Plastikiniai maišeliai: Lietuva rodo pavyzdį Europai?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-09 13:19
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-09 13:19
Nors plas­ti­ki­nių mai­še­lių var­to­ji­mas ma­žė­ja, ta­čiau ši pa­kuo­tės rū­šis vis dar iš­lie­ka vie­na daž­niau­sių gam­to­je ap­tin­ka­mų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (AM) At­lie­kų de­par­ta­men­to kar­tu su pre­ky­bi­nin­kais at­lik­tas plas­ti­ki­nių mai­še­lių su­nau­do­ji­mo mū­sų ša­ly­je ty­ri­mas par­odė, kad vie­nam gy­ven­to­jui ten­ka iki 40 pir­ki­nių ir apie 250 plo­nų, bi­riems pro­duk­tams skir­tų mai­še­lių. Tuo tar­pu Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų di­rek­ty­vo­je nu­ma­ty­ta ke­tu­rias­de­šim­ties mai­še­lių skai­čių vie­nam gy­ven­to­jui pa­siek­ti iki 2025 me­tų. Kur dar rei­kia pa­si­temp­ti, jei jau vi­su de­šimt­me­čiu len­kia­me dau­ge­lį ES vals­ty­bių?

Su­da­ro de­šim­ta­da­lį atliekų

Kas­die­nio nau­do­ji­mo plas­ti­ki­nių mai­še­lių ga­my­bai nau­do­ja­mi ma­žiau­siai pa­vo­jin­gi iš naf­tos per­dir­bi­mo pro­duk­tų ga­mi­na­mi plas­ti­kai, to­dėl di­džiau­sias su jais sie­ja­mas pa­vo­jus – gam­tos už­terš­tu­mas il­gai ne­yran­čio­mis at­lie­ko­mis, ku­rios ne­gau­da­mos tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių ir ki­tų pa­ša­li­nių veiks­nių ga­li iš­si­lai­ky­ti net iki 400 me­tų.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Che­mi­jos fa­kul­te­to Po­li­me­rų che­mi­jos ka­ted­ros ve­dė­jas ir pro­fe­so­rius Ri­čar­das Ma­kuš­ka ne­abe­jo­ja, kad svar­biau­sias da­ly­kas uti­li­zuo­jant plas­ti­ki­nius mai­še­lius – at­lie­kų su­rin­ki­mas, rū­šia­vi­mas ir tin­ka­mas są­var­ty­nų eksp­loa­ta­vi­mas.

Įvai­rių rū­šių plas­ti­ko pro­duk­tai yra pa­tva­rūs ir ga­li bū­ti per­dir­ba­mi ne vie­ną kar­tą, ta­čiau Lie­tu­vo­je su­ren­ka­mi tik pa­ly­gin­ti ne­di­de­li jų kie­kiai ir ne­iš­nau­do­ja­mos tu­ri­mos per­dir­bi­mo ga­li­my­bės.

„Di­džio­ji da­lis šių at­lie­kų vis dar at­gu­la są­var­ty­nuo­se, kur su­da­ro apie de­šim­ta­da­lį vi­sų at­lie­kų, o ki­ta da­lis pa­ten­ka į ap­lin­ką, to­dėl ti­ki­mės, kad ma­žė­jant plas­ti­ki­nių mai­še­lių po­rei­kiui, eko­lo­gi­nis są­mo­nin­gu­mas ir efek­ty­viai tvar­ko­mų at­lie­kų mas­tai augs“, – ak­cen­ta­vo Dai­va Skrups­ke­lie­nė, eko­lo­gi­jos vers­lo bend­ro­vės „E­co­ser­vi­ce“ vyk­do­mo­ji di­rek­to­rė.

Eko­lo­giš­ka, bet ne eko­no­miš­ka?

„Nors plas­ti­ki­nių mai­še­lių iri­mo pro­ce­so me­tu jo­kių nuo­din­gų ar ki­tų ap­lin­kai kenks­min­gų me­džia­gų ne­su­si­da­ro, šioms at­lie­koms pa­skli­dus lau­kuo­se ar pa­te­kus į van­dens tel­ki­nius ga­li bū­ti ne­grįž­ta­mai pa­žeis­ta jų eko­sis­te­ma, – pa­sa­ko­jo R. Ma­kuš­ka. – Ma­žiau pa­vo­jin­gi yra tik bios­kai­dūs plas­ti­kai, ta­čiau jie yra bran­gūs ir rei­ka­lau­ja kruopš­taus bei su­dė­tin­go at­lie­kų rū­šia­vi­mo.“

Tuo tar­pu siek­da­mi pri­si­dė­ti prie ap­lin­ko­sau­gos prob­le­mų spren­di­mo di­die­ji pre­ky­bos cen­trai vis daž­niau pir­kė­jams kaip al­ter­na­ty­vą siū­lo grei­tai su­yran­čius ir ap­lin­kos ne­ter­šian­čius mai­še­lius. Vis­gi prof. R. Ma­kuš­kos tei­gi­mu, va­di­na­mų­jų eko­lo­giš­kų mai­še­lių nau­do­ji­mas pats sa­vai­me plas­ti­kų mai­še­lių at­lie­kų prob­le­mos ne­išsp­ren­džia.

„Bio­lo­giš­kai skai­dūs mai­še­liai yra pri­im­ti­ni kai­nos po­žiū­riu, ta­čiau dėl jų su­dė­ty­je esan­čių iri­mą ska­ti­nan­čių me­džia­gų, ir­da­mi jie su­by­ra į tūks­tan­čius smul­kių frag­men­tų, ku­rių be­veik ne­įma­no­ma su­rink­ti iš ap­lin­kos, – sa­kė D. Skrups­ke­lie­nė. – Taip pat ša­li­nant bio­deg­ra­duo­jan­čius mai­še­lius pa­pil­do­mų kaš­tų rei­ka­lau­ja jų at­sky­ri­mas iš bend­ro at­lie­kų srau­to, są­var­ty­nų mo­der­ni­za­vi­mas, kad bū­tų su­da­ry­tos tin­ka­mos są­ly­gos per­dirb­ti ne­tin­ka­mų mai­še­lių iri­mo ir kom­pos­ta­vi­mo­si pro­ce­sams vyk­ti.“

Pir­kė­jų są­mo­nin­gu­mas auga

Net ir įdie­gus pa­žan­gias tech­no­lo­gi­jas, tik ne­di­de­lė da­lis plas­ti­ki­nių mai­še­lių ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­ta grįž­ta­ma­jam per­dir­bi­mui. „Dau­gu­ma mai­še­lių bū­na už­terš­ti mais­to li­ku­čiais, rie­ba­luo­ti, o jų iš­plo­vi­mas yra ga­na su­dė­tin­gas ir san­ty­ki­nai bran­gus pro­ce­sas. Taip pat dėl jų su­dė­ty­je esan­čio pa­kan­ka­mai ne­di­de­lio kie­kio po­li­me­ro, plas­ti­ki­niai mai­še­liai nė­ra to­kia ver­tin­ga ža­lia­va kaip ki­ti plas­ti­ko pro­duk­tai, – ak­cen­ta­vo D. Skrups­ke­lie­nė.

Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas įvar­di­jo dvi ga­li­mas al­ter­na­ty­vas šiai prob­le­mai spręs­ti – var­to­ji­mo įpro­čių kei­ti­mas, pa­si­tel­kiant įvai­rias vi­suo­me­nės švie­ti­mo prie­mo­nes, ir plas­ti­ki­nių mai­še­lių ap­mo­kes­ti­ni­mas.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je jau yra ap­mo­kes­tin­ti tiek plo­ni, tiek sto­res­ni plas­ti­ko mai­še­liai – tik ski­ria­si jų ap­mo­kes­ti­ni­mo bū­das. Už sto­res­nius plas­ti­ko mai­še­lius pir­ki­niams pir­kė­jai su­si­mo­ka ka­so­je, o plo­nes­nie­ji yra ap­mo­kes­ti­na­mi kaip pa­kuo­tė, už ku­rią mo­ka ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai.

„Kai ku­riais at­ve­jais mai­še­liai da­li­ja­mi ne­mo­ka­mai rin­ko­da­ros tiks­lais, ta­čiau vis daž­niau pa­ste­biu, kad par­da­vė­jai są­mo­nin­gai ren­ka­si plas­ti­ki­nių mai­še­lių al­ter­na­ty­vas – po­pie­ri­nius ar­ba me­džia­gi­nius mai­še­lius, – sa­kė K. Tre­čio­kas. – Taip pat ga­li­ma pa­ste­bė­ti ir pir­kė­jų įpro­čių po­ky­tį, ka­dan­gi šie ge­ra­no­riš­kai rea­guo­ja į ska­ti­ni­mą ma­žin­ti mai­še­lių var­to­ji­mą, ra­cio­na­liau ap­si­pir­ki­nė­ja ir ren­ka­si daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo pir­ki­nių mai­še­lius.“

Jo tei­gi­mu, šiuo me­tu esa­me pa­sie­kę ly­gį, ku­ria­me dau­ge­lis ES vals­ty­bių at­si­durs tik po de­šimt­me­čio, to­dėl ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad prie­mo­nės, nu­kreip­tos šiai prob­le­mai spręs­ti, yra pa­vei­kios.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
primas  84.46.224.213 2015-12-09 17:59:20
Sovietmečiu labai populiarūs buvo tinkliniai maišeliai ,,sietkos". Sulankstyti užima labai nedaug vietos rankinėje ar kišenėje, o sutalpinti galima nemažą kiekį produktų. Jie galėtu būti retesni ar tankesni, gal net nepermatomi, priklausomai nuo dažniausiai perkamų produktų, ar nenoro demonstruoti pirkinius. Pagalvokit, verslininkai.
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami