Privačių namų gyventojams – nemokami rūšiavimo konteineriai už 2,4 mln. litų

lzinios.lt 2013-09-10 14:22
lzinios.lt 2013-09-10 14:22
www.spec.lt nuotrauka
Tre­čia­die­nį ap­lin­kos mi­nis­tras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo sky­rė dau­giau kaip 2,4 mln. li­tų do­ta­ci­jų 7 Aly­taus re­gio­no sa­vi­val­dy­bėms įsi­gy­ti rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rius. Už šią su­mą bus nu­pirk­ta be­veik 31 tūkst. kon­tei­ne­rių, ku­rie ne­mo­ka­mai ati­teks pri­va­čių na­mų gy­ven­to­jams.

Do­ta­ci­jas ga­vo Aly­taus mies­to, Aly­taus ra­jo­no, Birš­to­no, Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų, Prie­nų ir Va­rė­nos re­gio­nai. Svar­bu, kad įsi­gi­jęs kon­tei­ne­rius, Aly­taus re­gio­nas taps pir­muo­ju Lie­tu­vo­je, ku­ris dviem kon­tei­ne­riais 100 proc. ap­rū­pins vi­sų pri­va­čių na­mų val­dų gy­ven­to­jus. Jie čia tu­rės plas­ti­ko ir stik­lo kon­tei­ne­rius.

„Pra­šan­čių bu­vo daug, tad rin­ko­mės kam pa­dė­da­mi pa­siek­si­me mak­si­ma­lų re­zul­ta­tą. Aly­taus re­gio­nas įro­dė, kad iki šiol jie at­lie­kų prob­le­mą spren­dė la­bai en­tu­zias­tin­gai ir efek­ty­viai, tad nu­spren­dė­me jam pa­dė­ti ga­lu­ti­nai su­sit­var­ky­ti kon­tei­ne­rių trū­ku­mo prob­le­mą“, – sa­kė ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Al­man­tas Pet­kus. Anot vi­ce­mi­nis­tro, lau­kia ir dar vie­na ge­ra ži­nia – mi­nis­te­ri­ja grei­tai spręs, ku­riam ki­tam re­gio­nui pa­dė­ti vi­siš­kai ap­rū­pin­ti gy­ven­to­jus kon­tei­ne­riais.

Žen­giant pir­muo­sius rū­šia­vi­mo sis­te­mos kū­ri­mo žings­nius Lie­tu­vo­je, rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­riai pir­miau­sia bu­vo sta­to­mi dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams. Šian­dien rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­riai ne­bė­ra nau­jo­vė ir in­di­vi­dua­lių na­mų šei­mi­nin­kams. Tu­rė­da­mi ša­lia na­mų rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rius jie ga­lės rū­šiuo­ti leng­viau ir pa­pras­čiau.

Svar­biau­sia, kad kon­tei­ne­rių pa­sta­ty­mas ir prie­žiū­ra gy­ven­to­jams ne­kai­nuos – sa­vi­val­dy­bės (ar at­lie­kas tvar­kan­čios įmo­nės) pa­sta­tys ir pri­žiū­rės kon­tei­ne­rius ne­di­din­da­mos mo­kes­čių už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą.

Mi­nis­tro įsa­ky­mu Birš­to­no re­gio­nui taip pat skir­ta do­ta­ci­ja pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių įsi­gi­ji­mui. Dar ke­liems re­gio­nams skir­ta par­ama tvar­ky­ti pa­dan­gų at­lie­kas.

www.am.lt

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tai pirmai kaimietei  78.62.157.76 2013-09-24 11:12:28
Žinok, nuo kaimo vaistų nėra!
2 0  Netinkamas komentaras
Genute  193.219.64.37 2013-09-20 16:12:16
Mes rusuojame,dedame i konteinerus.taciau tai yra patycos, nes ije greitai pripildomi, bet nesvezami. Tai pinigu plovimas ir patogus kainu kelimas. Pirmyn su ponu Mazoroniu ir jo ministerija. Mulkinate zmones ir su namu renovacija. Yra naujos technologijos, o mums persate penoplasta, kuri labai megsta pauksteliai. Aciu uz demesi
2 1  Netinkamas komentaras
Stiklas  78.62.128.237 2013-09-19 19:07:58
Rušiavimo konteineris stiklo tarai taip pilnai pritaikytas, o kaip pati stiklą, įmesti? kurio dažniausiai būna padėta prie konteinerio, nėra galimybės kaip įmesti. Kalbu apie langų, durų duženas ir t.t. Atsakingi darbuotojai aalėtų papildomai atvažiuoti ir įpjauti išilginį rėžį visiems šio stiklo konteineriams.
5 0  Netinkamas komentaras
manau  78.56.208.129 2013-09-17 14:46:51
veltui išmesti pinigai. Į kiekvieną kiemą jų tikrai nestatys. Pastatys kažkur gyvenvietėje poroje vietų ir atliekas rūšiuos tik arčiau gyvenantys, o iš toliau nešti, ar vežti žmonėms bus nepatogu. Būtų kitas reikalas, jei žmonėms sumažėtų mokestis už atliekų išvežimą, tuomet gal ir nepatingėtų nunešti surūšiuotas atliekas į specialius konteinerius.
4 1  Netinkamas komentaras
kaimietė  62.212.203.151 2013-09-16 19:44:15
Trys konteineriai individualaus namo kieme- tikra puošmena...
4 1  Netinkamas komentaras
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami