Redakcijos paštas. Už svetimus balkonus nemokėsime

LŽ 2014-04-10 06:00
2014-04-10 06:00
Ma­lo­nu, kad ra­šo­mi to­kie straips­niai kaip "Lie­tu­vos ži­nių" ko­res­pon­den­to Ka­zio Ka­za­ke­vi­čiaus „Sa­vą pi­ni­gi­nę tuš­tins sve­ti­mas bal­ko­nas“. Juo­se ke­lia­mos dau­ge­liui žmo­nių itin ak­tua­lios prob­le­mos. To­kių at­ve­jų ne­stin­ga ir Vil­niaus Nau­ja­mies­ty­je, kur iš bal­ko­nų ne­tu­rin­čių bu­tų sa­vi­nin­kų prie­var­ta rei­ka­lau­ja­ma mo­kė­ti už kai­my­nų bal­ko­nų re­mon­tą. 

Pa­vyz­džiui, Vy­te­nio gat­vė­je esan­čia­me tri­jų aukš­tų na­me yra 8 bal­ko­nai, ir vi­si - tre­čia­me aukš­te. Kai ku­rių bu­tų sa­vi­nin­kai tu­ri juos net po du. Ta­čiau rei­ka­lau­ja­ma, kad už bal­ko­nų re­mon­tą mo­kė­tų vi­si na­mo gy­ven­to­jai. Ka­dan­gi dar­bų iš­lai­dos skai­čiuo­ja­mos at­siž­vel­giant į būs­to plo­tą, kai ku­riems bu­tų sa­vi­nin­kams, apie nuo­sa­vą bal­ko­ną ga­lin­tiems tik pa­sva­jo­ti, ten­ka mo­kė­ti dau­giau ne­gu bal­ko­nus tu­rin­tie­siems.

Ne­be­ži­no­da­mi, ką da­ry­ti, ir ti­kė­da­mie­si aukš­čiau­sių ins­ti­tu­ci­jų pa­gal­bos, krei­pė­mės į Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką Ju­lių Sa­ba­taus­ką, ta­čiau at­sa­ky­mo dar ne­ga­vo­me. Ky­la klau­si­mas, kaip spręs­ti šią dau­gu­mai žmo­nių svar­bią prob­le­mą, jei net skai­tant mi­nė­tą pui­kų straips­nį aiš­kė­ja, kad vi­sa gran­di­nė val­di­nin­kų - Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, me­ri­jos ir ki­ti kler­kai - su­in­te­re­suo­ti de­vy­nis kai­lius nu­lup­ti nuo gy­ven­to­jų, ku­rie ne­tu­ri nuo­sa­vų bal­ko­nų ir dėl to jų bu­tai nė­ra to­kie ver­tin­gi. Ne­ga­na to, dar sie­kia­ma pa­si­telk­ti ir tei­si­nin­kus, kad ap­gau­le tai bū­tų įtei­sin­ta. Kiek­vie­nam aki­vaiz­du, jog taip pa­žei­džia­mos žmo­gaus tei­sės, o to­kie įsta­ty­mai - so­cia­liai ne­tei­sin­gi.

Ne­aiš­ku, ko­dėl Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja sten­gia­si, kad už bal­ko­nų re­mon­tą mo­kė­tų ir jų ne­tu­rin­tys gy­ven­to­jai. Par­eng­tos pa­tai­sos, pa­gal ku­rias vi­si na­mo gy­ven­to­jai tu­rė­tų mo­kė­ti už kai­my­no bal­ko­no - net gro­te­lių, tu­rėk­lų, sto­ge­lio - re­mon­tą. Įdo­mu, ar mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kai su­pran­ta, kad esant to­kiai tvar­kai joks bu­to sa­vi­nin­kas ne­sku­bės re­mon­tuo­ti sa­vo bal­ko­no? Jam su­da­ro­mos są­ly­gos to ne­da­ry­ti, tik su­dė­jus ran­kas lauk­ti, kol bal­ko­ną su­tvar­kys vi­si na­mo kai­my­nai. Tie­sa, yra teo­ri­nė ga­li­my­bė, kad žmo­gus pats jį su­si­re­mon­tuos ir gal­būt pa­skui pa­skirs­tys iš­lai­das vi­siems na­mo gy­ven­to­jams, ta­čiau to­kių at­ve­jų - vie­ne­tai. Įsta­ty­mai ne­nu­ma­to bu­to sa­vi­nin­kui jo­kios prie­vo­lės rū­pin­tis bal­ko­no sau­gu­mu. Jei­gu jis kris­tų, bū­tų kal­ti vi­si na­mo gy­ven­to­jai. Tad kam rū­pin­tis sa­vo griu­ve­nos re­mon­tu, ieš­ko­ti sta­ty­bų fir­mos, de­rin­ti pro­jek­tą, tvar­ky­ti mo­kė­ji­mo do­ku­men­tus, pri­žiū­rė­ti sta­ty­bi­nin­kus? Ži­no­ma, to­kiems bal­ko­nų sa­vi­nin­kams la­bai ma­lo­nu, kai kai­my­nai ke­lia jų būs­to ver­tę ir su­mo­ka už jų tur­to re­mon­tą. Ko­dėl ne­pa­si­nau­do­jus šia ga­li­my­be, juo­lab kad at­si­ran­da juos glo­bo­jan­čių­jų, tik nie­kas ne­siaiš­ki­na, ko­dėl toks „krei­vas“ tas su­in­te­re­suo­tu­mas... O ir kai­nas iš­pūs­ti ge­ro­kai pa­pras­čiau, kai yra dau­giau ap­mo­kan­čių­jų iš­lai­das.

Kaip ži­no­ma, dau­ge­ly­je Eu­ro­pos vals­ty­bių šie klau­si­mai jau se­niai su­tvar­ky­ti tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis ir dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai už sa­vo bu­tų bal­ko­nų re­mon­tą mo­ka pa­tys. Vo­kie­ti­jo­je bal­ko­no sa­vi­nin­kas pri­va­lo pa­deng­ti vi­sas jo prie­žiū­ros iš­lai­das, ne­svar­bu, ar re­mon­tuo­ja­mos bal­ko­no kons­truk­ci­jos yra as­me­ni­nė, ar bend­ra nuo­sa­vy­bė. Pa­na­šiai tas klau­si­mas iš­spręs­tas ir Pra­ncū­zi­jo­je. Ten vi­sos iš­lai­dos, ne tik bal­ko­nų re­mon­to, skai­čiuo­ja­mos at­siž­vel­giant į bu­to sa­vi­nin­kui ten­kan­čią ga­li­mą nau­dą. Tad ko­dėl mū­sų vals­ty­bė­je sie­kia­ma įtei­sin­ti prieš­in­gai? Juk dėl to nu­skriaus­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiai pri­vers­ti ieš­ko­ti tie­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­si­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se.

Bal­ko­nų ne­tu­rin­čių Vil­niaus Nau­ja­mies­čio gy­ven­to­jų grupė

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
Aborigen  84.15.106.146 2014-07-07 15:01:55
Jeigu balkonas avarines bukles ir priklauso kokiems girtokliams, kurie net nesiruosia jo tvatkyti. Balkonas nukrenta ant einancio po jo zmogaus. Kas atsakys uz tokia nelaime. Is girtuokliu tikrai neprisiteisi, o ir pasekmes gali buti blogesnes. Tai geriau tegul tvarko visu saskaita.
2 0  Netinkamas komentaras
dėkui  79.135.27.26 2014-04-14 10:11:45
už teisingą ir reikalingą straipsnį. Reikia kilti į kovą prieš tokią nesamonę !!
8 0  Netinkamas komentaras
algis  78.183.133.89 2014-04-11 08:54:24
Visiskai pritariu tai visiska nesamone is musu name isskaiciuoja didziausias Sumas kas menesi ir be priarimo
8 0  Netinkamas komentaras
Elena  5.20.97.130 2014-04-10 22:25:02
Naujamiesčio būstas priklauso Vilniaus miesto savivaldybei -Zuokui, o juos visus valdo Rubikonas. Ko iš jų tikėtis? Didžiausi plėšikai vidury dienos, o nukentės patys silpniausi, kur ir dabar vos galą su galu suduria.
8 0  Netinkamas komentaras
Iš Mindaugo gatvės  5.20.97.130 2014-04-10 15:21:58
Mūs padėtis analogiška, Naujamiesčio būsats surado rangovus už 2,5 karto brangesnę kainą nei nustatė ekspertai; kreipėmės į savivaldybę, ministeriją ir semą visi baksnoja į CK 4,82 straipsnį, nors ten tiksliai nepasakyta, kad buto balkonas, kuriuo gali naudotis išskirtinai tik to buto gyventojai yra bendroji nuosavybė, beto,balkonas turi fasadinę ir vidinę dalį kuria naudojasi buto šeimininkas, tačiau kaip jas atskirti niekam nesvarbu. Ieškome bendraminčių šiuo klausimu dėl kreipimosi į Europos teisines instancijas.
13 0  Netinkamas komentaras
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami