Radiatoriai: iš caro rūmų - į kiekvieno namus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-04 06:00
Italo Mariano Moroni sukurtas radiatorius „Lola“ – vienas inovatyvaus dizaino pavyzdžių. „Edilportale“ nuotrauka
Jei pa­klaus­tu­me, kam skir­tas ra­dia­to­rius, leng­vai at­sa­ky­tu­mė­te: na­mams šil­dy­ti. La­bai kvai­las klau­si­mas - juk vi­si ži­no. Ta­čiau ne­daug kas yra gir­dė­jęs, kad pir­mą­jį ra­dia­to­rių, ten­kin­da­mas ru­sų ca­ro Alek­sand­ro III už­gai­das, 1855 me­tais jam su­kū­rė ita­lų kil­mės ru­sų iš­ra­dė­jas Fran­zas San Gal­lis.

Šian­dien ra­dia­to­riai ne tik at­lie­ka tie­sio­gi­nę funk­ci­ją – efek­ty­viai šil­do na­mus, bet ga­li pa­puoš­ti ir in­ter­je­rą. Pir­ma­sis ra­dia­to­rius bu­vo pa­ga­min­tas iš ke­taus. Šis ge­le­žies ly­di­nys, kaip vie­na ko­ky­biš­kiau­siai ši­lu­mą per­duo­dan­čių me­džia­gų, nau­do­ja­mas iki šių die­nų. In­ži­nie­riai tik to­bu­li­na ra­dia­to­rių kons­truk­ci­ją, tiks­liau aps­kai­čiuo­ja kon­kre­čioms pa­tal­poms rei­ka­lin­gą jų ši­lu­mi­nį ga­lin­gu­mą.

Ne­pa­ta­ria užstatyti

Se­no ti­po ru­siš­ki ra­dia­to­riai, ne­ati­tin­kan­tys sie­kia­mo eko­no­miš­ku­mo, kei­čia­mi mo­der­nes­niais če­kiš­kais, ku­rių kons­truk­ci­ja ir san­ty­ki­nė di­zai­no įvai­ro­vė at­ri­ša ran­kas šil­dy­mo sis­te­mą įren­gian­tiems ar re­no­vuo­jan­tiems na­mų šei­mi­nin­kams.

„Ra­dia­to­riai ga­mi­na­mi iš plie­no, ke­taus, aliu­mi­nio ar jų mi­ši­nių. Vi­sų sa­vy­bės ski­ria­si. Per­kant ra­dia­to­rius ga­lio­ja tam ti­kros bend­ros tai­syk­lės. Pa­si­rin­ki­mą la­biau­siai le­mia jų ins­ta­lia­vi­mo vie­ta. Įren­giant ra­dia­to­rius rei­kia va­do­vau­tis pri­nci­pu, kad mak­si­ma­lų pa­jė­gu­mą bū­ti­na pa­siek­ti ten, kur yra di­džiau­si ši­lu­mos nuo­sto­liai. To­dėl ge­riau­sia juos mon­tuo­ti ant vi­di­nių sie­nų, po lan­gais. Šal­tą orą, pra­sisk­ver­bian­tį pro lan­gus, ra­dia­to­riai su­šil­do ir tem­pe­ra­tū­ra pa­tal­po­se pa­sis­kirs­to to­ly­giai “, - pa­žy­mė­jo ši­lu­mos sis­te­mų in­ži­nie­rius Her­kus Nor­kus.

Ke­tus – vie­na pa­tva­riau­sių me­džia­gų, ta­čiau iš jo pa­ga­min­ti ra­dia­to­riai, ypač se­nes­ni, la­biau lin­kę ok­si­duo­tis, jung­čių vie­to­se daž­nai iš­len­da akies ne­glos­tan­čios rū­dys. Jas kart­kar­tė­mis rei­kia už­da­žy­ti.

LŽ su­ti­kęs kon­sul­tuo­ti spe­cia­lis­tas pa­aiš­ki­no, kad no­rint įreng­ti ra­dia­to­rių ki­to­je vie­to­je, ne po lan­gu, teks rink­tis iki penk­ta­da­lio ga­lin­ges­nį šil­do­mą­jį blo­ką. Ši­lu­mos na­šu­mui tu­ri įta­kos ir jo užs­ta­ty­mas bal­dais. „Ke­taus ra­dia­to­rių mi­nu­sas - kad vi­si iš es­mės yra vie­no stan­dar­ti­nio gre­mėz­diš­ko di­zai­no, nors ir pi­giau­si. To­dėl šei­mi­nin­kai sten­gia­si juos pa­slėp­ti už ra­šo­mų­jų sta­lų, so­fų, ar ki­tų bal­dų. O sie­kiant es­te­ti­kos pra­lai­mi ra­cio­na­lu­mas, nes užs­ta­ty­tas ra­dia­to­rius ne­be taip efek­ty­viai at­liks sa­vo pa­grin­di­nę funk­ci­ją ir pra­sčiau šil­dys na­mus“, – pa­brė­žė H. Nor­kus.

Ketaus radiatoriai iki šiol labai populiarūs, tik senuosius gremėzdus keičia naujesni – efektyvesni ir dailesni. /Karolinos Drulytės nuotrauka

Pert­var­kant rei­kia projekto

Aps­kai­čiuo­ti tin­ka­mą ra­dia­to­riaus ga­lin­gu­mą ga­li­ma pa­si­nau­do­jant ir in­ter­ne­te esan­čio­mis ne­mo­ka­mo­mis skai­čiuok­lė­mis, o pa­sik­ly­dus tarp ma­ta­vi­mų ir ši­lu­mos ver­tės koe­fi­cien­tų, kon­sul­ta­ci­jos rei­kė­tų kreip­tis į spe­cia­lis­tus.

H. Nor­kaus tei­gi­mu, daž­niau­siai ra­dia­to­riaus ga­lin­gu­mas skai­čiuo­ja­mas at­siž­vel­giant į šil­dy­mo par­ame­trus: tie­ki­mo ir grį­ži­mo tem­pe­ra­tū­ros bei tem­pe­ra­tū­ros pa­tal­po­je. Pa­gal tem­pe­ra­tū­ros ver­tę jie tu­rė­tų bū­ti ati­tin­ka­mai 75/65/20 ar 70/55/20 laips­nių. Jei yra ki­tų sis­te­mos par­ame­trų ar­ba jei kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­rą no­ri­ma pa­lai­ky­ti ma­žes­nę nei 20 laips­nių, skai­čiuo­jant ra­dia­to­riaus ga­lin­gu­mą nau­do­ja­mi ko­re­guo­jan­tys koe­fi­cien­tai.

„Aps­kai­čia­vus ga­lin­gu­mą ir įsi­gi­jus tin­ka­mą ra­dia­to­rių, jo ins­ta­lia­vi­mą rei­kė­tų pa­ti­kė­ti ge­ram san­tech­ni­kui. Eks­pe­ri­men­tuo­ti nuo­sa­va­me na­me, ži­no­ma, nie­kas ne­drau­džia, ta­čiau dau­gia­bu­ty­je griež­tai re­ko­men­duo­čiau tik pro­fe­sio­na­laus san­tech­ni­ko pa­gal­bą. Ne­bent ti­krai tu­ri­te pa­tir­ties šio­je sri­ty­je, esa­te įren­gę ne vie­ną ra­dia­to­rių ir ne­abe­jo­ja­te sa­vo ga­bu­mais. Ki­taip at­ei­ty­je ga­li kil­ti rim­tų prob­le­mų dėl pra­stos ši­lum­ne­šio cir­ku­lia­ci­jos. Be to, ri­zi­kuo­ja­te už­lie­ti apa­čio­je gy­ve­nan­čius kai­my­nus“, - įspė­jo pa­šne­ko­vas.

H. Nor­kus pri­mi­nė, kad dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai, no­rin­tys se­ną ar pra­kiu­ru­sį ra­dia­to­rių pa­keis­ti nau­ju ar­ba dras­tiš­kiau pert­var­ky­ti vi­są šil­dy­mo sis­te­mą, va­do­vau­jan­tis tai­syk­lė­mis, tu­ri kreip­tis į ši­lu­mos ener­gi­ją tie­kian­čią įmo­nę ir pa­teik­ti raš­tiš­ką pra­šy­mą tech­ni­nėms są­ly­goms gau­ti. Pa­skui pa­gal tas są­ly­gas sis­te­mas pro­jek­tuo­jan­tys ši­lu­mi­nin­kai par­engs tech­ni­nį dar­bo pro­jek­tą.

De­rin­ti ši­lu­mos sis­te­mos pert­var­ką, kaip daž­nam at­ro­do, rei­kia ne su kai­my­nais, o su na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­ku ir šil­dy­mo sis­te­mos pri­žiū­rė­to­jais. Par­en­gus tech­ni­nį dar­bo pro­jek­tą bū­ti­na gau­ti jų pri­ta­ri­mą, o bai­gus bu­to ir ki­tų pa­tal­pų šil­dy­mo sis­te­mos pert­var­ky­mą, - dar­bus įtei­sin­ti.

Pa­si­rin­ki­mas – na­tū­ra­lus akmuo

Tie, ku­riems la­biau rū­pi ne ra­dia­to­rių ši­lu­mi­nės sa­vy­bės, bet jų es­te­ti­nis vaiz­das, šian­dien pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bių tu­ri dau­giau nei ka­da nors anks­čiau. Mo­der­nių ra­dia­to­rių di­zai­no sri­ty­je gar­sė­ja ita­lų ga­min­to­jai. Jų vaiz­duo­tė­je, o vė­liau įga­vę ir ma­te­ria­lų pa­vi­da­lą šie įren­gi­niai virs­ta ne­įti­ki­mo­mis in­ter­je­ro de­ta­lė­mis, ku­rios nė iš to­lo ne­pri­me­na įpras­to ke­taus se­nu­ko.

Kam ne­tin­ka tra­di­ci­nis ke­tus, aliu­mi­nis ar plie­nas, ga­li šil­dy­tis ir iš ki­to­kių me­džia­gų pa­ga­min­tais įtai­sais – pa­vyz­džiui, na­tū­ra­laus ak­mens ra­dia­to­riais. Kaip ti­ki­na šių Lie­tu­vo­je dar la­bai re­tai nau­do­ja­mų ra­dia­to­rių ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai, na­tū­ra­laus ak­mens ši­lu­ma yra ma­lo­nes­nė nei me­ta­lo, nes ji mus pa­sie­kia ki­to­kiu bū­du: įpras­ti ra­dia­to­riai spin­du­liuo­ja ši­lu­mą trum­po­sio­mis ban­go­mis, o ak­me­ni­niai il­gų­jų ban­gų inf­ra­rau­do­nuo­sius spin­du­lius sklei­džia taip, kaip se­no­ji mo­čiu­tės kok­lių kros­nis.

Anot tra­di­ci­nių ra­dia­to­rių kri­ti­kų, šil­dant na­mus me­ta­li­niais įtai­sais ši­lu­ma kau­pia­si prie lu­bų, to­dėl gal­va šy­la, o ko­jos šą­la. An­tra, aler­gi­ją su­ke­lian­tys fak­to­riai – dul­kės, su­džiū­vę er­ku­čių eks­kre­men­tai sky­la į la­bai smul­kias da­lis, su­si­jun­gia su na­mų dul­kė­mis ir, vei­kia­mi nuo­la­ti­nės kon­vek­ci­nės cir­ku­lia­ci­jos, nuo grin­dų ky­la į vir­šų. Pa­ste­bė­ta, kad šie fak­to­riai blo­gai vei­kia ne tik tuos, ku­riuos var­gi­na aler­gi­ja ar ast­ma, bet ir svei­kus žmo­nes.

Tuo me­tu iš na­tū­ra­laus mar­mu­ro ar gra­ni­to pa­ga­min­ti ra­dia­to­riai ne­su­ku­ria elek­tro­mag­ne­ti­nio lau­ko ir ne­džio­vi­na pa­tal­po­je oro. Dau­giau kaip tris ket­vir­ta­da­lius ši­lu­mos sklei­džia prie­ki­nė įtai­so da­lis, o jo ši­lu­mos iš­lai­ky­mo ga­li­my­bės lei­džia su­tau­py­ti ener­gi­jos. Pa­tal­pa lė­tai pri­ima ši­lu­mos spin­du­lius ir taip pat lė­tai juos ati­duo­da. To­dėl kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ra, ku­riai esant jau­čia­mės jau­kiai ir ma­lo­niai, in­di­vi­dua­liai pa­gal sa­vi­jau­tą ga­li bū­ti že­mes­nė net 3 laips­niais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami