Prezidentinis senosios ratinės likimas

Nijolė STORYK 2009-06-16 00:00
Nijolė STORYK 2009-06-16 00:00
Kad būtų užbaigtas statyti prezidento gyvenamasis namas, dar reikia kelių milijonų litų. Kol kas visas vaizdas matomas tik projekto vizualizacijoje.
Dar pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo ti­ki­ma­si, kad nau­ja­sis ša­lies va­do­vas ga­lės ap­si­gy­ven­ti nau­jai įreng­to­je re­zi­den­ci­jo­je pre­zi­den­tū­ros kie­mo pa­šo­nė­je. Čia gy­ven­da­mas vals­ty­bės va­do­vas kiek­vie­ną die­ną į dar­bą ga­lė­tų ei­ti pės­čio­mis. Jo ka­bi­ne­tas - vos už ke­lių žings­nių. Da­bar to­kios vil­tys ga­lu­ti­nai iš­blė­so. Trūks­ta pi­ni­gų re­kons­truk­ci­jos dar­bams.

Išrinktajai prezidentei Daliai Grybauskaitei teks palaukti, kol ji galės priimti svečius rekonstruojamoje buvusioje senoje ratinėje ir gyventi šalia prezidentūros pastatytame priestate sostinės S.Daukanto aikštėje. Beje, D.Grybauskaitė apsižvalgė tik Turniškėse, o kelerius metus prezidentūros kiemelyje vykstančiomis statybomis iki šiol nepasidomėjo.

Kadenciją baigiantis prezidentas Valdas Adamkus yra rezidencijos idėjos prezidentūros ansamblyje sumanytojas. Bet jam taip ir neteko pagyventi arčiau darbo kabineto.

Miegamasis šalia darbo kabineto.

S.Daukanto aikštėje, prie prezidentūros, įrengtas jaukus pasivaikščiojimo kampelis - apželdinta žalia veja, išgrįstas vingiuotas takelis, vakare čia įžiebiami kiemo šviestuvai. Nuo sostinės gyvenimo ritmo jį skiria apsauginė zona, kur nevalia pašaliniam net kojos kelti. Kaip kontrastas išpuoselėtai aplinkai - šalia stovintis pastatas, apjuostas statybų pastoliais.

Tokį pat parkelį turi ir istorinė prezidentūra Kaune, kur kadaise gyveno prezidentas Antanas Smetona. Prezidento miegamasis buvo šalia jo darbo kabineto. A.Smetonai nereikėjo gaišti laiko važinėjant iš rezidencijos į savo darbo kabinetą. Prezidento šeima taip pat gyveno prezidentūroje, nors turėjo ir vasaros rezidenciją.

Kitos valstybės ir dabar taiko tokią praktiką, kad šalies vadovui būtų patogiau ir dirbti, ir ilsėtis.

Žada nuimti pastolius

Šiandien S.Daukanto aikštėje ant pastolių dar dirba statybininkai. Tačiau prezidentūros Bendrųjų reikalų departamento vadovas Leopoldas Petrauskas nesistebi, kai klausinėjama, ar būsimos rezidencijos rekonstrukcijos darbai jau sustoję. "Iš tiesų yra pagrindo taip manyti, žinant dabartinę šalies ekonomikos situaciją. Bet kuriuo metu statybos gali nutrūkti", - tvirtino L.Petrauskas. Optimistiškesnė gaidelė departamento vadovo balse pasigirdo tik tada, kai jis pasakojo, kad iki išrinktosios prezidentės D.Grybauskaitės inauguracijos iškilmių liepos 12 dieną statybininkai suspės užbaigti pastato išorės darbus ir jau bus galima nuimti pastolius.

"Suspėsime šiek tiek aptvarkyti aplinką, kad svečiams akių nebadytų riogsantys pastoliai. Tačiau tai nereikš, kad baigėme visus darbus", - užsiminė jis.

Pasak L.Petrausko, kol kas išrinktoji prezidentė nesidomėjo, kada ji galės įsikelti į prezidentūroje esančią rezidenciją. L.Petrauskas liūdnai prognozuoja, kad jei ir toliau taip lėtai vyks statybos darbai, D.Grybauskaitė negalės čia įsikelti iki pat savo kadencijos pabaigos.

"Valdiškas" klasikinis stilius

Paradinės būsimos rezidencijos durys su kolonomis yra iš kiemo pusės. Kitas įėjimas į pastatą - iš Totorių gatvės, skirtas prezidentui ir šeimai, taip pat aptarnaujančiam personalui. Taip būtų netrikdomas šalies vadovo privatus gyvenimas.

Buvusioje ratinėje jau pradėti tinkavimo darbai. Greitai šią iškilmėms ir priėmimams skirtą prezidentūros patalpą būtų galima apstatyti baldais, pakabinti užuolaidas ir užkurti židinį.

Architektas Saulius Šimelionis iki smulkmenų apgalvojo interjero dizainą. Jis domėjosi, kaip įrengtos užsienio šalių vadovų rezidencijos. Ypač atidžiai architektas išanalizavo Baltuosius rūmus Vašingtone, JAV prezidento būstą. Pasak jo, paprastai aukštų vadovų gyvenamosiose patalpose vyrauja "valdiškas" klasikinis stilius.

Autoriaus sumanymu, privačių susitikimų erdvė prezidento rezidencijoje bus išklota smėlio spalvos marmuru, židinys sumanytas baltas. Lubų skliautams paslaptingumo suteiks nematomi šviestuvai.

Valstybės vadovo gautos dovanos bus išdėtos specialiai tam sumanytose vitrinose prie langų, kad rezidencijoje apsilankę svečiai viską galėtų apžiūrėti.

Prezidento darbo kabinetas - klasikinio stiliaus. Grindų parketas - iš ąžuolo ir šviesesnio medžio.

Įsikūręs naujoje rezidencijoje, buvusioje ratinėje, prezidentas galės su aukšto rango svečiais pabūti neformalioje aplinkoje, atsipalaiduoti jaukioje erdvėje.

Vietoj oranžerijos - gyvenamasis namas

Pastatas, kuris dabar pertvarkomas į prezidento rezidenciją, anksčiau buvo vieno aukšto. Buvusioje ratinėje buvo laikomi vežimų ratai ir kiti padargai, reikalingi kinkant arklius. Siekiant išsaugoti senovinio pastato autentiškumą, palikta viena jo šoninė siena ir išsaugotas šimto metų senumo tinkas ties stogu.

Iki 1999-ųjų šiame pastate - buvusioje ratinėje gyveno žinomas aktorius ir režisierius Sigitas Račkys su šeima ir dar viena vilniečių šeima. Kadangi senoji ratinė atsidūrė prezidentūros teritorijoje, abiem šeimoms teko išsikelti.

Dabar virš ratinės jau iškilęs antras aukštas, bet pats pastatas vis tiek liko nedidelis - trūko erdvės.

Šalia ratinės beveik 50 metų stovėjo oranžerija. Būtent jos vietoje dabar jau pastatytas dviejų aukštų gyvenamasis namas prezidentui. Jame bus įrengta šalies vadovo svetainė, valgomasis ir trys miegamieji, kur šiuo metu jau montuojama elektros instaliacija, vandentiekio ir šildymo sistemos.

Slapukų žaidimai

Prezidentūros valdininkai užsispyrę laikosi nuomonės, kad būsimos rezidencijos pastato vidaus interjero projektas turi būti įslaptintas. Juk čia esą gyvens šalies vadovas ir neva saugumo sumetimais projekto negalima viešinti.

Tokiai pozicijai nelinkęs pritarti prezidentūros ansamblio projekto autorius architektas S.Šimelionis. Pasak jo, buvusioje ratinėje bus įrengta patalpa aukštiems svečiams priimti, taip pat prezidento darbo kabinetas. "Ratinė - vienintelė rezidencijos vieša vieta, kur bus priimami aukšto rango svečiai, lankysis žiniasklaidos atstovai. Nematau reikalo tai slėpti nuo žmonių. Priešingai, viešumas tik pagreitintų taip ilgai užtrukusias statybas. Kas kita prezidento gyvenamieji kambariai. Čia gal ir būtina saugoti šalies vadovo gyvenimo privatumą", - aiškino architektas.

S.Šimelionis pasirengęs bet kuriuo metu susitikti su išrinktąja prezidente D.Grybauskaite ir su ja aptarti vieną svarbiausių klausimų - koks turėtų būti rezidencijos interjero dizainas.

"Rezidencijos interjero vizualizacijos projektas jau parengtas. Tačiau kol kas nieko nedaroma, nes visos detalės aptartos su naująją šių rūmų šeimininke", - sakė autorius.

Viena, ko labiausiai baiminosi architektas - kad prezidento rezidencijos statyba nevirstų amžiaus statyba. "Kai taip atsitinka, pastatas pasmerktas", - tvirtino jis.

Pasak S.Šimelionio, prieš penkiolika metų pradėtą prezidentūros, buvusių generalgubernatoriaus rūmų, ansamblio rekonstrukciją užbaigtų šalies prezidento įkurtuvės rezidencijoje.

Pasak prezidentūros kanclerio Giedriaus Krasausko, pagal šiuo metu sudarytą sąmatą visiems darbams gali prireikti apie 7 mln. litų. Šiems metams jau gauta 1,2 mln. litų.

Jei finansavimas nenutrūks, visos statybas bus baigtos laiku. 2010 metais išrinktoji prezidentė galės švęsti įkurtuves naujojoje rezidencijoje.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami