Popierinė fotografija grįžta į madą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-15 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-15 06:00
Fotoaparate naudojamas objektyvas turi nemažą įtaką nuotraukos kokybei. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pra­ėju­sio am­žiaus žmo­nių gy­ve­ni­mo bū­do ir įvy­kių bend­rą vaiz­dą is­to­ri­kams ten­ka dė­lio­ti iš nuo­tru­pų, o apie šian­die­nį pa­sau­lį at­ei­ty­je moks­li­nin­kai tu­rės tiek in­for­ma­ci­jos, kad su­nku bus at­si­rink­ti. XXI am­žiu­je vi­si fik­suo­ja vis­ką: nuo pa­sau­lį su­kre­čian­čių įvy­kių iki ka­čiu­ko fi­zio­no­mi­jos ar­ba pa­tie­ka­lų ant sta­lo.

Fo­tog­ra­fuo­jan­tys mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai ir plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių po­pu­lia­ru­mas lė­mė, kad vaiz­dus ap­lin­kui ga­li­me fik­suo­ti ka­da tik už­si­gei­dę. Ta­čiau ran­da­si ir par­adok­sas – kuo dau­giau fo­tog­ra­fuo­ja­me ir fil­muo­ja­me, tuo re­čiau stab­te­li­me ir at­si­ver­čia­me už­fik­suo­tus pri­si­mi­ni­mus. Anks­čiau į fo­toal­bu­mus ke­liau­da­vu­sios nuo­trau­kos da­bar lie­ka kom­piu­te­ry­je ir ne­re­tai pa­si­me­ta tarp įvai­rių duo­me­nų.

Grįž­ta­me prie fotoalbumų

Jau pa­ste­bi­ma nau­ja ten­den­ci­ja: iš­ma­nią­sias tech­no­lo­gi­jas su­sie­jus su šimt­me­čių tra­di­ci­jas skai­čiuo­jan­čia, nors ir nuo­lat skel­bia­ma mirš­tan­čia, bet vis dar gy­vuo­jan­čia spau­da, ga­li­ma su­kur­ti šiuo­lai­ki­niam žmo­gui pra­ver­sian­čių spren­di­mų.

„Skait­me­ni­nės fo­tog­ra­fi­jos per­kė­li­mas į po­pie­rių vėl po­pu­lia­rė­ja. Pa­ste­bi­me, kad vis dau­giau už­sa­ko­vų nuo­trau­kas da­ro iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais ir plan­še­ti­niais kom­piu­te­riais. Tra­di­ci­nė spau­da ir nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos – tai vie­na iš tų sri­čių, ku­rio­je gau­su spe­ku­lia­ci­jos. Vis­kas pri­klau­so nuo to, ku­rios sri­ties at­sto­vo pa­klau­si­me nuo­mo­nės apie spau­dos at­ei­tį. Vie­ni teigs, kad kny­gos iš­nyks, ki­ti sa­kys – nie­ko pa­na­šaus. Ka­dan­gi no­ri­me iš­nau­do­ti nau­jų tech­no­lo­gi­jų tei­kia­mas ga­li­my­bes ir ly­de­riau­ti rin­ko­je, su­kū­rė­me plat­for­mą, ku­rio­je in­teg­ruo­ja­mos nau­jo­vės ir tra­di­ci­niai spaus­di­ni­mo bū­dai“, - fo­tok­ny­gų kū­ri­mo sis­te­mos „Zoom­book“ at­si­ra­di­mo prie­žas­tį įvar­di­jo „BAL­TO print“ lei­dyk­lų gru­pės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Ka­ro­sas.

„Zoom­book“ plat­for­ma su­tei­kė ga­li­my­bę ori­gi­na­lią fo­tok­ny­gą su­si­kur­ti bet kam, ne­tu­rin­čiam pro­fe­sio­na­lių spau­dos ma­ke­ta­vi­mo įgū­džių. Tai ne­tgi ga­li­ma pa­da­ry­ti par­si­siun­tus prog­ra­mė­lę į iš­ma­nų­jį ar­ba plan­še­ti­nį kom­piu­te­rį. Į pa­si­rink­tą šab­lo­ną su­kė­lę nuo­trau­kas, ap­ra­šy­mus ar no­ri­mą teks­tą pa­si­rink­si­te fo­tok­ny­gos api­pa­vi­da­li­ni­mą, mat­me­nis, vir­še­lio ti­pą, įri­ši­mo bū­dą ir su­mo­kė­ję už kny­gos ga­my­bą po ke­lių die­nų ją jau ga­lė­si­te pa­tys var­ty­ti.

Du kiš­kiai iš­kart nu­šau­ti – ir al­bu­mas, ir jo skait­me­ni­nė ver­si­ja kom­piu­te­ry­je. Tuo pa­čiu pri­nci­pu „Zoom­book“ lei­džia su­si­kur­ti ne tik fo­tok­ny­gas, bet ir fo­tod­ro­bes, už­ra­šų kny­gu­tes, ka­len­do­rius ir kt.

„Da­bar su­si­kur­ti pui­kios ko­ky­bės fo­tok­ny­gą, pri­klau­so­mai nuo nuo­trau­kų kie­kio, ga­li bū­ti ne­ką bran­giau, nei iš­spaus­din­ti pa­vie­nes nuo­trau­kas. Prieš de­šimt­me­tį apie tai tik ga­lė­jo­me pa­sva­jo­ti. Vi­si mėgs­ta­me pa­čiu­pi­nė­ti, pa­lies­ti, pa­si­da­ly­ti. Nors te­le­fo­ne da­bar tel­pa dau­giau nuo­trau­kų nei ka­dai­se kom­piu­te­ry­je, skait­me­ni­nio for­ma­to nuo­trau­kas var­ty­ti ne­pa­to­gu. Da­ro­me gau­sy­bę nuo­trau­kų, bet jos nu­grimz­ta į už­marš­tį. Kny­gą ga­li ne tik at­si­vers­ti, bet ir pa­do­va­no­ti ar­ti­ma­jam su­kak­ties ar šven­tės pro­ga, į kny­gą ga­li bū­ti su­dė­tos įsi­min­ti­nos ke­lio­nės nuo­trau­kos ir įspū­džiai, šei­mos is­to­ri­ja“, - pa­žy­mė­jo „BAL­TO print“ di­rek­to­rius.

Atgaivinti fotoalbume įamžintus prisiminimus patogiau nei kompiuterio ekrane./LŽ archyvo nuotrauka

Pra­noks­ta fo­tog­ra­fi­jas telefonu

Kad žmo­nės vėl no­ri už­fik­suo­tas kad­rus ma­ty­ti po­pie­riu­je, pa­ste­bė­jo ir „Vilb­ra Fo­to“ sa­lo­no va­dy­bi­nin­kas Da­rius Ru­dins­kas.

Su tuo ga­li­ma sie­ti ir į ma­dą grįž­tan­čius mo­men­ti­nus fo­toa­pa­ra­tus. Jei pa­me­na­te, prieš 15-20 me­tų ste­buk­lin­gai at­ro­džiu­sius „Po­la­roid“, iš ku­rių ne­tru­kus iš­lįs­da­vo pa­da­ry­ta nuo­trau­ka, – tai jie vėl čia. „Po­la­roid“ iš­ras­tos tech­no­lo­gi­jos ga­li­my­bes pa­no­ro iš­ban­dy­ti ki­ti ga­min­to­jai, pa­vyz­džiui, „Fu­ji Ins­tax“.

„Vis dau­giau nuo­trau­kų fik­suo­ja­me te­le­fo­nu, jų ka­me­ros to­bu­lė­ja, to­dėl nuo­sai­kiai menks­ta ir pi­ges­nių kom­pak­ti­nių skait­me­ni­nių fo­toa­pa­ra­tų par­da­vi­mas. Ta­čiau iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai vis dar ne­tu­ri pa­kan­ka­mai ge­rų ob­jek­ty­vų, to­dėl jų ga­li­my­bės ri­bo­tos, ypač jei nė­ra ge­ro apš­vie­ti­mo. Taip pat te­le­fo­ne sen­so­riaus dy­dis yra ma­žas, ri­bo­tos vaiz­do pri­ar­ti­ni­mo ga­li­my­bės. Ta­čiau iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai pa­ska­ti­no ga­min­to­jus spar­čiau to­bu­lin­ti kom­pak­ti­nius fo­toa­pa­ra­tus, ir bran­ges­nės ka­te­go­ri­jos skait­me­ni­niai kom­pak­ti­niai fo­toa­pa­ra­tai pa­ki­lo į aukš­tes­nį ly­gį“, - tei­gė D. Ru­dins­kas.

Fo­toa­pa­ra­te nau­do­ja­mas ob­jek­ty­vas tu­ri ne­ma­žą įta­ką nuo­trau­kos ko­ky­bei, ypač jos ryš­ku­mui. Iš kom­pak­ti­nių fo­toa­pa­ra­tų iš­si­ru­tu­lio­ję sis­te­mi­niai ar­ba hib­ri­di­niai mo­de­liai su­tei­kia ga­li­my­bę at­siž­vel­giant į pa­gei­da­vi­mus keis­ti ob­jek­ty­vus. Aukš­tą fo­tog­ra­fi­jos ly­gį lei­džia pa­siek­ti veid­ro­di­niai fo­toa­pa­ra­tai.

Nau­jas – ne vi­sa­da geresnis

Tad jei­gu fo­tog­ra­fi­ja ke­ti­na­te už­siim­ti rim­čiau, kaip po­mė­giu, o gal net pro­fe­sio­na­liai, ir ne­bi­jo­te fo­toa­pa­ra­to dy­džio, svo­rio bei esa­te pa­si­ry­žę į fo­to­tech­ni­ką in­ves­tuo­ti bent 1000 eu­rų – jums ge­riau­sia pirk­ti veid­ro­di­nį fo­toa­pa­ra­tą. Jei mėgs­ta­te kom­pak­tiš­kes­nius fo­toa­pa­ra­tus, bet no­ri­te ge­res­nės ko­ky­bės, pla­nuo­ja­te tu­rė­ti tik 1-2 ob­jek­ty­vus - pui­kiai tiks sis­te­mi­nis fo­toa­pa­ra­tas.

„Veid­ro­di­nis fo­toa­pa­ra­tas tu­ri pla­čiau­sią ga­li­my­bių spek­trą. Jo sen­so­rius kur kas di­des­nis, to­dėl ko­ky­biš­kas nuo­trau­kas ga­li­ma da­ry­ti prie­blan­do­je. Net ir ne­si­gi­li­nant į dau­gy­bę įma­no­mų nu­sta­ty­mų, veid­ro­di­niu fo­toa­pa­ra­tu pa­da­ry­tos nuo­trau­kos ti­krai bus ryš­kes­nės, ge­res­nės nei kom­pak­ti­niu fo­toa­pa­ra­tu“, - aiš­ki­no spe­cia­lis­tas.

D. Ru­dins­ko tei­gi­mu, net že­mes­nės kla­sės fo­toa­pa­ra­tai jau pa­sie­kė di­džiu­lį me­ga­pik­se­lių skai­čių, kad­rų per se­kun­dę skai­čius taip pat dau­ge­ly­je mo­de­lių yra pa­kan­ka­mas, tad šie par­ame­trai iš es­mės ne­beau­ga. Ga­min­to­jai ieš­ko bū­dų, kaip to­bu­lin­ti ki­tas fo­toa­pa­ra­tų sa­vy­bes. Ren­kan­tis fo­toa­pa­ra­tą de­rė­tų įver­tin­ti jo ga­li­my­bes bei par­ame­trus ir ne­čiup­ti pa­ties nau­jau­sio mo­de­lio, ku­rio pa­to­bu­li­ni­mai ga­li mi­ni­ma­liai skir­tis nuo anks­tes­nių, o kai­nų skir­tu­mas – di­de­lis.

„Di­de­lė da­lis klien­tų nau­jo fo­toa­pa­ra­to ima ieš­ko­ti ruo­šda­mie­si at­os­to­goms ar reng­da­mie­si į ke­lio­nę, taip pat prieš svar­bius šei­mos įvy­kius – ves­tu­ves, krikš­ty­nas. Ne­ma­nau, kad pa­ste­bi­mas su­si­do­mė­ji­mas fo­tog­ra­fi­ja yra tik ma­dos rei­ka­las. Šiuo­lai­ki­nė fo­to­tech­ni­ka lei­džia kiek­vie­nam ko­ky­biš­kai už­fik­suo­ti gy­ve­ni­mo aki­mir­kas. Tai svar­bu“, - sa­kė pa­šne­ko­vas.

FAK­TAI Ke­le­tas pa­ta­ri­mų ren­kan­tis fotoaparatą

Jei ieš­ko­te ko­ky­bės, žiū­rė­ki­te į fo­toa­pa­ra­to ju­tik­lio dy­dį. Kom­pak­ti­niai fo­toa­pa­ra­tai pa­pras­tai tu­ri ma­žą 8 mm įstri­žai­nės ju­tik­lį - nuo­trau­kų ko­ky­bė prie­te­mo­je ne­bus įspū­din­ga, o sis­te­mi­niai ir veid­ro­di­niai fo­toa­pa­ra­tai - 23-28 mm ju­tik­lį, to­dėl nuo­trau­kų ko­ky­bė bus bent ke­lis kar­tus ge­res­nė.

Ne vi­sa­da no­ri­si ne­šio­tis di­des­nį fo­toa­pa­ra­tą. Jei ge­ra nuo­trau­kų ko­ky­bė ne­bū­ti­na, tiks ir kom­pak­ti­nis fo­toa­pa­ra­tas. Jei­gu rei­kia ko­ky­bės ir mak­si­ma­lių ga­li­my­bių - im­ki­te veid­ro­di­nį fo­toa­pa­ra­tą. Veid­ro­di­niai - di­de­li, bet tu­ri įspū­din­gą ob­jek­ty­vų pa­si­rin­ki­mą. Jei svar­bu ko­ky­bė ir kom­pak­tiš­ku­mas, bet ne­ke­ti­na­te nau­do­ti daug ob­jek­ty­vų, – im­ki­te sis­te­mi­nį fo­toa­pa­ra­tą.

La­bai svar­bu pa­si­rink­ti tin­ka­mus ob­jek­ty­vus sis­te­mi­niams ir veid­ro­di­niams fo­toa­pa­ra­tams. Jei mėgs­ta­te pei­za­žus, pir­ki­te pla­taus kam­po ob­jek­ty­vą (apie 12-15 mm). Jei mėgs­ta­te fo­tog­ra­fuo­ti žmo­nes, ge­riau tiks 30-50 mm „švie­sus“ (f/1.8-f/2.8) ob­jek­ty­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
nuomone  212.52.37.129 2015-12-27 18:12:54
Niekada popierines nuotraukos neisniks
0 0  Netinkamas komentaras
Fotografas  86.38.189.42 2015-01-16 15:21:20
Viskas labai padrika ir netikslu. Vaizdas kad nelabai fotografo rašliava...
0 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami