Pūdinys daržui: nuo lapų iki kavos tirščių

Nijolė STORYK 2012-10-23 06:07

Nijolė STORYK

2012-10-23 06:07
LŽ archyvo nuotrauka Pūdiniui tinka beveik viskas, kas darže ar sode tarsi apmirė, tapo nenaudinga.
Žmo­nės, sa­vo dar­že au­gi­nan­tys dar­žo­vių ir vai­sių, ge­rai ži­no pū­di­nio ver­tę gam­tos gė­ry­bėms. Pū­di­nys, ar­ba, kaip da­bar sa­ko­ma, kom­pos­tas, yra vos ne auk­sas dar­žui. Ru­duo - pats me­tas jo pa­si­ruoš­ti.

Kaimynės kartą paklausiau, kaip jai pavyksta nedideliame darželyje prie namų užauginti tokių sveikų ir gražių daržovių. Ji šyptelėjo sakydama, kad tokiam darbui didelio mokslo nereikia. Savo daržą moteris tręšia pačios ruoštu pūdiniu. Mat kompostas yra geriausia organinė trąša. Žinių, kaip tvarkyti ir prižiūrėti kompostą, moteris sako gavusi iš savo tėvų.

Patogu atsikratyti šiukšlių

Pasak biologijos mokslų daktaro Leopoldo Juknevičiaus, kompostas - natūrali trąša, kurios per daug nebūna nei dirvai, nei augalams. Pūdinys neturi neigiamo šalutinio efekto. Jo gebėjimas atkurti dirvos struktūrą labiau vertinamas nei trąšų savybės. Jei dirva molinga, kompostas palengvina jos struktūrą, pagerina oro laidumą, jei smėlinga - sulaiko drėgmę. Kompostas atnaujina nualintą dirvą. Tai vienas iš būdų atsikratyti šiukšlių savo sode ar kieme prie namų. Kompostavimas namų ūkyje yra puikus biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo būdas.

Deramai elkitės su piktžolėmis

Kas tinka pūdiniui? Komposto tvarkymo žinovas L.Juknevičius tikino, kad pūdiniui tinka beveik viskas, kas darže ar sode tarsi apmirė, tapo nenaudinga, - nupjauta žolė ar rudenį nukritę lapai, šiaudai ir šienas, net smulkios medžių bei krūmų šakelės, pjuvenos, vandens telkinių augmenija ir dumbliai. Mėgstame gerti kavą ar arbatą. Puodelyje likę tirščiai - puiki organinė žaliava pūdiniui.

Vis dėlto jei sumanėme prie namo pasistatyti komposto dėžę, reiktų žinoti, nuo ko pradėti?

Specialistas patarė laikytis tam tikrų taisyklių, kad nesustotų natūralus augmenijos liekanų irimo procesas. Dabar jau gilus ruduo, žolės prie namų nebepjauname, tačiau verta žinoti, kad nepatariama iš karto į kompostą dėti ką tik nupjautos žolės. Pirmiausia ją reikėtų šiek tiek padžiovinti arba sumaišyti su stambesnėmis žaliosiomis atliekomis. Mat ką tik nupjauta ir sukrauta į krūvą žolė gali pradėti rūgti.

Su išrautomis iš daržo piktžolėmis taip pat reikia elgtis gana apdairiai - prieš dedant jas su subrandintomis sėklomis į komposto dėžę reikėtų palaikyti saulės atokaitoje uždengtas skaidria plėvele. Taip piktžolių sėklos perkais, sušus ir praras daigumą.

Geram kompostui ruošti būtina sąlyga - puikus vėdinimas.

Šiukšlynas - ne vieta lapams

L.Juknevičius pastebėjo, kad dažnai rudenį nukritusius lapus žmonės surenka ir išmeta į sąvartyną. Daugelis neturi kantrybės kompostuoti lapų arba nežino, kur juos sugrėbtus dėti, kaip tinkamai jų atsikratyti.

Biologijos mokslų daktaras neslėpė, kad išpuoselėtas ir erdvias sodybas turintys miestiečiai retai gamina kompostą. Jei tai ir daro, dažniausia netinkamai. Pasak jo, nukritę lapai ypač tinka kompostui ir jų nereikėtų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis į šiukšlyną.

Kokių klaidų pasitaiko kompostuojant lapus? Kompostavimo subtilybes išmanančio vyro nuomone, žmonės sugrėbtus lapus paprastai deda į krūvą. Tai daryti nerekomenduojama, jei savo sode turite komposto dėžę. Kad lapai nesukristų ir nesuliptų į vientisą masę, reikėtų juos padžiovinti ir sumaišyti su kitomis atliekomis.

Ne rauginkite, bet pūdykite

Sugrėbtų lapų nereikėtų pilti į betoninę duobę, antraip juos ne pūdysite, bet rauginsite. Geram kompostui ruošti būtina sąlyga - puikus vėdinimas. Verčiau lapus kraukite į medinį aptvarą. Didžiuosiuose prekybos centruose galima nusipirkti specialių dėžių, jose yra vėdinimo skylutės.

L.Juknevičius pasakojo, kad pernai pavasarį savo sodo daržą patręšė paties pasidaryto komposto trąšomis. Daržovių derlius buvo kaip reta geras. Pasak specialisto, komposto prisotintoje žemėje pasodintų augalų nereikėjo tręšti metus. Taip pat juos laistyti tenka kur kas rečiau negu tuos, kurie auga durpių substrate ar daržo žemėje.

Žinovai moko nepatingėti ir ant kiekvieno kompostuojamo žalių atliekų sluoksnio užmesti porą kastuvų žemės. Tokiu būdu geriau dauginsis bakterijos. Be to, komposto krūva nemėgsta lietaus - lašai išplauna naudingąsias medžiagas. Kompostą būtina pridengti polietileno plėvele, beasbesčio šiferio lakštu ar kita danga.

Pagalbininkai - gamtinės kilmės

Kad kompostas būtų kuo geresnis, galima pasinaudoti šiuolaikinėmis technologijomis - komposto aktyvikliu. Ši gudrybė taip pat gamtinės kilmės. Veikdamas aktyviklis ardo organines sodo liekanas. Be to, neleidžia atsirasti nemaloniems kvapams, reguliuoja dirvos rūgštingumą. Kompostas, pabarstytas aktyvikliu, tampa tinkamas naudoti po 6-8 savaičių.

Pasidarykite patys

Komposto gamybos pagalbininką galima pasigaminti ir patiems. Priplėkusiame šiene gausu šieno lazdelės bakterijų, o šios - aktyvios organikos skaidytojos. Tokį šieną 15-20 minučių pavirinkite vandenyje, kiekvienam litrui skysčio pridėję po šaukštą kreidos. Šieno lazdelės virimo temperatūroje ne žūva, o virsta sporomis. Indą uždenkite ir pastatykite šiltoje vietoje. Po kelių dienų vandens paviršiuje susidarys plėvelė - tai jau suaktyvėjusios bakterijos. "Suvalgiusios" visas prieinamas maisto medžiagas, jos vėl virsta sporomis ir nusileidžia ant dugno. Tokiu nuoviru laistant kompostą organinės medžiagos suyra sparčiau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kadija  5.20.101.217 2014-04-14 21:39:25
įdomus straipsnis :) kavos tirščius aš sunaudoju kitoms reikmėms, bet kokios lupenos, lukštai ir žievelės sueina labai gerai!
4 1  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami