Redakcijos paštas. Pirmyn į užmarštį

Leonardas Vaitys, architektas 2015-05-28 06:00
Leonardas Vaitys, architektas
2015-05-28 06:00
"Bangos" rekonstrukcijos architektūrinis pasiūlymas. Vizualizacija.
Prieš tris mė­ne­sius Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų bend­ri­ją pa­sie­kė ne­ri­mą ke­lian­čios ži­nios apie Pa­lan­go­je, Ba­sa­na­vi­čiaus g. 2, esan­čio pa­sta­to, su­pro­jek­tuo­to 1974 me­tais ar­chi­tek­to Gin­tau­to Telks­nio, ga­li­mą grio­vi­mą.

Nė­ra rei­ka­lo pro­fe­sio­na­lams aiš­kin­ti uni­ka­laus ar­chi­tek­tū­ri­nio kū­ri­nio, koks bu­vo „Ban­ga“, reikš­mės Lie­tu­vos ar­chi­tek­tū­rai. Tie­są sa­kant, už­sa­ko­vo ar­chi­tek­tū­ri­nis iš­pru­si­mas ma­nęs ne­jau­di­na, va­do­vo as­me­ni­nis iš­pru­si­mas taip pat ga­li bū­ti ne­pa­kan­ka­mas. Tuo ne­rei­kė­tų ste­bė­tis. Ne vel­tui me­tras Le Cor­bu­seur pa­brė­žė, kad ži­no­ti ar­chi­tek­tū­rą ir su­pras­ti ją - du skir­tin­gi da­ly­kai: „Bet ta­da pri­va­lu at­sig­ręž­ti į pro­fe­sio­na­lus.“ O jie vie­nin­gai ir ban­do tai pa­aiš­kin­ti. Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos pir­mi­nin­ko M. Ša­lia­mo­ro, ke­tu­rių Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­tų – K. Pem­pės, S. Juš­kio, E. Mi­liū­no, R. Pa­le­ko, ICO­MOS Lie­tu­vos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės M. Ne­mu­nie­nės, Klai­pė­dos re­gio­no kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos raš­te ir pa­ga­liau dar vie­na­me, jau at­vi­ra­me, M. Ša­lia­mo­ro laiš­ke bu­vo pa­teik­ta moks­li­nė dak­ta­rų M. Drė­mai­tės, J. Tut­ly­tės, V. Pe­tru­lio ar­gu­men­ta­ci­ja iš jų fun­da­men­ta­laus vei­ka­lo – „So­viet­me­čio ar­chi­tek­tū­ra“. Ir ci­ta­ta iš dr. E. Na­vic­kie­nės par­eng­tos mo­nog­ra­fi­jos „Ar­chi­tek­tas Gin­tau­tas Telks­nys“: „Pas­ta­to ar­chi­tek­tū­ra yra to­kia uni­ka­li ir ne­įp­ras­ta, kad jos ne­įma­no­ma ver­tin­ti ob­jek­ty­viai ar vie­na­reikš­miš­kai: ją ga­li­ma lai­ky­ti aukš­čiau­sią ori­gi­na­lu­mo pa­ko­pą pa­sie­ku­siu ne­su­var­žy­tos me­ni­nės įtai­gos, lais­vai ar­ti­ku­liuo­tos plas­ti­kos, sod­rios skulp­tū­riš­kos eksp­re­si­jos še­dev­ru.“

Va­do­vas vi­sa­da pa­šo­nė­je tu­ri tar­nau­to­jų, o vy­riau­sia­sis iš jų va­di­na­mas mies­to vy­riau­siuo­ju ar­chi­tek­tu. Pa­lan­ga ne­abe­jo­ti­nai iš­skir­ti­nis mies­tas – ja­me per 25 me­tus pa­si­kei­tė ke­lio­li­ka vy­riau­sių­jų ar­chi­tek­tų. Vie­ti­niai spe­cia­lis­tai kra­to­si šių par­ei­gų, nes ži­no, kad jų nuo­mo­nės ne­bus pa­iso­ma.

Štai ir šiuo me­tu lai­ki­nai vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to par­ei­gas ei­nan­tis V. Dan­ta pri­si­pa­žįs­ta: „Man gai­la „Ban­gos“, bet ką aš ga­liu pa­da­ry­ti...“ Ži­no­ma nie­ko, nes prieš­in­gu at­ve­ju lik­si be vie­tos. Jau­nes­nis ir drą­ses­nis pa­va­duo­to­jas A. Kat­ke­vi­čius vis dėl­to par­ašė pra­šy­mą at­leis­ti.

Su­pran­tu, ne kiek­vie­nas ga­li taip pri­nci­pin­gai pa­sielg­ti, kaip ir Pa­lan­gos pa­mink­lot­var­ki­nin­kas, mė­ne­sį (!) slė­pęs sa­vo stal­čiu­je par­eng­tą me­džia­gą, pa­gal ku­rią „Ban­gai“ bū­tų bu­vu­si su­teik­ta vie­no­kio ar ki­to­kio ly­gio vals­ty­bės ap­sau­ga. Gal ma­not, kad jis tai da­rė iš kvai­lu­mo?

Tai aš - kvai­lys, ser­gan­tis "ne­da­muš­to" in­te­li­gen­to sind­ro­mu, ku­rio vie­nas simp­to­mų yra įskie­py­tas pa­si­ti­kė­ji­mas žmo­nė­mis. Ir kaip ga­li ne­ti­kė­ti, kai vie­šai, gir­dint ar­chi­tek­tams, is­to­ri­kams, ty­rė­jams, už­sa­ko­vui, žo­dį duo­da pats Pa­lan­gos me­ras: „Duo­du mė­ne­sį nau­jiems ar­chi­tek­tū­ri­niams pa­siū­ly­mams par­eng­ti.“

Įsi­dė­mė­ki­me, tai vy­ko ba­lan­džio 2 die­ną me­ro ka­bi­ne­te. Tai­gi ly­giai po mė­ne­sio, ge­gu­žės 4 die­ną (ge­gu­žės 2-oji bu­vo šeš­ta­die­nis), 7 val. 30 min. su pa­siū­ly­mu dro­žiu pas me­rą. Pa­ke­liui pa­ma­tau, kad „Ban­ga“ jau griau­na­ma, ma­tyt, nuo 6 val. ry­to...

Pa­si­ju­tau pa­že­min­tas - ne tik už sa­ve, už vi­są mū­sų gil­di­ją, vi­sais sa­vo au­to­ri­te­tais sie­ku­sią ga­li­mo nu­si­kal­ti­mo pre­ven­ci­jos. Kas tu toks kul­tū­ri­nin­ke!?

Ir ko gi pik­tin­tis me­re, kai jū­sų el­ge­sį tiks­liai įvar­di­ja LAS pir­mi­nin­kas? Sa­ko­te, pa­duo­si­te Ar­chi­tek­tų są­jun­gą į teis­mą. Ta­da pa­duo­ki­te ir ma­ne as­me­niš­kai už tuos žo­džius ir in­for­ma­ci­ją, ku­rią tą pa­čią die­ną per­da­viau Pa­lan­gos lai­kraš­čiams ir ku­rią jūs, me­re, sa­vo skam­bu­čiu užd­rau­dė­te pub­li­kuo­ti!

Va­di­na­si, ar­chi­tek­tams „pa­ža­dė­to“ mė­ne­sio rei­kė­jo grio­vi­mo dar­bams pa­si­reng­ti.

Žur­na­lis­tas D. Ni­ki­ten­ka straips­ny­je „Ar­chi­tek­tai prieš Pa­lan­gos me­rą“ ("Lie­tu­vos ži­nios", 2015 05 15) ti­kriau­siai tiks­liai per­tei­kė tai, ką jiems iš­dės­tė už­sa­ko­vas ir me­ras. Bet jo­kio ar­chi­tek­tū­ri­nio kon­kur­so ne­bu­vo pa­skelb­ta, tai­gi su­pran­ta­ma, kad jo­kie Lie­tu­vos ar­chi­tek­tai ir ne­ga­lė­jo par­eikš­ti no­ro ja­me da­ly­vau­ti. Ma­lo­nu, kad už­sa­ko­vas pri­si­me­na (?) „šia­me skly­pe sto­vė­ju­sį gra­žų Pa­lan­gos se­na­mies­čiui bū­din­gą me­di­nu­ką. Gal pa­na­šų į jį ir sta­ty­si­me“.

Ta­čiau ar ti­krai? Me­re, juk jū­sų pa­sta­bo­se Pa­lan­gos pa­vel­do­sau­gi­nio spe­cia­lio­jo pla­no ren­gė­jams vie­toj „Ban­gos“ rei­ka­lau­ja­ma dvie­jų aukš­tų su man­sar­da, t. y. tri­jų aukš­tų, pa­sta­to? Iš tie­sų „pa­to­gios“ par­duo­tu­vės per tris aukš­tus, ypač de­ran­čios ša­lia esan­čio vie­naaukš­čio užs­ta­ty­mo, ir gal ne vien par­duo­tu­vės?

De­ma­go­gi­ja, kal­ti­ni­mai ar­chi­tek­tams, kad jie 20 me­tų ne­si­rū­pi­no „Ban­ga“. Kuo me­re, mies­to šei­mi­nin­ke, dar tu­rė­tų rū­pin­tis ar­chi­tek­tai? Vi­sa „ga­riū­niš­kos“ es­te­ti­kos J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve su nos­tal­giš­ku sla­viš­ku įgar­si­ni­mu, klai­kio­mis rek­la­mo­mis, ar tuo, kad ver­tin­gos fach­ver­ki­nės vi­los J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je užs­ta­ty­tos ki­ču? O gal tuo, kad pa­gy­rū­niš­kai teig­da­mas apie kur­hau­zo iš­gel­bė­ji­mą ne­su­ge­bė­jot įgy­ven­din­ti jo ava­ri­nės būk­lės lik­vi­da­vi­mo pro­jek­to, kai net me­di­nės da­lies de­ko­ro (!) ir in­ter­je­ro (!) frag­men­tai bu­vo gel­bė­ti­ni. Ne­rei­kė­jo lauk­ti, kol jie ga­lu­ti­nai su­nyks ir bus nu­griau­ti. Kaip ir pla­nuo­ja­mo bep­ras­miš­kai pa­trauk­ti to­liau nuo gat­vės Ne­mir­za­tės kur­hau­zo, jau griū­van­čio. Gal su­grius be­trau­kiant.

Ar at­sip­ra­šy­ti už tai, kad ne­su­ge­ba­te rea­li­zuo­ti pui­kius re­zul­ta­tus da­vu­sio Par­odų pa­vil­jo­no plė­tros S. Dau­kan­to bei S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vių san­kir­to­je kon­kur­so (lai­mė­to­jas R. Pa­le­kas)? Dėl to ky­la grės­mė dar vie­nam me­di­nu­kui - „Ku­pe­tai“.

O gal už tai, kad bai­gia su­nyk­ti „Ne­rin­gos klu­bas“ S. Dau­kan­to gat­vė­je, žy­mių Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų A. ir R. Ši­lins­kų kū­ri­nys? Šio due­to dar­bus jau 2010 me­tais pa­ste­bė­jo žy­mus Eu­ro­pos ar­chi­tek­tū­ros fo­tog­ra­fas pra­ncū­zas Fre­de­ri­cas Chau­bi­nas ir įtrau­kė jų kū­ry­bos pa­vyz­dį į gar­sią­ją "Ta­chen" se­ri­ją.

Ar ne mies­to šei­mi­nin­ko par­ei­ga rū­pin­tis, kad ne­bū­tų nu­griau­ta ar­chi­tek­to R. La­jaus pui­kios mo­der­nis­ti­nės sti­lis­ti­kos ka­vi­nė „Mė­ta“? Jau ke­le­ri me­tai ji sto­vi ap­leis­ta. Ta­čiau, jū­sų su­pra­ti­mu, va­duo­ti Pa­lan­gą iš ap­leis­tų pa­sta­tų ga­li­ma ne­sup­ran­tant jų ar­chi­tek­tū­ri­nės ver­tės ir tik juos nu­griau­nant...

Vi­sai Lie­tu­vos ar­chi­tek­tū­rai svar­bi ver­ty­bė su­nai­kin­ta! Ką gi da­ry­ti? Pa­aiš­kin­ti me­rui, kad, be pra­gma­tiz­mo, gud­ru­mo, ope­ra­ty­vu­mo bruo­žų, yra ir to­kia są­vo­ka – in­te­li­gen­ci­ja!

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (19)
Ruta  80.43.242.32 2015-06-08 12:47:57
Galesim vadintis kulturinga tauta tik tada, kai ismoksim gerbti savo pavelda, net jei jis sovietinis.
1 0  Netinkamas komentaras
Petrui  84.55.5.9 2015-06-01 19:00:55
taip, p. Petrai, tikrai gaila kad tie pastatai nepritaikomi tokiom funkcijom, kuriom butent si architektura butu dekinga. Sioje vietoje ir reikalinga profesionalu - paveldosaugininku, architektu ir investitoriu bendras pokalbis ir diskusija, o jos nebuvo, delto verslininkas pasidarbavo ir niekas jam nesutrukde. Palangiskiai - per daug bendra kategorija. Demokratija yra gerai, bet kompetencija taip pat butina. Siuo atveju buvo pasielgta nekompetetingai. Dokumentai laiku nepaviesinti ir gudrumu islostas laikas, Tai nera demokratija, o labiau barbariskas sunaikinimas slapcia.
9 1  Netinkamas komentaras
Petras, palangiškis  78.57.199.25 2015-06-01 15:07:36
Kažkodėl tiek "Banga", tiek "puikios modernistinės stilistikos" "Mėta" nedomino ir nedomina nei miesto gyventojų, nei verslininkų. Palangiškiai juos vadina labai išraiškiai - betonmazgiai. Ar pastatai statomi ne tam, kad jais būtų naudojamasi pagal paskirtį? Juk "Banga" buvo virtusi kinietiško kičo ir padėvėtų rūbų kiosku, o "Mėta" net ir to "nenusipelnė" - stovi tuščia. Gal pagal sovietinio laikotarpio betoninės architektūros gerbėjus šiuos abu statinius reiktų užkonservuoti ir išsaugoti dar ir ateinančioms kartoms, kaip kažkokios, deja labai abejotinos, architektūrinės krypties vertybę? Man regis pats laikas griauti ir "Mėtą".
3 3  Netinkamas komentaras
Leonarda  78.62.5.69 2015-06-01 13:33:15
Ten,kur dabar stovi apgriuvusi ,baisuoklė "Mėta" buvo mano močiutės šviesios atminties Onos Jurgutienės (buvusio Nepriklausomos Lietuvos finansų ministro Vlado Jurgučio giminaitė) žemė.Nugriautas ten stovėjęs jos namas.Likusį neužstatytą sklypą neaišku kas ir kaip išsidalino,o mes,teisėti palikuonys ,jau 25 metus laukiame ,kada mums bus sugražintas mums teisėtai priklausantis sklypas Palangoje.Štai ir visa istorija apie tą baidyklę "MĖTĄ"
3 1  Netinkamas komentaras
Inga  84.55.5.9 2015-06-01 12:53:57
labai gaila, kad kulturos vertybiu klausimus sprendzia diletantai, o nomenklaturos atstovai padeda jiems gudriai issisukti. Si karta buvo praziopsota, bet tai turetu buti precedentas ateiciai. Gal pavyks uzbegti uz aku ateitiems griovimams, ir vertybinis statusas suteiktas laiku tam tikriems objektams.
11 1  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami