Poilsiautojų meniu: šašlykus keičia kepsniai

Ilona Staškutė ilona.staskute@lzinios.lt 2013-06-13 06:00
Ilona Staškutė
ilona.staskute@lzinios.lt
2013-06-13 06:00
Užsienyje populiarūs barbekiu vakarėliai atranda vietos ir lietuvių laisvalaikyje. Eastseven.de nuotrauka
Keps­ni­nes ir šaš­ly­ki­nes pa­pras­tai per­ka nuo­sa­ve na­me ar so­dy­bo­je gy­ve­nan­tys ar­ba už­mies­ty­je at­os­to­gau­jan­tys žmo­nės. Bet mies­tie­čiai ir­gi ne­pra­lei­džia pro­gos par­agau­ti virš karš­tų ža­ri­jų kep­tos mė­sos. Lie­tu­vo­je jau at­si­sa­ko­ma šaš­ly­kų - ren­gia­mi už­sie­ny­je po­pu­lia­rūs keps­nių va­ka­rė­liai.

Lie­tu­vos bar­be­kiu ke­pė­jų aso­cia­ci­jos na­rė Ga­li­na Bov­še­vič sa­ko, kad šian­dien lie­tu­viai net per di­džiau­sias šven­tes ne­ap­siei­na be keps­ni­nės. Ga­min­to­jai taip pat pri­si­tai­kė prie klien­tų ir siū­lo ne­ma­žai mė­sos pro­duk­tų, par­uoš­tų kep­ti virš ža­ri­jų. Pro­fe­sio­na­li vir­tu­vės še­fė pa­ti­ki­no, kad keps­ni­nės tin­ka ne tik mė­sos pa­tie­ka­lams ga­min­ti, bet ir dar­žo­vėms ar net de­ser­tui ruo­šti. „Pap­ras­to­je dė­žė­je, skir­to­je šaš­ly­kams kep­ti, to ne­pa­vyk­tų pa­da­ry­ti. Ta­čiau yra keps­ni­nių, ku­rio­se ga­li­ma pa­ga­min­ti ir šo­ko­la­di­nę su­flė ar troš­ki­nį“, - tvir­ti­no ji.

Va­ka­rė­liai prie daugiabučių

Keps­nių mė­gė­jai ke­pa juos ne vien poil­siau­da­mi gam­to­je. Šil­tais va­sa­ros va­ka­rais čirš­ki­na­mos mė­sos kva­pą ga­li­ma užuos­ti ir tarp dau­gia­bu­čių. Mies­tie­čiai įsi­gud­ri­na kep­ti šiuos ska­nės­tus tie­siog sa­vo bu­tų bal­ko­nuo­se ar­ba te­ra­so­se.

Tie­sa, to da­ry­ti ne­va­lia, ir ne tik dėl į bu­tus be­sis­mel­kian­čio dū­mų kva­po ar kai­my­nų pyk­čio. Kur­ti at­vi­rą ug­nį gy­ve­na­mų­jų na­mų bal­ko­nuo­se drau­džia­ma pa­gal bend­rą­sias prieš­gais­ri­nės sau­gos tai­syk­les. Bet iš­si­neš­ti šaš­ly­ki­nę ar­ba keps­ni­nę į kie­mą lei­džia­ma, tik svar­bu pa­si­trauk­ti nuo pa­sta­to ir ki­tų de­gių daik­tų per 6 me­trus.

Va­ka­rų Eu­ro­po­je kai­my­nų su­si­ti­ki­mai lau­ke, prie keps­ni­nė­je ke­pa­mos mė­sos la­bai pa­pli­tę, o Lie­tu­vos dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai dar ne­drįs­ta kie­muo­se or­ga­ni­zuo­ti to­kių su­si­bū­ri­mų. LŽ skai­ty­to­ja Lau­ra pa­sa­ko­jo pir­mą kar­tą bar­be­kiu va­ka­rė­lį dau­gia­bu­čio kie­me ma­čiu­si Vo­kie­ti­jo­je. „Lan­kiau Ham­bur­ge gy­ve­nan­čią drau­gę. Prie jos na­mų yra ne­ma­ža pie­ve­lė, ku­rio­je įreng­ta vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė ir pri­sta­ty­ta suo­liu­kų. Vie­ną pa­va­ka­rę pa­ma­čiau ten su­si­rin­ku­sį bū­rį žmo­nių. Jie bu­vo at­si­ne­šę ne vie­ną keps­ni­nę, kve­pė­jo mė­sa ir dar­žo­vė­mis. Pa­juo­ka­vau, kad ne­tru­kus prie va­ka­rė­lio pri­si­dės ir po­li­ci­nin­kai, bet drau­gė net ne­sup­ra­to ma­no hu­mo­ro – pa­si­ro­do, keps­niai na­mo kie­me ke­pa­mi kiek­vie­ną sa­vai­tę“, - ste­bė­jo­si Lau­ra.

Ne tik ug­nis ir grotelės

Idė­jos su­ža­vė­ta mer­gi­na svars­tė ją įgy­ven­din­ti ir grį­žu­si į Lie­tu­vą, bet pa­bū­go ap­lin­ki­nių reak­ci­jos. „Ma­nau, jei su­gal­vo­tu­me prie laip­ti­nės iš­si­kep­ti šaš­ly­kų, kai­my­nai ti­krai kuo nors ap­mė­ty­tų ar bent ap­šauk­tų“, - svars­tė ji.

Paprasčiausia kepsninė kainuoja nuo 30 litų, bet už įmantrų prietaisą gali tekti pakloti ir keletą tūkstančių. / Innen-dekoration.com nuotrauka

G.Bov­še­vič ra­gi­no žmo­nes ne­pyk­ti užuo­dus mė­sos kva­pą iš kai­my­no bal­ko­no. Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no ir pa­ti sa­vait­ga­liais bal­ko­ne ke­pan­ti viš­tie­ną ar­ba žu­vis, bet pa­brė­žė, kad jos keps­ni­nė­je nė­ra at­vi­ros ug­nies – tik smilks­tan­tys ang­lių bri­ke­tai. Ne­se­niai iš pa­sau­lio gri­lio čem­pio­na­to grį­žu­si ir įvai­rių nau­jo­vių ten iš­vy­du­si G.Bov­še­vič tvir­ti­no, jog lie­tu­viams su­nku įsi­vaiz­duo­ti, ko­kių įdo­mių spren­di­mų ga­li­ma su­ma­ny­ti. Gal­būt to­dėl į mė­sos ke­pi­mą prie na­mų vis dar žiū­ri­ma įta­riai. Bet pa­sau­ly­je jau nau­do­ja­mos keps­ni­nės, ku­rio­se mais­tas kai­ti­na­mas že­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je, taip pat mė­są ap­ke­pan­tys ir par­ūkan­tys prie­tai­sai bei keps­ni­nės su van­dens ga­ri­ni­mo ga­li­my­be.

Kai­nos pa­gal kišenę

Lie­tu­vo­je mo­der­nių keps­ni­nių siū­lo­ma dar ne­daug. Pre­ky­bos cen­truo­se ir in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se dau­gu­mą pre­kių su­da­ro pa­pras­ti, ne­bran­gūs prie­tai­sai. Keps­ni­nių ir šaš­ly­ki­nių ga­li­ma įsi­gy­ti ir tur­gu­je. Pa­pras­tos, dė­žu­tės for­mos šaš­ly­ki­nės ar­ba ne­di­de­lės ap­va­lios keps­ni­nės, ku­rio­se ga­li­ma iš­kep­ti 3-4 ga­ba­lus mė­sos, kai­nuo­ja nuo 30 li­tų. Už di­de­lę keps­ni­nę, ku­rią ga­li­ma pa­vers­ti rū­kyk­la, ten­ka mo­kė­ti iki maž­daug 200 li­tų.

Ži­no­mų fir­mų ga­mi­niai bran­ges­ni. Pa­vyz­džiui, vo­kiš­ka „Thu­ros“ keps­ni­nė ir šaš­ly­ki­nė ga­li kai­nuo­ti nuo 500 iki dau­giau kaip 1000 li­tų, o dau­gia­funk­ciai prie­tai­sai dar bran­ges­ni.

Kiek ver­ta iš­leis­ti keps­ni­nei, pri­klau­so nuo kiek­vie­no po­rei­kių. Žmo­gui, nau­do­jan­čiam šį daik­tą vos ke­lis kar­tus per me­tus, vi­siš­kai pa­kan­ka ir ne­įman­traus įtai­so. Bet tiems, ku­rie gy­ve­na in­di­vi­dua­lia­me na­me ir mėgs­ta daž­niau iš­si­kep­ti mais­to lau­ke, ver­čiau in­ves­tuo­ti į pa­tva­res­nį daik­tą. Tu­rint daug erd­vės kie­me net ga­li­ma su­si­mū­ry­ti keps­ni­nę iš ply­tų ar ak­me­nų ir pri­deng­ti ją sto­ge­liu. Tra­di­ci­nio sti­liaus ger­bė­jų na­muo­se ne ma­žiau po­pu­lia­rūs ir me­ta­li­niai, kal­vių ga­min­ti įren­gi­niai.

Iš­ke­liau­ja į užsienį

Keps­ni­nes ran­ko­mis ga­mi­nan­čių meis­trų dirb­tu­vė­se dar­bo ne­trūks­ta vi­sus me­tus. Įmo­nės „Gam­kal­vė“ sa­vi­nin­kas Gin­ta­ras Ado­mė­nas LŽ tvir­ti­no, kad da­bar už­sa­ky­mų tu­ri iki spa­lio mė­ne­sio, ir dar­bo nuo­lat yra jau 10 me­tų. Jo įmo­nė­je ga­mi­na­ma 60 skir­tin­gų šaš­ly­ki­nių ir keps­ni­nių, o kai­nos ga­li skir­tis ir de­šim­tis kar­tų. Pa­sak pa­šne­ko­vo, pa­pras­čiau­sią mo­de­lį ga­li­ma įsi­gy­ti už 75 li­tus. Bran­giau­sias kū­ri­nys – per­nai pa­gal in­di­vi­dua­lų pro­jek­tą pa­ga­min­ta di­džiu­lė keps­ni­nė su ke­tu­riais ke­pi­mo pa­vir­šiais. Vie­ne­ti­nis įren­gi­nys už­sa­ko­vui at­siė­jo 6500 li­tų. G.Ado­mė­nas su­ti­ko, kad tai ne­ma­ži pi­ni­gai, bet, pa­sak jo, ran­ko­mis kal­tos ori­gi­na­lios keps­ni­nės ne­ga­li­ma ly­gin­ti su pi­ges­niais, ma­siš­kai ga­mi­na­mais daik­tais.

„Ir pats jau 15 me­tų nau­do­ju kal­din­tą keps­ni­nę. Ji sto­ro me­ta­lo, grei­tai ne­su­rū­di­ja. Ga­mi­na­me ir iš juo­do­jo me­ta­lo, ir iš ne­rū­di­jan­čio plie­no, tik kai­na ski­ria­si. Ne­rū­di­jan­čio plie­no keps­ni­nė ga­li bū­ti nau­do­ja­ma 50-60 me­tų. Tai daik­tas, skir­tas ne ke­liems se­zo­nams“, - ga­ran­ta­vo pa­šne­ko­vas.

Be to, ran­kų dar­bo keps­ni­nė yra sa­vi­to sti­liaus, to­dėl mėgs­tan­tie­siems kal­vys­tės me­ną toks įren­gi­nys ga­li tar­nau­ti ir kaip kie­mo puo­šme­na. G.Ado­mė­no įmo­nė ke­le­tą keps­ni­nių yra pa­ga­mi­nu­si kai­mo tu­riz­mo so­dy­boms. Da­lis jų iš­ke­lia­vu­sios į už­sie­nį – dau­giau­sia į emig­ra­vu­sių tau­tie­čių na­mus. „Lie­tu­vo­je žmo­nėms svar­biau­sia, kad bū­tų kur kep­ti šaš­ly­kus, o už­sie­ny­je la­biau mėgs­ta­mi keps­niai. Dar plin­ta ke­pi­mas ant įkai­tu­sio ak­mens“, - pa­sa­ko­jo meis­tras. Kaip nau­jau­sią tech­no­lo­gi­ją jis pa­mi­nė­jo per par­odą Ita­li­jo­je ma­ty­tą ke­pi­mo pa­vir­šių iš įkai­tin­tos Hi­ma­la­jų drus­kos. G.Ado­mė­nas ne­abe­jo­jo, kad to­kį eg­zo­tiš­ką mais­to ruo­ši­mo bū­dą anks­čiau ar vė­liau no­rės iš­ban­dy­ti ir lie­tu­viai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami