Pusė dramblio ir dar kai kas

Nijolė STORYK 2008-05-06 00:00
Nijolė STORYK 2008-05-06 00:00
Dailininkas ir fotomenininkas V.Tamoliūnas su gausia šeima - žmona, trimis vaikais, žentu, anūkėliu ir savo mama. LŽ archyvo nuotrauka
Kai kas sa­ko, kad kau­nie­tis ta­py­to­jas ir fo­to­me­ni­nin­kas Vy­tau­tas Ta­mo­liū­nas yra pa­tra­kė­lis sva­jo­to­jas. Nuo jau­nys­tės me­ni­nin­kas sva­jo­jo tu­rė­ti ark­lį, o pa­skui tos sva­jo­nės ki­to - prie ark­lio dar at­si­ra­do dramb­lys ir net di­no­zau­ras. Kai tos sva­jo­nės nu­gu­lė nu­ta­py­tos pa­veiks­luo­se, dai­li­nin­ko na­muo­se at­si­ra­do ne vi­sas, bet pu­sė ark­lio, dramb­lio ir di­no­zau­ro.

Su parodomis menininkas daug keliauja po platųjį pasaulį. Mėgsta jis ir šiaip pasidairyti po kitus kraštus, vis įspūdžių pasisemti. Bet didžiausia vertybė menininkui yra šeima ir namai, į kuriuos jam visada malonu sugrįžti.

Atsigręžė į šeimas.

Nerimstantis fotomenininkas V.Tamoliūnas šeimos vertybę pavertė tikrove. Savo objektu jis pasirinko ne popžvaigždes, manekenes ar politikus, bet menininkų šeimas ir sukūrė fotografijų ciklą "Kauno menininkų šeimos". Šiame cikle atsirado Vytauto ir žmonos menotyrininkės Rimantės reta nuotrauka, kurioje užfiksuota akimirka, kai abu penktą valandą ryto įkopė į Mozės kalną Egipte.

Tikriausiai nedaug kas žino, kad gegužės 15-ąją minima Tarptautinė šeimos diena. Savo parodą "Kauno menininkų šeimos" fotomenininkas V.Tamoliūnas skyrė šiai dienai paminėti.

"Su žmona pasvarstėme: ar sudėti namuose naujus langus, ar keliauti į Egiptą, ir pasirinkome kelionę. Tai, ką patyrėme ir išgyvenome visą naktį kopdami į Mozės kalną, yra kažkas sunkiai apsakoma. Net pačios geriausios nuotraukos negali atspindėti tų vaizdų, kuriuos pamatėme", - dalijosi V.Tamoliūnas pačiais naujausiais įspūdžiais.

Turi pusę arklio

Kam daug metų gyvenančiam mieste menininkui reikalingas arklys? "Mano tėvas ir senelis buvo kalviai. Jie labai mėgo arklius ir juos laikė. Nuo vaikystės ir aš svajojau turėti arklį, bet gyvenu mieste ir negaliu jo laikyti. Mane ramina tai, kad turiu nors pusę arklio, kurį nutapiau besiganantį rūke paskendusioje pievoje", - pasakojo dailininkas.

Paveikslas "Pusė arklio" turi didelį pasisekimą: ilgai neužsibūna dailininko dirbtuvėje - nuolat keliauja po įvairias parodas, už šį paveikslą autorius nuolat pelno apdovanojimus.

Dailininko žmonai Rimantei labiau patiktų, kad Vytautas daugiau būtų namuose ir padėtų jai tvarkytis. Vyras turi puikias rankas, jam patinka meistrauti ir niekada neatsisako padaryti vieną ar kitą darbelį, kai Rimantė jo paprašo. Bet savo mūzai - tapybai, o dabar ir fotografijai, V.Tamoliūnas vis tik teikia didesnę pirmenybę. Kai šeimoje kyla nedidelis ginčelis, Vytautas žmonai atkerta, kad jai reikėjo tekėti už staliaus, kuris meistrautų ir visada namuose būtų.

Meistrauja reikalo prispirtas

Iš dalies Vytauto žmona yra teisi: mat vyrui patinka staliaus darbai ir kai turi laisvo laiko su malonumu pats meistrauja. Kartą iš sodybos Plokščiuose parsitempė ąžuolo lentų ir iš jų sumeistravo originalų šviestuvą, rėmą veidrodžiui ir lentynėles. O iš likusios medžio dalies išskobė įdėklą lietsargiams sudėti.

Prieš daugiau nei metus po ilgesnės pertraukos Vytautas vėl ėmėsi staliaus darbų, kai ištekėjo vyriausioji duktė lituanistė Vita ir išėjo iš namų gyventi pas vyrą. Liko jos laisvas kambarys, į kurį panoro persikelti dailininkas, kad žmonai netrukdytų, kai kartais iki vėlumos tapo ar dirba prie kompiuterio. Perstatinėjant baldus, reikėjo kai ką pataisyti, iš naujo sukalti. Kiti du kambariai padalyti jaunesnei dukteriai Gabrielei ir jaunėliui sūnui Laurynui.

Etnografinis dvelksmas

Standartinis butas daugiabučiame name yra šiek tiek kitoks dar ir dėl išradingai jame panaudotų retų etnografinių daikčiukų. Tos detalės ypač pagyvina namus, lyg būtum pas močiutę kaime.

Rimantei yra labai brangus jos močiutės palikimas - sena vokiška "Kaizer" siuvamoji mašina. Ji iki šiol mena, kaip prie šios mašinos sunkiais laikais melsdavosi senolė, todėl nenorėjo to daikto išmesti. Vytautas sumanė iš siuvamosios mašinos padaryti virtuvės stalą, panaudodamas "Kaizer" metalines kojas. Šalia originalaus baldo pats dar sumeistravo paprastą suolą atsisėsti. Iš tiesų ant jo sėdėdamas jautiesi, lyg būtum kaimo troboje.

Išradingi šeimininkai svetainėje skoningai pritaikė antikvarinius baldus, kurie dera prie šiuolaikinių interjero detalių. Sena komoda ir menininko sukurti baldai - vienas prie kito dera, savaip vienas kitą papildo. Viskas nuo mažiausios smulkmenos yra suderinta, saikinga ir neperkrauta.

"Namų jaukumas priklauso nuo žmonių, kurie juose gyvena. Aplinką kuriame tokią, kad būtų gera ir patogu gyventi", - sakė V.Tamoliūnas.

Šeima - lyg virvės mazgas

Kai susituokė, jie gyveno pas Rimantės tėvus. Dailininkas pripažino, kad tuo metu jo ne itin traukė į svetimus namus. Tačiau kai įsigijo savo butą, gyvenimo būdo gan ilgai nekeitė - į namus sugrįždavo tik vėlai vakare, kai baigdavo tapyti dirbtuvėje.

"Žmonai toks mano gyvenimas nelabai patiko. Dabar esu ramesnis ir pastovesnis. Namai vis labiau traukia, - sakė jis. - Bet manyje vis dar tūno keliautojo dvasia. Kitoks nebūsiu. Negaliu sėdėti namuose, kai mums, ilgai gyvenusiems už geležinės sienos, tapo atviras visas pasaulis. Noriu pamatyti kitus kraštus, pasisemti kūrybinio įkvėpimo."

Šeima priprato prie nuolatinių Vytauto kelionių, o kai dar įniko į meninę fotografiją, kurią yra pamėgęs nuo studijų, tokių kelionių dar pagausėjo.

"Gyvenimas šeimoje man primena perkirptą virvę, surištą į daugelį mazgų. Kiekvienas toks mazgas simbolizuoja tam tikrą šeimos dramą. Bėgant metams atstumas tarp tų mazgų trumpėja: kuo toliau, tuo labiau du žmonės tampa vienas kitam artimesni", - svarstė kaunietis dailininkas.

Vasaros sodyboje

Kaip sako Rimantė, jai visada yra smagu sugrįžti į jaukius namus. Bet dar smagiau gyventi kaime, arčiau gamtos, kur čiulba paukščiai ir čiurlena upelis. Tas grožis jau nuo ankstyvo pavasario Tamoliūnų šeimą vilioja į sodybą Plokščiuose.

Ši vieta ypač brangi Rimantei: čia daug metų gyveno jos mama. Ji domėjosi etnografija ir bandė seną palikimą išsaugoti. Plokščiuose prie savo namų sename svirne įkūrė etnografinį muziejų. Pažiūrėti senovinių rakandų atvažiuodavo jaunimas iš visos Lietuvos.

"Mama vertino senus daiktus, juos rinko ir kaupė svirne, kad išliktų kitoms kartoms. Dabar, kai mamos jau nebėra, aš turiu prižiūrėti sodybą ir muziejų", - užsiminė R.Tamoliūnienė.

Vyrui irgi patinka sodyboje: graži gamta ir aplink tvyranti ramybė įkvepia kūrybai. Kai kada Vytautas tapo, kai kada fotografuoja, o kai kada meistrauja. Prie senos trobos pats pastatė savo šeimai atskirą vasarnamį.

O kaip namai? Ar yra laiko juos gražinti? Rimantė šypsosi: jai visada patiko keisti namų aplinką, kaskart atnaujinti naujomis detalėmis. Vien tik sukeitus baldus vietomis, kambariai tampa kitokie. Rimantei visada rūpėjo savo namus turėti dvasingus ir meniškus.

"Menininkų šeimoms būdingi kai kurie nukrypimai nuo tradicijų, - sakė kaunietė. - Svarbiausia yra tai, kad išsaugojome meilę vienas kitam ir vaikams, neišsilakstėme kas kur, laimės svetur ieškodami."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami