Prievolė kaupti lėšas atnaujinimui

LŽ red@lzinios.lt 2015-01-29 06:00

red@lzinios.lt 2015-01-29 06:00
Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta tvar­ka, kaip kaup­ti lė­šas dau­gia­bu­čiui at­nau­jin­ti ir kaip jas sau­go­ti, pa­dės gy­ven­to­jams lai­ku ir rei­kia­mai pri­žiū­rė­ti bei at­nau­jin­ti sa­vo na­mus. Šios tvar­kos ap­ra­šą dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bė.

Pa­sak Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Sta­ty­bos ir būs­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rės El­vy­ros Ra­da­vi­čie­nės, dau­ge­ly­je ša­lies mies­tų būs­tai yra ge­ro­kai su­si­dė­vė­ję, kai ku­rie pa­sta­tai net pra­dė­jo kel­ti grės­mę jų gy­ven­to­jams. Se­nus dau­gia­bu­čius tie­siog bū­ti­na at­nau­jin­ti. Pa­vyz­džiui, bi­tu­mi­nė sto­go dan­ga iš­lai­ko ne il­giau kaip 20 me­tų, van­den­tie­kio ir ki­ti vamz­dy­nai – ne il­giau kaip 30-35 me­tus. Po ke­tu­rių de­šimt­me­čių daug rū­pes­čių ga­li pri­da­ry­ti nu­si­dė­vė­ju­sios bal­ko­nų kons­truk­ci­jos, lif­tai.

„De­ja, gy­ven­to­jai nė­ra lin­kę in­ves­tuo­ti į bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tus. Ki­lus bū­ti­ny­bei at­lik­ti ko­kį nors na­mo re­mon­tą, Gor­di­jaus maz­gu tam­pa lė­šos. Juk už at­lik­tus dar­bus rei­kia at­sis­kai­ty­ti iš kar­to, bet to­li gra­žu ne kiek­vie­no bu­to sa­vi­nin­kas įsten­gia su­mo­kė­ti di­des­nę su­mą. To­dėl la­bai su­dė­tin­ga or­ga­ni­zuo­ti na­mo at­nau­ji­ni­mo dar­bus“, - pa­žy­mė­jo E. Ra­da­vi­čie­nė.

Nors nuo 2001 me­tų ga­lio­ja Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­ta, kad bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kai pri­va­lo kaup­ti lė­šas na­mui at­nau­jin­ti pa­gal pri­va­lo­muo­sius sta­ti­nių nau­do­ji­mo ir prie­žiū­ros rei­ka­la­vi­mus, ji lė­tai ski­na­si ke­lią. Juk spren­di­mą kaup­ti lė­šas tu­ri pri­im­ti pa­tys bu­tų sa­vi­nin­kai. Vie­na prie­žas­čių, truk­dan­čių jas kaup­ti, – ne­pa­si­ti­kė­ji­mas na­mų val­dy­to­jais (ad­mi­nis­tra­to­riais), nuo­gąs­ta­vi­mai, kad lė­šos bus ne­skaid­riai nau­do­ja­mos. To­dėl Ci­vi­li­nis ko­dek­sas bu­vo pa­tiks­lin­tas nuo­ro­da, kad Vy­riau­sy­bė nu­sta­ty­tų dau­gia­bu­čiui at­nau­jin­ti skir­tų lė­šų kau­pi­mo, jų dy­džio aps­kai­čia­vi­mo ir su­kaup­tų lė­šų ap­sau­gos tvar­ką.

Par­eng­to­ji tvar­ka nu­ma­to, kad kau­pia­mų­jų lė­šų po­rei­kis nu­sta­to­mas pa­gal il­ga­lai­kį na­mo at­nau­ji­ni­mo pla­ną. Jis ren­gia­mas re­mian­tis na­mo būk­lės ana­li­ze ir pri­va­lo­mai­siais sta­ti­nių nau­do­ji­mo bei prie­žiū­ros rei­ka­la­vi­mais. Kau­pia­mų­jų lė­šų rei­kia ir pla­ne ne­nu­ma­ty­toms prie­mo­nėms – na­mo kons­truk­ci­jų de­for­ma­ci­joms, in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų su­tri­ki­mams ir ge­di­mams ša­lin­ti, ava­ri­joms lik­vi­duo­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
tuos  78.60.140.88 2015-02-07 18:04:20
sovietmečio namus pastatytus 1970 ir anksčiau ar vėliau jau neįmanoma renovuoti, juos reikia griauti. Jie pastatyti iš netikusių medžiagų, netikusių konstrukcijų, visiškai susidėvėję. Geriausia juos nugriauti ir statyti naujus, šiuolaikiškus.Už vagnorkes įsigyti gyventojų būstai morališkai nebepataisomi, dar kiek ir pradės patys griūti.Jų atnaujinimui reikia didžiulių investicijų. O iš kur gyventojai jų gaus, kai moka beveik visomis pensijomis už komunalinius patarnavimus.O Zuokas vis sugalvoja kaip apiplėšti vargšus su visokiais rubikonais, kurie valdo šilumininkus, šiukšlininkus, vandenį, tuoj mokėsime ir užterštą orą.
1 0  Netinkamas komentaras
Jau  78.60.140.88 2015-02-07 17:51:43
seniai gyventojai kaupia lėšas lifto atnaujinimui. Kas kart jos ištirpsta prireikus liftą remontuoti. Tai kaupimas begalo ir krašto.Lygiai taip bus su būsto atnaujinimu.Kaups kaups, o lėšos tirps eiliniams patvarkymams.Tai visiška žmonių apgaulė, sugalvota Zuoko.
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami