Praktiški žmonės kiekvieno grąžto neperka

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-11-21 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-11-21 06:00
Vienkartiniam remonto darbui įnagį išsinuomoti pigiau nei įsigyti.  LŽ archyvo nuotrauka
Pra­dė­jus sta­ty­bos, re­mon­to dar­bus, tvar­kant ap­lin­ką prie na­mų, pa­ti­ki­mi ir tin­ka­mai par­ink­ti įran­kiai lei­džia ge­ro­kai spar­čiau ir na­šiau dar­buo­tis. Efek­ty­vi ir pa­to­gi iš­ei­tis, ypač jei rei­kia bran­ges­nės sta­ty­bos tech­ni­kos, ku­rią nau­do­si­te tik kar­tą ki­tą, – iš­si­nuo­mo­ti dar­bo įna­gį iš nuo­mos pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių.

Vers­lo ele­men­to­riaus es­mi­nė tai­syk­lė tei­gia: jei yra pa­klau­sa, anks­čiau ar vė­liau at­si­ras ir pa­siū­la. Tai bū­tų ga­li­ma pri­tai­ky­ti ir sta­ty­bos įran­kių bei tech­ni­kos nuo­mos pa­slau­goms. Įvai­rius įran­kius nuo­mo­ja ne tik di­die­ji pre­ky­bos cen­trai, to­kie kaip „Se­nu­kai“, bet ir smul­kios įran­kių san­dė­lius su­kau­pu­sios įmo­nės. Tau­tie­čiai vis daž­niau ra­cio­na­liai pa­svars­tę vien­kar­ti­niams dar­bams rei­ka­lin­gą įran­kį ren­ka­si nuo­mo­ti, o ne pirk­ti. Nuo­mos pa­slau­gas tei­kian­tys vers­li­nin­kai ne tik sėk­min­gai ple­čia veik­lą, bet ir su­si­du­ria su nau­jai pa­slau­gas ėmu­siais teik­ti kon­ku­ren­tais.

Ne­ap­si­krau­na tuo, ko nereikia

LŽ pa­kal­bin­tas kau­nie­čių bend­ro­vės „Sta­ty­bų tech­ni­ka“ at­sto­vas tei­gė, kad bend­ro­vė tiek pa­pras­tus ag­re­ga­tus, tiek ir su­nkią­ją sta­ty­bos tech­ni­ką nuo­mo­ja jau be­veik de­šimt­me­tį. At­si­ra­dus pa­klau­sai ji ne­se­niai at­vė­rė nau­jo sa­lo­no du­ris Vil­niu­je.

„Ple­čia­mės, va­di­na­si, pa­klau­sa yra. Žmo­nės vis la­biau lin­kę skai­čiuo­ti, taip pat ma­žiau lin­kę vis­ką kaup­ti, ne­ap­krau­na sa­vęs re­tai rei­ka­lin­gais daik­tais. Juk jei ko­kio kir­tik­lio ar ply­te­lių pjaus­ty­tu­vo pri­rei­kia kar­tą per de­šimt­me­tį, kam jį pirk­ti? Jei ati­džiau aps­kai­čiuo­tu­me, su­pras­tu­me, kad daž­nai ver­ta ir pa­pras­tes­nius sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bams skir­tus įran­kius nuo­mo­tis. Per­ka žmo­gus grąž­tą, dar ir bran­ges­nį, nes ma­no, kad daž­nai na­muo­se nau­dos. O iš­grę­žia sky­lu­tę kar­tą per ke­le­rius me­tus. Jei ge­riau aps­kai­čiuo­tų – nuo­mo­tų­si. Pri­rei­kus ga­li­me pa­siū­ly­ti bet ko­kį sta­ty­bos ar ap­dai­los dar­bams rei­ka­lin­gą įran­kį. Ga­li­me lanks­čiai iš­nuo­mo­ti va­lan­dai, ga­li­me ir sa­vai­tei“, - sa­kė įran­kių nuo­mos sa­lo­no va­dy­bi­nin­kas Ei­man­tas Šep­kus.

Vis dėl­to, pa­sak pa­šne­ko­vo, po­pu­lia­riau­sia – bran­ges­nė ir re­tai nau­do­ja­ma tech­ni­ka: su­nkie­ji, di­de­lio ga­lin­gu­mo kirs­tu­vai, ka­rū­ni­nio grę­ži­mo apa­ra­tai, spe­ci­fi­niai be­to­na­vi­mo įran­kiai, grun­to tan­kin­tu­vai – vib­ra­ci­nės plokš­tės. Prieš iš­nuo­mo­da­mi įran­kį spe­cia­lis­tai pa­aiš­ki­na, kaip juo nau­do­tis. Taip pat kon­sul­tuo­ja, jei žmo­gus ne­ži­no, ko­kio spe­ci­fi­nio įran­kio rei­kia sta­ty­boms ar re­mon­tui.

„Pir­mą­kart to­kia pa­slau­ga nu­ta­rę pa­si­nau­do­ti klien­tai ne­re­tai bai­mi­na­si, kas nu­tiks, jei įran­ga su­ges. Ta­čiau jei žmo­gus to įran­kio ne­su­dau­žė ar au­to­mo­bi­liu ne­per­va­žia­vo, nuo­sto­lių jam pa­deng­ti grei­čiau­siai ne­rei­kės. Ge­di­mas mū­sų prob­le­ma. Dėl įran­kio ge­di­mo klien­tui ne­pa­bai­gus pla­nuo­tų dar­bų, ne­mo­ka­mai pa­kei­si­me įran­kį vei­kian­čiu. Pi­ni­gi­nio užs­ta­to daž­niau­siai ne­pra­šo­me, jei žmo­gus pa­tei­kia pa­są bei gy­ve­na­mą­ją vie­tą pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą, net jei tai ir bran­gi tech­ni­ka. Ne­bent ky­la įta­ri­mų dėl klien­to ke­ti­ni­mų“, - pa­žy­mė­jo E.Šep­kus.

Įran­kius pri­sta­to kurjeriai

Ki­tos įran­kių nuo­mos bend­ro­vės - „Vil­ko nuo­ma“ at­sto­vas LŽ tei­gė, kad už­sa­ky­mus bend­ro­vė pri­ima iš­skir­ti­nai tik in­ter­ne­tu. Iš­nuo­mo­tą įran­kį ki­tą die­ną po už­sa­ky­mo kur­je­riai pri­sta­to į bet ku­rią Lie­tu­vos vie­tą. To­dėl šio in­ter­ne­ti­nio nuo­mos punk­to po­pu­lia­riau­sių nuo­mo­ja­mų įran­kių są­ra­še ne­ra­si­me stam­bia­ga­ba­ri­tės tech­ni­kos. Po­pu­lia­riau­si čia įran­kiai: aku­mu­lia­to­ri­niai su­ktu­vai-gręž­tu­vai, per­fo­ra­to­riai, šli­fuok­liai, gran­di­ni­niai pjūk­lai.

„Veik­lą pra­dė­jo­me tik prieš mė­ne­sį, nes su­pra­to­me, kad įran­kių nuo­mos pa­siū­la nė­ra to­kia gau­si, ko­kios rei­kė­tų, o kai­na ga­li­me kon­ku­ruo­ti. Vie­nin­te­lis nuo­mos in­ter­ne­tu trū­ku­mas, kad ne­tu­ri­me fi­zi­nio punk­to, to­dėl klien­tas ne­ga­li įran­kio pa­siim­ti tą pa­čią die­ną. Tu­rė­tų su­pla­nuo­ti dar­bą bent die­na į prie­kį ir ge­riau­sia re­zer­vuo­ti įran­kį mū­sų in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. To­kia nuo­mos ga­li­my­be la­biau­siai pa­ten­kin­ti – ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­se gy­ve­nan­tys ar tie­siog ne­tu­rin­tys lai­ko ir ga­li­my­bių va­žiuo­ti pa­siim­ti iš­si­nuo­mo­to įran­kio as­me­nys. Kur­je­ris ga­li pri­sta­ty­ti įran­kį tiek tie­siai į na­mus, tiek ir į dar­bo vie­tą“, - pa­aiš­ki­no įmo­nės di­rek­to­rius Jus­tas Ki­šū­nas.

Pa­šne­ko­vas džiau­gė­si, kad klien­tų ne­trūks­ta ir po­pu­lia­res­ni įran­kiai be dar­bo ne­sto­vi. Klien­tai nu­si­tei­kę ge­ra­no­riš­kai, įran­kių ge­di­mų ir­gi ne­pa­si­tai­kė. „Pa­gal už­sa­ky­mų ad­re­sus ma­tau, kad šia pa­slau­ga ak­ty­viau do­mi­si in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai, ku­rie, su­prask, daž­niau už­sii­ma sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bais nei bu­tuo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės. Klien­tams nau­din­ga ir tai, kad, įran­kį ga­vę vie­ną die­ną, mo­ka tik už ki­tą die­ną, o kur­je­ris daž­nai at­vyks­ta pa­im­ti įran­kio tik tre­čią. Tai­gi rea­liai žmo­gus ga­li nau­do­tis įran­kiu apie dvi par­as, o mo­ka kaip už vie­ną“, - sa­kė pa­šne­ko­vas.

FAK­TAI: Ką pa­ta­ria įran­kių nuo­mo­to­jai

Kaip iš­si­rink­ti tin­ka­mą gręž­tu­vą?

Ren­kan­tis gręž­tu­vą vis­kas pri­klau­so nuo dar­bo po­bū­džio. Jei rei­kia iš­gręž­ti po­rą sky­lių me­dy­je ir per­suk­ti varž­tus, tiks vie­noks, o jei grę­ši­me sky­lę be­to­ne, reiks jau ki­to­kio gręž­tu­vo.

Pa­grin­di­nė gręž­tu­vo funk­ci­ja – gręž­ti minkš­tus pa­vir­šius, ta­čiau yra ir uni­ver­sa­les­nių įran­kių. Tad gręž­tu­vus ga­li­ma skirs­ty­ti į ke­lias rū­šis.

Pir­miau­sia, gręž­tu­vai - stan­dar­ti­niai įran­kiai, skir­ti minkš­tiems pa­vir­šiams gręž­ti, ir vis­kas.

An­tra, gręž­tu­vai – su­ktu­vai. Pa­pil­do­mą ant­ga­lį tu­rin­tis gręž­tu­vas tam­pa su­ktu­vu, o tai itin pra­ver­čia mon­tuo­jant bui­ti­nę tech­ni­ką, pa­vyz­džiui, tvir­ti­nant te­le­vi­zo­rių prie sie­nos.

Tre­čia, gręž­tu­vai, at­lie­kan­tys smū­gio funk­ci­ją. Įjun­gus smū­gio funk­ci­ją ga­li­ma gręž­ti kie­tus pa­vir­šius, kaip ir su per­fo­ra­to­riu­mi. Ta­čiau per­fo­ra­to­rius yra kur kas efek­ty­ves­nis nes nau­do­ja pneu­ma­ti­nį ka­li­mą, tuo tar­pu smū­gio funk­ci­ja par­em­ta ki­tu me­cha­niz­mu ir ją nau­do­jant daž­nai – gręž­tu­vas grei­tai su­si­dė­vi. Gręž­tu­vo grieb­tu­vai taip pat yra ke­lių rū­šių. Į ge­res­nės ko­ky­bės gręž­tu­vą tu­rė­tų tilp­ti 13 mm grąž­tas. To­kio dia­me­tro įran­kis ga­li tu­rė­ti ir ka­li­mo funk­ci­ją. Po­pu­lia­riau­si na­mų apy­vo­ko­je yra 10 mm grieb­tu­vai. Ma­žiau­sio dia­me­tro grieb­tu­vai tin­ka 6 mm ir ma­žes­nio skers­mens grąž­tams.

Į ką dar at­kreip­ti dė­me­sį:

Grę­ži­mo gy­lio kon­tro­lė. Ši funk­ci­ja ap­sau­go nuo per gi­laus iš­grę­ži­mo, ta­čiau ver­ta pa­si­tei­rau­ti, ar ją ga­li­ma iš­jung­ti, nes kar­tais ga­li truk­dy­ti.

Su­ki­mas į abi pu­ses. Ti­krai pa­to­gu, jei rei­kia iš­ar­dy­ti spin­tą ar pa­ka­bin­ti gar­trau­kį.

Pa­pil­do­ma ba­te­ri­ja. Tai ti­kras pra­na­šu­mas, nes kol vie­na ba­te­ri­ja krau­sis, ga­lė­si nau­do­tis ki­ta.

Grąž­tai ir su­ki­mo ant­ga­lis. Nuo­mo­da­mi gręž­tu­vą, at­kreip­ki­te dė­me­sį, ar komp­lek­te yra vi­si jums rei­ka­lin­gi grąž­tai ir su­ki­mo ant­ga­lis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
tiek  5.20.205.100 2014-01-09 23:58:02
o faktiskai ekonomiskiausiai iseina nuomot paprasciausia darbuotoja Jis ir ta grazta atsines ir siuksles po darbo susitvarkys O ir darba atliks daugiau maziau profesionaliai uz ta pacia irankiu nomavimo kaina
2 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami