Pigiausia lietuviška internetinė parduotuvė

LŽ 2010-10-26 00:00
2010-10-26 00:00
In­ter­ne­ti­nė par­duo­tu­vė - mo­der­nus ir šiuo­lai­kiš­kas ap­si­pir­ki­mo bū­das. Pa­gei­dau­ja­mą pre­kę as­muo ga­li gau­ti ne­išė­jęs iš na­mų. Prieš še­še­rius me­tus Lie­tu­vo­je pra­dė­ju­si veik­ti in­ter­ne­ti­nė par­duo­tu­vė Ne­ri­ba.lt šiuo me­tu lai­ko­ma vie­na pi­giau­sių to­kio tink­lo par­duo­tu­vių.

UAB "Sanitex" Elektroninės komercijos skyriaus vadovas Redas Perminas teigė, jog veiklos pradžioje Neriba.lt prekiavo tik buitine technika ir elektronika. "Pamažu tapome tokie, kokie esame šiandien. Prekyboje nuolat gausėja ir "žemiškesnių" prekių - higienos priemonių, buitinės chemijos, gyvūnų priežiūros, namų apyvokos reikmenų. Iš kitų internetinių parduotuvių Neriba.lt išsiskiria keliais aspektais - pirkėjams nesiūlome to, ko neturime galimybės pristatyti. Visas prekes, kurios kainuoja 100 litų ir daugiau, bet kuriuo adresu Lietuvoje atvežame nemokamai. Mūsų prekių asortimentas didėja, rezultatas pasiektas - šiemet Neriba.lt pripažinta pigiausia lietuviška elektronine parduotuve", - kalbėjo R.Perminas.

Nuo derybų iki krepšelio

- Parduotuvės Neriba.lt veiklos kredo - "Greita. Lengva. Patogu!" Ką tai reiškia pirkėjui?

- Šie trys žodžiai apibrėžia visą mūsų parduotuvės esmę. Prekes galima labai greitai rasti internete ir įvertinti jų kokybę. Iškilusius klausimus padės išspręsti mūsų konsultantai. Galima rinktis patogiausią atsiskaitymo būdą, o prekės pristatomos prie kliento durų jam patogiu metu.

- Nuėjęs į turgų žmogus gali derėtis dėl prekės kainos. Ar internetinė parduotuvė kuo nors panaši į prekybą turguje, ar joje galima derėtis?

- Internetinėje parduotuvėje, kaip ir turguje, pirkėjai taip pat gali derėtis. Daugiau laimi tie, kurie iš karto ketina įsigyti keletą daiktų - jiems suteikiamos didesnės nuolaidos. Tačiau svarbu paminėti, kad Neriba.lt beveik niekada netaiko 20 proc. ar didesnės nuolaidos. Mūsų prekių antkainis - minimalus, stengiamės neišpūsti akcijų ir nuolaidų burbulo.

- Neriba.lt turi pirkėjo krepšelio langelį. Kokia jo paskirtis?

- Į tą krepšelį sudedamos žmogaus išsirinktos prekės. Tai labai panašu į parduotuvės krepšelį, tik pirkėjui jo nereikia tempti iki kasos. Užtenka paspausti mygtuką "Mokėti" ir laukti savo prekės.

Nuolatinis ryšys su pirkėju

- Kaip garantuojate pirkėjui, kad jis už sumokėtą sumą gautų būtent užsakytą gaminį ir neprapultų pinigai?

- Atsiskaityti galima šešiais būdais: grynaisiais pinigais, kai prekė bus pristatyta į namus, internetinės bankininkystės sistema (šią galimybę siūlome trijų bankų klientams), grynaisiais pinigais ir mokėjimo kortelėmis visose parduotuvių "Maxima" kasose, banko pavedimu, lizingu (galima pasirinkti dviejų bendrovių paslaugas) ir "PayPal" sistema (ši paslauga ypač populiari tarp užsienyje gyvenančių pirkėjų).

Neriba.lt priklauso vienai žinomiausių ir didžiausių Lietuvos įmonių - UAB "Sanitex". Retas kuris suabejoja mūsų patikimumu ar kompetencija. Be to, kiekvieną mūsų pirkėją gina Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys prekybininko ir pirkėjo santykius, taip pat šių įstatymų vykdymą kontroliuojančios institucijos.

- Lietuvoje atsirado nepatikimų internetinių prekeivių. Pirkėjai ne visada pasikliauja jų paslaugomis. Ką daro Neriba.lt, kad neprarastų savo klientų pasitikėjimo?

- Neriba.lt daro tą patį, ką ir šešerius metus iki šiol -stengiasi neprarasti pirkėjų pasitikėjimo. Neatliktų užsakymų procentas itin mažas. Užsakymas paprastai neįvykdomas tik dėl to, kad klientas apsigalvoja ir atsisako jo. Tie pirkėjai, kurie laukia savo prekės, nuolat informuojami, kada ji bus pristatyta. Be to, kiekvienas mums gali parašyti laišką ar paskambinti, jei iškyla klausimų, - tuomet išsamiau viską paaiškiname.

Simbolinis mokestis

- Per kiek laiko pirkėjas gali tikėtis gauti prekę?

- Užsakymus priimame ištisą parą visus metus. Konsultantai dirba nuo 8 iki 17 valandos. Prekės, kurių yra Lietuvos sandėliuose, atvežamos per 2-3 darbo dienas. Jei kurios nors neturime, pristatymas užtrunka truputį ilgiau. Tačiau kiekvienas užsakymas dar derinamas individualiai. Tiesa, šiek tiek skiriasi prekių pristatymas į Kuršių neriją - dėl kelto ir ekologinio mokesčio išlaidų jos simboliškai apmokestinamos papildomai.

- Klausimas, kurio nepateikiau, bet jūs norėtumėte atsakyti...

- Parduotuvės Neriba.lt siūlomos prekės skirtos Lietuvos rinkai. Todėl nė vienas mūsų pirkėjas nepatirs jokių nemalonumų, jei teks kreiptis į garantinės priežiūros įmones. Visoms mūsų parduodamoms prekėms suteikiamos lygiai tokios pat garantinės sąlygos, kaip ir įprastoje parduotuvėje. Skirtumas tas, kad tą pačią prekę Neriba.lt siūlo įsigyti pigiau negu kitur. Be to, dar ir atvežame ją pirkėjui į namus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
andrius  86.100.220.186 2013-03-26 16:03:06
o kur pažiūrėt prekes galima?
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami