Rekordiniai naujų butų pardavimai nepasiduoda sezoniškumui

lzinios.lt 2013-10-02 10:21
lzinios.lt
2013-10-02 10:21
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Įspū­din­gus va­sa­ros par­da­vi­mus, ku­rie pir­mą kar­tą per pa­sta­ruo­sius me­tus ne­pa­si­da­vė se­zo­niš­ku­mui, už­bai­gė re­kor­di­nis tre­čia­sis 2013 me­tų ket­vir­tis. Va­sa­ros mė­ne­siais nau­jos sta­ty­bos bu­tų par­da­vi­mai Vil­niu­je bu­vo net 42 proc. di­des­ni ne­gu pra­ėju­siais me­tais, o Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis ši va­sa­ra 31 proc. ak­ty­ves­nė san­do­rių at­žvil­giu nei per­nai. 

Tre­čią­jį 2013 me­tų ket­vir­tį ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vys­ty­to­jai Vil­niu­je par­da­vė dau­giau nei 650 bu­tų, vi­du­ti­niš­kai be­veik po 220 bu­tų per mė­ne­sį. Nau­jos sta­ty­bos bu­tų par­da­vi­mai bu­vo net 58 proc. di­des­ni nei 2012 me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, tre­čią­jį 2013 me­tų ket­vir­tį Vil­niu­je su­da­ry­ta dau­giau nei 2000 bu­tų par­da­vi­mo san­do­rių, t. y. 34 proc. dau­giau nei per­nai me­tais tuo pa­čiu me­tu.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­ro­vės „Ei­ka“ plė­tros pro­jek­tų va­do­vas To­mas Žiaug­ra skai­čiuo­ja, kad di­džiau­sio pir­kė­jų su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė eko­no­mi­nės ir vi­du­ti­nės kla­sės bu­tai, ku­rių par­da­vi­mai su­da­rė ati­tin­ka­mai 60 proc. ir 36 proc. par­duo­tų nau­jų bu­tų. Ly­gi­nant su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, eko­no­mi­nės kla­sės bu­tų par­duo­ta net dvi­gu­bai, o vi­du­ti­nės kla­sės – 27 proc. dau­giau. Li­ku­si 4 proc. par­duo­tų bu­tų da­lis te­ko pra­ban­giems būs­tams, ku­rių par­da­vi­mai, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, su­ma­žė­jo apie 20 proc., dau­giau­sia dėl nau­jų pro­jek­tų trū­ku­mo šia­me rin­kos seg­men­te. Per tre­čią­jį 2013 me­tų ket­vir­tį la­biau­siai pa­di­dė­jo pir­kė­jų su­si­do­mė­ji­mas nau­ju eko­no­mi­nės kla­sės būs­tu, ku­rio par­da­vi­mai per pra­ėju­sių ket­vir­tį iš­au­go dau­giau nei 40 proc. „Pa­trauk­liau­si bu­tai yra iš­graibs­to­mi vos pra­dė­jus nau­jai sta­to­mo na­mo par­da­vi­mus, ne­svar­bu, ar tai nau­jas dau­gia­bu­tis, ar nau­jos gy­ven­vie­tės plė­tra“, - tei­gia T.Žiaug­ra.

Per me­tus vi­du­ti­nė nau­jų bu­tų kvad­ra­ti­nio me­tro kai­na Vil­niu­je iš­au­go 2 proc., t.y. apie 90 li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą ir šiuo me­tu sie­kia 5440 li­tų. „Ne­ga­li­me teig­ti, kad kai­nų di­di­ni­mas yra ma­si­nis reiš­ki­nys šian­die­ni­nė­je nau­jo būs­to rin­ko­je. Pa­ste­bi­me, kad da­lis plė­to­to­jų, pra­dė­da­mi nau­jo dau­gia­bu­čio par­da­vi­mus siū­lo juos šiek tiek bran­giau nei anks­tes­niuo­se eta­puo­se ar ša­lia esan­čiuo­se na­muo­se. Daž­niau­siai pa­grin­di­nis veiks­nys di­des­nei kai­nai bū­na ne no­ras gau­ti di­des­nį pel­ną, o pa­pil­do­mos in­ves­ti­ci­jos, da­ran­čios pro­jek­tą iš­skir­ti­niu, pa­vyz­džiui, re­ku­pe­ra­ci­nė vė­di­ni­mo sis­te­ma ar iš­ma­nu­sis šil­dy­mo re­gu­lia­vi­mas“, - sa­kė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tas.

Di­džiau­sią pa­siū­los da­lį, apie 64 proc., šiuo me­tu su­da­ro eko­no­mi­nės kla­sės bu­tai. Vi­du­ti­nės kla­sės bu­tams ten­ka 31 proc., pres­ti­ži­nės – vos 5 proc. nau­jų bu­tų rin­kos. „Per ket­vir­tį la­biau­siai – 7 proc. – su­ma­žė­jo pres­ti­ži­nės kla­sės bu­tų pa­siū­la. Eko­no­mi­nės kla­sės bu­tų pa­siū­la iš­au­go net 15 proc., ka­dan­gi tre­čią­jį šių me­tų ket­vir­tį šios kla­sės bu­tų seg­men­tą pa­pil­dė net 600 bu­tų įvai­riuo­se Vil­niaus ra­jo­nuo­se – Pi­lai­tė­je, Pa­ši­lai­čiuo­se, Jus­ti­niš­kė­se, Šni­piš­kė­se. Vi­du­ti­nės kla­sės pa­siū­lą per pa­sku­ti­nius tris mė­ne­sius pa­pil­dė apie 280 bu­tų nau­juo­se dau­gia­bu­čiuo­se, ta­čiau dėl di­de­lio pir­kė­jų ak­ty­vu­mo bu­tų kie­kis šia­me seg­men­te iš­au­go vos 6 proc.”, – skai­čiuo­ja T.Žiaug­ra.

Šiuo me­tu pir­mi­nė­je Vil­niaus būs­to rin­ko­je yra siū­lo­ma apie 2500 bu­tų. Nors kiek­vie­ną mė­ne­sį pa­siū­lą pa­pil­do net po ke­le­tą nau­jų dau­gia­bu­čių įvai­rio­se Vil­niaus vie­to­se, pa­siū­la di­dė­ja pa­ma­žu dėl aki­vaiz­džiai iš­au­gu­sio pir­kė­jų su­si­do­mė­ji­mo nau­jos sta­ty­bos būs­tu. Ki­tu at­ve­ju aki­mirks­niu bū­tų pa­siek­tas prieš kri­zi­nis nau­jo būs­to „san­dė­lis“, t.y. apie 3000-3500 bu­tų. Pa­vyz­džiui, vien per tre­čią šių me­tų ket­vir­tį Vil­niaus rin­ka bu­vo pa­pil­dy­ta apie 900 nau­jų bu­tų, o bend­ra nau­jo būs­to pa­siū­la iš­au­go vos 11 proc. „Stip­riai di­dė­jan­ti kon­ku­ren­ci­ja tarp NT plė­to­to­jų ver­čia itin ati­džiai ir kruopš­čiai pro­jek­tuo­ti, at­siž­velg­ti į men­kiau­sias de­ta­les, ku­rios pir­kė­jui su­kur­tų di­des­nį kom­for­to jaus­mą kas­die­ni­nia­me gy­ve­ni­me”, - tei­gia „Ei­ka” plė­tros pro­jek­tų va­do­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami