Renkantis televizorių svarbiausia dydis

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-04 06:00
Kaip svarbiausią technologijų naujovę daugelis pardavėjų šiuo metu pristato televizorius lenktais ekranais.  Gamintojo nuotrauka
Nau­jas te­le­vi­zo­rius – vie­nas po­pu­lia­riau­sių ka­lė­di­nių pir­ki­nių bui­ti­nės tech­ni­kos sa­lo­nuo­se. Ta­čiau ne­re­tai pir­kė­jai su­glums­ta ban­dy­da­mi narp­lio­ti įvai­rių te­le­vi­zo­rių siū­lo­mas tech­no­lo­gi­jas ir jų par­ame­trus.

Ne pa­slap­tis, kad vi­so­kių triu­kų, ku­rie iš es­mės skir­ti rek­la­mi­niams šū­kiams pa­teik­ti, o ne rea­liai tech­no­lo­gi­jų pa­žan­gai pri­sta­ty­ti, im­asi pa­tys ga­min­to­jai. Pu­se lū­pų kal­ba­ma ir apie tai, kai pre­ky­bos cen­truo­se dos­niau pre­ky­bi­nin­kams at­si­ly­gi­nu­sių ga­min­to­jų at­sto­vų te­le­vi­zo­riai ro­do ge­riau ne­gu ne taip ener­gin­gai dėl pir­kė­jų ko­vo­jan­čių ga­min­to­jų apa­ra­tai.

„Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus ga­min­to­jai ban­dė už­vir­ti se­ną-nau­ją 3D eu­fo­ri­ją. Kaip prieš pu­sę am­žiaus ki­no kom­pa­ni­jos tvir­ti­no, kad jau ne­tru­kus vi­sus pa­ke­rės tri­ma­tis vaiz­das, taip ir da­bar ban­dy­ta su­kel­ti 3D te­le­vi­zo­rių bu­mą. Bet ir vėl ne­pa­vy­ko“, - tei­gė bui­ti­nės tech­ni­kos eks­per­tas Si­mo­nas At­raš­ke­vi­čius.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, su nau­jo­mis TV ekra­nų tech­no­lo­gi­jo­mis pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus tryp­čio­ja­ma vie­to­je – pi­ni­gai ski­ria­mi vien bliz­giems rek­la­mos sal­dai­niu­kams, bet ne tech­no­lo­gi­jų pro­ver­žiui. Or­ga­ni­nių švie­sos dio­dų (OLED ir AMO­LED) tech­no­lo­gi­jos vis dar buk­suo­ja, o skys­tų­jų kris­ta­lų apa­ra­tai di­de­lių staig­me­nų jau ne­be­ga­li pa­siū­ly­ti.

„Kol nie­ko gud­res­nio ne­su­gal­vo­jo, ga­min­to­jai ban­do kaip nau­jo­vę įpirš­ti lenk­tus ekra­nus. Dek­la­ruo­ja­mo erd­vi­nio efek­to juo­se rea­liai, bent jau ma­no aki­mis, nė­ra, grei­čiau tik lenk­tas vaiz­das. Be to, dėl iš­lenk­to ekra­no su­ma­žė­jo ma­to­mo vaiz­do plo­tas. Pa­grin­di­nis pa­ta­ri­mas, jei ti­krai no­ri­te tu­rė­ti rim­tą te­le­vi­zo­rių, yra jo dy­dis. To­bu­les­nės, itin di­de­lės vaiz­do raiš­kos tech­no­lo­gi­jos už­ti­kri­na, kad net ir žiū­rė­da­mi iš ar­ti į pla­tes­nį nei me­tro įstri­žai­nės ekra­ną ne­be­jau­si­te dis­kom­for­to. Di­des­ni ekra­nai reiš­kia de­ta­les­nį vaiz­dą, tai­gi dy­dis iš es­mės yra ko­ky­biš­kų te­le­vi­zo­rių pa­grin­di­nis var­dik­lis, ku­riuo jie ma­tuo­ja­mi”, - įsi­ti­ki­nęs S. At­raš­ke­vi­čius.

Plaz­mi­nius te­le­vi­zo­rius numarino

Jei ne­no­ri­me nu­si­vil­ti pir­ki­niu, ge­riau­sia iš­klau­sy­ti anks­čiau tą pa­tį te­le­vi­zo­riaus mo­de­lį įsi­gi­ju­sių pir­kė­jų at­si­lie­pi­mų, įver­tin­ti jums tin­ka­miau­sio te­le­vi­zo­riaus ypa­ty­bes ir, ži­no­ma, ne­pa­mirš­ti var­to­to­jo tei­sių – jei pro­duk­tas nu­vy­lė, jį lai­ku ga­li­ma grą­žin­ti ir at­gau­ti su­mo­kė­tus pi­ni­gus.

Kal­bant apie pa­grin­di­nes te­le­vi­zo­rių ga­my­bos tech­no­lo­gi­jas, rei­kė­tų pa­žy­mė­ti, kad di­džio­ji dau­gu­ma ga­min­to­jų pa­si­ry­žo nu­ma­rin­ti plaz­mi­nių te­le­vi­zo­rių ga­my­bos tech­no­lo­gi­ją. Ne­pai­sant ge­ros vaiz­do ko­ky­bės ir už­ti­kri­na­mo pui­kaus vaiz­do kon­tras­to, plaz­mi­niai te­le­vi­zo­riai ne­pa­ran­kūs tuo, kad var­to­ja dau­giau elek­tros ener­gi­jos, o svar­biau­sia - „iš­de­ga“. Ži­no­ma, ga­li­ma teig­ti, kad ko­ky­biš­ki, aukš­čiau­sios kla­sės plaz­mi­niai te­le­vi­zo­riai šių trū­ku­mų ne­tu­ri, ta­čiau jų kai­na ver­čia la­bai pa­pur­ty­ti ki­še­nę.

Pi­ges­ni skys­tų­jų kris­ta­lų (LCD) te­le­vi­zo­riai ne­ga­li už­ti­krin­ti to­bu­los vaiz­do raiš­kos, bet tech­no­lo­gi­jai po­pu­lia­rė­jant bran­ges­ni LDC te­le­vi­zo­riai, pra­ėjus ke­le­riems me­tams nuo pa­si­ro­dy­mo, te­kai­nuo­ja pu­sę tiek, tai­gi tam­pa prie­ina­mi kur kas pla­tes­niam pir­kė­jų ra­tui.

Kaip nau­jas tech­no­lo­gi­nis žings­nis LED te­le­vi­zo­rių ga­myk­lo­se įvar­di­ja­mi itin di­de­lės raiš­kos ("Ul­tra HD") apa­ra­tai. Jie ku­ria­mi LED skys­tų­jų kris­ta­lų tech­no­lo­gi­jos pa­grin­du, tik juo­se „pri­kimš­ta“ dau­giau pik­se­lių į ekra­ną. Dau­giau pik­se­lių vie­na­me ekra­no plo­te su­tei­kia vaiz­dui aiš­ku­mą ir de­ta­lu­mą. "Ul­tra HD" te­le­vi­zo­riai, dar ži­no­mi kaip 4K, tu­ri ke­tu­ris kar­tus di­des­nę ekra­no ski­ria­mą­ją ge­bą (3840x2160 pik­se­lių), pa­ly­gin­ti su tra­di­ci­niais HD. Anks­čiau bu­vę tik di­de­lių dy­džių 4K Ul­tra HD te­le­vi­zo­riai da­bar ga­mi­na­mi įvai­res­nių įstri­žai­nių, su ma­žes­niu, įvai­riems var­to­to­jų po­rei­kiams pri­tai­ky­tu dy­džiu.

LED LCD ar­ba LED skys­tų­jų kris­ta­lų ekra­nai yra po­pu­lia­riau­si rin­ko­je šiuo me­tu, to­dėl ir te­le­vi­zo­rių su šiais ekra­nais pa­si­rin­ki­mas – pa­gal kai­ną, dy­dį ir funk­ci­jas – pats pla­čiau­sias. Šiuo­se te­le­vi­zo­riuo­se nau­do­ja­mi skys­tų­jų kris­ta­lų dio­dai, ku­rie apš­vie­čia­mi stip­raus švie­sos šal­ti­nio, re­gu­liuo­jan­čio vaiz­do in­ten­sy­vu­mą. To­kie te­le­vi­zo­riai at­ku­ria di­de­lę ski­ria­mą­ją ge­bą, ta­čiau ji nu­ken­čia greit be­si­kei­čiant vaiz­dams, pvz., spor­to var­žy­bo­se.

OLED te­le­vi­zo­riai yra spar­čiai au­gan­ti rin­ka. Šiuo­se te­le­vi­zo­riuo­se nau­do­ja­mi or­ga­ni­niai švie­sos dio­dai, ku­riems, prieš­in­gai nei LED tech­no­lo­gi­jo­je, ne­rei­kia pa­pil­do­mo švie­sos šal­ti­nio – jie pa­tys ge­ne­ruo­ja švie­są ir ga­li apš­vies­ti kiek­vie­ną vaiz­do ele­men­tą at­ski­rai. Taip at­ku­ria­mas vaiz­das tam­pa ryš­kes­nis, spal­vin­ges­nis, pa­ly­gin­ti su LED tech­no­lo­gi­ja. Or­ga­ni­niams švie­sos dio­dams ne­rei­ka­lin­gas ga­li­nis apš­vie­ti­mas, to­dėl te­le­vi­zo­rius ga­li tu­rė­tų plo­ną, vos ke­lių mi­li­me­trų sto­rio kor­pu­są.

Va­di­na ža­viais blizgučiais

Tech­no­lo­gi­jų eks­per­tai pa­žy­mi, kad vis pla­čiau te­le­vi­zo­riuo­se bus tai­ko­ma iš kom­piu­te­rių pa­sau­lio at­ėju­si val­dy­mo ju­de­siais tech­no­lo­gi­ja. Te­rei­kės į ekra­no pu­sę at­suk­ti del­ną ir pa­da­ry­ti tai, ką no­ri­te, ne­si­ke­liant nuo so­fos. Ir tam vi­sai ne­rei­kia ko­kios nors im­plan­tuo­ja­mos elek­tro­ni­kos ar įman­trių mi­kros­che­mų. Vie­toj vi­sų šių in­va­zi­nių tech­no­lo­gi­jų žiū­ro­vo ju­de­sius at­pa­žins į te­le­vi­zo­rių ar iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną įmon­tuo­ta ges­tų at­pa­ži­ni­mo tech­ni­nė ir prog­ra­mi­nė įran­ga, ges­tus be jo­kių myg­tu­kų mai­gy­mo pa­ver­čian­ti ati­tin­ka­mo­mis ko­man­do­mis.

Į TV įren­gi­nius, kaip iš­ma­niuo­sius apa­ra­tus, vis la­biau brau­na­si ir įvai­riau­sių prog­ra­mė­lių kū­rė­jai, be­si­kė­si­nan­tys pa­vers­ti juos tais pa­čiais prie tink­lo pa­jung­tais kom­piu­te­riais, tik val­do­mais iš to­lė­liau ir vaiz­dą at­ku­rian­čiais kur kas di­des­nia­me ir raiš­kes­nia­me ekra­ne.

Iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai, iš­ma­nie­ji te­le­vi­zo­riai, iš­ma­nio­sios skal­byk­lės ir vi­ryk­lės. Gal­būt net iš­ma­nie­ji ly­gin­tu­vai ir iš­ma­nie­ji skru­din­tu­vai. Tech­no­lo­gi­jos jau se­niai ta­po iš­ma­nes­nės už jas val­dan­tį žmo­gų. Ta­čiau kai ku­rie kri­ti­kai pa­žy­mi, kad prog­ra­mė­lių ir so­cia­li­nių ap­li­ka­ci­jų bu­mas tė­ra gra­žus bliz­gu­tis, skir­tas rea­laus tech­no­lo­gi­jų prog­re­so ne­bu­vi­mui už­mas­kuo­ti. Ki­taip ta­riant, už­sii­ma­me nie­kais, užuot iš tie­sų kei­tę ap­link mus esan­tį pa­sau­lį ir da­rę jį gra­žes­nį ir pa­to­ges­nį gy­ven­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami