Pirkiniai iš svetur pakeliui pabrangsta

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-20 06:00
Lietuviai vis dažniau prekių įsigyja ne ES šalių elektroninėse parduotuvėse, tačiau pamiršta, kad tik pigiausi siuntiniai nėra apmokestinami papildomai. LŽ archyvo nuotrauka
Iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną iš ki­niš­kos e. par­duo­tu­vės nu­spren­du­si įsi­gy­ti vil­nie­tė ne­si­ti­kė­jo, kad pir­ki­nys iki jos na­mų ke­liaus to­kiais klai­džiais ke­liais. Siun­ti­nys užs­tri­go ne il­go­je ke­lio­nė­je iš Ki­ni­jos, o Lie­tu­vos įstai­gų la­bi­rin­tuo­se.

„Sten­giau­si įsi­gy­tą pre­kę at­siim­ti kuo grei­čiau. Bet siun­tai pa­sie­kus Lie­tu­vą pra­ėjo de­šimt die­nų, kol ją ga­vau. Su Lie­tu­vos pa­što dar­buo­to­jais dėl smulk­me­nų te­ko įsi­vel­ti į il­gą su­si­ra­ši­nė­ji­mo ir skam­bu­čių ma­ra­to­ną. Tą pa­čią die­ną, kai ma­ne pa­sie­kė laiš­kas, kad siun­ta pri­sta­ty­ta į Lie­tu­vą, pa­što dek­la­ran­tams in­ter­ne­tu pa­tei­kiau jų pra­šo­mus do­ku­men­tus – pre­kių už­sa­ky­mo ko­pi­ją, in­ter­ne­ti­nę nuo­ro­dą į e. par­duo­tu­vė­je par­duo­da­mą pre­kę“, – pa­sa­ko­jo vil­nie­tė Edi­ta.

Laiš­ki­nin­ko nesulaukė

Ne­su­lau­ku­si jo­kio at­sa­ky­mo, ji te­le­fo­nu su­si­sie­kė su pa­štu. Ten iš­gir­do, kad at­sa­ky­mas mo­te­riai iš­siųs­tas. Kai Edi­ta pa­ti­ki­no ne­su­lau­ku­si jo­kio at­sa­ky­mo, pa­što dar­buo­to­ja pa­siū­lė pa­ti­krin­ti sa­vo e. pa­što „šlamš­to“ sky­re­lį. Pa­ga­liau ra­du­si laiš­ką Edi­ta su­pra­to, kad jos pa­teik­ti duo­me­nys ne­ti­ko į Lie­tu­vą at­ke­liau­jan­čias siun­tas ti­kri­nan­tiems Vil­niaus te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės pa­što pos­to par­ei­gū­nams, nes ne­su­ta­po pir­ki­mo do­ku­men­to ir ban­ko pa­ve­di­mo ko­pi­jos ga­lu­ti­nė ver­tė. Dar kar­tą pa­tiks­li­nu­si duo­me­nis, Edi­ta ga­vo at­sa­ky­mą, jog pa­štas in­for­muos per ke­le­tą va­lan­dų.

Pra­ėjus dar die­nai nei laiš­ko, nei skam­bu­čio iš pa­što ne­su­lau­ku­si mo­te­ris Post.lt in­ter­ne­to sis­te­mo­je nu­ta­rė pa­ti­krin­ti, kur yra jos siun­ti­nys. Čia lau­kė staig­me­na – siun­ta jau bu­vo pa­sie­ku­si pa­što sky­rių. Ne­tru­kus mo­te­ris ga­vo ži­nią, kad siun­ti­nys įteik­tas laiš­ki­nin­kui, ku­ris jį pri­sta­tys. Dar dvi die­nas laiš­ki­nin­ko ir iš­sva­jo­to siun­ti­nio ne­su­lau­ku­si mo­te­ris pa­skam­bi­no į pa­što sky­rių. Čia ji vėl bu­vo pa­ti­kin­ta, kad siun­ti­nį gaus „jau šian­dien“.

„Bet laiš­ki­nin­kas tą­dien taip ir ne­pa­si­ro­dė. Ki­tą ry­tą pa­skam­bi­nau į pa­štą ir pa­sa­kiau, kad per pie­tus pa­ti at­vyk­siu į pa­što sky­rių – te­gul siun­ti­nys ge­riau jau bū­na ten... Nu­va­žia­vau ir pa­što sky­riu­je pa­ga­liau ra­dau jį. Su­pran­tu, kad dar­buo­to­jų dėl to ne­ap­kal­tin­si, bet ki­tą­kart prieš nau­do­da­ma­si pa­što pa­slau­go­mis du­kart pa­gal­vo­siu“, – tvir­ti­no „Lie­tu­vos ži­nių“ skai­ty­to­ja.

Pra­ne­ša ir SMS žinutėmis

Lie­tu­viai kas­met vis daž­niau ap­si­per­ka ne tik lie­tu­viš­ko­se ar ES ša­lių, bet ir Ki­ni­jos, JAV e. par­duo­tu­vė­se, to­dėl siun­tų nuo­lat gau­sė­ja. Be­veik pu­sė vi­sų iš už­sie­nio šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį gau­tų siun­ti­nių at­ke­lia­vo iš Ki­ni­jos.

„Iš šios ša­lies, ku­rio­je elek­tro­ni­nės pre­ky­bos rin­ka yra spar­čiau­siai au­gan­ti pa­sau­ly­je, gau­na­mų pa­što siun­tų apim­tis nuo­lat di­dė­ja. Klien­tų pa­to­gu­mui pri­sta­tė­me nau­ją ne­mo­ka­mą pa­slau­gą – elek­tro­ni­nį in­for­ma­vi­mą SMS ži­nu­tė­mis ir­/ar­ba e. pa­štu. Iš­siun­čia­mų SMS ži­nu­čių skai­čius spar­čiai di­dė­ja kas sa­vai­tę – da­bar jau daž­niau nei kas penk­tas pra­ne­ši­mas apie gau­tą siun­tą yra elek­tro­ni­nis“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos pa­što (LP) Pa­što ope­ra­ci­jų tar­ny­bos di­rek­to­rė Ra­sa Ra­dze­vi­čie­nė.

Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, elek­tro­ni­niu bū­du in­for­muo­ja­mi tie pa­što siun­tų ga­vė­jai, ku­rių pa­pil­do­mi kon­tak­ti­niai duo­me­nys nu­ro­dy­ti ant siun­tos. To­dėl nuo šiol ad­re­suo­jant siun­tą rei­kia ne­pa­mirš­ti pa­teik­ti ir pa­pil­do­mų ga­vė­jo kon­tak­ti­nių duo­me­nų, t. y. mo­bi­lio­jo te­le­fo­no nu­me­rio, elek­tro­ni­nio pa­što. Jie tu­ri bū­ti ra­šo­mi ant re­gis­truo­tos pa­što siun­tos vo­ko ar pa­kuo­tės že­miau įpras­tų ga­vė­jo rek­vi­zi­tų.

„Jei­gu mui­ti­nin­kai su­lai­ko siun­tą, ku­ri jiems ke­lia įta­ri­mų dėl gal­būt nu­slėp­tos ti­kro­sios pre­kių ver­tės, ar­ba esant klai­din­gai ar ne­vi­siš­kai už­pil­dy­tai mui­ti­nės dek­la­ra­ci­jai, į siun­tos ga­vė­ją iš­syk krei­pia­si LP dek­la­ran­tai. Jam iš­siun­čia­mas in­for­ma­ci­nis pra­ne­ši­mas, ku­riuo pra­šo­ma pa­teik­ti pa­što siun­to­je esan­čių daik­tų kai­ną pa­tvir­ti­nan­čius ar ki­tus do­ku­men­tus. Ga­vus vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus, siun­ta mui­ti­nei pa­tei­kia­ma dek­la­ruo­ti vi­du­ti­niš­kai per 3 va­lan­das“, – pa­brė­žė R. Ra­dze­vi­čie­nė.

Pa­mirš­ta apie mokesčius

Į Lie­tu­vą at­ke­liau­jan­čias dek­la­ruo­ja­mas siun­tas ti­kri­na ir tai­ko­mus mo­kes­čius skai­čiuo­ja Vil­niaus te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės Vil­niaus pa­što pos­to par­ei­gū­nai. Vy­riau­sio­jo ins­pek­to­riaus Val­do Bar­taš­kos tei­gi­mu, au­gant el. pre­ky­bos mas­tui, pa­gal nu­sta­ty­tus ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus ti­kri­na­mos to­li gra­žu ne vi­sos pa­što siun­tos.

„Jei siun­tos ga­vė­jo pa­teik­tuo­se duo­me­ny­se nė­ra ne­ati­ti­ki­mų, sten­gia­mės vi­sas rei­ka­lin­gas pro­ce­dū­ras at­lik­ti dar tą pa­čią die­ną. Va­sa­rą per die­ną ten­ka ti­krin­ti apie 100–200 siun­tų, tad spė­ja­me lai­ku vis­ką at­lik­ti. Ta­čiau kai siun­tų kie­kis di­džių­jų šven­čių lai­ko­tar­piu iš­au­ga tri­gu­bai, tai pa­da­ry­ti 4 pa­što pos­to par­ei­gū­nams fi­ziš­kai ne vi­suo­met pa­vyks­ta. Skam­bu­čių su­lau­kia­me nuo­lat, ta­čiau siun­tų ga­vė­jus vi­suo­met siun­čia­me į pa­štą, nes šis rū­pi­na­si vi­so­mis siun­tų ga­be­ni­mo ir sau­go­ji­mo pro­ce­dū­ro­mis“, – pa­aiš­ki­no V. Bar­taš­ka.

Anot pa­šne­ko­vo, už­sie­nio el. par­duo­tu­vė­se pre­kes įsi­gy­jan­tys siun­tų ga­vė­jai pirk­da­mi pui­kiai ži­no, kur ir kaip no­ri­mą daik­tą įsi­gy­ti, ta­čiau apie PVM ir mui­to mo­kes­čius, tai­ko­mus ne iš ES ša­lių at­ke­liau­jan­čioms pre­kėms, ne­re­tai pa­mirš­ta.

„Žmo­nės pa­ste­bi, kad ki­niš­ko­je ar ame­ri­kie­tiš­ko­je el. par­duo­tu­vė­je kai­nuo­ja pi­giau, ta­čiau jie ne­įver­ti­na pa­pil­do­mų mo­kes­čių. Mo­kes­čiai nė­ra tai­ko­mi tik toms pre­kėms, ku­rių ver­tė ne­vir­ši­ja 22 eu­rų. Pa­ma­tę ga­lu­ti­nę siun­tos kai­ną pir­kė­jai ne­re­tai nu­stem­ba ir aps­kai­čiuo­ja, jog Lie­tu­vo­je no­ri­mą daik­tą bū­tų įsi­gi­ję pi­giau. Be to, kai ku­rio­se ES ša­ly­se el. par­duo­tu­vės pre­kes iš tre­čių­jų ša­lių par­duo­da ne­su­mo­kė­ju­sios mui­tų. At­siųs­tai pre­kei pa­sie­kus pir­kė­ją Lie­tu­vo­je, jam ten­ka prie­vo­lė su­mo­kė­ti mo­kes­čius. Tad bū­ti­na ati­džiai pers­kai­ty­ti in­for­ma­ci­ją, prieš įsi­gy­jant pre­kę“, – pa­ta­rė pa­što pos­to vy­riau­sia­sis ins­pek­to­rius.

Do­ku­men­tais ke­liau­ja paprastai

Siun­tų dek­la­ra­vi­mo pro­ce­dū­ros ga­lė­tų vyk­ti spar­čiau – ga­vė­jų pa­tei­kia­mus duo­me­nis apie pre­kę pa­što dek­la­ran­tai iš­spaus­di­na ir in­for­ma­ci­ją at­ne­ša bei pa­tei­kia mui­ti­nin­kams tie­sio­giai. „XXI am­žiu­je žmo­nės už­si­sa­ko pre­kes in­ter­ne­tu iš vi­so pa­sau­lio iš­ma­niai­siais įren­gi­niais, tik do­ku­men­tai ne­šio­ja­mi kaip XIX am­žiu­je“, – iro­ni­za­vo V. Bar­taš­ka.

Ta­čiau LP at­sto­vo spau­dai To­mo Ba­ša­ro­vo tei­gi­mu, mui­ti­nės pa­što pos­to par­ei­gū­nai ir Lie­tu­vos pa­što dek­la­ran­tai dir­ba to­se pa­čio­se pa­tal­po­se, to­dėl esą do­ku­men­tų per­da­vi­mas fi­zi­niu bū­du ti­krai nė­ra truk­dis, dėl ku­rio gaiš­ta­mas lai­kas dek­la­ruo­jant pa­što siun­tas – ne­rei­kia jų ne­šti ka­žin kur to­li.

„No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad prieš ke­le­rius me­tus Lie­tu­vos pa­štas ini­ci­ja­vo, kad bū­tų dir­ba­ma prie bend­ros in­for­ma­ci­nės sis­te­mos, ta­čiau tą­syk šis pa­siū­ly­mas mui­ti­nin­kų bu­vo at­mes­tas“, – sa­kė LP at­sto­vas.

Faktai

Iš už­sie­nio (ne ES ša­lių) at­ke­liau­jan­čios siun­tos, ku­rios skir­tos ju­ri­di­niams bei fi­zi­niams as­me­nims ir ku­rio­mis at­siun­čia­mos jų pa­čių įsi­gy­tos (už­sa­ky­tos in­ter­ne­tu, pa­gal ka­ta­lo­gą, pirk­tos auk­cio­ne) pre­kės, ne­ap­mo­kes­ti­na­mos im­por­to mui­tais, jei­gu siun­tos ver­tė ne­vir­ši­ja 150 eu­rų. Im­por­to mui­to dy­dis pri­klau­so nuo pre­kės rū­šies. Pa­vyz­džiui, elek­tro­ni­kos pre­kėms ir kom­piu­te­rių prie­dams tai­ko­mas 0 proc. mui­tų ta­ri­fas.

Im­por­to PVM to­kios siun­tos ne­ap­mo­kes­ti­na­mos tuo at­ve­ju, jei­gu kiek­vie­nos jų mui­ti­nė (bend­ro­ji) ver­tė ne­vir­ši­ja 22 eu­rų, o jei siun­ta ne ko­mer­ci­nė – 45 eu­rų. Šios leng­va­tos ne­tai­ko­mos ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­moms pre­kėms.

Pirk­da­mi pre­kes iš už­sie­nio el. par­duo­tu­vių, ga­vė­jai Lie­tu­vo­je, jei yra ga­li­my­bė, daž­niau ren­ka­si lė­tes­nę, bet ne­mo­ka­mą siun­ti­mo pa­slau­gą. Ki­tu at­ve­ju bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį, jog PVM (21 proc.) skai­čiuo­ja­mas nuo vi­sų iš­lai­dų įsi­gy­jant pre­kę – ne tik pre­kės ver­tės, bet ir siun­ti­mo/­ga­be­ni­mo pa­slau­gų, taip pat drau­di­mo, mui­ti­nės tar­pi­nin­ko pa­slau­gų.

Pa­što pa­slau­gų tei­kė­jas, ar­ba kur­je­ris, ima mo­kes­tį už mui­ti­nės tar­pi­nin­ko pa­slau­gas. Lie­tu­vos pa­što ta­ri­fas – 8,69 eu­ro, ir jis skai­čiuo­ja­mas tuo at­ve­ju, jei pre­kei yra tai­ko­mi mo­kes­čiai (PVM ir­/ar mui­to mo­kes­tis).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vytautas  78.60.158.101 2016-09-12 08:45:23
Lygiai taip aš atsisiunčiau laikrodį kurio vertė 78 E o kainavo 131 E.....
1 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami