Pigi renovacija ne visada gelbėja nuo skersvėjų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-04 16:34
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-04 16:34
Isover nuotrauka
Šą­lan­čios ko­jos, drėg­mė, na­muo­se jau­čia­mi skers­vė­jai – su to­kio­mis prob­le­mo­mis su­si­du­ria ne­ma­žai dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių. Spe­cia­lis­tai sa­ko, kad yra ir ki­to­kių, kur kas il­gaam­žiš­kes­nių prie­mo­nių nei šil­tos vil­no­nės ko­ji­nės ir ki­bi­rais ge­ria­ma ar­ba­ta. Mū­sų rin­ko­je jau yra prie­mo­nių, pa­dė­sian­čių su­tau­py­ti dau­giau kaip 60 % ši­lu­mos tiek re­no­vuo­ja­mų, tiek nau­jai sta­to­mų na­mų gy­ven­to­jams. 

Po re­no­va­ci­jos – žy­miai šilčiau

„Vė­di­na­mo fa­sa­do sis­te­ma įren­gia­ma taip, kad pa­lie­ka­mas oro tar­pas tarp ter­moi­zo­lia­ci­nės me­džia­gos ir fa­sa­do ap­dai­los. Šia­me tar­pe esan­tis oras ky­la aukš­tyn taip pa­ša­lin­da­mas drėg­mę. To­kiu bū­du šil­ti­ni­mo sluoks­nis iš­lie­ka sau­sas ir ne­pra­ran­da ši­lu­mos sau­go­ji­mo sa­vy­bių. Vė­di­na­mas fa­sa­das su­da­ro pa­ti­ki­mą kie­tą iš­ori­nės sie­nos ap­val­ka­lą“, – aiš­ki­no „I­so­ver“ tech­ni­nė va­do­vė Lai­ma Bie­zu­mai­tė.

Eks­per­tai skai­čiuo­ja, kad įver­ti­nus su­ma­žė­ju­sius ši­lu­mos nuo­sto­lius, ven­ti­liuo­ja­mi fa­sa­dai at­si­per­ka pa­ly­gin­ti grei­tai – per 12-20 me­tų. Re­no­vuo­ja­muo­se na­muo­se ko­ky­biš­kai įreng­tos ven­ti­liuo­ja­mų fa­sa­dų sis­te­mos ga­li tar­nau­ti dau­giau kaip 30 me­tų, o nau­juo­se – dar il­giau.

Ta­čiau svar­biau­sia, kad taip iš­au­ga pa­sta­to ener­ge­ti­nis efek­ty­vu­mas. „Jau įgy­ven­din­tų re­no­va­ci­jos pro­jek­tų, kuo­met bu­vo nau­do­ja­mi ven­ti­liuo­ja­mi fa­sa­dai, pa­vyz­džiai ro­do, kad ši­lu­mos ener­gi­jos vi­du­ti­niš­kai su­tau­po­ma 40-50 proc. ar net dau­giau. Ži­no­ma, re­zul­ta­tui įta­kos tu­ri ir tai, ko­kia anks­čiau bu­vo sie­nų būk­lė. Jei­gu sie­nos bu­vo la­bai pra­stos, nau­jai jas ap­šil­ti­nus efek­tas gau­na­mas la­bai di­de­lis“, – sa­kė spe­cia­lis­tė.

Pa­sak jos, dar di­des­nį ši­lu­mos tau­py­mo efek­tą ga­li­ma pa­siek­ti pa­si­rin­kus vė­di­na­mo fa­sa­do kons­truk­ci­ją be va­di­na­mų­jų „šal­čio til­te­lių“. To­kia fa­sa­do kons­truk­ci­ja lai­ko­si ant ne­rū­di­jan­čio plie­no stry­pų, ku­rie be­veik 30 kar­tų ma­žiau lai­des­ni ši­lu­mai už įpras­tas aliu­mi­nio kar­ka­so sis­te­mas.

Ne­pra­lei­džia vė­jo, bet iš­ga­ri­na drėgmę

L. Bie­zu­mai­tė su­tin­ka, kad fa­sa­do šil­ti­ni­mas mon­tuo­jant vė­di­na­mų fa­sa­dų sis­te­mas kai­nuo­ja dau­giau nei sie­nas tie­siog ap­šil­tin­ti po­lis­ti­re­ni­niu putp­las­čiu, ta­čiau siū­lo prieš pri­imant spren­di­mą ge­rai pa­gal­vo­ti, ar sie­kis su­tau­py­ti ne­at­sig­ręš prieš gy­ven­to­jus.

„Di­džiau­si ši­lu­mos nuo­sto­liai pa­ti­ria­mi ne dėl tie­sio­gi­nio šal­čio po­vei­kio, ku­rį įvei­kia ir pi­ges­nės ap­šil­ti­ni­mo me­džia­gos. Di­džiau­sios prob­le­mos at­si­ran­da tuo­met, kai su­si­da­ro ne­pa­lan­kus vė­jo, tem­pe­ra­tū­ros ir kri­tu­lių de­ri­nys, o sie­no­se ima kaup­tis drėg­mė. Putp­las­čiu ap­šil­tin­ti fa­sa­dai pra­stai iš­ga­ri­na drėg­mę, to­dėl ar­do­mas ap­dai­li­nis tin­kas. Vė­di­na­mo fa­sa­do oro tar­pe ju­dan­tis oras iš­ga­ri­na drėg­mę, to­dėl sie­na iš­lie­ka sau­sa. Šil­ti­ni­mo sluoks­nis pa­den­gia­mas spe­cia­lio­mis plokš­tė­mis, ku­rios ma­žai lai­džios orui, bet ge­rai pra­lei­džia van­dens ga­rus. Taip su­stab­do­mas vė­jas, ta­čiau pra­lei­džia­mi iš pa­tal­pų vi­daus į iš­orę be­sisk­ver­bian­tys van­dens ga­rai“, – tei­gė „I­so­ver“ at­sto­vė.

Ji taip pat pa­brė­žė, kad vė­di­na­mi fa­sa­da yra sau­ges­ni prieš­gais­ri­niu po­žiū­riu, nes, prieš­in­gai nei tin­kuo­ja­miems fa­sa­dams, jiems nau­do­ja­mos ne­de­gios me­džia­gos. Vė­di­na­mus fa­sa­dus taip pat pa­pras­čiau pri­žiū­rė­ti ir re­mon­tuo­ti, nes pa­kan­ka pa­keis­ti plokš­tes to­se vie­to­se, kur fa­sa­das ap­ga­din­tas ar iš­tep­lio­tas. Leng­viau kon­tro­liuo­ti ir jų būk­lę: tie­siog ati­den­gus vie­ną ar ke­le­tą plokš­čių ga­li­ma pa­ti­krin­ti ši­lu­mos izo­lia­ci­nę me­džia­gą. Be to, mo­der­ni­zuo­to pa­sta­to ver­tė au­to­ma­tiš­kai pa­ky­la.

Ge­riau­siai tin­ka Lie­tu­vos klimatui

L. Bie­zu­mai­tės mi­nė­tos pa­žan­giau­sios vė­di­na­mų fa­sa­dų sis­te­mos su plie­no stry­pais mon­tuo­ja­mos nau­jai sta­to­muo­se aukš­čiau­sio ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo pa­sta­tuo­se. To­kią sis­te­mą pa­si­rin­ko ir pir­mo­jo Lie­tu­vo­je A kla­sės ener­gi­nio efek­ty­vu­mo vers­lo cen­tro „Grand Of­fi­ce“ sta­ty­to­jai.

Šia­me 21 aukš­to pa­sta­te bū­tent vė­jo po­vei­kis ga­li tu­rė­ti di­džiau­sios įta­kos ši­lu­mos nuo­sto­liams, to­dėl bu­vo pa­si­rink­tas vė­di­na­mas fa­sa­das su lai­kan­čią­ja kons­truk­ci­ja be „šal­čio til­te­lių“ ir itin ge­rais ši­lu­mi­niais par­ame­trais pa­si­žy­min­čia Iso­ver šil­ti­ni­mo me­džia­ga. Vė­ją izo­liuo­jan­tis sluoks­nis bu­vo įreng­tas iš spe­cia­lių plokš­čių, ku­rių siū­lės užk­li­juo­tos spe­cia­lia lip­nia juo­sta. Taip už­ti­krin­tas kons­truk­ci­jos san­da­ru­mas ir mak­si­ma­liai su­ma­žin­ta vė­jo bei drėg­mės įta­ka pa­sta­to efek­ty­vu­mui.

Ser­ti­fi­kuo­to pa­sy­vių na­mų pro­jek­tuo­to­jo, bend­ro­vės „Des­con“ di­rek­to­riaus Min­dau­go Da­gio tei­gi­mu, sie­kiant pa­sta­ty­ti ener­ge­tiš­kai efek­ty­vų na­mą, tin­ka­mas sie­nų ap­šil­ti­ni­mas yra vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų. „Di­džiau­si ši­lu­mos nuo­sto­liai pa­ti­ria­mi bū­tent per sie­nas. Vė­di­na­mi fa­sa­dai šiuos nuo­sto­lius su­ma­ži­na iki mi­ni­mu­mo“, – tei­gė pro­jek­tuo­to­jas.

Pa­sak jo, lie­tu­viai dėl ma­žes­nės kai­nos vis dar daž­niau ren­ka­si pa­pras­tus tin­kuo­tus fa­sa­dus, ta­čiau pa­sta­rie­ji ne itin tin­ka­mi mū­sų ša­lies kli­ma­tui, to­dėl jų tar­na­vi­mo lai­kas trum­pes­nis.

„Šal­ta­sis me­tų lai­kas Lie­tu­vo­je yra ga­na il­gas. Per vi­są šį lai­ko­tar­pį na­muo­se kon­den­suo­ja­si drėg­mė, ku­rios tin­kuo­ti fa­sa­dai iš­ga­rin­ti ne­su­ge­ba“, – sa­kė spe­cia­lis­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
jonas  212.117.23.49 2014-12-11 13:30:23
nereikia tos blogos renovacijos
0 0  Netinkamas komentaras
Pavadinimas  213.164.100.142 2014-12-05 15:42:44
Taigi tame tarpe cirkuliuos šaltas lauko oras. Izoliacija - sau. o namo siena su visais tilteliais - sau. Bet reklamai kuo painiau - tuo geriau.
1 0  Netinkamas komentaras
vale  212.117.23.49 2014-12-05 14:32:01
jei salta apsisiltinkite is vidaus.istiklinkite balonus isidekite gribdis.bus silta ir nereiks i skolas bankams lysti.silumini mazga susitvarkem uz2kamb buta moku iki200,daugiau nebuna.patys namu rupinkites nelaukit renovacijos.pasikeiskit laiptines duris langus.po truputi su kaimynais tvarkykit savo nama
4 1  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami