Po ilgo chaoso - brandos periodas

PAULIUS UGIANSKIS 2007-12-18 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2007-12-18 00:00
LŽ archyvo nuotrauka
2007 me­tais ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ka pa­ga­liau sta­bi­li­za­vo­si, būs­to kai­nos ap­ri­mo svy­ruo­ti, pir­kė­jai ta­po iš­ran­kes­ni. Ta­čiau eks­per­tai pers­pė­ja: pra­si­dė­jo bran­dos lai­ko­tar­pis, to­dėl ti­kė­tis, jog ki­tą­met būs­tas ge­ro­kai pigs - ne­ver­ta.

LŽ domėjosi, kaip per šiuos metus pakito NT kreivė ir kokių naujovių ar netikėtumų galima laukti kitais metais. Didžiųjų šalies NT bendrovių specialistai vienu balsu tvirtino, jog ilgai rinkoje viešpatavęs chaosas baigėsi, todėl 2008-aisiais būsto rinka turėtų būti dar skaidresnė ir labiau subalansuota.

Situacija keičiasi

"Kainų stabilizavimasis NT rinkoje rodo laiku ir tinkamai panaudotus finansinius instrumentus situacijai suvaldyti. Tiek valstybinių, tiek privačių finansinių institucijų kryptingas vidaus vartojimo mažinimas, griežtinant paskolų išdavimo tvarką ir tokiu būdu ribojant paklausą, yra pagrįstas veiksnys, jei norime turėti logišką, stabilią, subalansuotą NT rinką. Beje, kaip vieną didžiausių besibaigiančių metų staigmeną būtų galima įvardyti, kad prognozuotas nuosaikesnis kainų kilimas nepasitvirtino", - LŽ pasakojo bendrovės "Ober-haus" Būsto departamento vadovas Remigijus Pleteras.

Analizuodamas šių metų NT rinkos pokyčius bendrovės "InReal" Tarpininkavimo departamento vadovas Mindaugas Šimkus sako, jog rinkoje pirmąjį šių metų pusmetį buvo juntamas kiek didesnis aktyvumas nei 2006-aisiais, pradėjo aiškėti bręstančios rinkos požymiai, kuriuos iliustruoja trečio ketvirčio kainų korekcija ir stabilizavimasis. Anot jo, šie metai išsiskyrė dar ir didėjančiais pirkėjų reikalavimais būsto kokybei, išsamesniu perkamo objekto analizavimu.

"Didžiausia ir svarbiausia permaina - sulėtėjo ar kai kur sustojo ilgą laiką trukęs būsto kainų augimas. Be to, svarbus pokytis yra nusilpusios pardavėjų ir sustiprėjusios pirkėjų pozicijos. Tiesa, kai kurių segmentų kainos dar šiek tiek kilo. Prie būsto rinkos permainų galima būtų priskirti ir šoktelėjusias paskolų palūkanų normas bei sugriežtintas bankų sąlygas būsto paskoloms gauti", - dėstė M.Šimkus.

Didesnis dėmesys kokybei

Bendrovės "Žia valda real estate" duomenimis, 2007 metų trečiojo ketvirčio duomenys patvirtina metų pradžioje paskelbtas prognozes: būsto kainos per pastaruosius 5 šių metų mėnesius nekilo, išliko stabilios. Įmonės atstovų teigimu, ateityje senos statybos butai bei individualūs namai visuose Lietuvos regionuose turėtų po truputį prarasti paklausą ir vidutiniškai atpigti iki 5 procentų.

NT specialistai pastebi, jog per šiuos metus pirkėjai pradėjo atidžiau rinktis perkamus NT objektus. Jie jau kelia aukštesnius reikalavimus, ypač būsto kokybei. Be to, gerokai sumažėjo klientų, kurie perka būstą perparduoti, tikėdamiesi, jog šie brangs. Šių metų pabaigoje tokių pirkėjų buvo vienetai. Dėl perpardavėjų mažėjimo būsto rinka tapo skaidresnė ir labiau subalansuota.

Rinkdamiesi naują būstą pirkėjai šiemet labiau žiūri kitų būsto parametrų, ne vien kainos. "Iš esmės svarbiausi reikalavimai perkamam būstui išlieka tie patys - kaina ir vieta. Vis dėlto šiais metais prie jų prisidėjo dar vienas būsto parametras - kokybė, į kurią pirmiau buvo kreipiamas kur kas mažesnis dėmesys", - mintimis dalijosi M.Šimkus.

Mažų butų paklausa

Ekspertai pabrėžia, jog šiais metais tarp potencialių būsto pirkėjų didžiausią paklausą turėjo nedideli, ekonominės klasės 1,5-2 kambarių butai, ypač esantys senos statybos namuose. Pirkėjus labiausiai domino 40-65 kvadratinių metrų butai. Tiesa, didesniais butais irgi buvo domimasi, bet tokiu atveju pirkėjams iškildavo pasirinkimo dilema: rinktis didesnį butą ar įsigyti šiek tiek brangesnį, bet nuosavą namą kartu su žemės sklypu.

"Juntamas didesnis, negu ankstesniais metais susidomėjimas namų valdų sklypais ir naujais individualiais namais. Tokius būstus šiemet labiausiai norėjo įsigyti žmonės, kurie pasipelnė iš NT pabrangimo. Nusipirkę butą, kurio vertė 2004 metais buvo 3-4 kartus mažesnė, nei yra dabar, tokie žmonės, pardavę senąjį būstą, jau gali įpirkti individualų namą", - teigė bendrovės "Žia valda real estate" atstovai.

Panikos nesukels

Nors stabilizacijos procesas jau prasidėjo, kitais metais didesnio NT rinkos aktyvumo nei šiemet nereikėtų laukti. Kita vertus, rinkos stabilizavimasis nereiškia, jog visai nebebus sudaroma NT sandorių. "Rinkos aktyvumas nenukris žemiau tam tikro lygio, tačiau nekilnojamojo turto kainos nebeturėtų didėti tokiais pat tempais, kokie buvo iki šių metų antrojo pusmečio", - pabrėžė M.Šimkus.

Bendrovės "Ober-haus" atstovas R.Pleteras įsitikinęs, jog netolimoje ateityje būsto kainų svyravimai neturėtų būti didesni nei 5-10 procentų. Anot jo, laukti didesnio kainų sumažėjimo artimiausiu metu nėra pagrindo. "Pirmiausia Lietuvos būsto rinka nėra persotinta, didžioji dalis tiek esamų, tiek buvusių sandorių nėra spekuliaciniai. Todėl net ir gerokai kritęs pirkėjų aktyvumas negalėtų sukelti pardavėjų panikos, dėl kurios NT kainos stipriai ir greitai ristųsi žemyn. Be to, išaugusi statybų savikaina lemia vis mažėjantį statybų bendrovių pelną. Atsižvelgiant į tai, greičiausiai ateityje naujos statybos plėtros tempai lėtės, tačiau būsto pasiūlos perteklius rinkai neturėtų grėsti", - prognozavo R.Pleteras.

Kainos šiek tiek kris

SEB Vilniaus banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda tikina, jog kitąmet didžiuosiuose Lietuvos miestuose būsto kainos gali sumažėti iki 15 procentų. "2008 metais įvyks tam tikrų nekilnojamojo turto rinkos pokyčių, bet mes nenorime piešti visko pernelyg juodomis spalvomis. Kalbant apie didmiesčius, vargu ar kainų korekcija bus didesnė nei 15 proc.", - pabrėžė G.Nausėda.

Ekspertai įsitikinę, jog kitąmet svarbiausias būsto įsigijimo veiksnys bus bankų kreditavimo politika ir būtiniausių vartojimo prekių brangimas. Jeigu žmonės turės pakankamai laisvų pinigų, jie gerins savo gyvenimo sąlygas. Kitaip sakant, jeigu bus paklausa - būsto kainos turės tendenciją didėti. Tačiau jeigu pasiūla bus per didelė arba būsto negalės įsigyti vidutines pajamas gaunantys žmonės - kainos turi pagrindo mažėti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami