Rąstų namas primena gimtinę

LŽ 2007-11-06 00:00
2007-11-06 00:00
Toronte gyvenantis E.Macijauskas nustebino kanadiečius, kai pasistatė rąstų namą. Autorės nuotrauka
Ko­dėl Ka­na­dos lie­tu­vis pa­no­ro pa­sis­ta­ty­ti rąs­tų na­mą, nors Lie­tu­vo­je nė­ra bu­vęs ir to­kių na­mų ne­ma­tęs? Ir ko­dėl jam pri­rei­kė se­no­vę pri­me­nan­čio būs­to? Juk pa­sis­ta­ty­ti rąs­tų na­mą ne tik su­nkiau, bet ir daug bran­giau. Ma­ža to, to­kie čia net ne­sta­to­mi.

Kanadietis 42 metų inžinierius Edvardas Macijauskas pernai "susibudavojo" pušinių rąstų trobą beveik pačiame kurorte Wasaga Beach. Miestelis - kaip mūsų Palanga, kanadiečiai čia ilsisi vasarą ir žiemą. Mat netoli esančiuose Mėlynuosiuose kalnuose yra kur slidinėti.

Senoviškai, be vinių pastatytas rąstų namas traukia kanadiečių žvilgsnius. Daugelis atvažiuoja kaip į muziejų pasižiūrėti senovę primenančios trobos. Kai kas taip susižavi pušinių rąstų statiniu, kad ketina sekti lietuvio pavyzdžiu.

"Pasistačiau tvirtą namą, kad galėčiau jame gyventi, kai išeisiu į pensiją. Man patinka gamtos ramybė ir tyla. Šis kampelis - kaip kontrastas triukšmingam Torontui", - sako Kanados lietuvis. Kol kas Edvardas neturi šeimos, bet neabejoja, kad jo išrinktajai patiktų čia gyventi.

Kanadietis paveldėjo iš senelių lietuviams būdingą praktiškumo bruožą. Edvardas to neslepia ir net tuo didžiuojasi. Vyro nuomone, namus reikia statyti tokius, kad juose būtų patogu gyventi visais metų laikais.

"Iš tėvo, beje, jo jau nėra tarp mūsų, esu girdėjęs, jog pušiniai rąstai turi retą savybę: vasarą nepraleidžia karščio, o žiemą - šalčio. Todėl savo namą tokį ir stačiau. Kurorte Wasaga Beach vasaros labai karštos, tačiau man nereikėjo net kondicionieriaus jungti - viduje buvo gana vėsu", - pasakoja torontietis.

Tiesa, kol kas naujakurys neturėjo progos įvertinti namo pranašumų žiemą. Tik šią vasarą su draugais atšventė įkurtuves. Svečių buvo beveik šimtas, bet visiems užteko vietos pasilinksminti.

Ne veltui sakoma, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Edvardas gal būtų ir nepasistatęs rąstų trobos, jei nebūtų sudegęs šioje vietoje stovėjęs jo senelių vasarnamis. "Nelaimė nutiko labai netikėtai. Buvo ruduo, užkūriau židinį. Su mama ramiai šnekučiavomės, kai atbėgo išsigandę kaimynai pranešti, kad dega mūsų namo stogas. Vos spėjome išnešti gerus baldus ir daiktus", - prisimena kanadietis.

Edvardas dar studijų metais svajojo turėti medinį namą. Draugai tik juokėsi ir nesuprato, kam jam reikia senovinės trobos. Lietuvis norėjo gyventi ekologiškame name, į kurį užėjus kvepėtų medžiu.

"Natūrali mediena turi daugiau pranašumų: suteikia šilumos ir jaukumo. Klysta tie, kurie mano, kad iš rąstų galima pasistatyti tik kaimo aplinkai tinkantį būstą. Šiuolaikiška apdaila ir interjeras gali sukurti jaukų pasakų namelį net dideliame mieste", - įsitikinęs Kanados lietuvis.

Prieš statydamas rąstų namą jis peržiūrėjo daugybę architektūros leidinių. Architektu netapo, bet pritaikė studijų metais įgytas žinias ir pats parengė projektą. Pasak Edvardo, statybos bendrovė, kuri pagal jo projektą statė namą, netrukus gavo kitą panašų užsakymą. Pašnekovas juokavo, kad nuo to Kanadoje prasidėjo medinių statinių era.

"Tikiuosi, po metų statybininkų brokas neišlįs. Kol vyko darbai, stebėjau, ką daro meistrai, o kai kada ir pats aiškinau, kaip reikia senoviškai, be vinių statyti namą. Patirties įgijau dar jaunystėje, prieš daugelį metų, kai tėvas šalia vasarnamio statė kadaginių rąstų klėtelę", - aiškina Edvardas.

Medinis namas sėda, ir tai didžiausia problema. Ar žinojo šią medžio savybę dideliame mieste užaugęs lietuvis? "O kaipgi, - lyg stebėdamasis sako Edvardas. - Matote, tokiam sėdimui yra numatyta vieta." Tai sakydamas metė žvilgsnį į verandą, kad atkreiptume dėmesį į medines karkasines sijas, kurios vos rėmėsi į grindis.

"Medis - gyvas organizmas: jis kvėpuoja, sugeria drėgmę, vėliau ją išskiria, traukiasi, plečiasi. Dažyti ar kitaip dailinti rąstų nepatariama. Taip ir padariau - nėra jokios apdailos. Viskas natūralu ir paprasta", - priduria šeimininkas.

Tiems, kurie teiraujasi, ar toks namas nėra prabanga, E.Macijauskas turi aiškų atsakymą: "Pinigai niekada neprilygs žmogaus sveikatai ir kitiems svarbiems gyvenimo dalykams. Tačiau daugelis tai užmiršta."

Kol kas būstas nebaigtas rengti, bet Edvardui netrūksta nei fantazijos, nei noro pačiam darbuotis. Dar nesutvarkyta aplinka: žada iš akmenų išgrįsti keliuką prie namų, akmeninius laiptus - jie bus amžini. Prie trobos šeimininkas pastatys kuklų kryžių artimiesiems, kurių jau nebėra. Ant jo išraižyta tautinė simbolika primins tolimą gimtinę.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
anonimas  86.135.143.41 2013-03-26 16:03:06
Grazus namas bet uz kokia kaina?
2 0  Netinkamas komentaras
teta Sigita  84.32.248.79 2013-03-26 16:03:06
lygiai tas pats žodis sukosi mano galvoje - šaunuolis, linkiu sekmės
2 0  Netinkamas komentaras
Ričardas  193.219.168.253 2013-03-26 16:03:06
Šaunuolis, sveikinu
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami