Pipirai vėluojantiems statybininkams

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-24 11:49
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-24 11:49
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos vai­ri­nin­kų ko­man­da – va­do­vau­jan­tys Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ros (BE­TA) ir Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos (VTPSI) dar­buo­to­jai – už­va­kar lan­kė­si Ig­na­li­no­je.

Tai dar vie­na sa­vi­val­dy­bė, į ku­rią bu­vo nu­vyk­ta iš ar­ti su­si­pa­žin­ti su dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos ei­ga, tei­gia­ma LR Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

„Vie­to­je su­si­ti­kę su sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, re­no­va­ci­jos pro­jek­tų ad­mi­nis­tra­to­riais, sta­ty­bi­nin­kais, iš kar­to ga­li­me iš­siaiš­kin­ti, ko­kių ky­la trik­džių, prob­le­mų, ir bend­ro­mis jė­go­mis sku­biai jas spręs­ti“, – sa­ko ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­trė Dai­va Ma­to­nie­nė.

Nors Ig­na­li­na ir nu­si­pel­no pa­gy­rų, nes vi­so­je ša­ly­je pir­mau­ja mo­der­ni­zuo­tų dau­gia­bu­čių skai­čiu­mi, o jų jau 45, bet ir čia nė­ra grū­dų be pe­lų. Ig­na­li­nos sa­vi­val­dy­bės me­ras Hen­ri­kas Šiau­di­nis ne­ri­mau­ja dėl sta­ty­bi­nin­kų vė­la­vi­mų. „Dau­gu­ma sta­ty­bos ran­gos dar­bų bu­vo nu­pirk­ta dar 2013 m. pa­bai­go­je, o re­no­va­ci­jos dar­bai ne­ju­da. Pa­gal su­tar­tis jie tu­ri bū­ti už­baig­ti rugp­jū­tį ir rug­sė­jį. De­ja, tai ne­bus įgy­ven­din­ta. Šie­met pla­nuo­ja­me pri­duo­ti 25 na­mus iš 33“, – per su­si­ti­ki­mą sa­kė Hen­ri­kas Šiau­di­nis. Anot me­ro, pa­na­ši pa­dė­tis ir ap­lin­ki­niuo­se ra­jo­nuo­se. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis – sta­ty­bos įmo­nėms, nuo­lat lai­min­čioms kon­kur­sus, trūks­ta dar­buo­to­jų, ir jos ne­pa­jė­gia lai­ku at­lik­ti dar­bų. Dau­giau­sia rū­pes­čių Ig­na­li­nos sa­vi­val­dy­bė­je ky­la dėl dvie­jų įmo­nių – UAB „Vils­ta­ta“ ir UAB „Cos­tum“, ku­rios ne­vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mų ir vil­ki­na re­no­va­ci­jos pro­ce­są.

Vi­ce­mi­nis­trė Dai­va Ma­to­nie­nė pa­ža­dė­jo im­tis griež­tų prie­mo­nių šiai prob­le­mai spręs­ti. „Jei­gu ran­go­vai ne­si­lai­kys nu­sta­ty­tų ter­mi­nų ir ne­už­ti­krins dar­bų ko­ky­bės, di­din­si­me bau­das. Taip pat rei­ka­lau­siu, kad įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­vyk­dan­čios įmo­nės bū­tų ša­li­na­mos iš sta­ty­bos pro­ce­so“, – tvir­ti­no vi­ce­mi­nis­trė.

Itin veiks­min­ga pre­ven­ci­jos prie­mo­nė, VTPSI vir­ši­nin­kės Lau­ros Na­li­vai­kie­nės po­žiū­riu, bū­tų sta­ty­bos at­es­ta­tų su­stab­dy­mas ar at­ėmi­mas. BE­TA di­rek­to­rius Va­lius Ser­ben­ta pa­ti­ki­no, kad vie­šai bus skel­bia­ma, ku­rios sta­ty­bų įmo­nės ne­vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mų. Taip ki­tos sa­vi­val­dy­bės su­ži­nos apie to­kias įmo­nes.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vę Ig­na­li­no­je dau­gia­bu­čius re­no­vuo­jan­čių sta­ty­bos įmo­nių va­do­vai at­sa­kė į iš­sa­ky­tas pa­sta­bas. UAB „Vils­ta­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vla­dis­lav Mo­žei­ko tei­gė, kad du na­mus spės už­baig­ti lai­ku, o dėl ki­tų ke­tu­rių pra­šys ter­mi­ną pra­tęs­ti dviem mė­ne­siams. Pa­sak UAB „Cos­tum“ va­do­vo Ar­val­do Bra­zo, iki rug­sė­jo įmo­nė tu­rė­tų už­baig­ti ke­tu­ris na­mus iš pla­nuo­tų sep­ty­nių, ka­dan­gi trūks­ta dar­bi­nin­kų. Sta­ty­bos įmo­nės įsi­pa­rei­go­jo siųs­ti vi­ce­mi­nis­trei ir me­rui at­as­kai­tas apie per sa­vai­tę at­lik­tus dar­bus.

Po su­si­ti­ki­mo jo da­ly­viai ap­žiū­rė­jo, kaip vyks­ta dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja At­ei­ties, At­gi­mi­mo, Aukš­tai­čių ir Lais­vės gat­vė­se. Ge­rų žo­džių už lai­ku ir ko­ky­biš­kai at­lik­tus dar­bus me­ras Hen­ri­kas Šiau­di­nis ne­gai­lė­jo ki­toms Ig­na­li­no­je dir­ban­čioms sta­ty­bos įmo­nėms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami