Populiariausios 2015-ųjų programėlės

lzinios.lt 2016-01-04 07:27
lzinios.lt
2016-01-04 07:27
Programėlių, skirtų išmaniesiems įrenginiams, yra nesuskaičiuojama daugybė, tačiau didelė dalis vartotojų nuolat naudoja ne daugiau nei penkias reikalingiausias. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Prog­ra­mė­lių kū­rė­jai 2015-asiais iš kai­lio nė­rė­si ir eks­pe­ri­men­ta­vo, kad su­kur­tų pa­to­giau­sius įran­kius iš­ma­nie­siems įren­gi­niams. Kaip ro­do ana­li­ti­kų bend­ro­vės „For­res­ter Re­search“ at­lik­tas ty­ri­mas, iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ir plan­še­čių sa­vi­nin­kai 85 proc. lai­ko nau­do­ja šiems įren­gi­niams skir­tas prog­ra­mė­les, ta­čiau daž­niau­siai ap­si­ri­bo­ja ne dau­giau nei pen­kio­mis ap­li­ka­ci­jo­mis.

Ko­kios šie­met pa­si­ro­džiu­sios ar at­nau­jin­tos ap­li­ka­ci­jos bu­vo vie­nos po­pu­lia­riau­sių ir, var­to­to­jų tei­gi­mu, nau­din­giau­sių?

„Periscope“

Ši ap­li­ka­ci­ja lei­džia gy­vai trans­liuo­ti vaiz­dą iš sa­vo iš­ma­nio­jo įren­gi­nio. Taip pat ja ga­li­ma žiū­rė­ti to­kias ki­tų var­to­to­jų trans­lia­ci­jas bei jas ver­tin­ti. At­ro­dy­tų, bep­ras­miš­ka prog­ra­mė­lė, bet jo­je yra ti­krai ver­tų dė­me­sio vaiz­do trans­lia­ci­jų – pra­de­dant įvai­rio­mis nau­jie­no­mis iš įvy­kių vie­tos ir bai­giant įžy­my­bių po­kal­biais su sa­vo fa­nais. Tai, kad „Pe­ris­co­pe“ lau­kia švie­si at­ei­tis, bri­tų dien­raš­čio „The Guar­dian“ tei­gi­mu, ro­do ir fak­tas, jog šios prog­ra­mė­lės kū­rė­jų stu­di­ją įsi­gi­jo „Twit­ter“ so­cia­li­nis tink­las.

„Goog­le Photos“

Pa­ieš­kos mil­ži­nės su­kur­ta prog­ra­mė­lė, ban­dan­ti nu­ka­rū­nuo­ti in­ter­ne­ti­nę nuo­trau­kų sau­gyk­lą „Flickr“. Ap­li­ka­ci­ja „Goog­le Pho­tos“ stip­riai pa­to­bu­lė­jo – bu­vo su­pap­ras­tin­tas jos val­dy­mas bei pri­dė­ti ge­res­ni nuo­trau­kų re­da­ga­vi­mo bei da­li­ni­mo­si jo­mis įran­kiai. Vis­gi svar­biau­sia, kad „Goog­le Pho­tos“ in­ter­ne­ti­nė­je sau­gyk­lo­je ga­li­ma lai­ky­ti be­ga­li­nį skai­čių stan­dar­ti­nės raiš­kos fo­tog­ra­fi­jų – ir vi­sos jos bus aki­mirks­niu pa­sie­kia­mos jū­sų iš­ma­nia­ja­me te­le­fo­ne.

„Vrse“

Vi­siems vir­tua­lios rea­ly­bės (VR) fa­nams skir­ta ap­li­ka­ci­ja, ku­rio­je ga­li­ma ras­ti pa­čių įvai­riau­sių šia tech­no­lo­gi­ja nu­fil­muo­tų vaiz­dų. Ap­li­ka­ci­ja pir­miau­siai skir­ta tiems, kas tu­ri spe­cia­lius VR aki­nius, į ku­riuos ga­li­ma įdė­ti iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną: iš kar­to­no pa­ga­min­tus „Goog­le Card­board“ ar­ba nau­jau­siems „Sam­sung“ te­le­fo­nams pri­tai­ky­tus „Gear VR“. Kol kas to­kių fil­mų nė­ra daug, bet VR ža­da ti­krą re­vo­liu­ci­ją 2016-ai­siais – tiek fil­mų, tiek žai­di­mų sri­ty­je.

„Star Walk 2“

Ap­li­ka­ci­ja skir­ta nuo­lat spok­san­tiems į žvaigž­des – ji pa­dės pa­ma­ty­ti dan­gu­je net ir pa­čius pa­iniau­sius žvaigž­dy­nus, ko­me­tas ir as­te­roi­dus. Taip pat ši prog­ra­mė­lė par­odys Sau­lės sis­te­mos pla­ne­tas bei virš gal­vos skren­dan­čią Tarp­tau­ti­nę kos­mi­nę sto­tį ar kai ku­riuos pa­ly­do­vus. Čia ra­si­te ir iš­sa­mius dan­gaus kū­nų ap­ra­šy­mus, le­gen­das ir moks­li­nius duo­me­nis. Prog­ra­mė­lės kū­rė­jų tei­gi­mu, te­rei­kia nu­kreip­ti te­le­fo­ną ar pla­ne­še­ti­nį kom­piu­te­rį į dan­gų ir ekra­ne pa­si­ro­dys nuo­ro­dos, kur ieš­ko­ti vie­no ar ki­to dan­gaus kū­no.

„Dubsmash“

Sma­gi prog­ra­mė­lė, lei­džian­ti kur­ti nuo­tai­kin­gus fil­mu­kus ir jais da­lin­tis su drau­gais ir ar­ti­mai­siais. Te­rei­kia pa­si­rink­ti bet ko­kį gar­so fai­lą, ku­ria­me kaž­kas kal­ba ar dai­nuo­ja, ta­da rei­kia ant vir­šaus „už­fil­muo­ti“ sa­ve, žiop­čio­jan­tį pa­gal tuos gar­sus ir iš­siųs­ti ši­to­kį še­dev­rą sa­vo drau­gams. Te­rei­kia tru­pu­čio iš­ra­din­gu­mo ir pa­vyks su­kur­ti to­kį „še­dev­rą“, kad drau­gai plyš juo­kais.

„App­le Music“

Jei­gu nu­si­bo­do „Spo­ti­fy“ mu­zi­ki­nė bet­var­kė, ver­ta iš­ban­dy­ti pri­sta­ty­tą „App­le“ at­sa­ką vi­soms mu­zi­kos trans­lia­vi­mo ap­li­ka­ci­joms. Nors tai nė­ra kaž­koks še­dev­ras, ap­li­ka­ci­ja tu­ri la­bai ne­blo­gą mu­zi­ki­nių re­ko­men­da­ci­jų funk­ci­ją, pa­to­gius įran­kius gro­ja­raš­čių su­da­ry­mui bei gau­sų pa­si­rin­ki­mą įvai­rius sti­lius gro­jan­čių vir­tua­lių ra­di­jo sto­čių. Be to, tris mė­ne­sius ga­li­ma nau­do­tis ne­mo­ka­mai pil­na šios mu­zi­kos trans­lia­vi­mo pa­slau­gos ver­si­ja.

„WifiMapper“

Daug ke­liau­jan­tiems, bet ne­no­rin­tiems daug mo­kė­ti už mo­bi­lų­jį in­ter­ne­tą pra­vers šis įran­kis, ku­ris par­odys ar­čiau­siai esan­čius ne­mo­ka­mus be­vie­lio „Wi-Fi“ ry­šio šal­ti­nius. Ap­li­ka­ci­jo­je esan­čia­me že­mė­la­py­je su­žy­mė­ti vi­si vie­ši ir ne­mo­ka­mi in­ter­ne­to šal­ti­niai – res­to­ra­nuo­se, ka­vi­nė­se, bib­lio­te­ko­se ar ki­to­se vie­šo­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. „Wi­fi­Map­per“ par­odys koks ar­ti­miau­sio šal­ti­nio sig­na­lo stip­ru­mas, kur jis yra ir ar no­rint pri­si­jung­ti, rei­kės mo­kė­ti. Prog­ra­mė­lė­je yra su­rink­ta in­for­ma­ci­ja apie „Wi-Fi“ šal­ti­nius dau­gu­mo­je di­džių­jų pa­sau­lio mies­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami