Protingi namai: ar lietuviai pasiruošę naujovei?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-29 11:37
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-29 11:37
Protingi namai. onsugar.com nuotr.
Pa­kan­ka vie­no pirš­to spus­te­lė­ji­mo, kad na­muo­se įsi­jung­tų švie­sa, pra­dė­tų veik­ti kon­di­cio­nie­rius ir bū­tų ga­li­ma su­ži­no­ti, ar vai­kas lo­vo­je, ar vis dar žai­džia kom­piu­te­riu. Ar­ba prieš grįž­tant na­mo įsi­jung­ti šil­dy­mą, kad su­grį­žus bū­tų jau­kiau. To­kias ga­li­my­bes siū­lo pro­tin­gų na­mų sis­te­ma, ta­čiau lie­tu­vių na­muo­se šios tech­no­lo­gi­jos die­gia­mos lė­tai.

Pro­tin­gų na­mų sis­te­ma, ar­ba pa­pras­čiau va­di­na­mi „pro­tin­gi na­mai“, yra in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įran­kiai, ku­rie pa­de­da val­dy­ti vi­sas pa­sta­tuo­se esan­čias sis­te­mas (vė­di­ni­mo, elek­tros, van­dens, apš­vie­ti­mo, sig­na­li­za­ci­jos ir kt.) nuo­to­li­niu bū­du – per kom­piu­te­rį, plan­še­tę ar­ba mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną. Pa­sak ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­tros eks­per­tų, to­kia sis­te­ma spar­čiai po­pu­lia­rė­ja iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se, kai kur net yra įpras­ta, ta­čiau Lie­tu­vo­je ke­lia ski­na­si lė­tai.

„Pro­tin­gų na­mų sis­te­ma su­tei­kia ga­li­my­bę val­dy­ti na­mų prie­tai­sus net ne­bū­nant juo­se. Pa­vyz­džiui, žmo­gus bet ka­da ir bet kur ga­li lais­vai pa­ti­krin­ti, ar iš­jun­gė kam­ba­riuo­se švie­sas, ar ne­pa­mir­šo įjung­ti sig­na­li­za­ci­jos, o prieš grįž­da­mas iš dar­bo – nuo­to­li­niu bū­du nu­sta­ty­ti no­ri­mą tem­pe­ra­tū­rą na­muo­se ar­ba, jei yra va­sa­ra, įjung­ti kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mą“, – pa­sa­ko­ja Ra­sa Pe­čiu­lai­tė, įmo­nės „Ei­ka“ plė­tros ir ener­gi­nių pro­jek­tų va­do­vė.

Plė­trą stab­do se­ni būs­tai ir kai­na

Pro­tin­gų na­mų sis­te­mos plė­trą stab­do tai, Lie­tu­vo­je do­mi­nuo­ja se­nos sta­ty­bos būs­tai, o sis­te­ma pri­tai­ko­ma tik nau­jos sta­ty­bos būs­tuo­se. Jei būs­tas se­nas ir vi­sos sis­te­mos vei­kia tik me­cha­niš­kai, pro­tin­gų na­mų sis­te­mos ja­me pri­tai­ky­ti ne­pa­vyks, ka­dan­gi ši sis­te­ma „su­si­kal­ba“ tik su pro­tin­go­mis in­ži­ne­ri­nė­mis sis­te­mo­mis, ku­rios pri­va­lo bū­ti tin­ka­mai įreng­tos būs­te.

Ki­ta prie­žas­tis, stab­dan­ti pro­tin­gų na­mų sis­te­mos plė­trą Lie­tu­vo­je – kai­na. Šiuo me­tu pro­tin­gos sis­te­mos įran­ga svy­ruo­ja nuo 500 iki 2 tūkst. eu­rų ir dau­giau. Pro­tin­gų na­mų sis­te­mų kai­nos la­bai ski­ria­si ir pri­klau­so nuo funk­ci­jų pa­ke­to, ku­rias siū­lo ga­min­to­jai. Kuo pro­tin­gų na­mų sis­te­mos pa­ke­tas di­des­nis ir api­ma di­des­nę pa­sta­to val­dy­mo da­lį, tuo pa­sta­tas tam­pa „pro­tin­ges­nis“ ir ga­li­ma pa­siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų.

„Vie­ni ga­min­to­jai siū­lo įsi­gy­ti įran­gą ir įsi­dieg­ti ją pa­tiems. Ki­ti – tiek įran­gą, tiek jos su­mon­ta­vi­mą. Be to, kai­na pri­klau­so ir nuo to, ko­kią da­lį pa­sta­to ener­gi­jos re­sur­sų gy­ven­to­jas no­ri val­dy­ti. Pa­vyz­džiui, gal­būt jam ak­tua­lu tik šil­dy­mo sis­te­ma ir vė­di­ni­mas ar­ba tik apš­vie­ti­mas“, – tei­gia R. Pe­čiu­lai­tė.

Tau­po elek­tros energiją

Pro­tin­gas na­mų sis­te­mas nau­do­jan­tys as­me­nys pa­ste­bi, kad jos su­tei­kia dau­giau kom­for­to ir ap­sau­gos, tau­po elek­tros ener­gi­ją, šil­dy­mo kaš­tus, o be­ne vie­nin­te­lis trū­ku­mas – tech­ni­niai ge­di­mai, nes vi­sos ener­gi­ją var­to­jan­čios sis­te­mos bū­na au­to­ma­ti­zuo­tos.

Min­dau­gas Rut­kaus­kas, jau pen­ke­rius me­tus na­muo­se nau­do­jan­tis Lie­tu­vo­je pa­ga­min­tą pro­tin­gų na­mų sis­te­mą, sa­ko, jog įdie­gęs jau­čia­si kur kas kom­for­tiš­kiau ir sau­giau, be to su­tau­po efek­ty­viai nau­do­da­mas ener­gi­ją.

Pro­tin­gų na­mų daugės

At­lik­tais skai­čia­vi­mais, nau­do­jan­tis pro­tin­gų na­mų sis­te­ma, būs­to eksp­loa­ta­ci­nes iš­lai­das ga­li­ma su­ma­žin­ti vi­du­ti­niš­kai nuo 10 iki 30 proc. Va­di­na­si, nau­jos sta­ty­bos tri­jų kam­ba­rių, 65 kv. me­trų plo­to bu­to gy­ven­to­jas, už elek­trą per mė­ne­sį mo­kan­tis 0,6 eu­rų už kv. me­trą, o už šil­dy­mą – 0,4 eu­rų už kv. m, vi­du­ti­niš­kai kas­met ga­li su­tau­py­ti nuo 67 iki 202 eu­rų. Ne­ver­ti­nant kom­for­to ir sau­gu­mo, pro­tin­gų na­mų sis­te­ma ga­li at­si­pirk­ti net per 2 me­tus.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­to­to­jai ak­ty­viai do­mi­si pro­tin­gų na­mų sis­te­mo­mis ir pra­de­da jas dieg­ti nau­jai sta­to­muo­se dau­gia­bu­čiuo­se. Pla­nuo­ja­ma, jog pro­tin­gų na­mų sis­te­mą tu­rin­čių bu­tų dau­gės, ka­dan­gi nuo 2016 m. bus lei­džia­ma pro­jek­tuo­ti ir sta­ty­ti tik A ener­gi­nės kla­sės dau­gia­bu­čius, ku­riuo­se in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų dau­gė­ja, tad ran­ki­niu bū­du jas vi­sas tin­ka­mai ir efek­ty­viai val­dy­ti tam­pa su­dė­tin­ga. Šiuo me­tu ne­ma­ty­ta nau­jo­vė jau po ge­ro de­šimt­me­čio sta­tant na­mą ga­li tap­ti stan­dar­tu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami