Pro kiauras sienas švilpia milijonai

PAULIUS UGIANSKIS 2007-10-02 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2007-10-02 00:00
Lenkai dar prieš 10 metų susizgribo, kad renovuoti namus apsimoka labiau, nei švaistyti brangią šilumos energiją. Autoriaus nuotrauka
Se­nų dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai su ne­ri­mu lau­kia grei­tai pra­si­dė­sian­čio šil­dy­mo se­zo­no, kai už su­var­to­tą ši­lu­mą, ku­ri nuo­lat brangs­ta, teks ge­ro­kai pa­pur­ty­ti pi­ni­gi­nes.

Artėjančio šildymo sezono ramiai laukia nebent naujos statybos gyvenamųjų namų ir renovuotų daugiabučių gyventojai, suvartojantys kelis kartus mažiau šilumos nei gyvenantieji senos statybos pastatuose. Energetikų skaičiavimu, šildymo sezonu pro kiauras Lietuvos daugiabučių namų sienas vėjais paleidžiamos šilumos energijos kaina kiekvieną dieną sudaro apie 3 mln. litų. Per metus ši suma padidėja iki pusės milijardo litų.

Susitvarkytų - sutaupytų

"Gyventojų šilumos energijos išlaidas daugiausia lemia šilumos suvartojimas. Kuo daugiau jos suvartojama, tuo plačiau tenka atverti pinigines žiemą. Be baimės šildymo sezono, ko gero, laukia tik renovuotų namų gyventojai", - sako Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas.

Anot jo, daugiabučių renovacijos pranašumus įrodo suvartojamos šilumos energijos kiekio palyginimas su gretimų pasenusių namų duomenimis. 2007 metų vasarį apšiltintuose Vilniaus namuose 60 kvadratinių metrų buto šeimininkai per mėnesį už šilumą mokėjo 72 litus, o senos statybos name sostinės Totorių gatvėje tokio pat ploto buto šildymas kainavo 540 litų. Vilniuje, Žirmūnų g. 3, esančio renovuoto daugiabučio gyventojai 2007 metų kovą už 1 kvadratinio metro šildymą vidutiniškai mokėjo 0,63 lito. Identiškų kaimyninių nerenovuotų daugiabučių namų, įsikūrusių Žirmūnų g. 5 ir 7, gyventojams šildymas tą patį mėnesį kainavo 1,54 ir 1,76 lito už kvadratinį metrą.

"Renovavus namą mokesčių už šilumos energiją skirtumą pajutome jau pirmą šildymo sezoną. Namo atnaujinimas leido gyventojams šilumos energijos išlaidas sumažinti vidutiniškai 30 procentų", - tikino sostinės 918-osios savininkų bendrijos pirmininkė Irena Mačiulienė. Kompleksiškai renovavus senus daugiabučius energijos suvartojimą galima potencialiai sumažinti iki 50 procentų.

Specialistų teigimu, Vilniuje naujos statybos ekonomiškų namų tėra 4,6 proc., dar 17 proc. sudaro kokybiškiau pastatyti ir ekonomiškesni už senuosius namai. Dauguma daugiabučių - 55,7 proc. - seni, nerenovuoti. Itin prasta šilumine izoliacija pasižymi beveik ketvirtadalis namų. Kituose Lietuvos miestuose padėtis dar blogesnė.

Nors senos statybos daugiabučių renovacija duoda daug naudos, Lietuvoje kol kas kompleksiškai renovuota vos 10 senų namų. Dar apie 700 atnaujinti iš dalies. Tai sudaro tik 2 proc. visų 45 tūkst. Lietuvoje esančių daugiabučių namų.

Lenkijoje - renovacijos mokestis

Pavyzdys, kaip renovuoti pasenusius daugiabučius gyvenamuosius namus Lietuvoje, galėtų būti gretimoje Lenkijoje taikoma praktika. Čia nuo 1998 metų buvo visiškai atnaujinta daugiau kaip 50 proc., o iš dalies - beveik 100 proc. senų daugiabučių. Taip lenkams pavyko pristabdyti šilumos energijos švaistymą, o ir sąskaitos už šildymą renovuotų namų gyventojams gerokai sumažėjo.

Pagal priimtą įstatymą visi Lenkijos daugiabučių namų gyventojai moka renovacijos mokestį, kuris sudaro 65 grašius (apie 60 centų) už kvadratinį metrą. Šis mokestis privalomas tiek senuose, tiek naujuose namuose gyvenantiems žmonėms, mat jų butus ateityje taip pat reikės renovuoti.

Suvalkų gyvenamųjų namų eksploatacijos bendrovės šiluminės energetikos inspektorius Juzefas Dariušas Kimera LŽ teigė, jog lūžis Lenkijoje įvyko 1997 metais, kai valstybė nustojo dotuoti šilumos energijos kainas ir jos šoktelėjo net 40 kartų. "Atsidūrėme kryžkelėje. Reikėjo rinktis - ar švaistyti lėšas, ar renovuoti pastatus ir mažinti energijos suvartojimą. Jau kitąmet, 1998-aisiais, buvo priimtas įstatymas dėl visuotinės daugiabučių namų renovacijos", - pasakojo J.D.Kimera.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami