Prižiūrimas tvenkinys nevirs apžėlusia bala

Tomas FEDARAVIČIUS 2013-08-29 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
2013-08-29 06:00
Neprižiūrimas tvenkinys gali greitai virsti botanikos sodu. „Minčios" nuotrauka
Įpras­ta ir na­tū­ra­lu, kad lie­tu­vis ša­lia so­dy­bos tu­ri de­ko­ra­ty­vi­nį tven­ki­nį ar ba­sei­ną. Ta­čiau ne­tin­ka­mai įreng­tas ir ne­pri­žiū­ri­mas van­dens tel­ki­nys ga­li tap­ti ne puo­šme­na, o ap­žė­lu­siu liū­nu.

Van­dens tel­ki­niai vi­suo­met bu­vo žmo­nių ir gy­vū­nų trau­kos ob­jek­tas. Iš­kas­ti so­dy­bo­je "prū­dą", jei­gu ne­tu­ri­te nuo­sa­vo eks­ka­va­to­riaus, kai­nuos nuo ke­lio­li­kos tūks­tan­čių li­tų. Aiš­ku, yra ir pa­vyz­džių, kai įspū­din­gi eko­lo­giš­ki ba­sei­nai pa­gal aus­triš­ką ar vo­kiš­ką sis­te­mą įren­gia­mi ir už dau­giau nei šim­tą tūks­tan­čių li­tų.

Nuo dumb­lo ap­sau­go filtrai

„Nau­do­jant kos­mi­nes tech­no­lo­gi­jas ba­sei­no kai­na ga­li siek­ti ir 800 tūkst. li­tų. Bet žmo­nės daž­niau­siai ren­ka­si pa­pras­tes­nius va­rian­tus. Kai­na la­bai ski­ria­si ir dėl to, ar žmo­nės no­ri ba­sei­ne plau­ki­mo zo­nos, ku­rią rei­kia iš­be­to­nuo­ti ar­ba mū­ry­ti, ar ne. Jei at­ski­ros plau­ki­mo zo­nos ne­rei­kia, tie­siog su­for­muo­ja­ma ir ka­sa­ma duo­bė, ji iš­klo­ja­ma spe­cia­lia van­dens plė­ve­le“, - pa­sa­ko­jo tven­ki­nius įren­gian­čios bend­ro­vės „O­kea­na“ va­do­vas Man­tas Bras­laus­kas.

Pa­sak jo, tven­ki­nio vie­ta yra vie­nas svar­biau­sių veiks­nių. Kad ne­rei­kė­tų įreng­ti su­dė­tin­gų dre­na­žo sis­te­mų, grun­ti­niai van­de­nys tven­ki­niui par­ink­to­je vie­to­je ne­ga­li bū­ti ar­ti pa­vir­šiaus – iki 2 me­trų gy­lio. Nuo tven­ki­nio vie­tos la­bai pri­klau­so van­dens būk­lė. Ge­riau, kad tel­ki­nys ne­bū­tų pa­vė­sy­je, nes daž­niau­siai ša­lia jo so­di­na­mi au­ga­lai, ku­riems rei­kia sau­lės švie­sos. Ta­čiau tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai vi­są die­ną ska­ti­na dumb­lių au­gi­mą. Ar­ti tven­ki­nio au­gan­tys me­džiai pa­di­di­na šiukš­lių kie­kį van­de­ny­je, tven­ki­nį itin ter­šia ir ja­me au­gi­na­mos žu­vys. To­dėl no­rint šva­rų iš­lai­ky­ti tven­ki­nio van­de­nį rei­kia fil­truo­ti na­šia fil­tra­vi­mo įran­ga.

At­siž­vel­giant į tven­ki­nio dy­dį ir pa­skir­tį, rei­kia pa­si­rū­pin­ti efek­ty­viais van­dens fil­trais, cir­ku­lia­ci­niais siurb­liais, šiukš­lių su­rink­tu­vais nuo van­dens pa­vir­šiaus, mai­šy­tu­vais bei ki­ta įran­ga. Jei­gu tven­ki­nys ka­sa­mas na­mų val­dos skly­pe, ku­ris nė­ra itin di­de­lis, jį ge­riau­sia įsi­reng­ti to­je skly­po da­ly­je, ku­rią bū­tų ga­li­ma ste­bė­ti iš na­mo ar­ba poil­sio vie­tos. Vi­sa­da ma­lo­nu sė­dint sve­tai­nė­je pro lan­gą ma­ty­ti, kas vyks­ta so­de ar ša­lia tven­ki­nio, tai itin svar­bu dėl vai­kų ir gy­vū­nų sau­gu­mo.

Gy­lis le­mia cirkuliaciją

Daž­nas so­dy­bos sa­vi­nin­kas tven­ki­nio pa­kran­tė­je no­ri tu­rė­ti gra­žų pa­plū­di­mį. Po­pu­lia­riau­sia, M.Bras­laus­ko tei­gi­mu, – pa­jū­rio pa­plū­di­mio im­ita­ci­ja: „Šiuo at­ve­ju ne­rei­kė­tų bi­jo­ti žo­džio "im­ita­ci­ja", nes bū­na, kad en­tu­zias­tai at­si­ga­be­na net ti­kro pa­jū­rio smė­lio. Jei­gu žmo­gui la­biau pa­tin­ka tra­di­ci­nės kai­mo so­dy­bos vaiz­das, jis ren­ka­si ati­tin­ka­mą ap­žel­di­ni­mą, ma­žą­ją ar­chi­tek­tū­rą, liep­te­lius. Iš­ran­kiau­si klien­tai tven­ki­nius puo­šia net kas­ka­do­mis ir plau­kio­jan­čiais fon­ta­nais.“

Van­dens ko­ky­bę na­tū­ra­lia­me tven­ki­ny­je le­mia daug fak­to­rių. Svar­biau­si jų yra tven­ki­nio dug­no ir pa­kran­tės rel­je­fo ypa­tu­mai, šva­ra, tven­ki­nio ap­rū­pi­ni­mo van­de­niu sa­vi­tu­mai, ap­link tven­ki­nį esan­ti aug­me­ni­ja, įvai­rūs gy­vū­nai ir jų srau­to dy­dis. Jei ne­ten­ki­na van­dens ko­ky­bė tu­ri­ma­me tven­ki­ny­je, ga­li­ma jį pa­ge­rin­ti spe­cia­liais bio­che­mi­niais pre­pa­ra­tais.

Daž­niau­siai, pa­sak spe­cia­lis­to, van­dens ly­gio ir ko­ky­bės prob­le­mas tven­ki­ny­je le­mia jo dug­no ypa­tu­mai. Pa­kran­tės ir dug­nas ga­li bū­ti apau­gęs įvai­ria aug­me­ni­ja, o tven­ki­nys ga­li bū­ti per sek­lus. Ge­riau­sia, kai tven­ki­nys pro­jek­tuo­ja­mas taip, kad įvai­rio­se vie­to­se bū­tų skir­tin­gas van­dens gy­lis. Į tven­ki­nį tu­ri bū­ti pa­to­gu ir sau­gu įlip­ti bei iš­lip­ti iš jo, tin­ka­mai par­ink­tas dug­no rel­je­fas už­ti­krins na­tū­ra­lų ko­ky­biš­ką van­dens cir­ku­lia­vi­mą ir tem­pe­ra­tū­ros kai­tą.

Ke­li pa­ta­ri­mai auksarankiams

Kaip iš­si­kas­ti ke­lių ar ke­lio­li­kos kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to de­ko­ra­ty­vi­nį tven­ki­nį pa­tiems?

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria:

* Iš­va­ly­ki­te bū­si­mo tven­ki­nio vie­tą ir pa­žy­mė­ki­te jo ri­bas smė­liu, pju­ve­no­mis ar­ba iš­kas­ki­te li­ni­ją kas­tu­vu. Na­tū­ra­liau­siai at­ro­do ne­tai­syk­lin­gos pu­sap­va­lės for­mos de­ko­ra­ty­vi­niai tven­ki­niai, įpras­ti gam­to­je.

* Maž­daug 30 cen­ti­me­trų gy­lio at­sar­giai nu­ka­sę ve­lė­ną, pa­li­ki­te apie 30 cm plo­čio te­ra­są, o vi­są vi­du­rį iš­kas­ki­te. Per­mes­ki­te len­tą ir guls­čiu­ku pa­ti­krin­ki­te, ar te­ra­sa ly­gi.

* De­ko­ra­ty­vi­nį tven­ki­nį ge­riau kas­ti pa­ko­po­mis - te­ra­so­mis, ar­ba nuo­žul­niai, bet ne dau­giau kaip 30-45 laips­nių kam­pu.

* Iš­rin­ki­te ak­me­nis, šak­nis, stik­lus ir ki­tus aš­trius daik­tus.

* Že­mė iš­ly­gi­na­ma, su­tan­ki­na­ma ir už­pi­la­ma nuo 5 iki 10 cm smė­lio. Smė­lis su­tan­ki­na­mas, ant jo klo­ja­ma geo­teks­ti­lė ar­ba geo­memb­ra­na ir užk­lo­ja­ma hid­roi­zo­lia­ci­nė tven­ki­nio plė­ve­lė.

* Jei­gu klo­ja­te PVC hid­roi­zo­lia­ci­nę plė­ve­lę, pa­li­ki­te ją po­rai va­lan­dų prieš sau­lę, kad su­šil­tų. Ne­grūs­ki­te jos į duo­bę, ne­min­dy­ki­te ir ne­for­muo­ki­te. Pri­spaus­ki­te kraš­tus ak­me­ni­mis ir pa­ma­žu leis­ki­te van­de­nį - plė­ve­lė pa­ti gra­žiai pri­glus prie sie­ne­lių. Jei­gu ji la­bai tem­pia­si, ak­me­nis po vie­ną trau­ki­te to­lyn, bet vi­sai ne­nuim­ki­te.

* Jei­gu tven­ki­nio hid­roi­zo­lia­ci­nė plė­ve­lė yra pa­ga­min­ta iš EPDM, jos ne­bū­ti­na pa­lik­ti sau­lė­je, iš kar­to ga­li­te for­muo­ti šlai­tus ir for­mą.

* Van­de­nį ga­li­te leis­ti iš kar­to, po tru­pu­tį iš­tam­py­da­mi plė­ve­lės raukš­les.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami