Receptai užsikimšus vamzdžiams

LŽ 2014-01-09 06:00
2014-01-09 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Vi­siems kar­tais ten­ka su­si­dur­ti su už­si­kim­šu­sio nuo­te­kų vamz­džio prob­le­ma. Daž­niau­siai už­si­kem­ša vir­tu­vės kriauk­lė, ku­rios vamz­džius už­ter­šia ne tik mais­to at­lie­kos, bet ir prie sie­ne­lių pri­li­pę rie­ba­lai.

Kai van­duo ne­si­ruo­šia iš­te­kė­ti iš kriauk­lės, pa­pras­tai im­ame į ran­kas gu­mi­nę kriauk­lės pom­pą. Jei­gu kamš­tį pa­vyks­ta įveik­ti, vė­liau į vamz­džio an­gą gau­siai be­ria­me ar pi­la­me spe­cia­lių me­džia­gų - che­mi­niai "kur­miai" to­kiu at­ve­ju la­biau­siai veiks­min­gi.

Jei­gu to­kio "kur­mio" po ran­ka nė­ra, prob­le­mą iš­spręs­ti pa­si­tel­ki­te liau­diš­kus me­to­dus, bet jei­gu ti­krai nie­kas ne­pa­dės, teks at­suk­ti vamz­džio al­kū­nę ir iš­va­ly­ti ran­ko­mis.

Bet prieš šią ne­ma­lo­nią pro­ce­dū­rą ga­li­te iš­ban­dy­ti ke­lis re­cep­tus. Už­vi­rin­ki­te pil­ną ar­ba­ti­nį van­dens, ge­rai iš­šveis­ki­te plau­tu­vę ir ją nu­sau­sin­ki­te. Ver­dan­tį van­de­nį su­pil­ki­te į vamz­dį ir pa­li­ki­te. Mat daž­niau­sia prob­le­mos prie­žas­tis - vamz­dy­je su­si­kau­pę rie­ba­lai.

Jei­gu ne­pa­dės šis pa­pras­čiau­sias spren­di­mas, teks im­tis rim­tes­nių prie­mo­nių. Pri­sem­ki­te vie­ną puo­de­lį drus­kos, ki­tą puo­de­lį - so­dos ir vėl pa­si­ruoš­ki­te ver­dan­čio van­dens. Su­ber­ki­te drus­ką ir so­dą į kriauk­lės an­gą, o po ku­rio lai­ko su­pil­ki­te ver­dan­tį van­de­nį. Šis va­ly­mo bū­das daž­niau­siai idea­liai pa­ša­li­na iš vamz­džių su­si­kau­pu­sius rie­ba­lus.

Bet jei­gu ir tai ne­gel­bės, teks im­tis efek­ty­viau­sio iš liau­diš­kų me­to­dų. Rei­kės pil­no ar­ba­ti­nio ver­dan­čio van­dens, puo­de­lio so­dos ir puo­de­lio ac­to. Su­ber­ki­te į vamz­dį so­dą. Jei­gu ji ne­krin­ta, pa­dė­ki­te va­tos tam­po­nu ar pirš­tais. Po ku­rio lai­ko su­pil­ki­te ac­tą ir pra­ėjus ke­lioms mi­nu­tėms – ver­dan­tį van­de­nį. Po šios šva­ros pro­ce­dū­ros vamz­džiai ti­krai tu­rė­tų tap­ti šva­rūs.

To­kių prie­mo­nių pro­fi­lak­tiš­kai ga­li­te grieb­tis ke­lis­kart per mė­ne­sį. Pa­sak san­tech­ni­kų, pro­fi­lak­ti­ka čia svar­biau­sia. Tin­ka ir toks re­cep­tas: su­mai­šy­ki­te stik­li­nę drus­kos su stik­li­ne so­dos ir su­ber­ki­te pu­sę stik­li­nės ci­tri­nų rūgš­ties. Ge­rai iš­mai­šę gau­tus mil­te­lius su­si­pil­ki­te į no­ri­mą ta­rą ir tu­rė­ki­te po ran­ka - kart­kar­tė­mis pa­nau­do­ki­te po ket­vir­ta­da­lį šio mi­ši­nio pa­gal pa­skir­tį, t. y. įber­ki­te į vamz­dį ir pra­bė­gus ke­lioms mi­nu­tėms už­pil­ki­te ver­dan­čiu van­de­niu.

Nors vi­sa­da kamš­tį vamz­dy­je ga­li­ma pa­ša­lin­ti įvai­riau­siais che­mi­ka­lais, bet mi­nė­ti bū­dai sau­ges­ni ne tik jums, bet ir jū­sų na­mams bei ap­lin­kai, be to, pi­ges­ni. Ki­ta ver­tus, be­si­ren­kant šiuo­lai­ki­nes nuo­te­kų vamz­džiams va­ly­ti skir­tas prie­mo­nes ga­li­ma įsi­gy­ti ir eko­lo­giš­kų, be to, su­dė­ty­je pro­bio­ti­kų tu­rin­čių va­lik­lių. Pa­sta­rie­ji ne tik pui­kiai pa­ša­li­na ne­šva­ru­mus, bet ir nai­ki­na ne­ma­lo­nius kva­pus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
vitalijus  86.38.183.50 2015-10-29 22:50:03
Jau kaip viska isbandysit ir pinigus ismesit ir nepades chemijos tai vamzdynuvalymaslt pades kaune. Vidaus kanalizacijos plovimas aukstu slegiu. Greitai ir kokybiskai. Ir atminkit nepylkit kurmiu ir kitu chemijos nes ji susoka i gabalus ir visai uzmurina vamzdi.
0 0  Netinkamas komentaras
vilius  84.46.183.33 2014-01-19 20:21:57
Reikia atjungti sifoną,jį išvalyti ir surinkti.Tai gali padaryti kiekvienas vyras,aišku,jeigu jis vyras.
9 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami