ly­gin­ti cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui iš mies­to tink­lų: kom­for­tas ir mi­ni­ma­li prie­žiū­ra“, – tei­gė šil­dy­mo spren­di­mų įmo­nės spe­cia­lis­tas.

Su ge­ros ko­ky­bės gra­nu­lė­mis leng­viau ar su­nkiau su­si­do­ro­ja be­veik vi­si šiuo me­tu rin­ko­je esan­tys au­to­ma­ti­niai ka­ti­lai. De­ja, gra­nu­lių ko­ky­bė ne vi­sa­da bū­na ge­ra, nors ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai tei­gia par­duo­dan­tys tik aukš­čiau­sios rū­šies ku­rą. Kol nė­ra ofi­cia­lių stan­dar­tų, gra­nu­lių ko­ky­bė – tik ga­min­to­jų są­ži­nės rei­ka­las.

Bė­da ta, kad ku­ro ko­ky­bė pli­ka aki­mi ne­ma­to­ma, prie­mai­šų, smė­lio kie­kis – ne­nus­pė­ja­mas. Gra­nu­lių spal­va daž­niau klai­di­na, nei pa­de­da – nors dau­ge­lis ja pa­si­ti­ki. Už­ra­šai ant pa­kuo­tės ma­žai ką reiš­kia, nes fa­suo­ja­ma daž­nai ne ga­myk­lo­se, pro­duk­ci­ja gau­na­ma iš skir­tin­gų tie­kė­jų ir ra­šo­ma ką tik no­ri, nes nė­ra bend­ros sis­te­mos, apib­rė­žian­čios šio ku­ro nor­mas. Ka­dan­gi ši prob­le­ma eg­zis­tuo­ja ne tik mū­sų ša­ly­je – spren­di­mų ieš­ko de­gi­ni­mo įran­gos ga­min­to­jai. Jau pri­ga­min­ta ga­nė­ti­nai daug įran­gos, ku­ri skir­ta įvai­rioms gra­nu­lėms de­gin­ti.

Granulių kokybė ne visada būna gera, nors gamintojai ir pardavėjai teigia parduodantys tik aukščiausios rūšies granules. / Almanto Gudonio nuotrauka

Es­mi­nis jos skir­tu­mas nuo že­mes­nės kla­sės įran­gos – au­to­ma­ti­nis de­gi­mo pro­duk­tų at­lie­kų bei su­si­da­riu­sių šla­kų ar ki­tų prie­mai­šų ša­li­ni­mas iš de­gi­mo ka­me­ros. Anks­čiau įran­gos ga­min­to­jai siū­lė ša­lin­ti pe­le­nus pa­nau­do­jant oro srau­tą, bet de­gi­nant že­mes­nės kla­sės gra­nu­les tai ne­la­bai veiks­min­ga. Ki­tas bū­das – de­gi­mo pro­duk­tų at­lie­kų ša­li­ni­mas iš ka­ti­lo iki pe­le­nų dė­žės bei dūm­trau­kio an­gų va­ly­mas. Toks spren­di­mas rei­ka­lau­ja ma­žiau ka­ti­lo prie­žiū­ros ir di­di­na gy­ve­ni­mo nuo­sa­va­me na­me kom­for­tą.

Apie gra­nu­lių katilus

Es­mi­niai gra­nu­lių ka­ti­lų skir­tu­mai nuo ki­to kie­to­jo ku­ro ka­ti­lų yra gra­nu­lių sraig­tas, ku­ris ga­be­na gra­nu­les į de­gik­lį, ir au­to­ma­ti­nis de­gi­mas, t. y. už­si­de­gi­mas, ge­si­ni­mas, ku­ro tie­ki­mas vyks­ta pa­gal ši­lu­mos ir karš­to van­dens po­rei­kį. De­gik­lio au­to­ma­ti­ka kon­tro­liuo­ja de­gi­mą pa­gal tai, ko­kia tem­pe­ra­tū­ra nu­sta­ty­ta. De­gik­lio tem­pe­ra­tū­ros da­vik­lis au­to­ma­tiš­kai įjun­gia ir iš­jun­gia ka­ti­lą, taip iš­ven­gia­ma ku­ro są­nau­das di­di­nan­čių tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mų. Jei ši­lu­mos ne­rei­kia, ka­ti­las ga­li vi­siš­kai už­ges­ti, o at­si­ra­dus ši­lu­mos po­rei­kiui jis vėl au­to­ma­tiš­kai už­si­ku­ria.

Tin­ka­mai su­komp­lek­tuo­to au­to­ma­ti­nio gra­nu­lių ka­ti­lo de­gi­mo sis­te­mo­je pe­le­nai pa­ša­li­na­mi au­to­ma­tiš­kai, to­dėl ka­ti­lą va­ly­ti rei­kia dau­giau­sia du kar­tus per mė­ne­sį.

Tie, ku­rie ne­no­ri kū­ren­ti vie­nos rū­šies kū­ru – tik mal­ko­mis ar­ba tik me­die­nos gra­nu­lė­mis, ga­li rink­tis ke­lių rū­šių ku­ru kū­re­na­mus ka­ti­lus. Šiuo me­tu rin­ko­je gau­su šil­dy­mo ka­ti­lų, į ku­riuos ga­li­ma krau­ti mal­kas ar­ba kū­ren­ti me­die­nos gra­nu­lė­mis, yra net ke­tu­rių rū­šių kū­ru – mal­ko­mis, me­die­nos gra­nu­lė­mis, ang­li­mis ar­ba grū­dais – kū­re­na­mų ka­ti­lų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami