Renkamės plautuvę: iš kokios medžiagos ji pagaminta?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-26 07:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-26 07:00
Maždaug 60 proc. laiko, kurį skiriame maistui gaminti, prabėga triūsiant prie plautuvės. LŽ archyvo nuotrauka
Yra pa­skai­čiuo­ta, kad maž­daug 60 proc. lai­ko, ku­rį ski­ria­me mais­tui ga­min­ti, pra­bė­ga triū­siant prie plau­tu­vės. Ne vel­tui ji va­di­na­ma vir­tu­vės dar­bo cen­tru. Ren­kan­tis ko­ky­biš­ką vir­tu­vės plau­tu­vę, no­ri­si, jog ji bū­tų pa­ga­min­ta iš ko­ky­biš­kų me­džia­gų, il­gaam­žė ir at­spa­ri, taip pat pa­to­gi ir kuo il­giau at­ro­dan­ti it nau­ja.

Vie­nas pa­grin­di­nių klau­si­mų ren­kan­tis vir­tu­vės kriauk­lę – iš ko­kios me­džia­gos ji tu­ri bū­ti pa­ga­min­ta?

Ne­rū­di­jan­čio plie­no plautuvės

Rin­ko­je jų pa­si­rin­ki­mas itin di­de­lis, ta­čiau reik­tų at­kreip­ti dė­me­sį į plie­no su­dė­tį – kiek yra chro­mo ir ni­ke­lio. Kuo šių me­ta­lų dau­giau, tuo ma­žes­nė ti­ki­my­bė, kad plau­tu­vė il­gai­niui ims rū­dy­ti. Kai ku­rio­se rin­ką pa­sie­kian­čio­se plau­tu­vė­se ni­ke­lio bū­na vos 5 proc., ar­ba iš vi­so ne­bū­na, nes jis bran­gus.

Il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­čio plau­tu­vių ga­min­to­jo „Fran­ke“ at­sto­vų tei­gi­mu, op­ti­ma­lu, kai ne­rū­di­jan­čio plie­no su­dė­ty­je yra ne ma­žiau kaip 18 proc. chro­mo ir 10 proc. ni­ke­lio. To­kia plie­no su­dė­tis ga­ran­tuo­ja il­gaam­žiš­ku­mą, at­spa­ru­mą rū­di­ji­mui, at­lai­ko vi­sus iš­ban­dy­mus: smū­gius, brai­žy­mą, tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mus, ag­re­sy­vias plo­vi­mo prie­mo­nes, jo­je ne­dūž­ta krin­tan­tys in­dai. Plie­no pa­vir­šiu­je nė­ra po­rų, to­dėl me­džia­ga vi­sai ne­įge­ria spal­vo­tų skys­čių, yra hi­gie­niš­ka, at­spa­ri aukš­tai tem­pe­ra­tū­rai, ją leng­va va­ly­ti, plau­tu­vės leng­vos.

Plie­ni­nės plau­tu­vės ga­li bū­ti ly­giu ar­ba ne­ly­giu struk­tū­ri­niu grub­lė­tu pa­vir­šiu­mi. Pra­ktiš­kes­nis yra struk­tū­ri­nis pa­vir­šius, nes ant jo ne­si­ma­to įbrė­ži­mų ir van­dens nuo­sė­dų. Grub­lė­tas pa­vir­šius ne­lei­džia in­dams slys­ti ir dūž­ti.

Ren­kan­tis plau­tu­vę rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad il­gai­niui ly­gių po­li­ruo­tų plie­ni­nių plau­tu­vių pa­vir­šiaus bliz­ge­sys šiek tiek nu­si­tri­na ir tam­pa ma­ti­niu, tai na­tū­ra­lu dėl nuo­la­ti­nio są­ly­čio su in­dais, plo­vi­mo prie­mo­nė­mis. Taip pat ži­no­ti­na, kad į plie­no plau­tu­vę bė­gan­čio van­dens gar­sas gir­dė­sis la­biau ne­gu ki­tų me­džia­gų plau­tu­vė­se. Jei­gu plau­tu­vės pa­vir­šius ne­nu­sau­si­na­mas, ant jo lie­ka van­dens kal­kių ir pirš­tų žy­mių, plie­no plau­tu­vės bū­na tik pil­kos me­ta­lo spal­vos.

Ren­kan­tis ne­rū­di­jan­čio plie­no plau­tu­vę taip pat at­kreip­ki­te dė­me­sį, ar ji štam­puo­ta – pa­ga­min­ta iš iš­ti­si­nio plie­no lakš­to, ar iš ke­lių lakš­tų, t.y. du­buo su­vi­rin­tas su rė­mu. Nors ne spe­cia­lis­tui at­ro­dy­tų, kad štam­puo­tos plau­tu­vės pa­tva­res­nės, ta­čiau taip nė­ra. At­ski­rų plie­no lakš­tų plau­tu­vės ga­mi­na­mos iš sto­res­nio plie­no, su­vi­ri­ni­mo vie­to­se yra dvi­gu­bo sto­rio, jos ma­žiau sklei­džia triukš­mą te­kant van­de­niui ir yra sta­bi­les­nės. Ka­dan­gi štam­pa­vi­mas yra daug grei­tes­nis ga­my­bos bū­das, ge­ro­kai ski­ria­si ir ga­mi­nių kai­na.

Gra­ni­ti­nės plautuvės

Jų me­džia­gos su­dė­tis – 80 proc. na­tū­ra­laus gra­ni­to ir 20 proc. akri­lo, ku­ris su­tei­kia elas­tiš­ku­mo, dėl to ne­su­duš į to­kią plau­tu­vę nu­kri­tęs in­das. Ka­dan­gi di­džią­ją šių plau­tu­vių me­džia­gos da­lį su­da­ro na­tū­ra­lus gra­ni­tas, jos ir va­di­na­mos gra­ni­ti­nė­mis. Ter­mi­nai „dirb­ti­nis gra­ni­tas“ ar „ak­mens ma­sė“, ku­riais api­bū­di­na­mos šio ti­po plau­tu­vės, anot „Fran­ke“ at­sto­vo Re­mi­gi­jaus Na­ce­vi­čiaus, ne­tu­ri nie­ko bend­ro su gra­ni­tu ir ati­tin­ka­mo­mis jo sa­vy­bė­mis.

Gra­ni­ti­nių plau­tu­vių me­džia­ga šil­ta, kie­ta ir at­spa­ri brai­žy­mui. Kaip sa­ko R. Na­ce­vi­čius, jei su va­ri­ne mo­ne­ta iš vi­sos jė­gos ban­dy­si­me įbrėž­ti žy­mę plau­tu­vės pa­vir­šiu­je, mo­ne­ta nu­dils, o plau­tu­vė­je, nu­plo­vus va­rio li­ku­čius, žy­mės ne­liks.

Jei­gu van­duo kal­kin­gas, gra­ni­to pa­vir­šiu­je il­gai­niui ga­li at­si­ras­ti kal­kių žy­mių. Kal­kių ap­na­šos leng­vai nu­va­lo­mos bui­ti­niais nu­kal­kin­to­jais ar­ba ci­tri­nos rūkš­ti­mi kriauk­lė vėl at­ro­do kaip nau­ja. Jei plau­tu­vė iš švie­saus ar bal­to gra­ni­to, ga­li lik­ti dė­mių nuo il­gam jo­je pa­lik­tų ka­vos ar ar­ba­tos tirš­čių.

Tek­to­ni­to plautuvės

Tai nau­jau­sia ino­va­ty­vi „Fran­ke“ me­džia­ga, plau­tu­vės iš tek­to­ni­to rin­ko­je pa­si­ro­dė tik šie­met. Tek­to­ni­tas iš­gau­na­mas iš plas­ti­ko, deng­to stik­lo pluoš­tu. Nors plas­ti­kas iki šiol ne­bu­vo lai­ko­mas at­spa­ria ir tin­ka­ma plau­tu­vėms me­džia­ga, ta­čiau nau­ja tech­no­lo­gi­ja ir stik­lo pluoš­tas da­ro jį ne­įvei­kia­mu. Vi­zua­liai ir at­spa­ru­mo sa­vy­be­mis nau­jo­ji me­džia­ga pa­na­ši į gra­ni­tą, bet yra daug leng­ves­nė. Ne­ži­nant, kad tai tek­to­ni­to plau­tu­vė, nuo gra­ni­to ti­krai ne­ats­kir­si, spal­vų ga­ma ir­gi jį pri­me­na, tik kai­na apie 40 proc.ma­žes­nė nei gra­ni­to plau­tu­vių.

Kaip mi­nė­ta, tek­to­ni­to plau­tu­vės pa­na­šios į gra­ni­to, ne­tgi jį len­kia len­gu­vu­mu, di­des­niu at­spa­ru­mu smū­giams, pa­pras­tes­niu mon­ta­vi­mu. Dėl ma­ti­nės teks­tū­ros kie­to pa­vir­šiaus tek­to­ni­to plau­tu­vės be­veik ne­rei­ka­lau­ja prie­žiū­ros, pa­vir­šius ne­įge­ria skys­čių ir ja­me ne­lie­ka žy­mių, jis at­spa­rus smū­giams ir įbrė­ži­mams.

Plau­tu­vės dy­dis ir forma

Po plau­tu­vės me­džia­gos pa­si­rin­ki­mo ki­tas žings­nis – plau­tu­vės for­ma. Jų yra įvai­rių, vi­sas su­nku iš­var­din­ti, va­rian­tų – be­ga­lė. Plau­tu­vės for­ma iš es­mės pri­klau­so nuo vir­tu­vės sti­liaus, spin­te­lės mat­me­nų – ar tai bus kla­si­ki­nis kvad­ra­tas, aps­kri­ti­mas ar mo­der­nes­nis pa­il­gas sta­čia­kam­pis.

Ta­čiau vi­sa­da pra­ktiš­kiau, jei tik yra ga­li­my­bė, pa­si­rink­ti di­des­nę ir gi­les­nę plau­tu­vę, ne­tgi tuo at­ve­ju, jei ga­mi­na­te ne­daug ir nau­do­ja­te in­dap­lo­vę. Juk svar­bu, kad plau­tu­vė­je bū­tų pa­to­gu pa­merk­ti ir iš­plau­ti ke­pi­mo skar­dą, nu­plau­ti obuo­lius, dar­žo­ves.

Par­en­gė To­mas FEDARAVIČIUS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami