Pirkėjai antrųjų namų žvalgosi užsienyje

PAULIUS UGIANSKIS 2007-10-09 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2007-10-09 00:00
Saulėtuose Ispanijos kurortuose vis daugiau tautiečių įsigyja nuosavus namus. LŽ archyvo nuotrauka
Vis dau­giau tau­tie­čių in­ves­tuo­ja į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą (NT) už­sie­ny­je. Pir­kė­jų akys daž­niau­siai kryps­ta į šil­tuo­sius kraš­tus: Tur­ki­ją, Is­pa­ni­ją, Bul­ga­ri­ją. Kai ku­rie an­truo­sius na­mus per­ka ir ana­pus At­lan­to.

Vilnietis Martynas Alekna, sezono metu dirbantis Margaritos saloje, LŽ pasakojo, jog kartu su šeima 40 kvadratinių metrų apartamentus egzotiškoje šalyje įsigijo prieš porą metų. Vaikino teigimu, už būstą tada jie sumokėjo apie 60 tūkst. JAV dolerių.

"Kiek teko domėtis, per dvejus metus mūsų apartamentai pabrango dvigubai ir šiandien jau kainuoja per 120 tūkst. dolerių. Patys suprantate, kad už tokią sumą Lietuvoje galima įsigyti nebent poros kambarių butą vadinamuosiuose neprestižiniuose miegamuosiuose rajonuose", - LŽ teigė M.Alekna.

Vaikino žiniomis, šiuo metu Margaritos saloje NT turi įsigiję apie 20 Lietuvos piliečių, tarp jų yra ir žinomų šou verslo atstovų.

Tai, kad būstas užsienyje vilioja vis daugiau potencialių pirkėjų iš Lietuvos, rodo praėjusią savaitę Vilniuje vykusi NT paroda. Joje lankytojai domėjosi kompanijų siūlymais investuoti į butus, namus, apartamentus, komercines patalpas, žemės sklypus Ispanijoje, Turkijoje, Bulgarijoje, Egipte, Dubajuje ar net Kosta Rikoje.

Vis dėlto, potencialūs pirkėjai iš Lietuvos dabar dažniausiai būsto ieško Turkijoje. NT agentūros "ŽIA valda real estate" duomenimis, iki 2009 metų NT Turkijoje įsigijusių tautiečių skaičius gali išaugti maždaug 5 kartus. Bendrovės atstovų teigimu, vien per pastaruosius kelis mėnesius užfiksuota daugiau nei pusantro šimto užklausimų dėl galimybių įsigyti būstus užsienio kurortuose. Beveik trečdalis interesantų jau ėmėsi konkrečių turto įsigijimo veiksmų.

"Dar prieš porą metų turėti vasaros rezidenciją užsienyje buvo prabanga. Tačiau dabar, išaugus NT kainoms Lietuvoje, vis daugiau žmonių mano, kad, įvertinus savo finansines galimybes, siūlomas papildomas paslaugas ir komfortą, labiau apsimoka investuoti į antruosius namus užsienio kurortuose", - sakė "ŽIA valda real estate" direktoriaus pavaduotoja Gintarė Mikučionytė.

Pasak jos, daugiausia užklausų bendrovė sulaukė dėl vilų ir apartamentų, ne toliau nei kilometro atstumu nuo Viduržemio jūros. Paklausiausi šiuo metu 40-65 kv. m. butai. Visiškai įrengtas tokio tipo būstas, pavyzdžiui, populiariame Alanijos kurorte vidutiniškai vertinamas nuo 45-75 tūkst. eurų.

Rinkos analitikų teigimu, būsto pirkimo užsienyje galimybėmis ir sąlygomis domimasi ne mažiau nei galimybėmis jį įsigijus išnuomoti. "Kadangi atostogauti dažniausiai planuojama iki 2 mėnesių per metus, nemažai potencialių pirkėjų apsvarsto galimybę likusį laiką būstą užsienyje išnuomoti. Skaičiuojama, kad tokiu būdu galima gauti nuolatines pajamas, kurios per 10-15 metų atpirktų būsto įsigijimą ir išlaikymą", - teigė G.Mikučionytė.

Nuo 2003-iųjų Turkijos regione Alanijoje NT kainos didėjo maždaug po 20-30 proc. kasmet. Naujosiose ES šalyse - Bulgarijoje ir Rumunijoje - per 2006 metus NT kainos vidutiniškai padidėjo 25-40 procentų.

NT bendrovės "Ober-haus" Vertinimo ir rinkotyros skyriaus vadovas Saulius Vagonis pripažįsta, jog tautiečiai vis aktyviau investuoja į NT užsienio kurortuose. Anot jo, žmonės supranta, kad būsto kainos, palyginti su Lietuvos kurortais, minėtose šalyse kol kas yra mažesnės. "Iš tiesų mūsų tautiečiai vis labiau domisi NT investavimo galimybėmis užsienyje. Manau, kad ši rinka turi perspektyvų", - LŽ teigė S.Vagonis.

NT ekspertai potencialiems būsto pirkėjams užsienyje pataria būti atidiems ir nepasikliauti vien tik spalvingomis reklamomis, siūlančiomis geromis sąlygomis įsigyti NT saulėtuose kurortuose.

Bendrovė "Burbonas", prekiaujanti NT užsienio kurortuose, yra sudariusi net 10 patarimų sąrašą, kuris potencialiems būsto pirkėjams padėtų priimti tinkamus sprendimus. Prieš investuojant užsienyje bendrovė pataria žinoti tikslą, planuoti biudžetą, elgtis apdairiai, pasitarti su kitais investuotojais, pasverti išlaidų riziką ir pajamas, atkreipti dėmesį į papildomas išlaidas ir panašiai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami