Pušis langams - iš vidurio miško

Tomas FEDARAVIČIUS 2013-08-08 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
2013-08-08 06:00
Ekologija ir ilgaamžiškumas individualių namų savininkus skatina rinktis medinius langus. Gamintojo nuotrauka
Ar tin­ka lie­tu­viš­ka pu­šis lan­gams? Toks klau­si­mas ga­li nu­skam­bė­ti lyg įžei­di­mas ža­liuo­jan­čio miš­ko pa­unks­nė­je užau­gu­siam lie­tu­viui. Ta­čiau dau­ge­lis lan­gų ga­min­to­jų Lie­tu­vo­je nau­do­ja skan­di­na­viš­ką pu­šį, ki­tą iš šiau­rės ša­lių at­si­ga­ben­tą me­die­ną.

Me­di­nius lan­gus daž­niau ren­ka­si na­tū­ra­lu­mą ver­ti­nan­tys in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai. Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, net ir ska­ti­nant re­no­va­ci­ją, tau­po ir įsi­tai­so plas­ti­ki­nius lan­gus – kuo pi­ges­nius.

Tau­pūs mo­ka dukart

„Lie­tu­vo­je plas­ti­ki­nių lan­gų kai­nos yra su­ma­žė­ju­sios be­veik iki sa­vi­kai­nos, rin­ka iš­nau­do­ta. Ta­čiau siek­da­mi su­tau­py­ti net ir de­šimt ar dvi­de­šimt li­tų gy­ven­to­jai ren­ka­si pa­čius pi­giau­sius pro­fi­lius. Tuo tar­pu me­di­niai lan­gai kai­nuo­ja bran­giau, ta­čiau yra tvir­tes­ni, at­spa­res­ni tem­pe­ra­tū­ros po­vei­kiui, drėg­mei ir, ži­no­ma, at­ro­do na­tū­ra­liai ir es­te­tiš­kai“, - tei­gė UAB „Lang­val­da“ di­rek­to­rius To­mas Ka­rei­va.

Ta­čiau me­di­nių lan­gų eko­lo­gi­ją pa­šne­ko­vas lai­ko iš­pūs­tu da­ly­ku, nes ap­do­ro­jant me­die­ną che­mi­nių prie­mo­nių nau­do­ja­ma gau­siai. Įmo­nė siū­lo me­di­nius lan­gų pro­fi­lius iš kli­juo­tos skan­di­na­viš­kos me­die­nos.

„Lan­gai, ku­riuos ga­min­to­jai ga­mi­na iš lie­tu­viš­kos pu­šies, ga­li bū­ti pi­ges­ni, bet jie ne­pa­si­žy­mi itin ge­ro­mis sa­vy­bė­mis. La­bai svar­bu, kad pro­fi­lio ir pa­ties stik­lo pa­ke­to ga­min­to­jas bū­tų ser­ti­fi­kuo­tas, ga­lė­tų pa­teik­ti ati­tik­ties rei­ka­la­vi­mams liu­di­ji­mus, nes rin­ko­je daž­nai pa­si­tai­ko ir klas­to­čių. Apk­li­juo­ja lip­du­kais - ir ban­do par­duo­ti kaip ori­gi­na­lų ga­mi­nį. Tad pir­kė­jui de­rė­tų kruopš­čiai pa­nag­ri­nė­ti ga­min­to­jo kom­pe­ten­ci­ją“, - pa­brė­žė T.Ka­rei­va.

Pa­sak jo, su­tau­pius ke­lias­de­šimt li­tų, vė­liau ga­li tek­ti gai­lė­tis. Ne­ko­ky­biš­kas me­di­nis lan­gas nuo drėg­mės ga­li su­klyp­ti, plas­ti­ki­nis – pa­gels­ti. Įsta­tant lan­gą ver­tė­tų ne­pa­gai­lė­ti ir ke­lias­de­šimt li­tų san­da­ri­nan­čioms iš­ori­nėms bei vi­di­nėms izo­lia­ci­nėms juo­stoms.

Skan­di­na­viš­ka mediena

Svar­bu įver­tin­ti, ko no­ri. Jei no­ri eko­lo­gi­jos, sta­bi­laus ir il­gaam­žio lan­go, kiek­vie­nas pa­ty­ręs lan­gų meis­tras sau rink­sis me­di­nį lan­gą. Jei nau­do­ja­ma tin­ka­ma me­die­na ir ser­ti­fi­kuo­tos ga­my­bos tech­no­lo­gi­jos, me­di­nis lan­gas bus lyg nau­jas ir po 20 me­tų“, - sa­kė UAB „Meg­ra­me me­dis“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Do­na­tas Bal­siu­kas.

Plas­ti­ki­nis lan­gas pi­ges­nis, bet, pa­sak pa­šne­ko­vo, jei na­mo sa­vi­nin­kas no­ri es­te­tiš­ko vaiz­do, me­die­nos im­ita­ci­jos ar spal­vo­to plas­ti­ko pro­fi­lis at­sieis ne pi­giau nei ti­kro me­džio.

D.Bal­siu­ko va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė taip pat ga­my­bai ren­ka­si skan­di­na­viš­ką me­die­ną, ne lie­tu­viš­ką – iš tie­kė­jų at­si­ga­be­na kli­juo­to me­džio ta­šą, iš jo pjau­na, im­preg­nuo­ja ir nu­da­žo nau­ją pro­fi­lį. Anot pa­šne­ko­vo, 14 me­tų vei­kian­čios bend­ro­vės pro­duk­ci­ja vis daž­niau do­mi­na in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kus. Plas­ti­ki­nių lan­gų bu­mas, ki­lęs prieš ke­lio­li­ka me­tų, jau at­slū­gęs, na­mą sta­tan­tys žmo­nės la­biau do­mi­si eko­lo­giš­ko­mis me­džia­go­mis.

Ge­riau­si me­džiai – gi­liau miške

„Me­die­nos lan­gų pro­fi­liams ko­ky­bė pri­klau­so ne nuo to, ar pu­šis lie­tu­viš­ka, ru­siš­ka, ar skan­di­na­viš­ka, o nuo to, ku­rio­je miš­ko vie­to­je me­die­na pjau­ta. Jei tai grei­tai užau­gin­tas pa­miš­kės me­dis, jo me­ti­nių rie­vių tan­kis bus ma­žes­nis ir me­die­nos ko­ky­bė pra­stes­nė. Ne­svar­bu - tai pu­šis, uo­sis ar ąžuo­las. Ko­ky­biš­kai me­die­nai ge­riau­siai tin­ka gi­liau miš­ke au­gan­tys me­džiai, - aiš­ki­no me­di­nius lan­gus ga­mi­nan­čios įmo­nės „P.Var­ko­jis ir Ko“ ga­my­bos va­do­vas Ar­tū­ras Ber­žans­kis.

Kal­bant apie me­di­nius lan­gus ir me­die­ną, nau­do­ja­mą jų ga­my­bai, kar­tais ver­ta at­suk­ti is­to­ri­jos ra­tą at­gal ir pa­žvelg­ti, ko­kius lan­gus ga­min­da­vo mū­sų se­no­liai ir iš ko­kio me­džio. Kai­mo gy­ven­vie­tė­se 70-80 me­tų se­nu­mo kei­čia­mi me­di­niai lan­gai daž­nai bū­na pui­kiai iš­si­lai­kę ir be­veik ne­pa­veik­ti pu­vi­nio. To­kie lan­gai mo­ra­liai pa­se­nę, bet il­gaam­žiai.

Kli­juo­tas me­džio ta­šas pra­bė­gus de­šimt­me­čiams at­si­ra­do ne dėl ko­ky­bės, bet dėl ma­žes­nių są­nau­dų po­rei­kio. Kli­ja­vi­mo tech­no­lo­gi­jos iš­to­bu­lė­ju­sios, at­si­ra­do pa­tir­tis, stan­dar­tai, kol kli­juo­tas ta­šas sa­vo sa­vy­bė­mis ap­len­kė ma­sy­vo me­die­ną. Šian­dien svar­biau­sia, kad me­die­na ati­tik­tų stan­dar­to rei­ka­la­vi­mus ir bū­tų tin­ka­mai su­kli­juo­ta.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami