Prieš speigo gniaužtus – šildymo kabeliai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-07 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-07 06:00
Sniegpūčių Lietuvoje net ir šalčiausią žiemą dažniausiai neprireikia, tačiau šildymo kabeliais nutirpdomas namo kiemas – visai logiškas ir komfortiškas sprendimas. LŽ archyvo nuotrauka
Di­de­lis spei­gas, pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis su­kaus­tęs Lie­tu­vą, pri­da­ro be­ga­lę bė­dų in­di­vi­dua­lių na­mų, so­dy­bų, so­do na­me­lių šei­mi­nin­kams. Už­šą­la re­čiau nau­do­ja­mi ar­ba ne­tin­ka­mai įreng­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų vamz­džiai, ten­ka kas­ti snie­gą ar tirp­dy­ti le­dą nuo įva­žia­vi­mų. Šioms ir pa­na­šioms prob­le­moms spręs­ti ga­li­ma pa­si­telk­ti pa­pras­tą, bet vis dar ne­įp­ras­tą pa­gal­bi­nę prie­mo­nę – šil­dy­mo ka­be­lius ir ki­li­mė­lius.

„Kai spei­gas pa­sie­kia 20 laips­nių že­miau nu­lio, ne­tin­ka­mai įreng­ti vamz­dy­nai už­šą­la ir spro­gi­nė­ja taip pat gau­siai, kaip nau­ja­me­čiai fe­jer­ver­kai. Tik ty­liai ir be švie­sos efek­tų“, – iro­ni­za­vo šil­dy­mo įran­gos spe­cia­lis­tas Ro­lan­das Jur­ge­lai­tis.

To­kiu at­ve­ju ten­ka keis­ti vamz­džius ir čiau­pus, o kur dar pa­pil­do­mi nuo­sto­liai van­de­niui už­lie­jus pa­tal­pas. Ši bė­da daž­niau ka­muo­ja kai­miš­kų re­gio­nų gy­ven­to­jus. Ji opi ir gy­vu­li­nin­kys­tės ūkiuo­se, nes su­tri­kus van­dens tie­ki­mui ap­sau­ga nuo spei­go pokš­tų ne­pa­si­rū­pi­nę ūki­nin­kai tu­ri pa­tys ke­lis­kart per die­ną ne­šio­ti van­de­nį, nes ne­re­tai lyg ty­čia už­šą­la ne tik vamz­dy­nai, bet at­si­sa­ko veik­ti ir van­dens siurb­liai.

„Jei­gu vamz­dį il­gai vei­kia šal­tis, o van­dens cir­ku­lia­ci­ja nė­ra pa­sto­vi, aiš­ku, jis už­šals. Jei spei­gas trun­ka ne il­giau kaip ke­le­tą die­nų, pa­dės ir pats pa­pras­čiau­sias spren­di­mas – tie­siog vi­siš­kai ne­už­su­ki­te vamz­dy­no čiau­po, pa­li­ki­te jį var­vė­ti. Kai van­duo cir­ku­liuo­ja, su­ma­žė­ja ti­ki­my­bė, kad jis už­šals. Jei vamz­dis už­kas­tas gi­liau ir tin­ka­mai ter­moi­zo­liuo­tas, taip pat ma­žai ti­kė­ti­na, jog su­si­dur­si­te su prob­le­mo­mis. Vi­sai ki­tais at­ve­jais de­rė­tų pa­si­rū­pin­ti vamz­dy­nų ap­sau­ga nuo už­ša­li­mo“, – pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas.

Šil­do, kur reikia

Elek­tri­niai šil­dan­tys ka­be­liai, ku­rių ra­si­te šil­dy­mo įran­gos ar sta­ty­bi­nių pre­kių par­duo­tu­vė­se, daž­niau­siai į Lie­tu­vą ve­ža­mi iš Skan­di­na­vi­jos. Jie bū­na dvie­jų rū­šių – pa­sto­vaus ga­lin­gu­mo ir sa­vi­re­gu­liuo­jan­tys. Šie, nors ir bran­ges­ni, var­to­ja kur kas ma­žiau elek­tros ener­gi­jos, mat kais­ta tik ten, kur rei­kia.

„Pas­to­vaus ga­lin­gu­mo ka­be­lis šy­la per vi­są il­gį, o sa­vi­re­gu­liuo­jan­tis – tik to­se vie­to­se, ku­rio­se vamz­džiui gre­sia už­šal­ti. Pa­vyz­džiui, „De­vi-Pi­pe­heat“ sa­vi­re­gu­liuo­jan­tį ka­be­lį, par­duo­da­mą di­džio­sio­se sta­ty­bi­nių pre­kių par­duo­tu­vė­se, ga­li­ma mon­tuo­ti vamz­džio vi­du­je ar­ba pa­vir­šiu­je. Jam ne­bū­ti­nas ter­mos­ta­tas. Jei pra­dės šal­ti kon­kre­ti vie­ta, apie ją pus­me­trio il­gio ruo­že bus šil­do­ma in­ten­sy­viai. Ten, kur grie­bia šal­tis, pra­de­da veik­ti ka­be­lio pus­lai­di­nin­kio sa­vy­bės – tuo ir grįs­tas sa­vi­re­gu­liuo­jan­čio ka­be­lio vei­ki­mas. Jis taip pat tin­ka ge­ria­mo­jo van­dens vamz­dy­nui“, – aiš­ki­no R.Jur­ge­lai­tis.

Šildomas įvažiavimas į garažą – vietoj kasdienės treniruotės su kastuvu.LŽ archyvo nuotrauka

Šil­dan­tį ka­be­lį ga­li­ma tvir­tin­ti dviem bū­dais. Vie­ni jį pri­tai­so prie vamz­džio iš iš­orės, ki­ti įve­ria į pa­tį vamz­dį. Pa­pras­čiau, kai vamz­džiai dar ne­už­kas­ti – ta­da ka­be­lį lip­nia aliu­mi­nio juo­sta ga­li­ma pri­tvir­tin­ti iš iš­ori­nės. Bet įver­tas į vi­dų jis vei­kia efek­ty­viau.

„Šil­dan­tį ka­be­lį ti­krai ne­sun­ku įsi­reng­ti ir pa­tiems na­mo šei­mi­nin­kams. Jei van­den­tie­kio sis­te­ma jau už­kas­ta, be­lie­ka jį įver­ti į pa­tį vamz­dį. Jei ka­be­lį tvir­ti­na­te vamz­dy­no iš­orė­je, bū­ti­nai jį izo­liuo­ki­te, kad gys­la šil­dy­tų tik vamz­dį, o ne že­mę. Ge­riau­siai tam tin­ka ak­mens ar­ba stik­lo va­ta“, – pa­ta­rė R. Jur­ge­lai­tis.

Mon­tuo­jant šil­dy­mo ka­be­lį prie vamz­džio pa­vir­šiaus, be kruopš­čių ran­kų, pa­pil­do­mai pri­reiks mo­vų komp­lek­to (su­jung­ti su elek­tros lai­du ir ga­lū­nei už­san­da­rin­ti) bei lip­nios aliu­mi­nio juo­stos, ku­ria jis tvir­ti­na­mas prie vamz­džio. Mak­si­ma­lus to­kio ti­po ka­be­lio il­gis sie­kia iki 100 m, bet jį ga­li­ma kar­py­ti.

Jei sa­vi­re­gu­liuo­jan­tį ka­be­lį mon­tuo­si­te vamz­džio vi­du­je, taip pat rei­kės mo­vų komp­lek­to ir san­da­rik­lio. Mak­si­ma­lus į vamz­džio vi­dų įve­ria­mo ka­be­lio il­gis – 60 me­trų.

Ir sto­gui, ir grindiniui

Šil­dy­mo ka­be­liai gelbs­ti ne vien vamz­dy­nus. Jie vis daž­niau tam­pa ko­ky­biš­ka ap­sau­ga nuo sto­gų, įva­žų į ga­ra­žą, aikš­te­lių ša­lia na­mo ap­le­dė­ji­mo, liet­vamz­džių la­ta­kų už­ša­li­mo. Di­des­nėms kons­truk­ci­joms šil­dy­ti ga­li bū­ti nau­do­ja­mi ir pa­sto­vaus ga­lin­gu­mo šil­dy­mo ka­be­liai, ta­čiau in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se daž­niau­siai už­ten­ka tam skir­tų sa­vi­re­gu­liuo­jan­čių ka­be­lių, to­kių kaip „Ens­to Op­ti­heat“.

„Ka­be­liai ga­li šil­dy­ti liet­vamz­džius, ant ku­rių kau­pia­si var­vek­liai. Įren­gus to­kią gys­lą ir ins­ta­lia­vus hid­ro­ter­mos­ta­tą, ka­be­lis au­to­ma­tiš­kai ims šil­dy­ti pa­ju­tęs ga­li­mą le­dė­ji­mą – pa­di­dė­jus oro drėg­nu­mui ir nu­kri­tus ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­rai. Kai pra­si­de­da at­ly­dys, snie­gas ant sto­go tirps­ta grei­čiau ne­gu ati­tirps­ta liet­vamz­džiai. Ta­da ant sto­go ga­li kaup­tis ba­los, o van­duo su­nktis į na­mo kons­truk­ci­jas“, – įspė­jo R. Jur­ge­lai­tis.

Liet­vamz­dy­je šil­dy­mo ka­be­lį re­ko­men­duo­ja­ma mon­tuo­ti kil­pos for­ma. Jei­gu liet­vamz­dis il­gas ar tu­ri daug kam­pų, šil­dy­mo ka­be­lis ga­li baig­tis liet­vamz­džio ga­le ar­ba ka­na­li­za­ci­jo­je že­miau už­ša­li­mo ly­gio. Svar­bu ne­vir­šy­ti mak­si­ma­laus leis­ti­no ka­be­lio il­gio.

Kai sa­vi­re­gu­liuo­jan­tis ka­be­lis įjun­gia­mas šal­tuo­ju me­tu, jis pra­de­da dirb­ti mak­si­ma­liu pa­jė­gu­mu, to­dėl kol įsi­bė­gė­ja šil­dy­mo pro­ce­sas, ga­li­mas ne­men­kas ener­gi­jos su­var­to­ji­mo šuo­lis. Tai tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta par­en­kant au­to­ma­ti­nį iš­jun­gik­lį. Jei ti­kė­ti­nas žmo­gaus pri­si­lie­ti­mas prie šil­dy­mo ka­be­lio liet­vamz­dy­je, jis jun­gia­mas per 30 mA ar ma­žes­nės sro­vės nuo­tė­kio re­lę.

Kaip ap­sau­ga nuo ap­le­dė­ji­mo įva­žo­se į na­mus ir so­dy­bas daž­niau­siai nau­do­ja­mas elek­tri­nis tink­le­lis. Kad ne­rei­kė­tų jo klo­ti po trin­ke­lė­mis di­de­lia­me plo­te, pa­pras­tai pa­tie­sia­mi du ruo­žai. Jie ati­tir­pi­na vė­žes ir pa­leng­vi­na įva­žia­vi­mą ar iš­va­žia­vi­mą, pa­vyz­džiui, iš nuo­kal­nė­je ar po na­mu esan­čio ga­ra­žo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami