Prižiūrima veja žaliuoja daug metų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-28 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-28 06:00
Laistyti veją specialistai pataria ankstyvą rytą.  „Sprinklers“ nuotrauka
Va­sa­rą na­mo kie­me ža­liuo­jan­čiai ve­jai rei­kia daug prie­žiū­ros – pjau­ti, tręš­ti, lais­ty­ti. Ve­jai drė­kin­ti ga­li pa­kak­ti ir prie van­den­tie­kio pri­jung­tos žar­nos, ta­čiau au­to­ma­ti­nė lais­ty­mo sis­te­ma tu­ri ne­ma­žai pra­na­šu­mų.

Pa­sak ap­žel­di­ni­mo ir ap­lin­kos tvar­ky­mo pa­slau­gas tei­kian­čio Ri­mo But­vi­lo, au­to­ma­ti­nė lais­ty­mo sis­te­ma nė­ra bū­ti­ny­bė, bet jei na­mo kie­mas ne­ma­žas, įreng­ti drė­ki­ni­mo sis­te­mą ver­ta. „Lie­tu­vo­je itin saus­rin­gos va­sa­ros pa­si­tai­ko re­čiau. At­siž­vel­giant į kli­ma­tą, pa­gal kri­tu­lių vi­dur­kį esa­me per­tek­li­nio drė­ki­ni­mo zo­no­je. Aiš­ku, jei va­sa­ros karš­čiai trun­ka il­gai, o šei­mi­nin­kai yra iš­vy­kę ar­ba dėl ap­lai­du­mo ve­jos ne­lais­to, ji ga­li iš­džiū­ti ir žo­lė su­nyk­ti. Ma­žiau­siai drėg­mės rei­ka­lau­jan­čios žo­lės iš­tvers ir per di­de­lius karš­čius. Kai iš­džius la­pai ir šak­nys, jos pe­reis į ra­my­bės bū­se­ną, o dir­vai su­drė­kus – vėl ims aug­ti. Ta­čiau to­kiu at­ve­ju ve­ja ga­li at­žel­ti ne­to­ly­giai, pra­ras­ti es­te­ti­nį vaiz­dą“, – sa­kė R. But­vi­las.

Jau­triau­sios van­dens trū­ku­mui, pa­sak spe­cia­lis­to, yra ve­joms ap­žel­din­ti nau­do­ja­mos pa­pras­to­sios mig­lės ir bal­to­sios smil­gos, ma­žiau­siai opūs – ne­ndri­niai ar­ba rau­do­nie­ji erai­či­nai. Lais­ty­mo daž­nu­mas pri­klau­so ne tik nuo pa­sė­tos žo­lės rū­šies, bet ir me­tų lai­ko, gau­na­mos sau­lės kie­kio. Ver­ti­nant pre­ci­ziš­kai, pa­dė­tis tam­pa kri­ti­nė, kai dir­va iš­džiūs­ta maž­daug iki 10 cen­ti­me­trų gy­lio.

„Prik­lau­so ir nuo dir­vo­že­mio san­da­ros, ta­čiau tam, kad ve­ja ne­iš­džiū­tų, lais­tant dir­va į gy­lį tu­rė­tų su­drėk­ti per 3–4 cen­ti­me­trus. Sau­suo­ju lai­ko­tar­piu to­kio kie­kio pa­kaks, kad kom­pen­suo­tu­me iš dir­vos iš­ga­ruo­jan­čią drėg­mę. Su­bren­du­sią ve­ją so­di­nin­kai siū­lo lais­ty­ti re­čiau, bet la­bai gau­siai. Tu­ri perš­lap­ti vi­sas mai­ti­na­ma­sis dir­vos sluoks­nis. Per saus­rą pra­stai lais­to­ma ve­ja iš­džius, to­dėl ru­de­nį tas vie­tas rei­kės at­sė­ti iš nau­jo. Ta­čiau tin­ka­mai pri­žiū­ri­ma ve­ja gra­žiai žels ir po 10–15 me­tų“, – pa­ti­ki­no pa­šne­ko­vas.

Ap­žel­di­ni­mo spe­cia­lis­tas ne­su­ti­ko su nuo­mo­ne, kad ve­ją ge­riau­siai lais­ty­ti va­ka­re, esą taip ma­žiau­siai ga­ruo­ja van­duo. Jo tei­gi­mu, lais­tant va­ka­re žo­lė per nak­tį pa­lie­ka­ma šla­pia ir at­si­ran­da pa­lan­kes­nės są­ly­gos li­goms plis­ti. To­dėl de­ra ve­ją lais­ty­ti pir­mo­je die­nos pu­sė­je, ge­riau­siai – anks­ti ry­tą.

Per­ka internetu

Au­to­ma­ti­nė lais­ty­mo sis­te­ma ve­jai – tai kom­for­to įran­ga. Anot pa­šne­ko­vo, svars­tant, ar ver­ta ją įreng­ti sa­vo kie­me, šei­mi­nin­kų spren­di­mą daž­nai vis dar le­mia kai­na. Mat tai nė­ra pi­giau­sias ma­lo­nu­mas.

To­kia sis­te­ma 10 arų te­ri­to­ri­jai su įren­gi­mu kai­nuos apie 2 tūkst. eu­rų. O jei sis­te­mos val­dy­mo blo­kas iš­ma­nus, su­jung­tas ne tik su įvai­riais da­vik­liais, bet ir me­teo­ro­lo­gi­ne sto­te­le, ge­ban­čia pri­si­jung­ti prie in­ter­ne­ti­nių me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bų bei jų duo­me­nų ba­zių, kai­na dar la­biau iš­augs.

„No­rin­tie­siems lais­ty­mo sis­te­mos ele­men­tus įsi­gy­ti pi­giau siū­ly­čiau pa­siž­val­gy­ti po in­ter­ne­ti­nes JAV, Vo­kie­ti­jos ar tos pa­čios Ki­ni­jos ga­min­to­jų par­duo­tu­ves. Esu ne kar­tą pa­ste­bė­jęs, kad iden­tiš­ki lais­ty­mo sis­te­mos ele­men­tai in­ter­ne­to par­duo­tu­vė­se ga­li kai­nuo­ti 2–3 kar­tus pi­giau nei par­duo­tu­vė­se Lie­tu­vo­je. Pa­vyz­džiui, ame­ri­kie­čiai to­kias sis­te­mas mon­tuo­ja jau pu­sę am­žiaus, ga­min­to­jų pro­duk­ci­jos ko­ky­bės ir kai­nos san­ty­kis – op­ti­ma­lus. Ži­no­ma, rei­kia pri­dė­ti siun­ti­mo iš­lai­das. Bet kar­tais net ke­le­tą purkš­tu­kų įsi­gi­jus in­ter­ne­tu bus pi­giau at­si­siųs­ti, nei pirk­ti čia“, – skai­čia­vo R. But­vi­las.

Tau­po vandenį

Pa­grin­di­nis ve­jos lais­ty­mo au­to­ma­ti­ne sis­te­ma pri­va­lu­mas yra pa­to­gu­mas. Iš­vy­kus ke­le­tui sa­vai­čių at­os­to­gų, ne­teks pra­šy­ti kai­my­nų, kad šie pa­lie­tų žo­lę.

„Ve­ja bus lais­to­ma kur rei­kia, ka­da rei­kia ir kiek rei­kia. Po na­mo kie­mą ne­si­mė­tys lais­ty­mo žar­nos. Net ir purkš­tu­kus ga­li­ma mon­tuo­ti to­kius, ku­rie iš že­mės iš­len­da tik lais­tant ve­ją. To­kie ne­užk­lius pjau­nant žo­lę“, – tvir­ti­no ap­žel­di­ni­mo spe­cia­lis­tas.

Pa­sak R. But­vi­lo, dar vie­nas lais­ty­mo sis­te­mos pri­va­lu­mas – tau­po­mas van­duo. Po­rą va­lan­dų trun­kan­čiam lais­ty­mo cik­lui 5–7 arų pie­ve­lė­je, ku­rią karš­tą va­sa­rą rei­kė­tų lais­ty­ti bent tris­kart per sa­vai­tę, su­nau­do­ja­ma ma­žiau­siai ku­bi­nis me­tras van­dens.

„Čia kaip su in­dap­lo­vė­mis – dau­ge­lis vis dar ne­ti­ki, kad jos van­de­nį tau­po. Kai įsi­gy­ja ir pra­ktiš­kai pa­tys iš­ban­do, tuo­met su­pran­ta, jog tai tie­sa. O plius dar kom­for­tas. Tai­gi, ko­ky­biš­kai įreng­tos lais­ty­mo sis­te­mos pa­grin­di­niai pri­va­lu­mai yra efek­ty­vus lais­ty­mas au­ga­lams tin­ka­miau­siu me­tu, tau­po­mas van­duo ir kom­for­tas na­mo šei­mi­nin­kams“, – var­di­jo pa­šne­ko­vas. Jis par­agi­no ne­už­mirš­ti, jog ve­ją rei­kia ne tik tin­ka­mai drė­kin­ti, bet ir lai­ku pjau­ti bei tręš­ti. Tam, kad ve­ja at­ro­dy­tų ne­prie­kaiš­tin­gai, trą­šų por­ci­ją at­sei­kė­ti de­ra 4–5 kar­tus per me­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami