Praktiškos kabamųjų lubų sistemos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-22 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-22 06:00
Įtempiamosios lubos iš blizgios PVC plėvelės praturtina interjerą, tačiau sudėtingą jų montavimą geriau patikėti profesionalams. LŽ archyvo nuotrauka
It snie­gas bal­tos lu­bos šian­dien dau­ge­liui pa­bo­du­sios, to­dėl kur­da­mi iš­skir­ti­nius na­mų in­ter­je­ro ak­cen­tus vis daž­niau pa­ke­lia­me gal­vas aukš­tyn ir svars­to­me, ko­kį įdo­mes­nį, bet kar­tu ir pra­ktiš­kes­nį jų ap­dai­los spren­di­mą pa­si­rink­ti. Vie­ni funk­cio­na­liau­sių ir drau­ge es­te­tiš­kiau­sių va­rian­tų – ka­ba­mų­jų ir įtem­pia­mų­jų lu­bų sis­te­mos.

Kaip pa­žy­mė­jo lu­bų ap­dai­los spren­di­mų įmo­nės pro­jek­tuo­to­jas Ju­li­jus Ja­ki­mo­vas, ka­ba­mo­sios lu­bos dau­ge­liu at­ve­jų tu­ri vie­ną di­de­lį trū­ku­mą – jos pa­tal­pos aukš­tį su­ma­ži­na 10–20 cen­ti­me­trų. Nuo­sa­vos sta­ty­bos na­me ar apar­ta­men­tuo­se aukš­to­mis lu­bo­mis tai daž­niau­siai men­ka prob­le­ma, ta­čiau stan­dar­ti­nės sta­ty­bos dau­gia­bu­ty­je toks pa­že­mė­ji­mas iš­kart jau­čia­mas ir ver­ti­na­mas ne­igia­mai.

„Se­nuo­se dau­gia­bu­čiuo­se klien­tams esa­me lin­kę siū­ly­ti įtem­pia­mą­sias lu­bas, nes jos pa­tal­pą pa­že­mi­na tik 4–5 cen­ti­me­trais. Tai be­veik nė ne­pas­te­bi­ma. Pri­tai­kius tin­ka­mą spren­di­mą to­kios lu­bos aps­kri­tai ga­li pa­že­mė­ti tik 1–2 cen­ti­me­trais. Mon­tuo­jant įtem­pia­mą­sias lu­bas jų lai­ko­mo­ji kons­truk­ci­ja tvir­ti­na­ma per vi­są kam­ba­rio pe­ri­me­trą. Iki 40 kv. m plo­to pa­tal­pos lu­bas ga­li­ma už­deng­ti vien­ti­sa PVC plė­ve­le, pa­ga­min­ta vi­ni­lo pa­grin­du“, – aiš­ki­no J. Ja­ki­mo­vas.

Ža­liems ne vi­suo­met pavyksta

Įtem­pia­mo­sios lu­bos pa­si­žy­mi ge­ro­mis eksp­loa­ta­ci­jos sa­vy­bė­mis. Dėl sa­vo an­tis­ta­ti­nių sa­vy­bių jos ne­trau­kia dul­kių, ne­bi­jo drėg­mės, yra leng­vai va­lo­mos ir at­spa­rios ug­niai, ne­trū­ki­nė­ja, ne­blun­ka. Ta­čiau su­mon­tuo­ti įtem­pia­mą­sias lu­bas, nors jų kons­truk­ci­ja ir leng­ves­nė (su­da­ry­ta iš plas­ti­ko ar­ba aliu­mi­nio pro­fi­liuo­čių ir PVC plė­ve­lės), ne taip pa­pras­ta, kaip, pa­vyz­džiui, pa­čiam su­meis­trau­ti ka­ba­mą­sias lu­bas iš gips­kar­to­nio plokš­čių.

„Jei lu­bos nė­ra idea­lios ke­tur­kam­pės geo­me­tri­nės for­mos, siū­ly­čiau šį dar­bą pa­ti­kė­ti tik kva­li­fi­kuo­tiems įtem­pia­mų­jų lu­bų meis­trams. Jie tu­ri rei­kia­mus įran­kius ir ga­li įver­tin­ti vi­sus tech­no­lo­gi­nius niuan­sus. Ne­sup­ras­ki­te ma­nęs klai­din­gai: kva­li­fi­kuo­ti meis­trai il­gai ne­už­truks ir vie­no­je pa­tal­po­je įtem­pia­mą­sias lu­bas įrengs per 1–2 die­nas, ta­čiau jei na­mų šei­mi­nin­kas ar ne­iš­ma­nan­tis ap­dai­li­nin­kas ban­dys meis­trau­ti, pir­mą­kart ne­abe­jo­ti­nai pri­da­rys bro­ko ar­ba tu­rės jas per­mon­tuo­ti ke­lis sy­kius. Pa­gal mon­ta­vi­mo su­dė­tin­gu­mą ža­liems šis dar­bas yra su­nkiau įkan­da­mas. Daug kas pri­klau­so ir nuo pa­tal­pos. Su­nkiau mon­tuo­ti tech­ni­nės teks­ti­lės lu­bas, ku­rios, nors ir pa­si­žy­mi ge­ro­mis sa­vy­bė­mis, yra ne­la­bai tamp­rios. To­dėl bū­ti­na vis­ką aps­kai­čiuo­ti mi­li­me­trų tiks­lu­mu, nes per­mon­tuo­ti tech­ni­nės teks­ti­lės lu­bas var­gu ar ga­li pa­vyk­ti“, – pa­brė­žė pro­jek­tuo­to­jas.

Pa­sak jo, šiais lai­kais įtem­pia­mo­sioms lu­boms skir­tas PVC plė­ve­les siū­lo dau­gy­bė ga­min­to­jų: nuo Eu­ro­pos ir Šiau­rės Ame­ri­kos iki Ki­ni­jos. Jų ko­ky­bę leng­viau­sia įver­tin­ti pa­gal kai­ną. Pi­gios įtem­pia­mo­sios lu­bos daž­nai ga­mi­na­mos iš me­džia­gų, ku­rios nė­ra skir­tos vi­daus pa­tal­poms. Prob­le­mos dėl to­kių au­di­nių pra­si­de­da tuo­met, kai šie pra­ran­da tamp­ru­mą ir pra­de­da tįs­ti, o įtem­pia­mo­sios lu­bos il­gai­niui ima ka­ba­liuo­ti.

Kam­ba­rį rei­kia įkaitinti

Ren­kan­tis lu­bas svar­bu tin­ka­mai iš­ma­tuo­ti ir nu­spręs­ti, kur bus su­jun­gi­mai. Įtemp­ti ke­tur­kam­pes lu­bas ne­su­dė­tin­ga – su­si­do­ros ir nau­jo­kai. Pir­miau­sia rei­kia vis­ką ge­rai iš­ma­tuo­ti ir iš­siųs­ti už­sa­ky­mą dan­gos ga­min­to­jams.

Mon­tuo­jant įtem­pia­mą­sias lu­bas pa­tiems ar pri­žiū­rint meis­trų dar­bą bū­ti­na ži­no­ti tech­ni­nius niuan­sus. Iš pra­džių pa­lei sie­nas pri­tvir­ti­na­mas pro­fi­liuo­tis, o kam­ba­rys trum­pam karš­to oro ora­pū­te tu­ri bū­ti įšil­do­mas iki 50–60 laips­nių. Kai me­džia­ga tam­pa plas­tiš­ka ir ple­čia­si, ji su­jun­gia­ma su pro­fi­liais. Pa­ti­ki­miau­sia su­jung­ti va­di­na­mą­ja har­pū­nų sis­te­ma. Su­ma­žė­jus tem­pe­ra­tū­rai me­džia­ga trau­kia­si ir įsi­tem­pia. Lu­bos pa­to­gios, nes uži­ma la­bai ma­žai vie­tos iki pa­grin­di­nių lu­bų – vi­sai sis­te­mai už­teks nuo 1 iki 5 cen­ti­me­trų.

Ta­čiau jei kam­ba­rio geo­me­tri­ja su­dė­tin­ga ar­ba skliau­ti­nė, kaip sa­kė J. Ja­ki­mo­vas, ver­čiau pa­si­sam­dy­ti spe­cia­lis­tus. Anot pa­šne­ko­vo, įtem­pia­mų­jų ir tech­ni­nės teks­ti­lės lu­bų pa­grin­di­nis pra­na­šu­mas – grei­tas ir šva­rus mon­ta­vi­mas, ma­žas kons­truk­ci­jos aukš­tis bei svo­ris. Dėl to jos pa­to­ges­nės už ka­ba­mą­sias mi­ne­ra­li­nių, me­ta­li­nių seg­men­tų, plas­ti­ko juo­stų, me­di­nes ar veid­ro­di­nes lu­bas.

Gips­kar­to­nio pranašumai

Vis dėl­to po­pu­lia­riau­sios iki šiol te­bė­ra vien­ti­sų ka­ba­mų­jų lu­bų kons­truk­ci­jos iš gips­kar­to­nio lakš­tų. Na­mų šei­mi­nin­kus, ku­rie ren­ka­si to­kį spren­di­mą, daž­niau­siai ža­vi ga­li­my­bė grei­tai ir leng­vai de­ko­ruo­ti ne­pa­trauk­lų ba­zi­nių lu­bų pa­vir­šių, pa­slėp­ti in­ži­ne­ri­nes ko­mu­ni­ka­ci­jas, mon­tuo­ti švies­tu­vus ir dar su­teik­ti bet ko­kią no­ri­mą for­mą lu­bų erd­vei. Gips­kar­to­nio plokš­tės, be at­spa­ru­mo ug­niai, taip pat pui­kiai pa­de­da pa­lai­ky­ti tin­ka­mą pa­tal­pos drėg­nu­mą, jas bet ka­da ga­li­ma at­nau­jin­ti – per­da­žy­ti akri­li­niais da­žais. J. Ja­ki­mo­vas pri­mi­nė, jog mon­tuo­jant to­kias lu­bas svar­bu ne­už­mirš­ti pa­lik­ti spe­cia­lių an­gų, kad bū­tų ga­li­ma prie­iti prie elek­tros ins­ta­lia­ci­jos, įreng­tos erd­vė­je tarp lu­bų.

Tie­sa, ka­ba­mų­jų gips­kar­to­nio lu­bų ne­rei­kė­tų sku­bė­ti da­žy­ti. Sta­ty­bi­nių me­džia­gų ga­min­to­jas „Knauf“ re­ko­men­duo­ja jas glais­ty­ti pra­ėjus po­rai par­ų po mon­ta­vi­mo, mat plokš­tės tu­ri pri­si­tai­ky­ti prie pa­tal­pos vir­šaus tem­pe­ra­tū­ros ir drėg­mės są­ly­gų.

Gips­kar­to­nis – „vaikš­čio­jan­ti“ me­džia­ga, to­dėl svar­bios yra de­for­ma­ci­nės siū­lės. Jei pa­tal­pa dau­giau kaip 15 me­trų plo­to, tu­ri bū­ti da­ro­ma de­for­ma­ci­nė siū­lė. Esant įstri­žoms lu­boms at­stu­mas ne­tu­rė­tų vir­šy­ti 10 me­trų. Kai lu­bos „i­šei­na“ iš plokš­tu­mos bent 1 me­trą, rei­kia da­ry­ti de­for­ma­ci­nę siū­lę. Jei kam­ba­ry­je yra ko­lo­nų, prie jų taip pat tu­ri bū­ti de­for­ma­ci­nės siū­lės. Prie pe­ri­me­tri­nių pro­fi­lių gips­kar­to­nio ne­bū­ti­na pri­suk­ti, jei nė­ra to­kio prieš­gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mo.

Anot J. Ja­ki­mo­vo, no­rint su­kur­ti dau­gia­pa­ko­pes iš­skir­ti­nes lu­bas nuo­sa­vuo­se na­muo­se ar di­de­liuo­se apar­ta­men­tuo­se vis daž­niau grie­bia­ma­si de­ko­ra­ty­vi­nių lu­bų („lu­bų lu­bo­se“) spren­di­mų. Jos taip pat daž­nai mon­tuo­ja­mos iš gips­kar­to­nio. De­ko­ra­ty­vi­nė­se lu­bo­se la­bai po­pu­lia­ru įreng­ti švie­sos dio­dų (LED) plokš­čių ar­ba jų juo­stų apš­vie­ti­mą. To­kiu at­ve­ju mon­tuo­ja­mas at­vi­ras ka­ba­ma­sis kar­ka­sas, prie ku­rio bet ko­kia­me aukš­ty­je tvir­ti­na­mi švies­tu­vai. Toks spren­di­mas ga­li bū­ti tai­ko­mas ir po ba­zi­nių lu­bų plokš­tu­ma, ir kaip an­tros ka­ba­mo­sios lu­bos, su­mon­tuo­tos že­miau pir­mų­jų. Šiuo me­tu ne vien­ti­sos lu­bos la­bai po­pu­lia­rios. Anks­čiau tam, kad lu­bų ni­šo­se bū­tų ga­li­ma įreng­ti pa­pil­do­mą apš­vie­ti­mą, tek­da­vo da­ry­ti apie 15 cen­ti­me­trų nu­lei­di­mą, o mon­tuo­jant LED juo­stų apš­vie­ti­mą pa­kan­ka vos 5–6 cen­ti­me­trų. Ži­no­ma, ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, kad ki­tų švie­sos šal­ti­nių pa­tal­po­je taip pat pri­reiks, nes LED juo­stos tin­ka tik silp­nam va­ka­ri­niam ar nak­ti­niam apš­vie­ti­mui, pa­pil­do­miems švie­sos efek­tams kam­ba­ry­je su­kur­ti. Ne­bent mon­tuo­si­me daug ir ga­lin­gų švie­sos dio­dų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami