Pipirai – tai ne paprikos

Vincentas SAKAS 2016-01-03 06:00
Vincentas SAKAS
2016-01-03 06:00
Taip auga paprikos. Užsienio spaudos nuotraukos
Lie­tu­vos vir­tu­vės ir ku­li­na­ri­jos ter­mi­ni­jo­je daug ne­tei­sin­gai var­to­ja­mų žo­džių. Daž­niau­siai to­kiais žars­to­si ku­li­na­ri­jos „ži­no­vai“, iš­ke­pę vie­ną ki­tą kiau­ši­nį ar už­te­pę mar­ga­ri­no ant ba­to­no.

Mū­sų die­no­mis kny­gy­nai už­vers­ti kal­nais „ku­li­na­ri­nių“ kny­gų, ku­rias ruo­šia nie­ko ku­li­na­ri­jo­je ne­rau­kian­tys, bet įžū­lūs pa­si­sa­vin­to­jai (pla­gia­to­riai, gvelb­šiai), ku­rie pa­si­va­gia re­cep­tą iš jau se­niau iš­leis­tų ku­li­na­ri­nių kny­gų, pa­kei­tę ke­lis žo­džius jį ap­ra­šo, ki­to­kiu ra­kur­su nu­fo­tog­ra­fuo­ja ir vog­tą da­ly­ką par­duo­da kaip sa­vo...

Tą pa­tį ga­li­ma pa­sa­ky­ti ir apie šūs­nis in­ter­ne­to sve­tai­nių, blog'ų, pus­la­pių, vei­da­vaiz­džių, ku­rių kū­rė­jai, ne­skir­da­mi puo­do nuo pri­kais­tu­vio, trin­tu­vo nuo mai­šy­tu­vo, ankš­ti­nės pu­pe­lės nuo špa­ra­go, pa­pri­kos nuo pi­pi­ro, bly­no nuo sklin­džio, kot­le­to nuo mal­ti­nio ir t.t., ir pan. pla­ti­na sa­vo val­gių ir gė­ri­mų ga­my­bos bū­dų ne­iš­ma­ny­mą ir kal­bi­nį ne­išp­ru­si­mą.

Juodieji pipirai tik sudžiovinti tampa juodais.

Nė­ra eu­ro­pie­tiš­kos virtuvės

Res­to­ra­nų ir ka­vi­nių val­gia­raš­čiai yra sa­vi­nin­kų veid­ro­džiai, at­spin­din­tys jų sa­vi­nin­kų ku­li­na­ri­nio iš­si­moks­li­ni­mo, su­pra­ti­mo ir iš­ma­ny­mo ly­gį.

Kai val­gia­raš­ty­je ran­di par­ašy­ta „eu­ro­pie­tiš­ka vir­tu­vė“, rei­kia su­pras­ti, kad šio res­to­ra­no sa­vi­nin­kai yra bu­vę tik so­vie­ti­nio konc­la­ge­rio vi­rė­jais, Eu­ro­pos nie­ka­da ne­ma­tė ir ją su­pran­ta tik kaip vie­nin­gą ir ne­da­lo­mą. Ar vo­kiš­ka, ar pra­ncū­ziš­ka vir­tu­vė – jiems tas pats.

Pi­ni­jų nuo ked­rų ne­ski­ria tik tris kla­ses įvei­kę ku­li­na­ri­nių blog­“ų kū­rė­jai, ku­riems pi­ni­jų rie­šu­tė­liai yra ked­ri­nės pi­ni­jos, pa­nko­lio gum­bas – žie­dy­nas, sa­lie­ro gum­bą va­di­na sa­lie­ro šak­ni­mi, sa­lie­ro lap­ko­tį – sa­lie­ro stie­bu ar net ša­ka. Ku­li­na­ri­jos pro­fa­nams iš vis ne­si­se­ka su svo­gū­nais: svo­gū­nai jiems pa­ta­po ro­pi­niais svo­gū­nais, svo­gūn­laiš­kiai – svo­gū­nų la­pais. Plokš­tie­ji svo­gūn­laiš­kiai – žo­li­niais svo­gū­nais, o plo­nie­ji svo­gūn­laiš­kiai jiems įšo­ko į ki­tą gen­tį ir ta­po net čes­na­ki­niais svo­gū­nais.

Kai pa­si­žiū­riu į iš­vers­tus pre­kių pa­va­di­ni­mus, per­ša­si iš­va­da, kad pa­sku­ti­niu me­tu sėk­lų au­gin­to­jų ir par­da­vi­mo įmo­nių bei dau­ge­lio pre­ky­bos cen­trų ko­mer­ci­jos va­do­vais ir par­duo­tu­vių di­rek­to­riais ta­po iš­skir­ti­nai ma­ža­raš­čiai. Dar­žo­vių ir vai­sių im­por­tuo­to­jai bei tie­kė­jai tie­siog per­ra­šo ang­liš­ką eti­ke­tę net ne­su­kę gal­vos. Ja­la­pe­no pa­pri­ką lie­tu­viai tu­rė­tų va­din­ti ne „dže­la­pe­no pi­pi­ru“, ne „je­la­pe­no pi­pi­rė­liu“, o gai­lią­ja cha­la­pe­no pa­pri­ka, pa­pri­kė­le.

Vien tik įvairios paprikos.

Apie aštrumą

Be to, aš­trūs ga­li bū­ti tik daik­tai: kir­vis, pei­lis, kar­das, ka­la­vi­jas, ada­ta, dal­gis ir pan., Aš­trus ga­li bū­ti ir lie­žu­vis, kai ką nors sma­giai pa­šie­pi. O ai­trūs bū­na dū­mai, nes griau­žia akis ir su­ke­lia ko­su­lį, gai­lūs – val­giai, nes už­val­gius krie­nų, gars­ty­čių, už­kan­dus pi­pi­ro ar gai­lio­sios pa­pri­kos, tuoj pat pa­si­pi­la aša­ros, žmo­gus springs­ta, net ne­ten­ka amo, o gai­žūs bū­na gė­ri­mai, – pri­si­min­ki­me se­ną pa­sa­ky­mą – su­gi­žęs pie­nas. O štai špa­ra­gai ir laiš­ki­niai svo­gū­nai tu­ri sa­vo iš­skir­ti­nį lãiš­kų sko­nį (laiš­kus sko­nis)...

Na bet pa­pri­kų ne­ats­kir­ti nuo pi­pi­rų...Ne­jau­gi taip su­nku at­si­min­ti tuos aki­vaiz­džius, net vi­zua­liai ma­to­mus skir­tu­mus? Apie sko­nį ir kva­pą jau net ne­kal­bu. Kai te­le­vi­zi­jo­je, ra­di­ju­je, spau­do­je, ku­li­na­ri­niuo­se lei­di­niuo­se, ypač žur­na­luo­se mo­te­rims ir pa­ne­lėms, ran­du re­cep­tus, kaip rei­kia įda­ry­ti rau­do­nuo­sius ar­ba ža­liuo­sius pi­pi­rus, gai­lė­tis pra­de­du tų mo­te­ry­čių, ku­rios ši­to­kį da­ly­ką ap­siim­tų ga­min­ti. Juk rei­kė­tų ge­rą mė­ne­sį triūs­ti, kad tik vie­nam kąs­niui tūks­tan­čių tūks­tan­čius pi­pi­rų įda­ry­tų.

Noksta Tasmanijos pipirai.

Se­niau­siai ži­no­mi – juodieji

Lie­tu­vo­je mais­to ruo­ši­me nuo se­niau­sių lai­kų nau­do­ja­mi juo­die­ji pi­pi­rai (pi­per nig­rum), – vai­siai, au­gan­tys ant In­di­jos vi­jok­li­nio krū­mo, pri­klau­san­čio pi­pi­ri­nių (pi­pe­ra­ceae) au­ga­lų šei­mai. Šių die­nų ku­li­na­rai nau­do­ja šio au­ga­lo bal­tus, juo­dus (džio­vin­tus ne­sub­ren­du­sius vai­sius), taip pat ne­sub­ren­du­sius ža­lius vai­sius, ku­riuos daž­nai ma­ri­nuo­ja.

Re­čiau nau­do­ja­mi ro­ži­niai ar­ba bra­zi­liš­ki pi­pi­rai (schi­nus te­re­bint­hi­fo­lius), pri­klau­san­tys (pi­pe­ra­ceae) au­ga­lų šei­mai. Ka­dai­se Lie­tu­vos di­di­kų ir ba­jo­rų vir­tu­vė­se daž­nai bū­da­vo ir Ku­be­bo pi­pi­rų (pi­per cu­be­ba), au­gan­čių ant Ja­vos vi­jok­li­nio krū­mo, pri­klau­san­čio pi­pi­ri­nių (pi­pe­ra­ceae) au­ga­lų šei­mai.

Di­di­kų ir ba­jo­rų, vė­liau po­nų ma­gy­rai (ku­li­na­rai) mais­tą taip pat gai­li­no ir il­gai­siais pi­pi­rais (pi­per lon­gum), au­gan­čiais ant In­di­jos vi­jok­li­nio krū­mo, pri­klau­san­čio ana­kar­di­nių (ana­car­dia­seae) au­ga­lų šei­mai. Kiek vė­liau kai ku­rie Lie­tu­vos ku­li­na­rai pra­dė­jo nau­do­ti at­vež­tus iš Ki­ni­jos švel­nes­nio po­vei­kio Si­čua­nio pi­pi­rus (zant­ho­xy­lum pi­pe­ri­tum), pri­klau­san­čius rū­ti­nių (ru­ta­ceae) au­ga­lų šei­mai.

Sičuanio pipirai švelnesni už juoduosius, į mūsų virtuvę atėję vėliau.

Po Ko­lum­bo – dau­giau pipirų

Ko­lum­bui at­ra­dus Ame­ri­ką, ne­il­gai tru­kus ir Lie­tu­vo­je pa­pli­to Ja­mai­kos pi­pi­rai (pri­men­ta dioi­ca), se­niau liau­dy­je va­di­na­mi ang­liš­kais, o da­bar – kva­piai­siais pi­pi­rais. Šie pi­pi­rai au­ga ant aukš­tų 13 me­trų Ja­mai­kos me­džių, pri­klau­san­čių ki­tai – mir­ti­nių (mir­ta­ceae) au­ga­lų šei­mai. Rei­kė­tų pa­mi­nė­ti Lie­tu­vo­je ne­nau­do­ja­mus san­se – ja­po­niš­kus pi­pi­rus. Vi­siems šiems pi­pi­rams kar­tu­mą su­tei­kia al­ko­loi­das pi­pe­ri­nas ir kai ku­rios der­vos.

Pa­pri­ka – daržovė

Vi­sai kas ki­ta yra pa­pri­kos (cap­si­cum). Tai ne me­džių ar krū­mų gru­pė, o dar­žo­vi­niai au­ga­lai, pri­klau­san­tys bul­vi­nių (sa­la­na­seae) au­ga­lų šei­mai. Jai pri­klau­so bak­la­ža­nai, bul­vės, po­mi­do­rai, taip pat kvai­ši­nan­tie­ji au­ga­lai – juo­do­ji drig­nė, dur­na­ro­pė, nuo­din­ga­sis kark­la­vi­jas ir bai­su­sis nuo­das – ta­ba­kas.

Pa­pri­kos yra vien­me­čiai au­ga­lai ir skirs­to­mos į sal­džią­sias (cap­si­cum an­nuum) ir gai­lią­sias, ai­trią­sias (cap­si­cum fru­tes­cens).

Mais­to gai­li­ni­mui (ai­tri­ni­mui) nau­do­ja­mos gai­lio­sios (ai­trio­sios) pa­pri­kos, ku­rių al­ko­loi­das kap­sai­ci­nas (kap­sai­ci­noi­dai) ir už­ku­ria lau­žą bur­no­je.

Rausvieji Brazilijos pipirai.

La­biau­siai ži­no­mos či­liu­kų rū­šys: Ancho arba Poblano, Habaneros, Jalapeno, Cayenno, New Me­xi­co, Pasi­la, Se­ra­no, Wax.

Pa­sau­ly­je ži­no­ma per 200 gai­lių­jų (ai­trių­jų) či­lės pa­pri­kė­lių rū­šių, iš ku­rių 100 au­ga vien tik Mek­si­ko­je. Jų bū­na nuo 0,5 cm iki 30 cm il­gio. Kai ku­rios iš jų plo­nos kaip pieš­tu­kai, ki­to put­nios ir ap­va­lios. Či­liu­kų spal­vos bū­na nuo gel­to­nos iki ža­lios, nuo rau­do­nos iki juo­dos.

Be­je, gai­lio­sios (ai­trio­sios) pa­pri­kos kap­sai­ci­ną su­si­kū­rė siek­da­mos at­bai­dy­ti gy­vū­nus. Žmo­gui de­gi­ni­mo įspū­dis, ku­rį su­ke­lia kap­sai­ci­nas, at­si­ran­da pa­žei­dus tri­gu­bą ne­rvą, ku­ris yra skaus­mo re­cep­to­rius ir yra iš­si­dės­tęs bur­no­je, no­sy­je ir skran­dy­je. Šie ne­rvai ga­mi­na R su­bstan­ci­ją – che­mi­nį sig­na­lą ne­uro­pep­ti­dą, ku­ris pra­ne­ša sme­ge­nims apie skaus­mą ar odos pa­žei­di­mus. Pa­pri­ka, su­si­kū­ru­si gai­lų (ai­trų) gink­lą nuo gy­vū­nų, žmo­nių vir­tu­vė­je ta­po pa­gei­dau­ja­mu mais­to gai­lin­to­ju (ai­trin­to­ju).

Kap­sai­ci­nas ge­rai tirps­ta spi­ri­te ir rie­ba­luo­se, bet ne van­de­ny­je. Pats ge­riau­sias či­lės pa­pri­kų su­kel­to gais­ro ge­sin­to­jas yra pie­nas, tei­sin­giau – ka­zei­nas (pie­no bal­ty­mas). Ka­zei­nas vei­kia kaip skal­bi­mo mil­te­liai ir pa­ša­li­na kap­sai­ci­ną nuo ne­rvų vir­šū­nė­lių. Ta­čiau iš­ma­nan­tys apie gai­lų (ai­trų) mais­tą, pa­dau­gi­nę gai­lių­jų pa­pri­kų, jų de­gi­nan­tį po­vei­kį su­ma­ži­na ne ko­kiais nors gė­ri­mais, bet val­gy­da­mi duo­ną ar­ba su­žie­dė­ju­sią ban­de­lę.

Jamaikos pipirai, dar vadinami kvapiaisiais, auga ant aukštų medžių.

Gai­lu­mo (ai­tru­mo) balai

Pa­sau­ly­je au­gi­na­ma dau­gy­bė rū­šių gai­lių­jų pa­pri­kų, ku­rių gai­lu­mas ma­tuo­ja­mas Sko­vi­lio vie­ne­tais nuo 0 (ba­na­ni­nės il­go­sios, sal­džio­sios Be­lo pa­pri­kos, ku­rių bū­na įvai­riau­sių spal­vų: blyš­kios, gesl­vos, gel­to­nos, oran­ži­nės, rau­do­nos, pur­pu­ri­nės, ža­lios ir net juo­dos) iki 300 tūks­tan­čių vie­ne­tų (Fres­no, Cha­ba­ne­ro, Ta­jų pa­pri­kos), ta­čiau ku­li­na­ri­jo­je pri­im­ta gai­lią­sias (ai­trią­sias) pa­pri­kas ver­tin­ti ba­lais. Sa­ky­ki­me An­chei­mo, Gua­chil­jo, Mu­la­tų, Pob­la­no (po­pu­lia­riau­sios Mek­si­ko­je), Pa­sa­to pa­pri­kų gai­lu­mas (ai­tru­mas) – 3 ba­lai, Cha­la­pe­ni­jo, Kas­ka­be­lio, veng­rų vyš­ni­nės pa­pri­kos – 4 ba­lai, An­hei­mo pa­il­go­sios, Ka­ba­ne­lo, Pa­si­li­jos, veng­rų vaš­ki­nės ar­ba blyš­kio­sios pa­pri­kos – 5–6 ba­lai, Cha­ba­ne­ros, Ka­je­no, Ta­jų pa­pri­kų gai­lu­mas (ai­tru­mas) tu­ri net 10 ba­lų.

Aps­kri­tai vi­sas gai­lią­sias pa­pri­kas ku­li­na­rai, vi­rė­jai va­di­na vie­nu pa­va­di­ni­mu – Či­lės pa­pri­ko­mis, kar­tais ma­lo­ny­bi­niais var­dais – či­liu­kais ar­ba ta­ju­kais (žiū­rint iš kur at­vež­tos – Ry­tų ar Va­ka­rų).

Pasaulyje žinoma per 200 gailiųjų (aitriųjų) čilės paprikėlių rūšių, iš kurių 100 auga vien tik Meksikoje.

Pa­sau­ly­je įvai­rių tau­tų ku­li­na­rai, pa­gal sa­vo su­pra­ti­mą pa­pri­kas, ypač gai­lią­sias (ai­trią­sias), ne­vie­no­dai va­di­na. Štai pra­ncū­zai pa­pri­kas va­di­na „piv­ron“, veng­rai ir bul­ga­rai, dau­giau­sia jų Eu­ro­po­je au­gi­nan­tys, tie­siog „pap­ri­ka“, ita­lai, ma­tyt per ling­vis­ti­nį ne­su­sip­ra­ti­mą, pa­pri­kas va­di­na „pe­pe­ro­ni“ (ly­giai taip pat „pe­pe­ro­ni“ jie va­di­na ir džio­vin­tą deš­rą, gar­din­tą mal­ta gai­lią­ja Či­lės pa­pri­ka), ru­sai, ku­rie pa­sau­ly­je gar­sė­ja ku­li­na­ri­nių ter­mi­nų šiukš­ly­nu, pa­pri­kas va­di­na „pe­rec“ (pi­pi­ras), pi­pi­rus jie taip pat va­di­na „pe­rec“.

Lie­tu­vos ku­li­na­rai ir kal­bi­nin­kai šių klai­dų ne­da­ro, nes ži­no ir au­ga­lų bo­ta­ni­nius pa­va­di­ni­mus, ir ter­mi­nų skir­tu­mus bei ypa­tu­mus. Klai­das daž­niau­siai da­ro vy­res­nės kar­tos ži­niask­lai­dos dar­buo­to­jai, TV ku­li­na­ri­nių lai­dų ir in­ter­ne­ti­nių sve­tai­nių ad­mi­nis­tra­to­riai. Šian­dien, kai pir­mak­la­siai ne­ži­no­mo žo­džio ra­šy­bos tai­syk­les su­si­ran­da in­ter­ne­te, Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos sve­tai­nė­je, sėk­lų au­gin­to­jai ir par­da­vė­jai, dar­žo­vių ir vai­sų im­por­tuo­to­jai, pre­ky­bi­nin­kai, ga­min­to­jai, ver­tė­jai ir TV lai­dų ve­dė­jai ne­su­ka sau gal­vos ir už­sis­py­ru­siai kar­to­ja tas pa­čias klai­das. Pa­vyz­džiui, jau dvi­de­šimt me­tų jie ne­ski­ria sa­lie­rų ko­tų nuo lap­ko­čių, šak­nų nuo šak­nia­gum­bių, pi­pi­rų nuo pa­pri­kų, gai­lių­jų (ai­trių­jų) pa­pri­kų nuo sal­džių­jų pa­pri­kų, špa­ra­gų nuo ankš­ti­nių pu­pe­lių ar ankš­ti­nių žir­nių, ne­mo­ka ra­šy­ti sa­lo­tų pa­va­di­ni­mų, ne­ski­ria kas yra ki­ni­niai ko­pūs­tai, pa­inio­ja pa­nko­lį su any­žiu­mi, sėk­las su grū­dais, ne­ži­no lie­tu­viš­kų aro­ma­ti­nių žo­le­lių pa­va­di­ni­mų ir t.t.

Kai mė­gi­ni tai­sy­ti tas klai­das, gau­ni at­sa­ky­mą, kad tai jau yra „nu­sis­to­vė­ję“ ter­mi­nai. Kaip ga­li­ma klai­din­gus pa­va­di­ni­mus pa­skelb­ti „nu­sis­to­vė­ju­siais“ ir ne­tai­so­mais?

Juodieji pipirai auga ant vijoklinio augalo.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
sakas eGZpertas  88.118.134.140 2016-02-09 14:30:40
Pasiieškokit daugiau šio eGZperto straipsnių ir kritikos. Visi normalūs blogeriai seniai šio turinio vagio ir plagiatoriaus atsižegnoję ...
0 0  Netinkamas komentaras
Rasa  84.240.30.238 2016-01-03 08:45:45
Ačiū už puikų straipsnį. O tokio neišmanymo šaknys gilios: paskaitinėjus tų "didžiųjų kulinarų" tinklaraščius arba knygas tampa akivaizdu, jog dauguma jų mokykloje per chemijos ir biologijos pamokas nosis krapštydavo arba nagus lakuodavo.
5 0  Netinkamas komentaras
Kazys suvalkietis  78.58.111.86 2016-01-03 08:32:07
Daug parašyta, bet kaip sakoma - iš rašto išėjo iš krašto, ir nelabai ką čia supratau... Tai ką mes vadiname paprikomis, tai ne paprikos? Tai kas yra iš tiesų paprikos?
0 4  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami