Prancūziškas lietuviško interjero stilius

Nijolė STORYK 2008-05-20 00:00
Nijolė STORYK 2008-05-20 00:00
Gausi filosofo E.Dzežulskio-Duonio šeima. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Fi­lo­so­fo Eli­gi­jaus Dze­žuls­kio-Duo­nio na­mie Kau­ne pra­ncū­ziš­ką gy­ve­ni­mo pe­rio­dą liu­di­ja ant sie­nos ka­ban­tis pa­veiks­las, vaiz­duo­jan­tis Eli­zie­jaus lau­kus ir Trium­fo ar­ką. Ta­čiau ne tai svar­biau­sia - iš mei­lės mies­to fi­lo­so­fas at­si­ve­žė ro­ma­no "Gra­ne­lės vieš­bu­tis" ran­kraš­tį. Ga­na grei­tai šis mei­lės ro­ma­nas pa­si­ro­dė kny­gy­nuo­se.

Filosofas su žmona kalbotyros specialiste Judita Prancūzijoje gyveno trejus metus. Lione Eligijus studijavo filosofiją ir teologiją. Prancūziškos nuotaikos kauniečius taip užvaldė, kad grįžę į namus jie nenorėjo gyventi sename bute. Naujame būste miesto centre viskas - kambarių interjeras, baldai ir net gatvė, kauniečiams primena jų laikinus namus Prancūzijoje, kur jie išgyveno savo meilės brandos periodą.

Pro langus - bažnyčių bokštai.

Lione kauniečiai gyveno labai romantiška dvasia dvelkiančiame rajone, netoli viešbučio "Granel". Kartą klaidžiojant miesto gatvelėmis, filosofui kilo mintis parašyti romaną apie meilę. Tai meilės pasakojimas ne apie kokią nors dailią prancūzaitę, bet jaunystės laikais užgimusią meilę žmonai Juditai. "Vargu kas atpažins, kad romano herojų prototipai esame mes abu", - sakė filosofas, pirmą kartą ėmęsis literatūros plunksnos.

Kai prisėdome svetainėje prie apvalaus stalo stiklinėmis kojomis, pro langus atsivėrė kiek netikėtas vaizdas. Kitoje gatvės pusėje buvo matyti niūrus, senos ir apleistos gamyklos pastatas. Kiek tolėliau - keturių bažnyčių bokštai.

Sena gamykla jiems nekelia slogios nuotaikos. Atvirkščiai, šis pastatas kauniečiams primena Pompidu centrą.

"Labai retai kas gali pro langus gėrėtis bažnyčių bokštais. Mes tokią galimybę turime", - pasidžiaugė jie.

Pagalvojo ir apie vaikus

Tačiau įsikuriant romantikos buvo ne tiek ir daug. Mat sename, prieškario laikais statytame name esantį keturių kambarių butą reikėjo ne tik atnaujinti prancūzišku stiliumi, bet ir iš esmės viską pakeisti, kad jame būtų patogu gyventi gausiai šeimai. Judita ir Eligijus augina tris vaikus: vyriausioji duktė studentė, sūnus ir jaunėlė dukra mokosi gimnazijoje. Buvo pagalvota apie juos, kad turėtų atskirus kambarius.

Bendras šeimos kambarys - didelė ir erdvi svetainė, kur vakarais visa šeima susėda prie plataus stalo. Kaip jiems būna visiems linksma: dalijasi dienos rūpesčiais, pasidžiaugia vienas kito sėkme! Čia tarp tėvų ir vaikų tvyro didelė meilė.

Tarsi pratęsdamas mintį apie meilę, Eligijus sako, kad šiais laikais meilė labiau panaši į nepastovią keliauninkę, kuri kinta kaip pavasarinės nuotaikos. "Mūsų šeimoje yra kitaip: jei meilė surado saugų prieglobstį, tai tą jausmą reikia puoselėti kaip itin trapų ir švelnų augalą, o ne pakelėse išbarstyti!" - filosofiškai dėsto Eligijus. Jis pridūrė, jog su žmona prieš metus jau atšventė 20 metų vedybinio gyvenimo sukaktį.

"Santuoka, kaip ir namai, kuriama ant tvirto pagrindo - meilės. Mūsų namuose tos meilės daug", - sako Eligijus. Vis dėlto bandau pokalbiui, pakilusiam iki tokios aukštos natos, suteikti kasdieniškesnį toną - apie namų jaukumą.

Patogi vieta

Kaip sukurti jaukumą, kai namas senas, dar prieškariu statytas, o ir aplinka - niūroka ir kiek nyki? O kai netoli iškilo "Akropolis", buvusi rami gatvelė pasidarė judri ir triukšminga.

Eligijus visos šeimos vardu sako, kad nuo to laiko, kai čia atsikėlė gyventi, daug kas pasikeitė. Jei dabar reikėtų rinktis, šią vietą tikrai aplenktų. Gal ateityje šį butą parduos ir kelsis į užmiestį, kur tyras oras ir žalumos daugiau.

"Ši vieta patogi strateginiu požiūriu - man ir žmonai arti darbas, o vaikams - mokymo įstaigos", - sako filosofas.

Butas jaukus vien tuo, kad du kambariai - svetainė ir miegamasis yra netradiciniai - penkiakampiai. Į tuos penkis kampus buvo atsižvelgta, kai rinkosi baldus.

Kitas svarbus etapas, kai reikėjo griauti sienas. Šalia virtuvės neliko siauro ir tamsaus koridoriaus. Panaikinus sieną ties virtuve, ne tik padidėjo svetainė, bet ir pasidarė šviesiau ir erdviau. Atrodo, kad net dangus remiasi į didelius langus. Kauniečiai sako, kad gyvenant mieste, kur daug triukšmo, namams jaukumo suteikia pro langus prasiveržęs gamtos dvelksmas. Eligijus filosofiškai sako, kad grožis slypi visur, tik reikia jį pamatyti.

Stalas vaiduoklis

Svetainės akcentas - didelis apvalus stalas. Baldas - neįprastomis kojomis. "Stalą su plastikinėmis permatomomis kojomis ir tokias pat kėdes pamatėme baldų kataloge. Šiuos baldus užsakėme tiesiai iš Prancūzijos", - pasakojo kauniečiai.

Plastikinės kėdės, kaip jiems aiškino interjero specialistai, yra Liudviko XIV laikų stiliaus. Bet Dzežulskiai šį baldą pavadino "vaiduokliu", nes jokio panašumo, anot jų, tos kėdės neturi su karališkosiomis.

Stalo kojos gan keistokai kyšojo: į vieną buvo pridėta riešutų, į - kitą makaronų. Šis maistas tikras ir valgomas. Jei namie pritrūktų valgio, pasak Eligijaus, vaikai turėtų ką valgyti, parėję iš mokyklos.

Gal stalo kojose šeima laiko maisto atsargas juodai dienai? Toks klausimas smagiai prajuokino šeimininkus, o dar gardžiau juokėsi jaunėlė duktė ir sūnus. Atspėjau! Būtent dėl šios priežasties Dzežulskiai pirko stalą su keistomis kojomis. Mat stalo viršų lengva nuimti ir iš tuščiavidurės kojos patogu pasisemti saują riešutų.

Juditai labiau patinka vieta prie baro virtuvėje. Čia dažnai su vyru vakarais sėdi ir kalbasi, kol vaikai sumiega.

Kauniečiai norėtų gyventi nuosavame name, turėti kiemą. Tokią svajonę jie brandina ir jau nusižiūrėjo sklypą netoli miesto. Be to, šeimai, auginančiai tris vaikus, keturių kambarių butas jau yra per mažas.

Pati sau dizainerė

Judita baiminasi, kad kasdienybės rutina dažnai užgožia tai, kas yra svarbiausia šeimoje - dėmesingumą vienas kitam, šilumą ir meilę. "Vis skubame, lekiame. Pritrūksta laiko pabūti kartu su pačiais artimiausiais žmonėmis. Mes stengiamės nepasiduoti šiuolaikinei gyvenimo tėkmei, randame laiko vienas kitam", - sakė trijų vaikų mama.

Kaunietė ypač vertina gautas prancūziško gyvenimo pamokas. "Prancūzų požiūris į šeimą - šiek tiek kitoks. Tas gautas pamokas bandau pritaikyti lietuviškai aplinkai, nors tai padaryti ne visada pasiseka. Sveikas maistas - daržovės ir vaisiai - daug brangesni Lietuvoje. Tad ne kiekviena šeima gali sau leisti tokią prabangą, ypač žiemą ir pavasarį", - aiškino Judita.

Grįžusi iš Prancūzijos, ji susidomėjo buto interjeru. Tad iš dalies Judita buvo savo būsto dizainerė, kurdama namų jaukumą. Šis darbas jai teikė didelį malonumą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami