Prasidėjus šildymo sezonui išauga pavojus apsinuodyti smalkėmis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-15 12:42
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-15 12:42
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui ir gy­ven­to­jams in­ten­sy­viau pra­dė­jus nau­do­ti įvai­rius būs­to šil­dy­mo įren­gi­nius, vis daž­niau iš­ky­la ap­si­nuo­di­ji­mo smal­kė­mis pa­vo­jus. Skai­čiuo­ja­ma, kad per me­tus apie 100 žmo­nių dėl šios prie­žas­ties pa­ten­ka į gy­dy­mo įstai­gas. Lie­tu­vos gam­ti­nių du­jų skirs­to­mo­jo tink­lo ope­ra­to­rius „Lie­tu­vos du­jos“ ra­gi­na gy­ven­to­jus ne­dels­ti ir lai­ku pa­si­rū­pin­ti du­ji­nių bei ki­tų būs­to šil­dy­mo įren­gi­nių pa­ti­kri­ni­mu, įsi­ti­ki­nant, kad jie vei­kia sau­giai.

Smal­kės ga­li kil­ti ne­tin­ka­mai nau­do­jant bet ko­kius būs­to šil­dy­mo įren­gi­nius – du­ji­nius, mal­ki­nius, ak­mens ang­lies ar ki­to ku­ro ka­ti­lus, kros­nis, ži­di­nius, ki­tas šil­dy­mo sis­te­mas. Bent kar­tą per me­tus rei­kia at­lik­ti tech­ni­nį du­ji­nio ka­ti­lo pa­ti­kri­ni­mą. Smal­kė­mis daž­nai ap­si­nuo­di­ja­ma dėl per ma­žos ven­ti­lia­ci­jos ar­ba ne­vė­di­na­mų ka­ti­li­nės pa­tal­pų. Ne­re­tai pa­si­tai­kan­ti ap­si­nuo­di­ji­mo smal­kė­mis prie­žas­tis bū­na ir lai­ku ne­iš­va­ly­ti dūm­trau­kiai.

No­rint iš­veng­ti smal­kių, rei­kia nau­do­ti tik tech­niš­kai tvar­kin­gus įren­gi­nius ir nuo­lat ti­krin­ti jų vei­ki­mo tin­ka­mu­mą. Ne­ga­li­ma už­deng­ti ven­ti­lia­ci­jos an­gų ir gro­te­lių, bū­ti­na ti­krin­ti oro srau­tą, daž­nai vė­din­ti pa­tal­pas, ku­rio­se įreng­tas ka­ti­las. Mon­tuo­jant du­jų įren­gi­nius rei­kia nau­do­tis kva­li­fi­kuo­to mon­tuo­to­jo pa­slau­go­mis, o bet ko­kios pa­tal­pų, ku­rio­se įreng­ti ka­ti­lai re­kons­truk­ci­jos tu­ri bū­ti at­lie­ka­mos tik su­de­ri­nus pla­ną su spe­cia­lis­tais.

Smal­kės yra bes­pal­vės, bek­va­pės, bes­ko­nės ir nuo­din­gos. Pa­ste­bė­ti smal­kes įma­no­ma pa­gal tai, ko­kia lieps­na de­ga prie­tai­sas. Jei lieps­na de­ga ne mels­va, o gel­to­na ar oran­ži­ne spal­va, ga­li bū­ti, jog įren­gi­nys vei­kia ne­tin­ka­mai. Daž­nai gęs­tan­ti ka­ti­lo lieps­ne­lė, stip­riai ap­ra­so­ję lan­gai ar ap­rū­kę puo­dai bei du­ji­nių prie­tai­sų pa­vir­šiai taip pat ga­li pers­pė­ti apie smal­kių pa­vo­jų. Pa­tal­po­se, ku­rio­se įreng­ti kū­re­ni­mo ka­ti­lai ar du­ji­niai prie­tai­sai, re­ko­men­duo­ja­ma įsi­reng­ti smal­kių ju­tik­lius. Už būs­te įreng­tas du­jų sis­te­mas ir du­ji­nius prie­tai­sus, jų sau­gų eksp­loa­ta­vi­mą ir nau­do­ji­mą yra at­sa­kin­gi pa­tys var­to­to­jai.

Smal­kė­mis ap­si­nuo­di­jęs žmo­gus jau­čia py­ki­ni­mą, gal­vos svai­gi­mą, pul­sa­vi­mą smil­ki­niuo­se. Tei­kiant pir­mą­ją pa­gal­bą to­kiam žmo­gui, rei­kia jį iš­ves­ti į gry­ną orą, at­lais­vin­ti ver­žian­čius dra­bu­žius, apk­lo­ti, ne­leis­ti už­mig­ti ir duo­ti ger­ti karš­to gė­ri­mo. Vi­sais at­ve­jais bū­ti­na sku­biai kvies­ti grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą ar­ba nu­ken­tė­ju­sį nu­vež­ti į ar­ti­miau­sią gy­dy­mo įstai­gą.

Pa­ste­bė­jus smal­kių at­si­ra­di­mo po­žy­mių, pir­miau­siai rei­kia už­suk­ti čiau­pus prieš du­ji­nius prie­tai­sus, ta­da ati­da­ry­ti lan­gus, du­ris ir su­kel­ti skers­vė­jį du­jų kva­pui iš­sklai­dy­ti. Jei kva­pas ne­iš­nyks­ta, grei­čiau­siai du­jo­tie­kis yra ne­san­da­rus, to­kiu at­ve­ju rei­kia ne­del­siant kvies­ti vi­są par­ą bu­din­čią du­jų ava­ri­nę tar­ny­bą. Įvy­kus du­jų nuo­tė­kiui, griež­tai drau­džia­ma rū­ky­ti, de­gin­ti at­vi­rą ug­nį, įjung­ti švie­są ar ki­tus elek­tros prie­tai­sus, nes tai ga­li su­kel­ti spro­gi­mą.

Iš­kvies­ti „Lie­tu­vos du­jų“ ava­ri­nę tar­ny­bą ga­li­ma Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro te­le­fo­no nu­me­riu 112, trum­puo­ju te­le­fo­no nu­me­riu 1804 ar­ba (8 5) 232 7715 – skam­bi­nant iš vi­sų tink­lų mo­kes­tis tai­ko­mas pa­gal ope­ra­to­riaus ta­ri­fus. Du­jų ava­ri­nė tar­ny­ba ava­ri­jas, su­tri­ki­mus ir ge­di­mus bui­ti­nių var­to­to­jų du­jų sis­te­mo­se ša­li­na ne­mo­ka­mai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami