Reklamos įtaka: kaip atsirinkti

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-22 22:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-22 22:00
uptodemandcom.hostgator.co.in nuotrauka
Kas­met lie­tu­viai vien tik in­ter­ne­to rek­la­mai iš­lei­džia apie 15 mln. eu­rų! Va­di­na­si, ti­ki jos efek­ty­vu­mu ir po­vei­kiu tiks­li­nėms au­di­to­ri­joms.

Ta­čiau pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį rek­la­mos prie­mo­nių ir for­mų pa­dau­gė­jo tiek, kad ati­tin­ka­mai pa­di­dė­jo ir var­to­to­jų su­sier­zi­ni­mas. Pra­ei­da­mas gat­ve be­veik ne­ra­si nei vie­nos vi­tri­nos, nuo ku­rios ne­si­šyp­so­tų rek­la­mos pla­ka­to mo­de­lis, au­to­bu­sų sto­te­lės jau se­niau­siai ne­bė­ra tik vie­ta pa­sis­lėp­ti nuo lie­taus lau­kiant au­to­bu­so. O kur dar te­le­vi­zi­ja, ku­rios rek­la­mai Lie­tu­vos įmo­nės ski­ria di­džiau­sią biu­dže­tą.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad to­le­ran­tiš­kiau­siai rek­la­mą ver­ti­na Y kar­ta (21–34 m.), nes su­pran­ta jos tei­kia­mą ga­li­my­bę rink­tis. Juk ne­re­tai bū­na, kad nau­din­gą ak­ci­ją pa­ma­to­me jai jau pa­si­bai­gus. Jei bū­tu­me pa­ma­tę anks­čiau – bū­tu­me su­tau­pę lai­ko ar įsi­gi­ję ge­res­nę pre­kę už ma­žes­nę kai­ną. Ta­čiau kaip at­si­rink­ti, ko­kia rek­la­ma iš tie­sų nau­din­ga, o ku­ri – tik ma­ni­pu­liuo­ja?

Ko­kia rek­la­ma pasitikime

Pa­sak 2015 m. rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Niel­sen“ at­lik­to ty­ri­mo, pa­ti­ki­miau­sia rek­la­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jams yra drau­gų ir šei­mos na­rių re­ko­men­da­ci­jos – jo­mis iš da­lies ar­ba vi­siš­kai pa­si­ti­ki 78 proc. apk­laus­tų­jų. 55 proc. pa­si­ti­ki in­for­ma­ci­ja, skel­bia­ma įmo­nių in­ter­ne­to sve­tai­nė­se, o 53 proc. – at­si­lie­pi­mais, ku­riais in­ter­ne­te pa­si­da­li­jo ki­ti var­to­to­jai.

Apie tai, kad rek­la­ma ga­li su­kel­ti ne tik ne­igia­mą reak­ci­ją, sa­vo min­ti­mis da­li­ja­si 45-erių Vir­gi­ni­ja Pe­traus­kie­nė: „Rek­la­mą ver­ti­nu gan tei­gia­mai, nes ne­tu­riu ga­li­my­bės nuo­lat vaikš­čio­ti po par­duo­tu­ves ir ieš­ko­ti, ko­kia nuo­lai­da tai­ko­ma kaž­ku­riam pro­duk­tui. O iš rek­la­mos su­ži­nau daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos. As­me­niš­kai man rek­la­ma la­biau­siai ma­to­ma spau­do­je ir te­le­vi­zi­jo­je“.

Pa­sak jos, ži­no­ji­mas apie tam ti­kras nuo­lai­das ar ga­li­my­bes lei­džia su­tau­py­ti lai­ko ir pi­ni­gų. Vir­gi­ni­ja tu­ri me­to­dą: na­muo­se su­si­da­ro pre­kių ir pa­slau­gų są­ra­šą, in­ter­ne­tu pa­ly­gi­na skir­tin­guo­se pre­ky­bos tink­luo­se esan­čias kai­nas ir ta­da ke­liau­ja ap­si­pirk­ti. Ji tvir­ti­na, kad rek­la­ma lei­džia su­ži­no­ti ir apie nau­jas par­duo­tu­ves ar pra­mo­gas net ne­išė­jus iš na­mų.

Po­pu­lia­rė­ja rek­la­ma internete

Šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų ero­je kas­die­ny­bė ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma be vir­tua­lios erv­dės: ypač jau­nes­ni as­me­nys daug lai­ko pra­lei­džia prie kom­piu­te­rių, iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų, plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių. Ty­ri­mai ro­do, kad Y kar­ta, pa­ly­gi­nus su ki­to­mis am­žiaus gru­pė­mis, la­biau pa­si­ti­ki in­ter­ne­to ir mo­bi­lią­ja rek­la­ma. Dau­giau nei pu­sė (53%) apk­laus­tų­jų pa­si­ti­ki in­ter­ne­to vaiz­do rek­la­ma, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se (51%), rek­lam­juos­tė­mis (47%).

Jau­ni­mas ži­no, ko­kio­mis rek­la­mo­mis pa­si­nau­do­ti, nes jie gi­mė ir užau­go tuo me­tu, kuo­met rek­la­ma jau iš­gy­ve­no po­pu­lia­ru­mo sta­di­ją ir ji vis dar skrie­ja į vir­šų bep­ro­tiš­ku grei­čiu. Kaip ro­do ty­ri­mas, Y kar­tos am­žiaus gru­pė pa­lan­kiau­siai ver­ti­na 18 iš 19 tir­tų skir­tin­gų for­mų, įskai­tant rek­la­mą TV, lai­kraš­čiuo­se ir žur­na­luo­se, taip pat daž­niau im­asi kon­kre­čių veiks­mų pa­ma­tę rek­la­mą.

Svar­bu at­si­rink­ti nau­din­gą informaciją

So­cia­li­nių moks­lų ko­le­gi­jo­je stu­di­juo­jan­ti Jur­ga tvir­ti­na, kad rek­la­ma yra „sli­dus“ da­ly­kas. Ji ga­li su­teik­ti daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos, ta­čiau tuo pat me­tu įteig­ti ne­bū­ti­niau­sio daik­to po­rei­kį.

„Sun­ku iš­skir­ti kaž­ko­kią vie­ną vie­tą ar erd­vę, ku­rio­je daž­niau­siai ma­tau rek­la­mą. Tur­būt daž­niau­siai pa­ste­bi­mos ak­ci­jų rek­la­mos. Jos vi­sad ryš­kios, to­dėl grei­čiau­siai pri­trau­kia dė­me­sį“, – sa­ko vie­šų­jų ry­šių an­tro kur­so stu­den­tė Jur­ga. Ji pa­ste­bi ir tai, kad rek­la­mos dau­gė­ja so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Kar­tais pa­vyks­ta pa­ma­ty­ti kaž­ką nau­din­go, ta­čiau, svar­biau­sia mo­kė­ti iš­si­rink­ti sau nau­din­gą in­for­ma­ci­ją.

Še­šio­lik­me­tės Va­ka­rės tei­gi­mu, rek­la­ma tu­ri dvi pu­ses: „Iš vie­nos pu­sės rek­la­ma yra ge­rai, nes pa­ma­tai kam nuo­lai­dos ir pa­na­šiai, tau ga­li pri­reik­ti to daik­to, su­ži­nai kas nau­jo. Ta­čiau kar­tais jos tie­siog per il­gos ir er­zi­nan­čios. Aiš­ku, rek­la­ma pa­si­nau­do­ju, bet tik jei man rei­ka­lin­ga ir nau­din­ga.“

For­muo­ti nuo­mo­nę leng­viau so­cia­li­nė­je erdvėje

Ko­mu­ni­ka­ci­jos agen­tū­ros „Y­zio kar­ta“ di­rek­to­rė Ne­rin­ga Nar­sai­tė tvir­ti­na, kad in­for­ma­ci­jos srau­tai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se yra la­bai di­de­li, to­dėl na­tū­ra­lu, kad žmo­nėms rei­kia kuo pa­pras­tes­nio ir įsi­min­ti­nes­nio tu­ri­nio. Pa­sak jos, vi­zua­li­nė in­for­ma­ci­ja yra įsi­sa­vi­na­ma kur kas leng­viau nei teks­ti­nė, to­dėl dau­giau per­žiū­rų su­lau­kia vaiz­do kli­pai, vi­zua­li­nės rek­la­mos, rek­la­mi­niai sky­de­liai, ku­riuo­se nė­ra daug teks­to. „Nep­rik­lau­so­mai nuo am­žiaus, pa­spau­di­mus daž­niau­siai ge­ne­ruo­ja in­tri­guo­jan­čios pub­li­ka­ci­jų an­traš­tės, o dė­me­sį iš­lai­ko ar­ba ak­tua­lus tu­ri­nys, ar­ba uni­ka­li, ne­ma­ty­ta idė­ja“, – tei­gia ji.

Pa­klaus­ta apie pa­grin­di­nius rek­la­mos in­ter­ne­te pri­va­lu­mus/­trū­ku­mus, ko­mu­ni­ka­ci­jos agen­tū­ros di­rek­to­rė sa­ko, kad tai pri­klau­so nuo to, iš ku­rios pu­sės žiū­ri­ma. „Jei iš var­to­to­jo – tai jis ga­li pats nu­spręs­ti kiek ir ko­kios rek­la­mos no­ri ma­ty­ti so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Jis ga­li už­si­sa­ky­ti įvai­rių prog­ra­mė­lių, ku­rios ne­leis ro­dy­ti rek­la­mos. Ki­ta­ver­tus, dau­ge­lis žmo­nių to­kių prog­ra­mė­lių net ir ne­nau­do­ja, nes, pvz., „Fa­ce­book­“e“ rek­la­ma nė­ra įky­ri“, – sa­ko N. Nar­sai­tė. Anot jos, rek­la­ma tie­siog ke­liau­ja su vi­su nau­jie­nų srau­tu, to­dėl at­ro­do ne kaip rek­la­ma, o kaip tie­siog dar vie­na nau­jie­na.

„Be to, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se rek­la­ma bū­na pa­teik­ta daug pa­pras­tes­nė, ne­re­tai ir šne­ka­mą­ja kal­ba, dings­ta bar­je­ras tarp pre­ky­bi­nin­ko ir pir­kė­jo. Tas at­skir­ties ma­ži­ni­mas so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, ku­riuo­se ku­ria­mi glau­dūs bend­ra­vi­mo ry­šiai, pa­de­da rek­la­mos kū­rė­jams leng­viau for­muo­ti pir­kė­jų nuo­mo­nę“, – ne­abe­jo­ja ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tė.

Pa­ta­ri­mai: nau­din­ga ar ne?

Ir vis dėl­to, ne­pai­sant so­cia­li­nio sta­tu­so ar am­žiaus rek­la­ma vi­siems pa­da­ro di­des­nę ar ma­žes­nę įta­ką. Ko­dėl taip yra ir kaip at­skir­ti, ka­da rek­la­ma mums ga­li bū­ti nau­din­ga bei svar­bi, klau­sia­me stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos bend­ro­vės „OM­Con­sul­ting“ pro­jek­tų va­do­vės Eg­lės Ra­kaus­kai­tės. Jos tei­gi­mu, jau­nes­nės kar­tos at­sto­vai yra jau­tres­ni rek­la­mai. Juos stip­riau vei­kia ap­lin­kos įta­ka, to­dėl pre­kių ženk­lams yra dau­giau ga­li­my­bių for­muo­ti jau­no žmo­gaus įpro­čius ir po­rei­kius.

„Į­žy­maus as­mens in­teg­ra­ci­ja rek­la­mo­je ga­li bū­ti sėk­min­ga sie­kiant par­duo­ti bi­lie­tus į va­sa­ros fes­ti­va­lį, skir­tą jau­ni­mui. Ta­čiau vy­res­nis žmo­gus, tu­rin­tis tvir­tes­nius įpro­čius ir su­si­for­ma­vu­sį po­žiū­rį, rei­ka­lau­ja su­dė­tin­ges­nių spren­di­mų – jį pa­ska­tin­ti ga­li tik il­ga­lai­kiai ir nuo­sek­lūs veiks­mai, la­biau orien­tuo­ti į re­pu­ta­ci­jos stip­ri­ni­mą, o ne į trum­pa­lai­kę emo­ci­ją“, – dar­bą su ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pė­mis at­sklei­džia E. Ra­kaus­kai­tė.

Jos nuo­mo­ne, rek­la­ma kiek­vie­nam yra svar­bi tiek, kiek ji yra ar­ti­ma. Rek­la­mos prie­mo­nės skir­tos ne in­for­ma­vi­mui, o emo­ci­jų kū­ri­mui. Jei­gu žmo­gus pa­jau­čia kon­tak­tą su rek­la­mo­je siun­čia­ma emo­ci­ja – tuo­met jis at­kreips dė­me­sį ir gal­būt at­ei­ty­je įsi­gys rek­la­muo­ja­mą pre­kę ar pa­slau­gą. „Var­to­to­jams lin­kiu la­vin­ti kri­ti­nį mas­ty­mą, at­pa­žin­ti ko­ky­biš­ką pre­kę ar pa­slau­gą ir sa­vo elg­se­na ska­tin­ti rek­la­mos kū­rė­jus mąs­ty­ti kū­ry­biš­kiau, o pre­kių ir pa­slau­gų tie­kė­jus – ne­tau­py­ti ko­ky­bei.“, – pa­ta­ria E. Ra­kaus­kai­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Gyventojas  95.173.37.119 2016-04-23 13:38:21
Jei ne reklama, neturėtume nei nemokamos TV, nei nemokamo radijo, nei neskaitytume nemokamai straipsnių portaluose. Reikėtų mokėtis nemažus abonimentinius mokesčius už galimybę pasiekti informaciją žiniasklaidoje. O gebėjimas atsirinkti naudingą informaciją (taip pat ir reklamą) yra išprususio žmogaus savybė. Jeigu žmogus, pamatęs reklamą, bėga pirkti to, ko jam nereikia – kas kaltas? Pvz, tik reklama man padeda atsirinkti į kokį muzikos festivalį vykti vasarą. Nepateiktų įdomiai atlikėjų, pramogų, tai niekas nevažiuotų į jokius festivalius.
1 1  Netinkamas komentaras
sandra  78.56.202.72 2016-04-23 06:44:42
žmonėms reikia informacijos, susijusios su konkrečiu poreikiu ar daiktu. Dabartinė reklama - nebūtinai reikalingų dalykų įpiršinėjimas.Kitaip sakant, "vartok ir mirk", dar viena šiuolaikinė smegenų plovimo priemonė. Nekenčiu reklamos.
1 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami